Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10566/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Belinyák Nándor informatikai irodavezető
Telefon: +36 303705065
E-mail: belinyak.nandor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Főváros KIR tervezés-fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001593622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
“Központi Ingatlan-nyilvántartási Rendszer” (a továbbiakban KIR) kialakítása (rendszertervezés és fejlesztés) vállalkozási szerződés keretében, a „Budapest Főváros Központi Ingatlan-nyilvántartási Rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 39860000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Főváros KIR tervezés-fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Bfvk Zrt. és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a „Budapest Főváros Központi Ingatlan-nyilvántartási Rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Központi Ingatlan-nyilvántartási Rendszer (továbbiakban KIR) kialakítása egyedi szoftverfejlesztéssel, vagy az elvárásokat teljesítő személyre szabott (customizált) dobozos szoftver bevezetésével. A fejlesztendő rendszernek egyebek mellett alkalmasnak kell lennie Budapest Főváros Önkormányzata teljes ingatlan állományának a befogadására, a hozzájuk kapcsolódó teljes körű adatszolgáltatásra. / A teljes fejlesztés eredményeként megvalósul egy korszerű ingatlan-menedzsment kialakítását és működését, a BFVK Zrt. stratégiai cselekvési készséget erősítő, vezetés-irányítást támogató web alapú informatikai rendszer, valamint teljes ingatlan kataszter. / Az érintett ingatlanállomány hiteles nyilvántartása jelenleg egy önkormányzati vagyonkataszter- és műszaki nyilvántartó térinformatikai rendszerben (Gemini) található, mely adataihoz való hozzáférést egy interfész biztosítja. Ezen kívül a Főváros tulajdonában álló cégek egyedi rendszereiben található további ingatlan adatok eléréséhez egy egységes szerkezetű és tartalmú, Excel alapú adatbetöltő rendszer kerül kifejlesztésre.
A nyertes AT feladatait képezi mind a Gemini-KIR, mind az Excel alapú adatbetöltő-KIR interface-k, valamint magának a KIR rendszernek a rendszertervezése és a rendszerfejlesztése is. / A közbeszerzésre vonatkozó releváns mennyiségi adatok, főbb feladatok, teljesítési ütemezés: A KIR rendszer és interfészeinek kialakítása 1 rendszer, és ahhoz kapcsolódó összesen 2 alrendszer tervezését és fejlesztését tartalmazza, melyek egy rendszert alkotnak, azok között rendszerkapcsolat áll fenn. / A) KIR: Ingatlanok nyilvántartása (modul); Ingatlanok keresése - riportálás (modul); Adminisztrátori funkciók (modul). / B) Gemini-KIR interface (alrendszer): Adatszinkronizáció (modul) / C) Excel előtöltő rendszer (alrendszer): Adatszinkronizáció (modul) / Ütemezés: Feladat 1: Projektmenedzsment (projekt teljes időtartama alatt): PM tevékenység, PM dokumentumok előállítása (Projektalapító dokumentum, - Termék definíciós lapok (TDL), Jegyzőkönyvek, Emlékeztetők, státusz riportok (T+20 n)
/ Feladat 2: Specifikáció és tervezés (T+60 n): Tervdokumentumok előállítása (Logikai rendszerterv, Fizikai Rendszerterv, Interfészspecifikációk, Tesztelési stratégia, Tesztelési terv, Migrációs stratégia, Migrációs terv, Oktatási stratégia, Oktatási terv) / Feladat 3: Licencszállítás, környezetek kialakítása (T+120n): (licencek, hw és egyéb technikai elvárások specifikálása) /
Feladat 4: Fejlesztés és telepítés (T+150n): KIR rendszer és interfészeinek fejlesztése, Felhasználói, Üzemeltetési, Telepítési Kézikönyv, Fejlesztői tesztek / Feladat 5: Tesztelés (T+210n): Teszt terv és jegyzőkönyvek / Feladat 6: Oktatás (T+210n): Oktatási terv, dokumentum, jegyzőkönyvek / Feladat 7: Éles indítás támogatása (T+300n): éles üzem, Éles indítás utáni rendszertámogatás 60 nap időtartamra max 200 emberóra keretmennyiség kimerüléséig / A hirdetményben rögzített valamennyi „nap” alatt ajánlatkérő naptári napot, „óra” alatt 60 perces órákat ért. A részletes paramétereket és elvárásokat az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Licencszám (min. 50 max. 1000) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 614165
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 792-15/2020 Rész száma: Elnevezés: Budapest Főváros KIR tervezés-fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14743681
Postai cím: Váci Út 144-150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@asseco.hu
Telefon: +36 13541690
Internetcím(ek): (URL) https://asseco.hu/
Fax: +36 12691519
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39860000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban benyújtott ajánlatok:
Ajánlattevő neve: ArgonSoft Informatikai Szolgáltató Kft
Székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76. I/7.
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 118 040 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 1 750 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest Váci Út 144-150.
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 37 900 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 1 960 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1092 Budapest Ráday utca 42-44.
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 188 800 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 998 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1161 Budapest Rákóczi Út 17.
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.):
139 000 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 600 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: LLP Hungary Kft.
Székhelye: 1138 Budapest Révész Utca 27-29
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 106 954 016
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 5 070 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: Smartfront Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1132 Budapest Váci Út 18. 9 em.
Ajánlattevő neve: NEW VERSION Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1121 Budapest Csillagvölgyi Út 21. 1. em. 4.
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 118 000 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 4 000 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1103 Budapest Kőér Utca 2/a
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 98 900 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 2 100 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: RUN-IT Informatikai és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1053 Budapest Reáltanoda utca 16. 4. em. 18. 16
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 88 000 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 2 800 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1123 Budapest Alkotás utca 55-61 C. ép. 5. em.
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 150 000 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 3 500 000
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
Ajánlattevő neve: Tungsram Innovative Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1031 Budapest Záhony Utca 7.
1. KIR rendszer kialakításra eső teljes vállalkozói díj (nettó Ft.): 204 100 000
2. Megvalósult KIR rendszertámogatási díja 200 órára (nettó Ft.): 1
3. Licencszám (min. 50 max. 1000): 1 000
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) és (5) bekezdés.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)