Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10608/2020
CPV Kód:39154000-6
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU211;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közérdekű tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Árpád
Telefon: +36 204692909
E-mail: arpad.szalay@nofnkft.hu
Fax: +36 14306027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nof.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nof.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dégi Festetics-kastély eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001328792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00006 azonosítószámú „Dégi Festetics-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges kiállítási (1. rész) és üzemeltetési eszközök (2. rész) beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítási eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18230000-0
További tárgyak:30192000-1
30200000-1
34999400-0
35261000-1
37500000-3
39133000-3
39154000-6
39298900-6
39515000-5
39531000-3
72212517-6
79530000-8
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8135 Dég, Hunyadi János utca 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint a kiállítás eszközeinek, kulturális javainak bemutatását szolgáló elemeinek szállítására, valamint a kiállítás megépítésére vállalkozik a szerződés keretében.
A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed többek között a kiállítás részét alkotó múzeumpedagógiai eszközök, hardver eszközök, makettek, játékok, replika- és egyéb bútorok, dekorációs kellékek, függönyök beszerzésére, gyártására, szállítására, interaktív kiállítási elemekkel kapcsolatos digitális tartalomfejlesztésre, egyedi installáció készítésére és építésére, informatikai rendszer tervezésére, kiállítási szoftver fejlesztésére, a kiállítás megvalósításával kapcsolatos fordítási, grafikai tervezési és kivitelezési valamint nyomdai feladatok ellátására. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. Kiterjed továbbá olyan műtárgyak kiállításba való elhelyezésére, melyeknek beszerzése és helyszínre szállítása nem a feladatának része. Ezeknek a műtárgyak listáját az ajánlatkérő a műszaki leírás mellékleteként közzéteszi.
Alapterületek:
Épületek nettó beruházásba bevont alapterülete (hasznos) összesen: 2502 m2; ebből kiállítással érintett terület: 1126 m2.
A kiállítási koncepció és kivitelezési feladatának ismertetése:
A dégi Festetics-kastélyt érintő felújítás munkálatai 2018 júniusa óta zajlanak.
A kastélyban „A klasszikus műveltség és a szabadkőművesség kastélya Dégen” című állandó kiállítás valósul meg a földszinti és emeleti termekben. A kastélyban tematikus kiállítási terek kerülnek kialakításra, ahol a látogatók különböző interaktív eszközök segítségével és alkalmazásával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal megismerhetik a szabadkőművesség történetét, a park ritka növényvilágát, a Festetics család életét, sporttevékenységét és hobbiját, valamint a kastély építéstörténetét és azon keresztül építőjének, Pollack Mihálynak munkásságát is.
Hollandi Ház: Az épületben tervezett kiállítás részben építéstörténeti ismereteket közvetít, részben a ház eredeti funkciójának megfelelő berendezést kap. A földszinti két helyiségből az egyikben tehénistálló („fejhető” műtehénnel) rekonstrukció valósul meg, a másik helyiségben tablók tudósítanak a Hollandi-ház történetéről, funkciójáról, valamint itt olvashatunk a korabeli gyógymódokról is. Az emeleten enteriőrként az egykori szalon visszaidézése a kiállítás célja.
A feladat kiterjed a tejes kiállítás megépítésére, azaz
40 db gyártmányterv alapján egyedileg gyártott bútor vagy álfal, vagy hardver tartó bútor, egyéb installáció és kiegészítő eszközei; 5 db bútorrekonstrukció, 363 db bútor vagy kiállítási tárgy beszerzése, 41 db textil installáció (függöny vagy ágynemű, ágytakaró), 32 db nemesmásolat előállítás digitális anyagból, 7 db interaktív kiállítási eszköz/játék, 12 db műtárgyvédelmi eszköz/uv szűrő ablakfólia - készítésére, beszerzésére és beépítésére, valamint kiadványok nyomtatási, fordítási munkáinak elvégzésére, múzeumpedagógiai kellékek beszerzésére. Kiterjed továbbá általános költségekre, azaz 45 tételsorhoz tartozó grafikai tervezésre, és szakfelügyeleti, lektorálási munkákra
A kiállítási informatikai hardver eszközök (90 db), visual guide szett (25 db) beszerzése és az interaktív kiállítási elemek rendszertervezése, valamint a kiállítás tematikának megfelelő szoftver- és tartalomfejlesztés, továbbá egyéb járulékos feladatok-szolgáltatások, a tesztüzem, vagy a beépítéshez szükséges egyeztetések lefolytatása.
A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. A kiállítás építés során a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével kell eljárni.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
2 M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
3 M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
4 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min 0, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.1-15-2015-00006
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1-4. szempont esetében egyenes, az 5. szempont esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Üzemeltetési eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16160000-4
További tárgyak:30142200-8
30200000-1
31500000-1
38930000-3
39000000-2
39224000-8
39711310-5
39711362-4
42600000-2
44421300-0
44423200-3
44512930-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8135 Dég, Hunyadi János utca 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen eljárás a Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00006 azonosítószámú a „Dégi Festetics-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges üzemeltetési eszközök beszerzését foglalja magában. A dégi Festetics-kastélyt érintő átfogó felújítási munkák 2018. június óta zajlanak. A felújítást követően egy több egységet magába foglaló turisztikai attrakciónak ad majd otthont. Az eljárás keretében a kastély több funkciójának (kiállítás, kávézó, ajándékbolt, irodák, rendezvénytér) működtetéséhez szükséges üzemeltetési eszközei kerülnek beszerzésre. A beszerzendő elemek elsősorban az irodai munkavállalók, karbantartók, kiállító és rendezvénytér üzemeltetésével foglalkozó dolgozók munkájához szükséges eszközök (irodai bútorok, elektronikai eszközök, berendezések, kertészeti eszközök, rendezvényinfrastruktúra, teakonyha, takarító eszközök, informatikai hardver eszközök, valamint a kiállítás látogatóbarát kialakításához szükséges eszközök beszerzése).
A beszerzendő elemek elsősorban az irodai munkavállalók, karbantartók, kertészek, kiállító és rendezvénytér üzemeltetésével foglalkozó dolgozók munkájához szükséges eszközök:
27 db a kertészeti parkfenntartást segítő eszköz vagy kisgép, 180 db rakásolható kültéri szék, 6 db karbantartáshoz szükséges eszköz vagy kéziszerszám, 5 db notebook szoftverrel és 2db nyomtató irodai munkához, 20db takarítóeszköz, 28 db eszköz az üzemi öltöző és konyha felszereléseként, 16 db bútor a portaszolgálat és biztonsági őrzés segítésére, 2 db pénztárgép,
6 db barna turisztikai információs tábla, 2 db műtárgyvédelemhez kapcsolódó eszköz (páratartalom és fénymérő), valamint 10 db rendezvény színpadtechnikai eszköz. A feladat tartalmaz továbbá – üzemeltetéshez kapcsolódó turisztikai eszközök beszerzését, melyek főként a parkban használhatók (pl. 5 db piknik kosár, 5db húzható kis kocsi, 8 db gyermek mentőmellény, 12 db korabeli sport-öltözék, 10 db „telizsák” (=hátizsák) benne parkban használható játékok, sporteszközök).
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min 0, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.1-15-2015-00006
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1. szempont esetében egyenes, a 2. szempontok esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 612539
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kiállítási eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 024848 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Üzemeltetési eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 024848 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eredménytelenség indoka:
1. rész:
Jelen eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Kbt. 70. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül – miszerint – a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, hogy – a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés alapján az EKR-ben rögzített, valamint az ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel közölt 1. rész rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 157.235.802 Ft.
Jelen eljárás 1. részében az árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. nettó 196.949.887 Ft; Geanat Kft nettó 209.875.500Ft; Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság nettó 177.391.539 Ft.
2. rész:
Jelen eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Kbt. 70. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül – miszerint – a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, hogy – a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés alapján az EKR-ben rögzített, valamint az ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel közölt 2. rész rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 11.773.856 Ft.
Jelen eljárás 2. részében az árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság nettó 15.814.625 Ft; Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. nettó 18.663.323 Ft; DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT nettó 15.666.980 Ft; CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság nettó 14.388.876 Ft.
Ajánlatok:
1. rész:
1. ajánlat: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.; 8000 Székesfehérvár Bakony Utca 4.; 13063203-2-07; ajánlattevő vállalása (értékelési szempontok sorrendjében): 12/12/12/36/196 949 887
2. ajánlat: Geanat Kft; 1114 Budapest Bartók Béla Út 35; 14248991-2-43; ajánlattevő vállalása: 12/18/19/24/209 875 500
3. ajánlat: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság; 2040 Budaörs Víg Utca 57; 11718873-2-13; ajánlattevő vállalása: 12/12/12/36/177 391 539
2. rész:
1. ajánlat: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság; 8900 Zalaegerszeg Bozsoki út 3; 10217472-2-20; ajánlattevő vállalása: 36/15 814 625
2. ajánlat: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.; 8000 Székesfehérvár Bakony Utca 4.; 13063203-2-07; ajánlattevő vállalása: 36/18 663 323
3. ajánlat: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT; 6000 Kecskemét Máriahegy Tanya 190; 20478276-2-03; ajánlattevő vállalása: 12/15 666 980
4. ajánlat: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság; 6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5.; 26387811-2-03; ajánlattevő vállalása: 24/14 388 876
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)