Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10647/2020
CPV Kód:33183200-8
Ajánlatkérő:Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.;Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.;Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.;Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.;Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Rehabilitációs Intézet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96591763
Postai cím: Szanatórium Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1528
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csürke Ildikó
Telefon: +36 13911905
E-mail: i.csurke@rehabint.hu
Fax: +36 13911905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rehabint.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000383042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000383042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Rehabilitációs Intézet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle protézisek és tartozékaik beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000383042020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33183200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle protézisek és tartozékaik beszerzése konszignációs raktár biztosításával 5 részben.
Részenként adásvételi keretszerződés megkötése. A szerződés időtartama valamennyi részben 24 hónap, amely az eredeti feltételekkel a keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb azonban további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontja alapján.”
Ajánlatot részenként, a megadott teljes mennyiségre lehet tenni.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Cementes csípőprotézis, II. típus
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33183200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cementes csípőprotézis, II. típus beszerzése. Keretösszeg: nettó 14 340 000 Ft (tájékoztató mennyiség 100 db) Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására a keretösszeg erejéig vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevőnek a teljes vertikumra vonatkoztatva konszignációs raktárat kell létrehoznia Ajánlatkérő Ortopéd Sebészeti Osztályán és azt fenntartani a keretszerződés teljes időtartama alatt. A raktárban minden termék valamennyi méretsorából kettő-kettő darabnak azonnal elérhetően rendelkezésre kell állnia. A konszignációs raktárba - Ajánlatkérő jelzését követő legfeljebb 24 órán belül (munkanapokat figyelembe véve) - kell biztosítani a lejelentett készlet fogyás pótlását (H-CS 7:00-13:00 óra és P 7:00-12:00 között). Nyertes Ajánlattevő feladata a raktárkészlet alakulásának folyamatos nyomonkövetése, felülvizsgálata. Nyertes Ajánlattevő feladata a lejárathoz közeli szavatosságú termékeknek (min. ½ év) - a felülvizsgálat időpontjához képest - min. 1 éves szavatosságú termékre való cseréje. Nyertes Ajánlattevő feladata a beültető műszerkészlet kihelyezése és karbantartása, meghibásodás esetén 24 órán belüli cseréje vagy javítása is. A beültető műszerkészlet és a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét az ajánlattevő az egységárban kalkulálja.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott nettó egységár alapulvételével a tájékoztató mennyiség sem rendelhető meg. (Kbt. 73. § (6) bek. c.) pont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés az eredeti feltételekkel a keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb azonban további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Cementnélküli csípőprotézis
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33183200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cement nélküli csípőprotézisek beszerzése. Keretösszeg: nettó 36 360 000 Ft (tájékoztató mennyiség 120 db) Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására a keretösszeg erejéig vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevőnek a teljes vertikumra vonatkoztatva konszignációs raktárat kell létrehoznia Ajánlatkérő Ortopéd Sebészeti Osztályán és azt fenntartani a keretszerződés teljes időtartama alatt. A raktárban minden termék valamennyi méretsorából kettő-kettő darabnak azonnal elérhetően rendelkezésre kell állnia. A konszignációs raktárba - Ajánlatkérő jelzését követő legfeljebb 24órán belül (munkanapokat figyelembe véve) - kell biztosítani a lejelentett készlet fogyás pótlását (H-CS7:00-13:00 óra és P 7:00-12:00 között). Nyertes Ajánlattevő feladata a raktárkészlet alakulásának folyamatos nyomonkövetése, felülvizsgálata. Nyertes Ajánlattevő feladata a lejárathoz közeli szavatosságú termékeknek (min. ½év) - a felülvizsgálat időpontjához képest - min. 1 éves szavatosságú termékre való cseréje. Nyertes Ajánlattevő feladata a beültető műszerkészlet kihelyezése és karbantartása, meghibásodás esetén 24 órán belüli cseréje, vagy javítása is. A beültető műszerkészlet és a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét az ajánlattevő az egységárban kalkulálja.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott nettó egységár alapulvételével a tájékoztató mennyiség sem rendelhető meg. (Kbt. 73. § (6) bek. c.) pont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés az eredeti feltételekkel a keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb azonban további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Cementnélküli csípőprotézis II.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33183200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cement nélküli csípőprotézisek beszerzése. Keretösszeg: nettó 13 920 000 Ft (tájékoztató mennyiség 40 db) Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására a keretösszeg erejéig vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevőnek a teljes vertikumra vonatkoztatva konszignációs raktárat kell létrehoznia Ajánlatkérő Ortopéd Sebészeti Osztályán és azt fenntartani a keretszerződés teljes időtartama alatt. A raktárban minden termék valamennyi méretsorából kettő-kettő darabnak azonnal elérhetően rendelkezésre kell állnia. A konszignációs raktárba - Ajánlatkérő jelzését követő legfeljebb 24órán belül (munkanapokat figyelembe véve) - kell biztosítani a lejelentett készlet fogyás pótlását (H-CS7:00-13:00 óra és P 7:00-12:00 között). Nyertes Ajánlattevő feladata a raktárkészlet alakulásának folyamatos nyomonkövetése, felülvizsgálata. Nyertes Ajánlattevő feladata a lejárathoz közeli szavatosságú termékeknek (min. ½év) - a felülvizsgálat időpontjához képest - min. 1 éves szavatosságú termékre való cseréje. Nyertes Ajánlattevő feladata a beültető műszerkészlet kihelyezése és karbantartása, meghibásodás esetén 24 órán belüli cseréje, vagy javítása is. . A beültető műszerkészlet és a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét az ajánlattevő az egységárban kalkulálja
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott nettó egységár alapulvételével a tájékoztató mennyiség sem rendelhető meg. (Kbt. 73. § (6) bek. c.) pont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés az eredeti feltételekkel a keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb azonban további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontja alapján
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Total térdprotézisek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33183200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cementes és cement nélküli total térdprotézisek beszerzése. Keretösszeg: nettó 75 497 000 Ft (tájékoztató mennyiség 250 db) cementes térdprothesis fém tibia, fém femur, műanyag betét 120 db, cementes fém femur, all- polietilén tibia 70 db, cementnélküli térdprothesis 60 db. Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására a keretösszeg erejéig vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevőnek a teljes vertikumra vonatkoztatva konszignációs raktárat kell létrehoznia Ajánlatkérő Ortopéd Sebészeti Osztályán és azt fenntartani a keretszerződés teljes időtartama alatt. A raktárban minden termék valamennyi méretsorából kettő-kettő darabnak azonnal elérhetően rendelkezésre kell állnia. A konszignációs raktárba - Ajánlatkérő jelzését követő legfeljebb 24órán belül (munkanapokat figyelembe véve) - kell biztosítani a lejelentett készlet fogyás pótlását (H-CS7:00-13:00 óra és P 7:00-12:00 között). Nyertes Ajánlattevő feladata a raktárkészlet alakulásának folyamatos nyomonkövetése, felülvizsgálata. Nyertes Ajánlattevő feladata a lejárathoz közeli szavatosságú termékeknek (min. ½év) - a felülvizsgálat időpontjához képest - min. 1 éves szavatosságú termékre való cseréje. Nyertes Ajánlattevő feladata a beültető műszerkészlet kihelyezése és karbantartása, meghibásodás esetén 24 órán belüli cseréje, vagy javítása is. A beültető műszerkészlet és a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét az ajánlattevő az egységárban kalkulálja.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott nettó egységár alapulvételével a tájékoztató mennyiség sem rendelhető meg. (Kbt. 73. § (6) bek. c.) pont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés az eredeti feltételekkel a keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb azonban további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Protézisragasztók
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33183200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Protézisragasztók beszerzése. Keretösszeg: nettó 7 200 000 Ft (tájékoztató mennyiség: 480 db) csípő protézis - vápához protézis ragasztó 20 g; 140 db, csípő protézis - szárhoz protézis ragasztó 40 g; 140 db, térd protézishez protézis ragasztó 200 db. Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására a keretösszeg erejéig vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő feladata a raktárkészlet alakulásának folyamatos nyomonkövetése, felülvizsgálata. Nyertes Ajánlattevő feladata a lejárathoz közeli szavatosságú termékeknek (min. ½év) - a felülvizsgálat időpontjához képest - min. 1 éves szavatosságú termékre való cseréje. A konszignációs raktárba - Ajánlatkérő jelzését követő legfeljebb 24 órán belül (munkanapokat figyelembe véve) - kell biztosítani a lejelentett készlet fogyás pótlását (H-CS 7:00-13:00 óra és P7:00-12:00 között).
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott nettó egységár alapulvételével a tájékoztató mennyiség sem rendelhető meg. (Kbt. 73. § (6) bek. c.) pont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés az eredeti feltételekkel a keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb azonban további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázásra a Kbt. 64. § szerint van mód. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasságigazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdaságiszereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatoknak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének kell megfelelnie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében: Az ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európaiközbeszerzési dokumentum IV. szakaszának „α” pontjának kitöltésével kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja és a 22.§ alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapból származó, legkésőbb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal:
● a teljesítés ideje,(kezdő és befejező időpont, év, hó, nap)
● a szerződést kötő másik fél,
● a szerződés tárgya,
● a szállítás mennyisége,
● a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A fenti adatokat olyan részletesen kell ismertetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételnek történő megfelelés. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő az adott rész tekintetében, ha
nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
- az 1. rész tekintetében összesen legalább 50 db humán ortopédiai protézis;
- a 2. rész tekintetében összesen legalább 70 db humán ortopédiai protézis;
- a 3. rész tekintetében összesen legalább 20 db humán ortopédiai protézis;
- a 4. rész tekintetében összesen legalább 120 db humán ortopédiai protézis;
- az 5. rész tekintetében összesen legalább 180 db humán ortopédiai protézisragasztó
szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az 1- 4 részben egy referencia több részben is bemutatható, amennyiben megfelel az adott részben előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja a követelmények több szerződésből való teljesítését.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. (Kbt. 69. § (11a) bekezdés
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. A kifizetés során a Kbt. 27/A. §, a Ptk. 6:155 § az irányadók.
A szerződés biztosítékai:
késedelmi kötbér, alapja a késedelemmel érintett eszköz nettó vételára, mértéke: napi 1%, maximum: 20%
Meghiúsulási kötbér: alapja a meghiúsulással érintett termékek nettó vételára, mértéke 30%
Valamennyi termékre az előírt kötelező jótállás: 12 hónap
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15-18.§ tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15-18.§ tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
– Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot
– Felolvasólapot, a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint.
– Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatokat, nemleges nyilatkozat is csatolandó.
-Kbt. 67.§ (4) és 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozatokat
– Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerintialáírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdaságiszereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta.
– Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely feljogosít az EKR felületén történő eljárásra is.
Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az EKR felületén érdeklődését jelezze.
3. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak az ajánlattevő által készített magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
4. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (2) bekezdését nem alkalmazza.
5. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
6. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, mivel ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az 1; 2; és 3. részben a felolvasólapon a termék (protézis-készlet) nettó egységárát kell feltüntetni, míg a 4. és 5. részben a Közbeszerzési Dokumentum részét képező excel-táblában feltüntetett termékekre megajánlott nettó egységárak teljes mennyiségre kiszámított összegét (nettó mindösszesen) kell feltüntetni (képzett ár).
7. Részenként csatolandó a kereskedelmi ajánlat az alábbiak szerint:
7.1. vagy annak hitelt érdemlő igazolása, hogy a megajánlott termékek mindegyike el van látva a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 5.§ (1) bekezdése szerinti CE jelöléssel (pl. gyártói igazolások csatolása),
7.2. vagy amennyiben a megajánlott termékek bármelyike nincs ellátva az előző pontban részletezett CE jelöléssel, úgy az adott termékre vonatkozóan igazolást arról, hogy lefolytatták az 1./ pontban részletezett rendelet 13. § szerinti, az adott eszközre vonatkozó EK megfelelőség értékelési eljárást.
7.3. minden esetben a származás igazolása
7.4. a 4. és 5. részben a kitöltött excel-tábla
8. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
9. Ajánlatkérő az ajánlattevők részére nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását.
10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
11. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését valamennyi rész tekintetében alkalmazza.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
A II.1.4) Rövid meghatározás: pont folytatása:
Valamennyi rész tekintetében a megajánlott eszközöknek meg kell felelni a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt követelményeknek, azoknak rendelkezniük kell gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. A CE megfelelőségi tanúsítványokat, illetőleg a gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat az ajánlathoz kereskedelmi ajánlatkért csatolni szükséges.
Eladó köteles - első ízben a Vevő által a konszignáció raktár feltöltésére vonatkozó írásos értesítésétől számított - 5 napon belül a Vevő székhelyén található konszignációs raktárát (továbbiakban: Raktár) feltölteni teljes méretsorral, minimum 2-2 sorozattal.
A nyertes ajánlattevőnek az alábbi konszignációs raktári szolgáltatások teljesítését kell vállalnia:
1./ a raktárkészlet alakulásának folyamatos nyomonkövetése, felülvizsgálata.
2./ a lejárathoz közeli szavatosságú termékeknek (min. ½év) - a felülvizsgálat időpontjához képest - min. 1 éves szavatosságú termékre való cseréje.
3./ a konszignációs raktárba - a munkanapokat figyelembe véve - az Ajánlatkérő jelzését követő legfeljebb 24 órán belül biztosítani kell az Ajánlatkérő által lejelentett készlet fogyásának a pótlását (H-CS 7:00-13:00 óra és P7:00-12:00 között)
VI.3) További információk pont folytatása:
12. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza.
13. FAKSZ: dr. Miklós Katalin, 00442
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontban foglaltakat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák