Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10661/2020
CPV Kód:33124000-5
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31769316
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkeok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkeok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001470172019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001470172019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MR berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001470172019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MR berendezés beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MR berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás tárgya: MR berendezés beszerzése.
Az eljárás mennyisége: 1 db
A megajánlott MR berendezésnek alkalmasnak kell lennie általános rutin MR vizsgálatok (MRA, neuro, ortho, onkológiai stb.) mellett fejlett rutin neurológiai és diffúziós, perfúziós MR, MR angiográfiás, mammográfiás, valamint cardiológiai vizsgálatokra. A berendezés legyen alkalmas a teljes test leképezésére hagyományos és modern szekvenciákkal.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a beszerzés finanszírozása iránt többlettámogatási
igényt fog benyújtani. Az eljárás kapcsán megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy
Ajánlatkérő a beszerzésre vonatkozó támogató tartalmú támogatási igényét kézhez vegye, vagy
esetlegesen azt saját forrásból finanszírozni tudja és Nyertes Ajánlattevőt erről elektronikus úton
illetve egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztassa, továbbá a Nyertes Ajánlattevő ezen
értesítést követően lenyilatkozza, hogy az ajánlatában tett vállalásokat (berendezés leszállítása,
üzembe helyezése, telepítése) szerződésszerűen teljesíteni tudja. A szerződés nem lép hatályba,
amennyiben a Támogató a többlettámogatási igényt írásban elutasítja, vagy csak részben vagy
csökkentett összeggel támogatja, vagy saját forrásból finanszírozni nem tudja, vagy Nyertes
Ajánlattevő nem nyilatkozik, hogy az ajánlatában tett vállalásokat (berendezés leszállítása, üzembe
helyezése, telepítése) szerződésszerűen teljesíteni tudja. A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint fenti
esetben a többlettámogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [75. §, 131. § (9)
bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott
összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mágnes teljes hossza felszerelt burkolatokkal (cm) (Max. 190 cm, előny a kisebb) 1
2 RF rendszer: RF adó teljesítménye (Min. 15 kW, előny a nagyobb) 1
3 RF rendszer: A teljes tekercskészletet figyelembe véve hány dedikált tekercs csatlakoztatható egyszerre a beépített testtekercsen felül? (Min. 4 tekercs, előny a több) 1
4 RF rendszer: Az egyszerre csatlakoztatható tekercs elemek maximális száma (Min. 64 elem, előny a több) 1
5 Vevő tekercsek/Teljes gerinc (CThL) tekercs: Tekercsbe integrált légzés szenzor (igen/nem, előny, ha igen) 1
6 Páciens asztal: Maximális terhelés (amely mellett az asztal a megadott pontossággal még függőlegesen és vízszintesen is mozgatható) (Min. 225 kg, előny a több) 1
7 Páciens asztal: Adatgyűjtés folyamatos asztalmozgással egyidejűleg lehetséges nagy FOV mérések tervezéséhez (pl. TimCT Fastview) (igen/nem, előny, ha igen)  3
8 Hasi vizsgálatok: Mozgás korrekció dinamikus májvizsgálatokhoz (igen/nem, előny a megléte) 1
9 Automatizált munkafolyamatok: Vezetett és automatizált munkafolyamat koponya, gerinc és nagy izületi vizsgálatokhoz (pl. DOT csomagok) (igen/nem, előny a megléte) 1
10 Mozgás korrekció: Mozgáskorrekció szabad légzés mellett lehetséges (igen/nem, előny a megléte) 2
11 Párhuzamos képalkotás (PAT imaging): CAIPIRINHA (Controlled Aliasing in Parallel Imaging Results in Higher Acceleration) párhuzamos képalkotás technika (igen/nem, előny a megléte)  1
12 Párhuzamos képalkotás (PAT imaging): Maximális gyorsító faktor (Min. 4-szeres, előny a nagyobb) 1
13 Gradiens-echó (GRE): Double Echo Steady State képalkotás (egy Steady State Free Precession és egy Fast Imaging with Steady-state Precession szekvencia kombinációja, gyors, nagyfelbontású erősen T2 súl 2
14 Rekonstrukciós paraméterek: Minimális FOV x,y (Max. 5 cm, előny a kisebb)  1
15 Rekonstrukciós paraméterek: Legkisebb szelet vastagság 2D (mm) (Max. 0,5 mm, előny a kisebb) 1
16 Rekonstrukciós paraméterek: Minimum szelet vastagság 3D (mm) (Max. 0,2 mm, előny a kisebb) 1
17 Garancia mértéke (min. 12 hónap, max. 36 hónap) (előny a nagyobb) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen közbesz. eljárást feltételesen, a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással folytatja le.
Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 90 napon belül leszállítja az MR berendezést.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. A kizáró
okok fenn nem állását a 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8., 10., 12.-16. § rendelkezései szerint kell
igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá ezen igazolások keltezése nem lehet
korábbi, mint a felhívás feladásának napja.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a
Rendelet 13. §-a alapján,, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívásfeladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetéséről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1)
bekezdés, 21. § (1) bek. b) szerint be kell mutatnia (másolatát becsatolva), hogy ajánlattevő
rendelkezik a megajánlott berendezés szervizelésére kiképzett, legalább 1 fő szerviz
szakemberrel, melyet a képzésről szóló igazolással és szakmai önéletrajzzal igazolni szükséges
M.3. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 3. §, 5. § (1)
bekezdés, 21. § (1) bek. i) szerint be kell mutatnia (tanúsítvány másolatát becsatolva), hogy a
megajánlott készülék rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő
hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).
Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M. 1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen, az alábbi termék szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített egészségügyi intézménytől származó referenciával, az alábbi nettó összértékben: 150.000.000,-Ft MR készülék szállítása, mely egy vagy több szerződésből is teljesíthető. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M.2.: 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. b)
pontja szerint, nem rendelkezik a megajánlott berendezés szervizelésére kiképzett, legalább 1
fő szerviz szakemberrel.
M.3.: 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i)
pontja szerint, ha a megajánlott készülék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal (CE minősítés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét a teljesítést követően benyújtott számla kézhezvételének napját követően, 60 napos fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (4) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) a 2017. évi CL törvényben foglaltak szerint történik.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19) Korm.
rendeletben foglaltak alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben
foglaltak alapján, a Kbt. 68. §-ra figyelemmel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbesz. dok.at ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2., M.3. pontjai.
3.a) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
3.b) Ajánlatkérő, Ajánlattevői igény jelzése esetén helyszíni bejárást biztosít Ajánlattevők számára, melyről az EKR rendszeren keresztül értesítést küld.
3.c) Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
4.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.
5.) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
6.) Ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a legjobb árérték arány bírálati szempontja alapján értékeli. értékelési szempontok: Azon részszempont
esetén, ahol az előny a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás, azon részszempontok esetén, ahol előny a nagyobb / előny a
több egyenes arányosítás módszere alkalmazandó. Azon bírálati szempontok, melyek az adott tulajdonság / szolgáltatás nyújtásának meglétét bírálja, Igen válasz esetén 10 pontot kap ajánlattevő, míg a Nem válasz esetén 0 pontot kap ajánlattevő. Értékelése során adható pontszám alsó és felső határát 0-10 pont.
7.a) Ajánlatkérő kéri szakmai ajánlat részeként az ajánlattal egy időben benyújtani a következő dokumentumokat: a megajánlott berendezések katalógusa, vagy gyártói termékleírása, melyből egyértelműen kiolvasható a megajánlott termékek azon
paraméterek, melyek a műszaki követelmények között előírásra kerültek.
Kérjük az ajánlatban feltüntetni a berendezések várható szállításának idejét is.
Kérjük továbbá a kitöltött műszaki tábla minden sorának kitöltését követően az ajánlathoz csatolását.
7.b) Az eszközök átadás-átvételi eljárása sorát átadandó dokumentumok:
- Üzembe helyezési és próbaüzemi jegyzőkönyv,
- Forgalomba hozatali engedély 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján,
- Garanciajegy,
- Magyar nyelvű kezelési utasítás (elektronikus és nyomtatott formátumban),
- A kezelési oktatás elvégzésének dokumentuma.
8.) Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.
9.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás kapcsán 1 db berendezés kerül beszerzésre.
10.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11.) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
12.) Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk alapján a készülékek telepítése, üzembe helyezése és betanítása a készülék kezelésére (betanítási idő: 5 nap).
13.) Az értékelési szempontok rögzítésre kerültek a K. dok.ban, valamint a karakterkorlátja figyelemmel a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.
VI. 3) További információk 14.) pontja:
Értékelési szempontok:
Nettó összár (nettó Ft) (előny a kisebb) (súlyszám: 70)
Mágnes teljes hossza felszerelt burkolatokkal (cm) (Max. 190 cm, előny a kisebb)
RF rendszer: RF adó teljesítménye (Min. 15 kW, előny a nagyobb)
RF rendszer: A teljes tekercskészletet figyelembe véve hány dedikált tekercs csatlakoztatható egyszerre a beépített testtekercsen felül? (Min. 4 tekercs, előny a több)
RF rendszer: Az egyszerre csatlakoztatható tekercs elemek maximális száma (Min. 64 elem, előny a több)
Vevő tekercsek/Teljes gerinc (CThL) tekercs: Tekercsbe integrált légzés szenzor (igen/nem, előny, ha igen)
Páciens asztal: Maximális terhelés (amely mellett az asztal a megadott pontossággal még függőlegesen és vízszintesen is mozgatható) (Min. 225 kg, előny a több)
Páciens asztal: Adatgyűjtés folyamatos asztalmozgással egyidejűleg lehetséges nagy FOV mérések tervezéséhez (pl. TimCT Fastview) (igen/nem, előny, ha igen)
Hasi vizsgálatok: Mozgás korrekció dinamikus májvizsgálatokhoz (igen/nem, előny a megléte)
Automatizált munkafolyamatok: Vezetett és automatizált munkafolyamat koponya, gerinc és nagy izületi vizsgálatokhoz (pl. DOT csomagok) (igen/nem, előny a megléte)
Mozgás korrekció: Mozgáskorrekció szabad légzés mellett lehetséges (igen/nem, előny a megléte)
Párhuzamos képalkotás (PAT imaging): CAIPIRINHA (Controlled Aliasing in Parallel Imaging Results in Higher Acceleration) párhuzamos képalkotás technika (igen/nem, előny a megléte)
Párhuzamos képalkotás (PAT imaging): Maximális gyorsító faktor (Min. 4-szeres, előny a nagyobb)
Gradiens-echó (GRE): Double Echo Steady State képalkotás (egy Steady State Free Precession és egy Fast Imaging with Steady-state Precession szekvencia kombinációja, gyors, nagyfelbontású erősen T2 súlyozott képalkotás kvantitatív T2 mappinghez, pl izületi porc állapot felméréséhez, pl.3D DESS) (igen/nem, előny a megléte)
Rekonstrukciós paraméterek: Minimális FOV x,y (Max. 5 cm, előny a kisebb)
Rekonstrukciós paraméterek: Legkisebb szelet vastagság 2D (mm) (Max. 0,5 mm, előny a kisebb)
Rekonstrukciós par.: Minimum szelet vastagság 3D (mm) (max. 02 mm, előny a kisebb)
Garancia mértéke (min. 12 hónap, max. 36 hónap) (előny a nagyobb)
15.) Ajánlattevő vállalja, hogy a termékeket saját vagy bérelt, vagy lizingelt fuvareszközzel –
saját költségére – szállítja a Ajánlatkérő részére.
16.) A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK: Eladó a szállítás bizonyítottan a terhére felróható késedelmes teljesítése esetén a Vevőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. Az Eladó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a szerződés nettó ellenértékének 1 %-a. A késedelmi kötbért Vevő maximum 15 naptári napra érvényesíti, maximum 15 % -ig. Amennyiben az Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre nem teljesíti és ez a késedelem az Eladónak felróható, úgy ez késedelmi kötbér fizetését és/vagy a szerződés felmondását eredményezi.
A késedelmi kötbér összege beleszámít a meghiúsulási kötbér összegébe.
Az Eladó a hibás teljesítés esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 1 %-a a hiba kijavításának időszakára, naptári naponként. Hibás teljesítés esetén a Vevő póthatáridőt tűzhet ki az egészségügyi gép-műszer cseréjére, amiről az Eladót írásban értesíti. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén, illetve, amennyiben a póthatáridő elteltével az Eladó a cserét nem teljesítette, úgy a Vevő hibás teljesítési kötbérre és/vagy a szerződés felmondására jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett egészségügyi gép-műszer nettó vételárának 1 %-a.
A szerződés meghiúsulása (Ptk. 313. §) esetén Eladó a nettó vételár 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérfizetésére köteles a Vevő felé.
Karakterkorlátra tekintettel folyt. a Közbeszerzési dokumentumban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák