Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10662/2020
CPV Kód:50232110-4
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hódmezővásárhely város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47018624
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530167
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364882019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364882019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítás üzemeltetése 2020-2023
Hivatkozási szám: EKR001364882019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232110-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hódmezővásárhely város közigazgatási területén 7695 db különböző típusú és teljesítményű lámpatest üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében, LED-es világítótestek káreseti helyreállítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítás üzemeltetése 2020-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.Ált. üzemeltetési fel.: A.)Na és kompakt fénycsöves lámpatestek üzemeltetése(986 db):95 %-os ükészs. bizt.;hibacím javítás általános esetben legf. 8 munkanap, kiemelt csomópontokban, gyalogátkelő helyeknél 48 óra telj. határidővel;a közvil. berendezések foly felügyelete;fényforr. és elektr. szerelvények javítása, cseréje;24 órás telefonos ügyfszog.;havi egy alkalommal teljes hálózatbejárás a be nem jelentett hibák felderítése érdekében;javítási statisztika havi szintű átadása B.)LED-es lámpatestek üzemeltetése (6709 db) ,rendelkezésre állási díj:95 %-os ükészs. bizt.;a közvil. ber. folyamatos felügyelete;24 órás telefonos ügyfszog.;havonta teljes hálózatbejárás a be nem jelentett hibák felderítése érdekében;teljes körű garanciális és garancia időn túli ügyintézés;csere lámpatest és/vagy meghajtó egység készletezése a javítások elvégzéséhez (lámpa típusonként a felszerelt menny. 3 %-a, de min 5 db/típus). Lámpatest meghibásodás esetén a javítás az Önk. előzetes tájékoztatása mellett történhet.eseti javítási díj:jótállási időn belül, jótállás alá tartozó javítás esetén:munkadíj + kiszállási költség;jótállási időn túli vagy jótállás alá nem tartozó javítás esetén:munkadíj + kiszállási költség,a javításhoz igazoltan felhasznált anyagok költsége.A költségek finanszírozhatósága érdekében az üzemeltetéssel érintett, az Ajánlatkérő (AK) által biztosított tábl szerinti lámpatestek típusának ismeretében Ajánlattevő (AT) ajánlatot ad az éves szinten várható javítási költségre, figyelemmel a tevék. ellátásához szüks., rendszerüzemeltetői költségekre is.Végzendő tevékenységek A.)Az aktív elem állapotának szemrevételezéses ellenőrzése:optikai tér tisztasága;búra megléte, állapota;lámpatest rögzítettsége, beállításának megfelelősége;szerelvényfedél megléte.B.)Hibacímek fogadása, kezelése:Az ATnek a hibacímek fogadását legalább az alábbi módon kell biztosítania:24 órás telefonos ügyfszolg.;e-mail;Archiválási kötelezettség.C.)Javítás:A javítás keretében a fényforrás, illetve a lámpatest egyéb, működéshez szüks. alkatrészeinek javítását, szükség esetén cseréjét, az érintkezési hibák megszüntetését kell elvégezni.Az AT munkavégzése során a közvilágítás ki- és bekapcsolására nem jogosult.A várható, AT által teljesítendő, 1 lámpahelyet érintő javítási paraméterek:hibák száma: 160 db/év;átlagos javítási idő a bejelentéstől számítva: legf. 8 nap (csomópontoknál, kijelölt gyalogátkelőhelyeknél legf. 2 munkanap);8 napon túli javítási idő a bejelentéstől számítva: legf. 40 db2.Üzemkészség:A közvil. ükészs.ét havi gyakorisággal az AK minősíti a nyertes ATvel a közvilágítás üzemidejében megtartott közös ellenőrzés alapján.Az ükészs. számítása (%-ban):Az összes ellenőrzött fényforrás száma mínusz az ATnek felróható okból nem üzemelő fényforrások száma osztva az összes ellenőrzött fényforrás számával és az eredmény szorzása 100-zal. 3.Helyreállítás:A káreseti helyreállításoknál és az üzemzavart okozó meghibásodások végl. kijavítása esetén a munkát az AK igénybejelentésétől szám. legkésőbb két munkanapon belül meg kell kezdeni és az igénybejelentőben rögz. határidőre be kell fejezni.A káreset során az azonnali élet- és/vagy balesetveszély elhárítása és az üzemfolyt. miatt szüks. – általában ideigl. – helyreállítás az illetékes Rendszerüzemeltető feladata. 4.Adatszolgáltatás:A nyertes AT havonta köteles elektronikus úton megküldeni AKnek az AThöz bejelentett és a nyertes ATnek átadott, valamint a nyertes AT saját bejárásain észlelt hibacímekre vonatkozó összesített vállalkozói jelentést a hibacímen történt javításról és a szemrevételezéses ellenőrzésről.5.Ideiglenes helyreállítás:Ha a nyertes AT a közvilágítás szolg. helyreáll. érdekében ideigl. megoldást alkalmaz, erről külön nyilvántartást köteles vezetni és a végleges helyreállítást a lehető legrövidebb időn belül elvégezni. Ideigl. megoldás csak az élet- és vagyonbizt. nem veszélyeztető, az AK által előzőleg jóváhagyott megoldás lehet.A részletes szakmai tartalmat a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel nem biztosított, mivel szolgáltatásmegrendelés ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A megkövetelt igazolási mód:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum. Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése
alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban
be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai
közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30
.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési
eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez)
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati
példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (5) és (
6) bekezdéseire. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján). P/1. Az
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó,
legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal; attól függően,
hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. A P1. pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők értelemszerűen kizárólag egyenként
felelhetnek meg, így a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy megfelel. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt
alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)–(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdései szerint köteles
igazolni. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7)
bekezdése alapján benyújtott igazolást is elfogadja. A P/1 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint köteles igazolni. Amennyiben
ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért a Kbt. 65 § (8) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó
sorbaállítás mutatkozott. („Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. §
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (5) és (
6) bekezdéseire. M/1. Ismertesse a Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező (közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása) -
legjelentősebb szállításait. Csatolandó a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (
referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) ki kell térnie legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a
szállítás tárgyára, az ellenszolgáltatás mennyiségére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének. A Kbt. 140. § (9) bek alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel
mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései
szerint köteles igazolni.
M/2. AT a Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat - a
szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év,
hónap megjelöléssel) - más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magy. nyelvű fordítása - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír A min.köv. szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlati idő igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).
A Kbt. 65. § (6) bek alapján az előírt alk. köv-nek (M1.-M2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, melynek értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. A minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényének
igazolása AK elfogadja a felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett , legalább 5000 darab lámpatestet magába foglaló közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó, szerződésszerűen és az előírásoknak
megfelelően teljesített, legalább egy éven keresztül teljesített (teljesítésigazolással lezárt, vagy továbbra is folyamatban lévő)
referenciával. Az előírt alkalmassági feltételeket Ajánlattevő több szerződésből teljesítheti.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 2. melléklet II. szerinti „ME-VI/II.” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész 8.1. pontjában meghatározott Villamosság „A” kategória besorolásra vonatkozó tevékenység folytatásához szükséges végzettség vagy képzettség (egyenértékűség mellett) megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 2.
melléklet II. alapján meghatározott érvényes „ME-VI/II.” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni elérési útvonal megadásával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés
teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ajánlatkérő, illetve Felhasználó előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetése, havonta,
teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) valamint (5)–(6), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6
:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek megfelelően és azokkal összhangban, a teljesítést követő 30 napon belül, forintban (HUF) a
nyertes ajánlattevővel kötött szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalás útján történik. Késedelmes fizetés esetén
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Valamennyi egyéb feltétel az AF-el egyidejűleg megtekinthető a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítetten.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan -azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. §
rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének
megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. 2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban,
különös tekintettel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők
erre vonatkozó megállapodását. 3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kelemen Zoltán, lajstrsz.: 00185 és Gonda Csaba, lajstrsz.: 00694. 4. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. 5. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. 6. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges. 7. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az EKR-ben. 9. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan, (nemleges nyilatkozat is). 10. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat .pdf formátumú fájlban készítsékel. 11. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt,
az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását. 12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő
vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő
tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. 13. AK a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít
hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás
lehetőségét. 14. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági
szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő
tájékoztatását. 15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar. 16. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind
ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.
törvény és végrehajtásirendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 19.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot
kell benyújtaniuk arról, hogy a hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek. 20. A felhívás IV.2.6. pontjában lévő 1 hónap alatt 30 nap értendő. 21. A II.2.7 pontban megadott időtartam kezdő időpontja változhat a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében. A becsült érték megállapítása ezen időintervallum alapulvételével történt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák