Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10678/2020
CPV Kód:14210000-6
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország Szállítási cím: egyedi megrendelőkben megjelölt kivitelezési helyszín vagy az ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye. A kivitelezési helyszínre szállított szóródó anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anna
Telefon: +36 703908355
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000572532020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000572532020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szóródó anyagok szállítása
Hivatkozási szám: EKR000572532020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14210000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgy: Szóródó anyagok szállítása
Keretösszeg: nettó 20.000.000 Ft
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti (egy ajánlattevővel megkötendő) keretmegállapodás megkötése céljából indítja.
Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalain végzett kivitelezési munkáink, a forgalom zavarása nélkül, éjszaka, hétvégén, vagy ünnepnapokon is végezzük, ezért előfordulhat, hogy nagyfelületű helyreállítási munkák során éjszakai, hétvégi, vagy ünnepnapi szállítás szükséges.
A költségvetés kiírás egységáralapú, mivel kivitelezői feladataink csak részben tervezhetőek, ezért pontos mennyiség nem adható meg.
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege: nettó 20.000.000,-Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes
keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár. A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A jelen közbeszerzés tárgyát képező termékeknek a Műszaki Leírásban objektíven meghatározott, egységes minőséggel kell rendelkezniük, így a jelen közbeszerzési eljárás tekintetében a részajánlat-tétel lehetősége nem adott.
Továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (1) bek. a) pont szerinti (egy ajánlattevővel megkötendő) keretmegállapodásos eljárás, melynek célja, hogy a közbeszerzési szerződés (keretmegállapodás) útján objektív módon meghatározott, egyféle típusú, minőségű termék (zsákos hidegaszfalt) kerüljön beszerzésre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szóródó anyagok szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14210000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
Szállítási cím: egyedi megrendelőkben megjelölt kivitelezési helyszín vagy az ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
A kivitelezési helyszínre szállított szóródó anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Szóródó anyagok szállítása
Keretösszeg: nettó 20.000.000 Ft
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti (egy ajánlattevővel megkötendő) keretmegállapodás megkötése céljából indítja.
Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalain végzett kivitelezési munkáink, a forgalom zavarása nélkül, éjszaka, hétvégén, vagy ünnepnapokon is végezzük, ezért előfordulhat, hogy nagyfelületű helyreállítási munkák során éjszakai, hétvégi, vagy ünnepnapi szállítás szükséges.
A költségvetés kiírás egységáralapú, mivel kivitelezői feladataink csak részben tervezhetőek, ezért pontos mennyiség nem adható meg.
A keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan a következő tételek megrendelésére kerül sor:
- 400 tonna bazalt zúzalék,
- 1200 tonna fagyvédő homokos kavics,
- 500 tonna murva,
- 400 tonna termőföld (azzal, hogy ezek a becsült mennyiségek tájékoztatásképpen kerültek megadásra, és jelen tájékoztatás nem minősül kötelezettségvállalásnak)
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege: nettó 20.000.000,-Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes
keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár. A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés II.2.5 ponthoz Az értékelési szempont a legalacsonyabb ár: ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A szerződés aláírásától számított 12 hónap a
szerződés időtartama.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: AK az alábbi kizáró ok alkalmazását írja elő: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALKSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy ALKSZ-t, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK az alábbi kizáró ok igazolási módok alkalmazását írja elő: Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1)
bek. szerint egyszerű nyil.-ot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az AF-ben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1
) bekezdés k) pont kb) pontját a Mo.-on letelepedett AT a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint, a nem Mo.-on letelepedett AT
pedig a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok
vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyil.-át a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs az utóbbi
jogszabályhelyek szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-ot szükséges csatolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az AK elfogadja, ha az AT a Kr. 7. § szerinti - korábbi közb. elj.-ban felhasznált -
EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az AV
vagy az ALKSZ vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyil.-ot nyújt be arról, hogy az igénybe vett mindegyik AV és az
ALKSZ (adott esetben természetes személy) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyil.-ot akkor is be kell
nyújtani, ha az AK az elj.-ban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését. A kizáró okok vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt.
64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt rendelkezésekre. A kizáró okok igazolása
vonatkozásában irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek. és a Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezései. Igazolás: A
kizáró okok igazolódokumentumait (vagyis az EKR űrlap szerinti kizáró okokról szóló nyilatkozatot és az EKR űrlap szerinti Kbt. 62. § (
1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozatot és az alvállalkozókra valamint kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozó EKR űrlap
szerinti nyilatkozatot) a KBt. 114/A. § és a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (2) bek. alapján az ajánlat részeként kell benyújtani!
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi
alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: P.1. a Kbt. 65. § (1) a) és a 321/2015. Kr. 19. § (1) c) alapján ajánlattevő az ajánlati
felhívás feladását megelőző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Jelen alkalmassági feltétel tekintetében a 321/2015. Kr. 19. § (3) bekezdése
megfelelően alkalmazandó. Igazolás: A P.1. alkalmassági követelmény igazolására (a Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (2) bek. alapján) az ajánlat részeként kell benyújtani a(z) (Kbt. 114. § (2) bek. szerinti) alkalmassági követelményeknek
való megfelelésre vonatkozó EKR nyilatkozatot, valamint az AD I. kötet szerinti nyilatkozatminta alkalmazásával a teljes árbevételről
szóló nyilatkozatot!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben a(z) - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (vagyis az árbevételi adataik összeadásával vagy akár úgy is, hogy csak az egyik AT teljesíti teljes mértékben az alk. minimumkövetelményeket).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (1) a) és (1a) a) alapján AT az AF feladásától
visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) belül teljesített legjelentősebb szállításainak
ismertetésével tudja igazolni alk.-át ref.nyil.-tal vagy a szerz.-t kötő másik fél által adott ig.-sal (a Kr. 23. § (1) alapján). Igazolás: Az M.1. alkalmassági követelmény igazolására (a Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.
§ (2) bek. alapján) az ajánlat részeként kell benyújtani a(z) (Kbt. 114. § (2) bek. szerinti) alkalmassági követelményeknek való
megfelelésre vonatkozó EKR nyilatkozatot, valamint az AD I. kötet szerinti nyilatkozatminta alkalmazásával a referencianyilatkozatot (
vagy adott esetben referenciaigazolást)!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján, ha: az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz szóródó anyagok értékesítéséből származó szerződésszerűen
teljesített referenciáinak mennyisége összességében nem érte el legalább bazalt zúzalék vonatkozásában a 300 tonnát, fagyvédő
homokos kavics vonatkozásában az 900 tonnát, murva vonatkozásában az 375 tonnát, termőföld vonatkozásában a 300 tonnát. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
AK az alábbi biztosítékokat írja elő: Ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő nem ír elő. Szerződéses biztosítékok (késedelmi-, egyéb
szerződésszegési- és meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő nem biztosít előleget. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a
közbeszerzési dokumentumok, és különösen az Ajánlati Dokumentáció II. kötete (Szerződéstervezet) részletesen tartalmazza. Az AK
által igazolt teljesítést követően a számla kifizetésére az AK által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással
kerül sor, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bek., valamint a a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. §
rendelkezéseire is. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar
forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: AK az alábbi teljesítési feltételeket írja elő: Ajánlatkérő nem biztosít előleget. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a
szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok, és különösen az Ajánlati Dokumentáció II. kötete (
Szerződéstervezet) részletesen tartalmazza. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar
forint (HUF). Az AK által igazolt teljesítést követően a számla kifizetésére az AK által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési
határidővel, átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. § rendelkezéseire is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. június
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Legalacsonyabb ár: Indoklás: ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ez biztosítja.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) A jelen közb. elj. a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint indított nyílt (hird.-nyel induló) közb. elj. (Kbt. Harmadik rész). A közb. elj. Kbt.40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai és a Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is irányadóak.
2) Az aj.-hoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil.minták kitöltésével képzett nyil.-okat, valamint az AD I. kötetben rend.-re bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyil.-okat is az AD I. kötetben foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az aj.-ot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtan. által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghat.-t).
5) Foly.-ban lévő vált.bej. elj. esetében az AT köteles csatolni a cégb.-hoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és a
cégb.-i érkeztetési igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot ( utóbbi esetben nemleges nyil.-ot is).
7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
8) Azon alk. köv.-ek, amelyek a minősített AT-k hivatalos regisztrációs feltételeinél szigorúbbak: P.1., M.1.
9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
10) Közös AT-k kötelesek csatolni az együttműködési megállapodásba foglalt, egyértelmű felelősségváll.-ról szóló nyil.-ot.
11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12) Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb (vagy adott esetben az azt követő egy, vagy több) ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
13) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. b) pont szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő
legalacsonyabb ár szerint értékeli: Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki a legalacsonyabb nettó ajánlati árra tesz ajánlatot.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges