Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10725/2020
CPV Kód:33696200-7
Ajánlatkérő:Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye:Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17001700
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bayerné Dr. Matusovits Andrea
Telefon: +36 13724212
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515252020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515252020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szűrő NAT tesztkészletek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000515252020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696200-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Véradók (donorok) vérmintáinak szűrő vizsgálatára alkalmas HIV, HCV, HBV, HAV és Parvovírus B19 nukleinsav amplifikációs (NAT) rendszerű tesztkészletek beszerzése.
A tesztkészletek felhasználásához szükséges, a tesztkészletekre validált teljesen automatizált laboratóriumi kivizsgáló eszközök (automaták), valamint a használatra megajánlott automatákkal működő méretű mintacsövek kupakjának eltávolítására alkalmas preanalitikai berendezés(ek) (kupakeltávolító(k)) használatba vételi jogának és a szerződés ideje alatti folyamatos működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.
Az automaták illesztése az OVSz eProgesa szakmai informatikai rendszeréhez.
Nyertes AT feladata a tesztkészletek leszállítása a teljesítési hely(ek)re, lerakodása és AK által meghatározott helyekre történő berakodása és az automaták és kupakeltávolító(k) telepítése és üzembe helyezése a gyári előírások szerint, valamint AK szakembereinek betanítása az automaták és kupakeltávolító(k) használatára.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szűrő NAT tesztkészletek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33696200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Véradók (donorok) vérmintáinak szűrő vizsgálatára alkalmas HIV, HCV, HBV, HAV és Parvovírus B19 nukleinsav amplifikációs (NAT) rendszerű tesztkészletek beszerzése.
A tesztkészletek felhasználásához szükséges, a tesztkészletekre validált teljesen automatizált laboratóriumi kivizsgáló eszközök (a továbbiakban: automaták), melyek nem lehetnek 2017.04.30. előtti gyártásúak, valamint a használatra megajánlott automatákkal működő méretű mintacsövek kupakjának eltávolítására alkalmas preanalitikai berendezés(ek) (a továbbiakban: kupakeltávolító(k)) használatba vételi jogának és a szerződés ideje alatti folyamatos működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.
Emellett szükséges az automaták illesztése az OVSz eProgesa szakmai informatikai rendszeréhez (vizsgálati igények fogadása az eProgesa-ból és a vizsgálati eredmények továbbítása az eProgesa-ba).
Nyertes ajánlattevő feladata a fentieken túl a tesztkészletek leszállítása a teljesítési hely(ek)re, azok lerakodása és az ajánlatkérő által meghatározott helyekre történő berakodása.
Ajánlattevő feladata továbbá a használatra megajánlott automaták és kupakeltávolító(k) telepítése és üzembe helyezése a gyári előírások szerint, valamint ajánlatkérő szakembereinek betanítása az automaták és kupakeltávolító(k) használatára.
Beszerzendő mennyiség (alapmennyiség) a teljes szerződéses időtartamra vonatkozóan:
1.600.000 vérminta vizsgálatára elegendő NAT tesztkészlet Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) RNS kimutatására.
1.600.000 vérminta vizsgálatára elegendő NAT tesztkészlet Hepatitis-C Vírus (HCV) RNS kimutatására.
1.600.000 vérminta vizsgálatára elegendő NAT tesztkészlet Hepatitis-B Vírus (HBV) DNS kimutatására.
1.600.000 vérminta vizsgálatára elegendő NAT tesztkészlet Hepatitis-A Vírus (HAV) RNS kimutatására.
1.600.000 vérminta vizsgálatára elegendő NAT tesztkészlet Parvovírus B19 (B19) DNS kimutatására.
A tesztkészletek megajánlása történhet akként is, hogy a fent előírt tesztkészletek bármelyike olyan egységet alkot, amely a feltüntetett vizsgálatok közül több vizsgálat elvégzésére is alkalmas (ún. multiplex/duplex tesztkészlet).
Ez a lehetőség nem azt jelenti, hogy ajánlatkérő alternatív ajánlattételre ad lehetőséget!
Ajánlattevő az egyes vizsgálatok tekintetében kizárólag egyféle módon tehet ajánlatot, az ajánlattétel módját az ajánlattevő döntheti el.
Vagy csak a fentebb külön felsorolt 5 különböző vizsgálatra külön-külön, egyesével képes tesztkészletre tesz ajánlatot, vagy ezek valamilyen (bármilyen) kombinációját tartalmazó multiplex/duplex tesztkészletet/tesztkészleteket is megajánl.
Ez utóbbi esetben is követelmény, hogy a megajánlott tesztkészletekkel valamennyi vizsgálatot el lehessen végezni, de nem követelmény minden egyes vizsgálat tekintetében multiplex/duplex tesztkészlet megajánlása, tehát az 5 különböző vizsgálat tekintetében lehet vegyesen is megajánlani a tesztkészleteket.
Ajánlattevő azonban nem jogosult egy típusú vizsgálatra különböző féle tesztkészletet megajánlani (multiplex/duplex tesztkészlet és nem multiplex/duplex tesztkészletet is), el kell döntenie, hogy az adott vizsgálat tekintetében milyen tesztkészletre tesz ajánlatot és ezen egyféle tesztkészletet kell megajánlania.
Ajánlatkérő legalább 2 db automata használatba vételi jogának és folyamatos működőképességének biztosítását írja elő.
Ajánlatkérő legalább 1 db kupakeltávolító használatba vételi jogának és folyamatos működőképességének biztosítását írja elő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki maximum a tesztkészletek teljes mennyisége 20%-ának szállítása tekintetében.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vételi jog körében csak és kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontja szerinti teljes (alap)mennyiségre megajánlott tesztkészletekkel egyező termékre tehetnek ajánlatot, a vételi jog körében nem ajánlható meg a teljes alapmennyiségre megajánlott termékektől különböző termék.
A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult akár egy soron, akár több soron beszerzendő tesztkészletek tetszőleges arányában érvényesíteni.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a teljes alapmennyiség lehívása után, a szerződés szállítással érintett időbeli hatálya (az első részszállítási határidőt követő 48 hónap) alatt, annak időbeli lejártát megelőzően.
A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységárakon) kell biztosítani. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben él vételi jogával, ha a vételi jog gyakorlásának időtartama alatt a beszerzés tárgya szerinti termékek tekintetében érvényes és hatályos adásvételi szerződéssel nem rendelkezik, tehát ha más módon – szabályosan - nem tudja beszerzési igényét kielégíteni. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban rögzített ár értékelési szempontnál az AK által fizetendő teljes ellenszolg nettó összege kerül értékelésre az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll és megbízhatóságát nem tudja kellőképpen igazolni.
- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
A jelen pontban meghatározott kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő előzetesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal köteles igazolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1-8. §, 10. §, 12-16. §-aiban foglaltak szerint. A Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Adott esetben az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel, ajánlatkérő felkérésére a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8. §-a, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 15. §-a szerint kell az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai és a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek igazolják megbízhatóságát, mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását köteles feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentumon és köteles csatolni a Közbeszerzési Hatóság véglegessé vált határozatát vagy annak megtámadása esetén a bíróság jogerős határozatát. (öntisztázás)
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatota képviseletükben eljáró gazdasági szereplő teszi meg.
AK a Korm. rendelet 5. § alapján hivatkozott 2.§ (5) bekezdés alapján nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására, elegendő az „alfa”pont kitöltése.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Az ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja:
P.1) A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozat, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben AT a vizsgált időszak kezdetét követően kezdte meg működését, akkor az árbevételi adatot értelemszerűen a működése megkezdését követő időponttól kell megadni a minimumkövetelményeknél feltüntetett információk figyelembe vételével.
A Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az AT a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, amennyiben:
P.1.) a III.1.2) pont szerinti nyilatkozat tartalma alapján az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes - ÁFA nélkül számított - árbevétele nem éri el a 350.000.000,- Ft-ot, illetve a vizsgált üzleti évek fordulónapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam figyelembe vételével számított ennek megfelelő egyéb pénznemben kifejezett árbevételi összegeket.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek az ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatota képviseletükben eljáró gazdasági szereplő teszi meg.
AK a Korm. rendelet 5. § alapján hivatkozott 2.§ (5) bekezdés alapján nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására, elegendő az „alfa” pont kitöltése. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (21-22. és 24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Az AK nem kéri az érintett AT-(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:
M1.) A Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 év legjelentősebb, bármilyen nukleinsav amplifikációs (NAT) rendszerű tesztkészlet eladására vagy szállítására vonatkozó referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésével összhangban.
A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a szerződést teljesítő szervezet (AT-/közös AT-/a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet) neve, címe (székhelye),
- a teljesítés ideje, intervalluma (a kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap -tól -ig megadásával),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállítás tárgya olyan részletessséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- szállítás mennyisége (darab),
- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége, valamint
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e, illetve
- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról (%).
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
M2.) A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint a Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) RNS kimutatására, a Hepatitis-C Vírus (HCV) RNS kimutatására, aHepatitis-B Vírus (HBV) DNS kimutatására alkalmas NAT tesztkészlet legalább az ajánlattétel időpontjában érvényes, a 98/79/EK irányelvben, illetve az azt honosító, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti megfelelőség-értékelési eljárás eredményeként kiadott CE tanúsítványa, illetve a Hepatitis-A Vírus (HAV) RNS kimutatására és a Parvovírus B19 (B19) DNS kimutatására alkalmas NAT tesztkészlet, valamint valamennyi használatra megajánlott automata és kupakeltávolító legalább az ajánlattétel időpontjában érvényes, a 98/79/EK irányelvben, illetve az azt honosító, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerinti megfelelőség-értékelési eljárás lefolytatásáról készült CE tanúsítványa, valamint gyártói CE megfelelőségi nyilatkozata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az AT-, közös AT-k amennyiben
M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 3 évből származó, legfeljebb 6 éven belül megkezdett, maximum 4 különböző szervezetnek szállított bármilyen nukleinsav amplifikációs (NAT) rendszerű tesztkészletek vonatkozásában a vizsgált időszakban összesen legalább 400.000 darab vérminta vizsgálatára elegendő tesztkészlet szállítására vonatkozó referenciával.
Amennyiben a szerződést kötő fél nem magyarországi szervezet, akkor kérjük az ajánlatban megjelölni, hogy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e.
Ha a kontrollok, kalibrátorok, egyéb oldatok és segédanyagok nem egy csomagolásban vannak a teszttel, akkor ezen termékek tekintetében nem kell referenciát igazolni, csak a tesztekre vonatkozóan.
A referenciaigazolás igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel.
M2.) az általa megajánlott Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) RNS kimutatására, Hepatitis-C Vírus (HCV) RNS kimutatására, valamint Hepatitis-B Vírus (HBV) DNS kimutatására alkalmas NAT tesztkészlet (ideértve a külön csomagolású kontrollokat, kalibrátorokat és az egyéb oldatokat is, de a külön csomagolású kiegészítő anyagokat nem) nem rendelkezik legalább az ajánlattétel időpontjában érvényes, a 98/79/EK irányelvben, illetve az azt honosító, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti megfelelőség-értékelési eljárás eredményeként kiadott CE tanúsítvánnyal, illetve az általa megajánlott Hepatitis-A Vírus (HAV) RNS kimutatására és Parvovírus B19 (B19) DNS kimutatására alkalmas NAT tesztkészlet (ideértve a külön csomagolású kontrollokat, kalibrátorokat és az egyéb oldatokat is, de a külön csomagolású kiegészítő anyagokat nem), valamint a használatra megajánlott automaták vagy kupakeltávolító nem rendelkezik legalább az ajánlattétel időpontjában érvényes, a 98/79/EK irányelvben vagy az azt honosító, az in vitro orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerinti megfelelőség-értékelési eljárás lefolytatásáról készült CE tanúsítvánnyal, valamint gyártói CE megfelelőségi nyilatkozattal.
Amennyiben a tesztkészletek úgy kerülnek forgalomba, hogy a tesztek, kontrollok, egyéb oldatok és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges segédanyagok külön csomagolásban vannak, akkor ezen külön csomagolású teszteknek, kontrolloknak, egyéb oldatoknak is rendelkezniük kell a fenti CE tanúsítvánnyal, illetve gyártói CE megfelelőségi nyilatkozattal, de a vizsgálat elvégzéséhez szükséges segédanyagoknak nem kell rendelkezniük.
Irányadók a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti rendelkezések is.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek
(Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi-, hibás teljesítésre von.-, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. Részletezve szerz.terv-ben! Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően utólag, sürgős szállítások esetén a tárgyi ún. sürgős lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően utólag, az automaták és a kupakeltávolítók használati díját a rendelkezésre bocsátást követően havonta utólag, a számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerint történik figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra is. Előleg nem fizethető. Az ajánlattétel, a számlázás és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). Kiszállítástól számított felhasználhatósági idő legalább 5 hónap. Különleges feltételek: 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rend, 16/2012. (II.16.) Kr.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának szigorú karakterkorlátozására, az egyéb információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. A jelen felhívás a III.1.2) P.1) és III.1.3) M.1)-M.2) pontokban a minősített AT-k jegyzékénél szigorúbb alkalmassági követelményeket tartalmaz.
3. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy kizárja azon AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetőleg a kizárja azt az ajánlattevőt, aki az ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
4. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az I.3. pont szerinti honlapon.
5. AK a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
6. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok listáját és további információkat terjedelmi korlátok miatt részletezve az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
87. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti esetben ajánlatkérő csak egy alkalomal biztosít hiánypótlási lehetőséget.
8. FAKSZ: Dr. Takács Mária (lajstromszám: 00799.)
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10. Mivel a fenti vizsgálatok eredménye csak együtt értékelhető, a részekre bontás a vizsgálatok kivitelezhetetlenné válását eredményezné, ezért AK a részajánlat tételt kizárja. (ld. ajánlati felhívás II.1.6) pont)
11. AK a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot ért (tekintettel arra, hogy a közbeszerzésieljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le).
12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
13. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. előírásait.
14. AK az eljárásban részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
15. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák