Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10736/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110,HU231,HU233,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IT.DOT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Adatfeldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kakuk Katalin
Telefon: +36 301587730
E-mail: kakuk.katalin@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Adatfeldolgozás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FED_MON_21 Utastájékozató rendszer üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001600252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
FED_MON_21 Típusú fedélzeti Utastájékoztató rendszer L3 szintű üzemeltetése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 150000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FED_MON_21 Utastájékozató rendszer üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU231,HU233,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza, Pécs, Miskolc, Szombathely, Szeged, Budapest
A műszaki leírás 1. számú melléklete szerinti telepítési pályaszámokon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db FEDMON21 rendszer egy vasúti kocsiba felszerelt teljes fedélzeti utastájékoztató rendszer elemeinek összessége üzemeltetése az alábbiak szerint:
1.az alábbi 1. pontban részletezett „Átalánydíjas feladatok” teljesítése, melynek ellenértéke a közbesz eljárásban megajánlott, FED_MON_21 rendszerenként fizetendő havi átalánydíj (Ft),
2.az alábbi 2. pontban részletezett „Nem átalánydíjas feladatok”, melyek Megrendelő (a továbbiakban:Megr.) igénye szerint egyedi megrendelés alapján kerülnek megrendelésre. Ezek ellenértékét Megr az egyedi megrend. teljesítettnek minősítését követően fizeti meg. Az átalánydíj és az egyedi megrend-ek ellenértéke a szerz keretösszegét csökkentik.
Amennyiben a szerz vmely feladatra nem rögzít határidőt, akkor a Megr által egyedileg megh. határidő irányadó.
1.Átalánydíj keretében nyújtandó szolg-ok: Hibabejelentések fogadása egyeztetett e-mail formátumban ITSD Ticketing rendsz-ből 7x24 órában. Szolg-i idő vmennyi alábbi megjelölt szolg. von-ban irányadó: Munkanapokon: 8-17 óra között;Megr által megjelölt szakértők oktatása a rendsz. L1-L2 szintű üzemeltetésének ellátására vonatkozóan 8 óra időtartamban, max 12 Fő létszámig a Megr által biztosított helyszínen, Megr által megjelölt – Vállalkozóval (továbbiakba:Váll.) előzetesen egyeztetett - időpontban. FED_Mon_21 utastájékoztató rend-hez licencszolg a szerz. hatálya alatt, az alábbiak szerint. Üzemeltetés Támogatás keretében:-Emelt szintű hot line támogatás (előre - legkésőbb a szerz.kötéskor - megadott tel.számon)-Szoftverhibák javítása/Upgrade (letöltés kocsira/szerverre szükség esetén) -Felügyeleti rend. biztosítása
4 db teljes FED_MON_21 szett +10 db SSD alkatrész puffer rendelkezésre bocsájtása szerz.kötést követő 5 munkanapon belül.A meghibásodott FED_Mon_21 fődarabja, alkatrésze esetében Váll a hibakeresést végez, a Váll telephelyén. A Váll telephelyére történő szállítás megrendelő feladata. A Váll köteles a hibakeresésre részére átadott termék átadás-átvételét követően 5 munkanapon belül olyan írásbeli szakvéleményt adni, amely javítási árajánlatot is tartalmazva alkalmas arra, hogy Megr dönthessen a meghibásodott alkatrész javítása felől. Váll kötelezettsége az utastáj. rend azon meghibásodott alkatrészének beszerzési admin ügyintézése, amely nem vagy nem gazd-an javítható. A gazdaságosságról a Megr jogosult dönteni.
2.Átalánydíjas szolg-on kívül nyújtandó szolg-ok egyedi megrend. alapján.Szolg-i idő vmennyi alábbi megjelölt szolg vonatkozásában irányadó: Munkanapokon: 8-17 óra;Reakcióidő: ITSD (Ticketing) rendszeren keresztül leadott Megr-i jelzéstől (eseti megrendelés) számított 2 órán belül Vállalkozó köteles a Megr-vel a kapcsolatot igazolhatóan felvenni. Átalánydíjon felüli szolg-ok: a) Hibajavítás, és egyéb a FED_MON21 rendszerhez kapcsolódó, az átalánydíjas szolg-kon túli tev-ek. Hibajavításra von. ajánlat/szakvélemény adási idő: ITSD (Ticketing) rendszeren keresztül leadott Megr-i jelzéstől számított 5 munkanap;Hibajavítási idő: ajánlat elfogadástól 20 munkanap. Váll a leszállított javítandó, illetve rongálás miatt meghibásodott (Megr ezeket a jelöléseket az egyedi megrendelésben rögzíti) terméket haladéktalanul köteles átvenni. A javítás/helyreállítás jellemzően a Váll telephelyén történik az átalánydíjban foglalt hibakeresést követően. A telephelyre való szállítás a Megr feladata.
b) FED_Mon21 Utastájékoztató rendszerhez, komponens és alkatrész pótlása
A részletes műszaki tartalmat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési szempont részletei a KD II.15.1) pontjában. AK a tárgyi eljárásban nem bizt. részekre történő ajánlattételt. A műszaki leírásban foglalt szolg-ok megbontása figyelembe véve az eszközök egyedi és speciális kialakítását nem lehetséges. A megbontással a szolg teljesítése ellehetetlenülne. A szerz-ben szereplő összeg a szerz keretösszege, melynek 70%-áig vállal AK megrendelési köt-t

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Jelen közbeszerzés elmaradása, késedelme kockázatként vonja maga után minden olyan folyamat (beruházások, karbantartások, üzemszerű működés, stb.) késését, elmaradását mely közvetlenül vagy közvetetten a vasútüzemi tevékenységre épül. A közbeszerzés meg nem valósítása és ezáltal a MÁV-START Zrt.-vel való megállapodáskötés elmaradása esetén a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. jelentős bevételtől esne el. A MÁV-START Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. között megkötendő megállapodás előkészítése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az L3 szolgáltatási szint biztosítását a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. kizárólag alvállalkozói (jelen beszerzés tárgyát képező) közreműködés mellett tudja ellátni.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 041 - 097196
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: FED_MON_21 Utastájékozató rendszer üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IT.DOT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13877871
Postai cím: Hunyadi János Utca 117
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.veszely@itdot.hu
Telefon: +36 703204346
Internetcím(ek): (URL) www.itdot.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
Ajánlattő neve: IT.DOT Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden:IT.DOT Kft.)
adószáma: 14722105-2-13
nyertes ajánlattevő neve: IT.DOT Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden:IT.DOT Kft.)
nyertes ajánlattevő adószáma: 14722105-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)