Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0108/2020
CPV Kód:33696500-0
Ajánlatkérő:Karolina Kórház- Rendelőintézet
Teljesítés helye:9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4.;9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4.;9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karolina Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47956133
Postai cím: Régi Vámház Tér 2-4.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bertalan István
Telefon: +36 96574750
E-mail: igazgato@karolinakorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karolinakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi reagensek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001029372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Immunkémiai vizsgálathoz szükséges reagensek beszerzése és a vizsgálathoz szükséges 1 darab immunkémiai automata biztosítása
2. rész: Haematológia vizsgálathoz szükséges reagensek beszerzése és a vizsgálathoz szükséges 2 darab hematológiai automata biztosítása
3. rész: Klinikai kémiai vizsgálathoz szükséges reagensek beszerzése és a vizsgálatokhoz szükséges 2 darab klinikai kémiai automata biztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64946402 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Immunkémiai vizsgálathoz szükséges reagensek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Reagensek neve – tervezett vizsgálati szám (darab/év) - OENO azonosító
TSH - 22427 - 24061
FT4 - 5400 - 24021
PSA -1971 - 2662C
CEA - 1609 - 26620
Troponin I -1972 - 21082
CA 15-3 - 349 - 26623
Testosteron - 570 - 24398
CA 19-9 - 888 - 26626
CA 125 - 545 - 26625
FSH - 531 - 24120
HCG - 156 - 24330
LH - 523 - 24121
Prolaktin - 617 - 24171
FT3 - 1776 - 24031
PTH - 156 - 23640
2 5 OH Vit D - 756 - 23690
PROGESTERONE - 180 - 24350
Anti-TPO - 108 - 2661H
Folsav - 156 - 28540
B12 vitamin - 204 - 28550
HBS AG Kit - 864 - 2639A
HCV - 216 - 26277
ULTRASENSITIVE INSULIN - 540 - 26692
Összesen: 42514
A megajánlott reagensek felhasználhatósága (lejárati ideje) minimum 3 hónap.
A mérőműszer minimum műszaki paraméterei:
- Mennyiség: 1 darab
- Random vizsgálatra alkalmas, folyamatosan üzemeltethető, folyamatos mintabetöltést biztosító minimum 200 teszt/óra kapacitású gyári, új (nem felújított, újonnan üzembehelyezett) immunkémiai automata
- A tesztmenüben szerepelnek az alábbi sürgősségi tesztek: hs Troponin, CKMB
- A megajánlott készülék alkalmas az Európai Kardiológus Társaság definíciója szerinti [Eur. Heart Journal (2016) 37(3) 267-315 o.] high-sensitive troponin meghatározására
- Egyszerre a készülékre felhelyezhető tesztek száma: minimum 30
- Mintavételezés primer vérvételi csőből
- Készülékre felhelyezhető primer vérvételi csövek: 5 ml, 7 ml, 10 ml
- Hűtött reagens tér, minimum 30 reagens hellyel
- Windows (vagy azzal egyenértékű) operációs rendszer
- Kétoldalú kommunikáció a laboratóriumi információs rendszerrel
- Kemilumineszcens mérési technika
- A megajánlott reagensek legalább 90 %-a készülék gyártójával azonos gyártótól származzanak (kivétel kontrollok)
További feladatok:
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, beüzemelése, próbaüzem biztosítása és a használat betanítása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Nyertes ajánlattevő a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a magyar nyelvű kezelési (használati) útmutatót, a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást az ajánlatkérő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást az ajánlatkérő által kijelölt személyek részére megadni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az immunkémiai automata tekintetében Ajánlattevő biztosítja: teljes körű szerviz, on-line illesztés (ajánlatkérő az online illesztés alatt az alábbiakat érti: Androméda laboratóroumi információs rendszerhez illesztés - milyen a labor rendszer, a gép szünetmentes tápegység biztosítása a gép működéséhez (analizátorokat kezelő terminálok ellátásához) szükséges)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az automatán folyamatos működés, mérés közben a reagensek és fogyóanyagok betölthetőségének a megléte (IGEN/NEM) 15
2 A készülék által a mintavételi csövekből történő belső aliquot készítésének a megléte (IGEN/NEM)  25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tervezett reagens mennyiségtől + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Haematológia vizsgálathoz szükséges reagensek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Reagensek neve – tervezett vizsgálati szám (darab/év) - OENO azonosító
Vérkép - 52577 - 28014
Reticulocyta - 60 - 28040
Összesen: 52637
A megajánlott reagensek felhasználhatósága (lejárati ideje) minimum 3 hónap, a kontrollok felhasználhatósága (lejárati ideje) minimum 3 hét.
A mérőműszer minimum műszaki paraméterei:
- Mennyiség: 2 darab, melyek azonos gyártótól származzanak, és a reagensek a készülék gyártójával azonos reagensekkel működjenek
- 2 db minimum 100 teszt/óra kapacitású, retikulocita mérési lehetőséggel rendelkező 5 part Diff-es mintaváltós hematológiai automata.
- 2 db készülék közül legalább az egyik gyári új (nem felújított, újonnan üzembehelyezett), a másik készülék 4 évnél nem régebbi
- A készülék az un 5 part diff-es vérkép meghatározása mellett legyen képes NRBC (magvas vörösvérsejt) meghatározására is
- A készülék legyen alkalmas más testnedvek (liquor, synovialis folyadék, pleurális folyadék) sejtszámának meghatározására
- Mérés primer csövekből (nyitott és zárt módban)
- Sejtpopulációk grafikus megjelenítésének lehetősége
- Mintacső beazonosítása bárkóddal és alfanumerikusan
- Ciánmentes Hgb mérési mód
- 2 db készülék közül legalább az egyik legyen képes szepszis-jelző paraméter mérésére
- Alarmrendszer a kóros eltérések, mérési és működési hibák jelzésére
- Windows (vagy azzal egyenértékű) operációs rendszer
- Kétoldalú kommunikáció a laboratóriumi információs rendszerrel
További feladatok:
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, beüzemelése, próbaüzem biztosítása és a használat betanítása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Nyertes ajánlattevő a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a magyar nyelvű kezelési (használati) útmutatót, a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást az ajánlatkérő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást az ajánlatkérő által kijelölt személyek részére megadni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hematológiai automata tekintetében Ajánlattevő biztosítja: teljes körű szerviz, on-line illesztés (ajánlatkérő az online illesztés alatt az alábbiakat érti: Androméda laboratóroumi információs rendszerhez illesztés - milyen a labor rendszer, a gép szünetmentes tápegység biztosítása a gép működéséhez szükséges)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Áramlási citometrián alapuló digitális morfológiai technológia megléte (IGEN/NEM) 15
2 Automatikus újrafuttatási, valamint reflex mérési lehetőség megléte az automata vonatkozásában (IGEN/NEM) 15
3 A megajánlott készülék vonatkozásában a monocyta eloszlási szélesség (MDW) mérésének a megléte (IGEN/NEM) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tervezett reagens mennyiségtől + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Klinikai kémiai vizsgálathoz szükséges reagensek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Klinikai kémiai vizsgálathoz szükséges reagensek beszerzése és a vizsgálatokhoz szükséges 2 darab klinikai kémiai automata biztosítása:
Reagensek neve – tervezett vizsgálati szám (darab/év) - OENO azonosító
Albumin – 8748 - 21040
Amylase - 18382 - 24700
Foszfor – 5136 - 21540
Koleszterin - 35568 - 21420
GGT – 28061 - 24640
SGPT - 49200 - 24610
Ca – 12520 - 21510
Kolinészteráz - 1254 - 24741
Kreatinin - 54203 - 21141
LDH - 12275 - 24500
Mg – 12693 - 21571
Tg - 35765 - 21411
Alkalikus foszfatáz - 41389 - 24720
CK - 17962 - 24620
Totál bilirubin - 48332 - 21150
Direkt bilirubin - 40827 - 21151
Glükóz - 53676 - 21310
SGOT - 48500 - 24600
HDL - 27148 - 2142A
LDL - 5488 - 21422
Karbamid - 52019 - 21120
Húgysav – 35734 - 21130
TP - 13208 - 21020
Vas - 25495 - 28350
HsCRP - 36431 - 2107C
Reuma faktor - 1668 - 26640
Transzferrin – 17802 - 28360
Vizelet összfehérje - 1118 - 22020
Mikroalbumin - 3800 - 22042
Ferritin - 630 - 28390
ASO - 849 - 26252
Na - 52219 - 21500
K - 52219 - 21501
Cl - 52219 - 21510
Összesen: 902538
A megajánlott reagensek felhasználhatósága (lejárati ideje) minimum 3 hónap.
A klinikai kémiai automata minimum műszaki paraméterei:
- Mennyiség: 2 darab melyek, melyek azonos gyártótól származzanak, és a reagensek legalább 90 %-ban a készülék gyártójával megegyező gyártótól származzanak
- 2 db Klinikai kémiai automata egyenkénti teljesítménye minimum 400 fotometriás teszt/óra+350 ISE teszt/óra
- Mindkét automata gyári, új legyen (nem felújított, újonnan üzembehelyezett)
- Nyílt reagens rendszerű (gyártótól független) automata
- A készülék rendelkezik manuális és automatikus újrafuttatási, valamint automatikus reflex mérési lehetőséggel
- Automata mintaadagoló egységgel rendelkezik: egyidejűleg- minimum 100 cső behelyezésére legyen alkalmas
- Reakcióelegy minimális térfogata kisebb, mint 95 mikroliter
- Sürgősségi mintakezelés: sürgős mintát külön kezelje kapacitás min. 22 minta, az első vizsgálat eredménye 30 percen belül álljon rendelkezésre
- On board paraméter: minimum 60 előny
- Hűtött reagens tér, minimum 72 reagens pozíció
- Minta vonalkód leolvasó lehetősége
- Reagens vonalkód leolvasás lehetősége
- A készülék mind primer csőből, mind mintatartó edénykéből dolgozik
- A megajánlott automata képes tesztspecifikus szérumindex (LIH) meghatározására
- A vizsgálattípusokhoz a klinikai kémiai automatával azonos gyártótól származó reagensek száma minimum 30 darab

További feladatok:
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, beüzemelése, próbaüzem biztosítása és a használat betanítása.
Nyertes ajánlattevő a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a magyar nyelvű kezelési (használati) útmutatót, a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást az ajánlatkérő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást az ajánlatkérő által kijelölt személyek részére megadni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kémiai automata tekintetében Ajánlattevő biztosítja: teljes körű szerviz, on-line illesztés (ajánlatkérő az online illesztés alatt az alábbiakat érti: Androméda labor informatikai rendszerhez illesztés - milyen a labor rendszer, a gép szünetmentes tápegység biztosítása a gép működéséhez szükséges)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A készülékek általi mérések permanens üvegküvetta felhasználásával történik (IGEN/NEM)  15
2 A megajánlott 1-1 darab Klinikai kémiai automaták esetében az ISE vizsgálatok óránkénti kapacitása (minimum a kémiai tesztekre vonatkozó kapacitás min. 80 %-a – max. 100 %-) 15
3 A megajánlott automaták külön-külön rendelkeznek-e legalább 15 nyitott csatornával (IGEN/NEM)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tervezett reagens mennyiségtől + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Immunkémiai vizsgálathoz szükséges reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47081545
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefon: +36 12509344
Internetcím(ek): (URL) www.beckmancoulter.com
Fax: +36 12509309
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18882627
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28323941
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47081545
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Haematológia vizsgálathoz szükséges reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47081545
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefon: +36 12509344
Internetcím(ek): (URL) www.beckmancoulter.com
Fax: +36 12509309
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6062020
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9121740
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95390305
Postai cím: Bécsi Út 271.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14029361241

Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47081545
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Klinikai kémiai vizsgálathoz szükséges reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47081545
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefon: +36 12509344
Internetcím(ek): (URL) www.beckmancoulter.com
Fax: +36 12509309
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18356494
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27500721
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47081545
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges