Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10811/2020
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1133 Budapest, Pozsonyi út 56., illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott további helyszínek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zilahi Gréta Klaudia
Telefon: +36 301531545
E-mail: ZilahiGreta@mnv.hu
Fax: +36 12374168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolaszövetkezeti közvetítői szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000586562020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Keretszerződés iskolaszövetkezeti közvetítői szolgáltatás beszerzésére az MNV Zrt. részére”
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Ennek indoka, hogy a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen a részekre történő ajánlattétel azon kockázata, hogy kisebb mennyiséget magában foglaló egyes részekre nagyságrendekkel magasabb árajánlatok érkezhetnének, mint ha valaki Ajánlatkérő valamennyi területi irodáját magában foglaló szolgáltatásra tenne ajánlatot. Ez a kockázat akkor is fennáll, ha az esetleges több rész tekintetében mindegyik esetben ugyanaz az ajánlattevő lenne végül a nyertes.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Iskolaszövetkezeti közvetítői szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott további helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az MNV Zrt. iskolaszövetkezeti közvetítői szolgáltatásra kíván keretszerződést kötni diákmunkára vonatkozóan a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet és a 2012. évi I. törvényben meghatározott feltételek alapján.
Keretösszeg: nettó 52.500.000.-Ft. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem köteles a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeget kimeríteni. A szerződés a keretösszeg kimerülésekor megszűnik.
Ajánlatkérő által meghatározott havi átlagos diákmunka igény: 16 fő
A diákmunka célja irodai adminisztrációs feladatok ellátása.
Feladatok:
• irodai adminisztrációs tevékenység ellátása,
• nyilvántartási rendszerek, adatbázisok feltöltése,
• bizonyos esetekben, melyet az ajánlatkérő minden esetben jelez a szolgáltató felé: pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátása az SAP rendszeren keresztül.

Elvárt végzettség: állami felsőfokú tanulmányok (diploma megszerzésére irányuló) nappali vagy levelező tagozaton.
Elvárt kompetenciák: precíz munkavégzés, megbízhatóság, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
Munkarend: rugalmas
törzsidő: hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óráig, péntek: 9.00-13.30-ig,
peremidő: hétfőtől csütörtökig: 7.00-19.00 óráig péntek: 7.00-17.00 óráig.
Heti foglalkoztatás: a fenti munkarendhez igazodva: legalább heti 20 óra/hét/fő.
Foglalkoztatás időtartama: 3-24 hónapig terjedően.
Általános feltételek:
• próbaidő: 3 hónap
• minimum heti 20 óra vállalása maximum 3 munkanapra elosztva, minimum havi 80 óra vállalása, amely óraszámnak maximum 3 hónap átlagában teljesülnie kell,
• egészségügyi alkalmasság az MNV Zrt. foglalkozás egészségügyi orvosa által végzett munkaköri alkalmassági vizsgálat alapján,
• érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés időtartama alatt az alábbiak szerinti bérezést biztosítja a diákok számára:
• a 2020. évben próbaidő alatt: nettó 1300 Ft/óra, próbaidő sikeres elteltét követően nettó 1380 Ft/óra
• a 2021. évben próbaidő alatt: nettó 1335 Ft/óra, próbaidő sikeres elteltét követően nettó 1380 Ft/óra
• a 2022. évben próbaidő alatt: nettó 1415 Ft/óra, próbaidő sikeres elteltét követően nettó 1430 Ft/óra
A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 munkaerő kiközvetítésének teljesítési határideje (munkanap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: szolgáltatási díj mértéke (%) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5. pont folytatása (értékelési szempontok): az 1. értékelési szempont az alábbi alszempontokból áll:
1.1. szolgáltatási díj mértéke 2020. évben próbaidő alatt (%), súlyszám: 7
1.2. szolgáltatási díj mértéke 2020. évben próbaidő sikeres elteltét követően (%), súlyszám: 5
1.3. szolgáltatási díj mértéke 2021. évben próbaidő alatt (%), súlyszám: 10
1.4. szolgáltatási díj mértéke 2021. évben próbaidő sikeres elteltét követően (%), súlyszám: 24
1.5. szolgáltatási díj mértéke 2022. évben próbaidő alatt (%), súlyszám: 10
1.6. szolgáltatási díj mértéke 2022. évben próbaidő sikeres elteltét követően (%), súlyszám: 14
A 2. értékelési szempont az alábbi alszempontokból áll:
2.1. 3, vagy kevesebb fő kiközvetítésének teljesítési határideje (munkanap, max. 5), súlyszám: 10
2.2. 3-nál több fő kiközvetítésének teljesítési határideje (munkanap, max. 15), súlyszám: 20
Az 1. értékelési szempont és alszempontjai esetén Ajánlatkérő a szolgáltatási díj mértékét az óradíjak (diákok számára kifizetett bér) meghatározott %-ában kéri meghatározni azzal, hogy a szolgáltatási díj összege nem lehet kevesebb a 274/2017. Korm. rend. 2. § (1) bekezdésében foglaltaknál.
Ajánlattevő feladata, hogy a felhívás II.2.4. pontjában meghatározott személyi feltételeknek megfelelő és kiközvetítendő létszám toborzását és kiválasztását elvégzi. Az Ajánlattevő által történő kiválasztás alatt jelen felhívás II.2.4. pontjában és a közbeszerzési dokumentumokban a diákokra vonatkozóan meghatározott minimum feltételek kiszűrését kell érteni, azaz Ajánlattevő csak a minimum feltételeknek megfelelő diákokat választja ki (közvetíti ki) Ajánlatkérő részére. Az ajánlattevő általi kiválasztás a fenti feltételeknek megfelelő diákok önéletrajzának Ajánlatkérő részére történő elektronikus (e-mail) megküldését jelenti. A 2. értékelési szempont keretében meghatározott határidő erre a folyamatra vonatkozik Ajánlattevő ajánlatában vállaltak szerint.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Ennek indoka, hogy a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen a részekre történő ajánlattétel azon kockázata, hogy kisebb mennyiséget magában foglaló egyes részekre nagyságrendekkel magasabb árajánlatok érkezhetnének, mint ha valaki Ajánlatkérő valamennyi területi irodáját magában foglaló szolgáltatásra tenne ajánlatot. Ez a kockázat akkor is fennáll, ha az esetleges több rész tekintetében mindegyik esetben ugyanaz az ajánlattevő lenne végül a nyertes.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A § rendelkezéseit, erre tekintettel az előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumokat Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem állnak a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a Kr. 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. - Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról.
Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja alapján tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a - Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr.21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését. A referencia igazoláson szerepeljen legalább a szolgáltatás tárgya, mennyisége, teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpont megadásával év/hónap/nap pontossággal), továbbá a nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolása során a Kr. 21/A. §, 22. § (5) bekezdése, valamint a 23. §-a szerint szíveskedjen eljárni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárást megindító felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdés rendelkezéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db szerződésszerűen teljesített (befejezett) legalább 12 hónapig folyamatosan teljesített, havi átlagban legalább 12 fő közvetítését magában foglaló, munkaerő közvetítői szolgáltatás tárgyú referenciával.
Az előírt létszám vonatkozásában nem elvárás minden alkalommal új munkaerő közvetítése, a megadott létszám szinten tartása az elvárás.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér: 5.000.-Ft/fő/késedelmes naptári nap. Ajánlatkérő 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén jogosult a késedelemmel érintett egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondani és az egyedi megrendelésre vonatkozó meghiúsulási kötbért követelni
Hibás teljesítési kötbér: a nyertes ajánlat szerinti szolgáltatási óradíj százhatvanszorosa
Meghiúsulási kötbér a keretszerződés vonatkozásában: nettó 5.000.000.-Ft
Meghiúsulási kötbér az eseti megrendelések vonatkozásában: a nyertes ajánlat szerinti szolgáltatási óradíj százhatvanszorosa.
Részletes meghatározás a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. és 6:187. § rendelkezéseire.
Finanszírozás formája: saját forrás
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A megbízási díj mértéke Ajánlattevő ajánlata szerint – a mindenkor hatályos jogszabályok szerint megállapított – az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjra vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló, és a - garantált bérminimumnak megfelelő – szolgáltatási óradíj (nettó ft/fő/óra) és az Ajánlatkérő által aláírt teljesítési jegyzőkönyvben igazolt teljesítési mennyiség (idő) szorzata (fő/óra).
Ajánlatkérő a díjat havonta utólag fizeti meg Ajánlattevő részére. Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg a 2007. évi CXXVII. tv. 58. §-a értelmében, az elszámolási időszak 1 hónap.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: EKRr. 15. §, Kbt. 68. §
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKRr. 15. §, Kbt. 68. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési szempont és valamennyi alszempontja esetén fordított arányosítás, 2. értékelési szempont és alszempontjai esetén fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
2. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelményekre a Kbt. 41. § irányadó.
3. AK felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
4. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az AK szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazd. szereplő esetében - a gazd. szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az AK szervezet vagy gazd. szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az AK szervezet, illetve a gazd. szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
5. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. AT elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).
6. Az ajánlatot az ATnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdései szerint előírtakat. AT ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) rendelkezéseiről külön nyilatkozatot csatolni EKR űrlap formájában. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
8. Az ajánlat összeállításának költsége az ATt terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az AT általi fordítását be kell nyújtani. AK a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan EKR űrlap formájában. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az EKRr 13. § (4) bekezdésének megfelelően az okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. A Kr. szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy kérjük, hogy ajánlatában csatolja az erről szóló nemleges nyilatkozatot.
11. Az AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. AK felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
12. Az eljárás eredményéről az AK a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ATket, figyelemmel a Kbt. 70. § (2), valamint 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
13. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
14. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
15. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.
16. AT köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.
17. AK az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként megkötendő keretszerződés a Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet Kormány általi visszavonását követő munkanapon lép hatályba, de legkorábban 2020. szeptember 1. napján.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges