Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10858/2020
CPV Kód:38900000-4
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9026 Győr, Egyetem tér 1.;9026 Győr, Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: beszerzes@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000349082020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000349082020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útlabor eszközök GINOP-2.3.4-15-2016-00003
Hivatkozási szám: EKR000349082020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen „GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosítószámú projektjének Útvizsgáló nyitott labor keretében útlabor eszközök beszerzése” a dokumentáció szerint. Az alábbi részek vonatkozásában:
1.rész: 3 frekvenciás talajradar
2.rész: láthatóság és tömörség vizsgáló
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 1. rész: 3 frekvenciás talajradar és/vagy 2. rész: Láthatóság, tömörség vizsgáló berendezés
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 3 frekvenciás talajradar
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen „GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosítószámú projektjének Útvizsgáló nyitott labor keretében útlabor eszközök beszerzése” a dokumentáció szerint. Az alábbi részek vonatkozásában:
1.rész: 3 frekvenciás talajradar
Ajánlat tárgyának műszaki paraméterei és szakmai jellemzői
3 frekvenciás talajradar
"- Használati besorolás: IP65 és MIL-STD-810G (max. 1 méter magasságból leejtve
ütésálló)
- Teljesen szigetelt útjelző encoder a kerékben
- Akkumulátor kapacitás: kb. 10 munkaóra
- Saját kijelző: GETAC F110 11,6” katonai tablet
- Maximum 2 perc alatt használatra kész
- 2 db, külön tölthető akkumulátor a maximális munkavégzési idő érdekében
- Egyszerre 3 külön frekvencián történő sugárzás és vétel (250MHz, 500MHz, 1GHz)
- Teljesen szigetelt, cserélhető radar fejegység
- Jel-kibocsátási tartomány: > 130 dB
- Jel-vételi tartomány: > 90 dB
- Mintavételi gyakoriság: 10 ps – 6,4 ns
- Működési tartomány: -11°C - +50°C
- Védelem: IP65
- 3D multi-layer szkennelés és megjelenítő program csomag"
A műszaki/szakmai minimumkövetelményeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező Árazatlan költségvetés elnevezésű dokumentum (részletes terméklistát) tartalmazza. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívjaaz ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú anyagra hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00003
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban foglalt 2 hónapos teljesítési határidőt a szerződéskötéstől számítja. II.2.12. ponthoz: A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %; Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.76 §(2)bek.a)pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján bírálja el,mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbesz.dok-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak az ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés: Láthatóság, tömörség vizsgáló berendezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen „GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosítószámú projektjének Útvizsgáló nyitott labor keretében útlabor eszközök beszerzése” a dokumentáció szerint. Az alábbi részek vonatkozásában:
2.rész: láthatóság és tömörség vizsgáló retroreflektométer
Ajánlat tárgyának műszaki paraméterei és szakmai jellemzői
"Hordozható burkolatfestés-láthatóság mérő retroreflektométer"
"- A berendezés feleljen meg az MSZ EN 1436 szabvány előírásainak.
- Legyen alkalmas a nappali és az éjszakai fény-visszaverődési tulajdonságok mérésére nedves és száraz útburkolat esetén egyaránt!
- Legyen mérhető vele a fehér és sárga útburkolati jelek, anyagtól függetlenül.
- RL tartomány: legalább 0-2000 mcd m-2 lx-1
- Qd tartomány: legalább 0-300 mcd m-2 lx-1
- Max. 7 kg-os, kis súlyú, könnyen hordozható kivitel legyen
- Rendelkezzen kerekekkel
- Legyen képes legalább 200 000 mérési eredmény terepi rögzítésére a vonatkozó dátummal és időponttal együtt.
- GPS koordinátákkal legyen megjeleníthető a mérési eredmények helye a Google Earth segítségével.
- USB interfészen keresztüli adattovábbítás
- Tartalmazza: GPS, jegyzőkönyvkészítő szoftver, kerekek, kalibráló etalon felhasználói kalibráláshoz
- európai, akkreditált kalibráló laboratórium által legyen kalibrálva
- kerekekkel"
Kézi közlekedési tábla-láthatóság mérő retroreflektométer
"- Legyen alkalmas az éjszakai Ra visszavert fénysűrűség együttható mérésére terepi és laboratóriumi környezetben
- Legyen alkalmas közlekedési jelzőtáblák, rendszámtáblák, láthatósági ruhák, fényvisszaverő szalagok fényvisszaverésének mérésére minden fényvisszaverő anyag (fluoreszkáló is) minden színéhez.
- Rendelkezzen 1 db belépő (+5°) és 3 db fő megfigyelési szöggel, utóbbi legyen választható: 0.2° 0.33°, 0.5°, 0.7° 1.0°, 1.5°, 2.0° közül.
- Ismételhetőség legyen legalább kb. ± 2%, reprodukálhatóság kb. ± 5%.
- Feleljen meg az MSZ EN 12899 (közlekedési jelzőtáblák), EN 20471 (láthatósági ruhák), ASTM E 1709 + ASTM E 2540 (közlekedési jelzőtáblák), ASTM E 1809 (láthatósági ruhák) szabványoknak.
- rendelkezzen automata szín felismeréssel, szín kontraszt kalkulációval, mérés sikeresség manuális értékelésével, mérések automata átlag számításával; automatán ismerje fel és kompenzálja a mérést befolyásoló környezeti fényeket; rögzítse a hőmérséklet és páratartalom értékeket
- mérési tartomány legyen legalább 0-2.000 cd x lx-1 x m-2, mérési terület legyen legalább Ø 25mm; memória >2 millió mérés és >2 000 mérés képpel
- adatok legyenek továbbhatók PC-re pendrive-val
- Rendelkezzen legalább 5"" színes érintőképernyős kijelzővel, melyen az információk még erős fény esetén is legyenek jól láthatók
- Max. 2 kg-os, kis súlyú legyen
- Tartalmazza: hordtáska, kalibráló referencia európai akkreditált kalibrálási jegyzőkönyvvel, elem, töltő, pendrive"
Könnyűejtősúlyos teherbírásmérő műszer
"- Rendelkezzen Bluetoothos kábelmentes kapcsolattal és tegye lehetővé, hogy a mérési eredmények okostelefonon vagy tábla számítógépen a helyszínen megjelenthetők és e-mailen továbbíthatok legyenek.
- Legyen alkalmas az e-UT 09.02.32 (korábban ÚT 2-2.119) előírás szerinti mérés elvégzésére. Evd meghatározására legalább 15 ... 140 MN/m2 tartományban.
- Rendelkezzen beépített GPS rendszerrel az azonnali földrajzi pozíció meghatározáshoz.
- Legyen egy kezelő személy által könnyen üzemeltethető.
- Rendelkezzen belső memóriával és SD kártya olvasóval az automata adat tároláshoz (min. 10 000 mérési eredmény).
- Vizsgálati eredményeket automata számítsa (egyes behajlási értékek, behajlási átlag, Evd modulus, s/v érték, behajlási grafikonok)
- Rendelkezzen 300mm és 150mm átmérőjű terhelő tárcsával, 10 kg-es ejtősúllyal; mérési mélység legyen min. 600 mm; fém alkotóelemek legyenek korrozió védettek
- Tartalmazza: MS Windows kompatibilis szoftver, szállítódoboz, gyártói kalibrációs bizonyítvány
- 150 mm terhelőtárcsa a talaj deformációs modulusának (Evd) meghatározására 70 ... 140 MN/m2 tartományban a 10kg-os ejt súllyal kombinálva"
A műszaki/szakmai minimumkövetelményeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező Árazatlan költségvetés elnevezésű dokumentum (részletes terméklistát) tartalmazza. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú anyagra hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00003
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban foglalt 2 hónapos teljesítési határidőt a szerződéskötéstől számítja. II.2.12. ponthoz: A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %; Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.76 §(2)bek.a)pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján bírálja el,mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbesz.dok-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak az ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részben azonosan: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1)bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kbt. 114. § (2) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében szükséges benyújtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásáról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén a a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell róla, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozzon az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdés alapján. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. Ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumokat az Ajánlatkérőnek a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései szerinti felhívására kötelesek benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) pontjára. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az
1. rész esetén teljes árbevétele összesen nem érte el a nettó 8 000 000.-Ft összeget, a 2. rész esetén a nettó 6 000 000.-Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül (72 hónap) megkezdett és három éven belül befejezett (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállítására vonatkozó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a szállítás mennyiségét/ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés, idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban) a
szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ban foglaltakra. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, valamint a Kbt. 69. § (11a) pontjára.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett és 3 éven belül (36 hónap) befejezett egy vagy több szállítást igazoló referenciával, amely/ek az 1. rész esetén - legalább 1db talajradar eszköz, a 2. rész esetén legalább 1 db retroreflektométer eszköz szállítására vonatkozik/nak, és igazolja/ák, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindegyik rész esetén: Késedelmi kötbér: mértéke késedelem minden napja után naptári naponként a nettó ár 0,5%-a, de összesen legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összeg. Amennyiben a késedelmi kötbérrel terhelt időtartam a 20 napot meghaladja Vevő − a nyertes ajánlattevőként szerződő Eladóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést vagy attól elállhat, és a meghiúsulási kötbért követelhet. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időre minden napja után naptári naponként a nettó ár 0,5%-a Ft, legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése, valamint 6:187. § (1) – (2) bekezdései. Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. §. Jótállás: 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindegyik rész vonatkozásában: A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően Ajánlattevő által benyújtott végszámla alapján átutalással kerül kiegyenlítésre – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint – a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem követelmény.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Kr. 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs ilyen előírás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az Ajánlathoz csatolandó Elektronikus űrlap formátumban: - felolvasólap, - a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat - Nyilatkozat kizáró okok tekintetében - Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és kapacitásnyújtók tekintetében - Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pont alpontja tekintetében - Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is) - Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan - Nyilatkozat az üzleti titokról - Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges tartalommal is) [Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat. - Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalommal is); továbbá csatolandó a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, 2. Ajánlattevő csatolja a dokumentáció szerint kitöltött részletes szakmai ajánlatot (árazott költségvetés megfelelő sorainak a kitöltése) a termék neve, származási hely és gyártó megjelölésével. 3. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ajánlattevők a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján nem kötelesek olyan igazolás benyújtására, amelyet ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban benyújtottak az EKR-ben elektronikus úton. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. 6. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.2. P1, III.1.3. M1. 7. A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 8. Ajánlatkérő egyik rész esetében sem alkalmazza a 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 9. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők. 10. FAKSZ: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea lajtsromszám: 00471 11. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás keletkezne, úgy az előbbi tekintendő irányadónak. 13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 14. Árazott költségvetés benyújtása az érvényes ajánlat feltétele. 15. Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Erről nyilatkozni is kell. 16. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait (alapjuk, mértékük, feltételeik) részletesen a szerződés tervezet tartalmazza. 17. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat. 18. Ha ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve a kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 67. § (3)bekezdés szerinti megfelelő nyilatkozatot 19. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges