Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:1087/2020
CPV Kód:71620000-0
Ajánlatkérő:Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78533330
Postai cím: Gellérthegy Utca 30-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wolfné dr. Borsi Julianna
Telefon: +36 14999776
E-mail: wolf.jutka@dpmk.hu
Fax: +36 14999776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://djnkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://djnkft.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Köznevelési monitoring rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000136932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71620000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Köznevelési monitoring rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71620000-0
További tárgyak:72316000-3
79313000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatai és az elkészítendő eredménytermékek a következők:
1. feladat: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (továbbiakban: DOS) megvalósítását nyomon követő Monitoring Rendszer kidolgozása és implementálása
• Monitoring Rendszert megalapozó szakértői tanulmány (min. 4 ív terjedelem)
• Szakmai szakértői műhelybeszámoló (2 db.)
• Adatvizualizációs sablonokat tartalmazó kézikönyv (min. 20 db különböző sablon)
• DOS releváns infografikai elemek (min. 50 db grafikai elem)
• Monitoring rendszer rendszerterv (1 db.)
• Monitoring rendszer feltöltött adatbázis és kezelőfelület (1db.)
• Tesztelési jegyzőkönyv (1db.)
• Felhasználói kézikönyv és módszertani útmutató (1 db.)
• Monitoring rendszer terméktámogatás (50 szakértői óra)
• Monitoring Rendszer aktualizálása, adatbázis frissítése, intranetes kezelőfelület továbbfejlesztése, felhasználói kézikönyv és módszertani útmutató aktualizálása.
2. feladat: DOS monitoring éves jelentések szakértői változatának elkészítése
• szakmai szakértői műhelybeszámoló (3db.)
• szakértői elemzésen és értékelésen alapuló éves monitoring jelentés szakértői változat (3 db.)
A részletes feltételeket, elvárásokat a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.5) ponthoz:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
A pontkiosztás módszere:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempontnál a fordított arányosítást alkalmazza.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempontnál a pontozást és az egyenes arányosítást együttesen alkalmazza.
Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a Közbeszerzési Dokumentumok XII. fejezetében kerülnek kifejtésre.
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00321608-00000031 számú számlájára történő átutalással. A biztosíték nyújtása történhet továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.4. pontjában foglalt időtartama lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni:
1. Fizetési számlára történő befizetés esetén a kinyomtatott átutalási megbízás csatolásával.
2. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel történő teljesítés esetén a Kbt. 47. § (2) bek. szerinti követelés érvényesítésének alapjául szolgáló dokumentum 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § f) vagy g) pontja szerinti elektronikus okiratként való csatolásával.
Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. szerint a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
A részajánlattétel mellőzésének indokolása, II.1.7) ponthoz:
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételt, mert a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt paramétereik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A műszaki leírásban 2. feladatként meghatározott jelentést csak az a vállalkozó tudja megfelelő szakmai színvonalon elkészíteni, aki fejleszti a monitoring rendszert, ezt meghaladóan az éves monitoring jelentések előkészítése során felmerült kérdésekhez kell hozzáigazítani és javítani később a monitoring rendszer adatgyűjtő struktúráját és módszereit, a mutatókat, stb.. Mindezek alapján a beszerzés jellegére való tekintettel a közbeszerzési eljárás a gazdasági ésszerűsséggel összhangban nem bontható részekre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 700
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19972 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Köznevelési monitoring rendszer kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24686936
Postai cím: Honfoglalás út 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: arnold.ludanyi@gmail.com
Telefon: +36 209889123
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12277652
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37620000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71620000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71620000-0
További tárgyak:72316000-3
79313000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatai és az elkészítendő eredménytermékek a következők:
1. feladat: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (továbbiakban: DOS) megvalósítását nyomon követő Monitoring Rendszer kidolgozása és implementálása
• Monitoring Rendszert megalapozó szakértői tanulmány (min. 4 ív terjedelem)
• Szakmai szakértői műhelybeszámoló (2 db.)
• Adatvizualizációs sablonokat tartalmazó kézikönyv (min. 20 db különböző sablon)
• DOS releváns infografikai elemek (min. 50 db grafikai elem)
• Monitoring rendszer rendszerterv (1 db.)
• Monitoring rendszer feltöltött adatbázis és kezelőfelület (1db.)
• Tesztelési jegyzőkönyv (1db.)
• Felhasználói kézikönyv és módszertani útmutató (1 db.)
• Monitoring rendszer terméktámogatás (50 szakértői óra)
• Monitoring Rendszer aktualizálása, adatbázis frissítése, intranetes kezelőfelület továbbfejlesztése, felhasználói kézikönyv és módszertani útmutató aktualizálása.
2. feladat: DOS monitoring éves jelentések szakértői változatának elkészítése
• szakmai szakértői műhelybeszámoló (3db.)
• szakértői elemzésen és értékelésen alapuló éves monitoring jelentés szakértői változat (3 db.)
A részletes feltételeket, elvárásokat a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.5) ponthoz:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
A pontkiosztás módszere:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempontnál a fordított arányosítást alkalmazza.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempontnál a pontozást és az egyenes arányosítást együttesen alkalmazza.
Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a Közbeszerzési Dokumentumok XII. fejezetében kerülnek kifejtésre.
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00321608-00000031 számú számlájára történő átutalással. A biztosíték nyújtása történhet továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.4. pontjában foglalt időtartama lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni:
1. Fizetési számlára történő befizetés esetén a kinyomtatott átutalási megbízás csatolásával.
2. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel történő teljesítés esetén a Kbt. 47. § (2) bek. szerinti követelés érvényesítésének alapjául szolgáló dokumentum 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § f) vagy g) pontja szerinti elektronikus okiratként való csatolásával.
Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. szerint a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
A részajánlattétel mellőzésének indokolása, II.1.7) ponthoz:
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételt, mert a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt paramétereik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A műszaki leírásban 2. feladatként meghatározott jelentést csak az a vállalkozó tudja megfelelő szakmai színvonalon elkészíteni, aki fejleszti a monitoring rendszert, ezt meghaladóan az éves monitoring jelentések előkészítése során felmerült kérdésekhez kell hozzáigazítani és javítani később a monitoring rendszer adatgyűjtő struktúráját és módszereit, a mutatókat, stb.. Mindezek alapján a beszerzés jellegére való tekintettel a közbeszerzési eljárás a gazdasági ésszerűsséggel összhangban nem bontható részekre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 700
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37620000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24686936
Postai cím: Honfoglalás út 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: arnold.ludanyi@gmail.com
Telefon: +36 209889123
Internetcím(ek): (URL) www.colosseumbp.hu
Fax: +36 12277652
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, az az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. A módosítást nem tekinthető lényegesnek, mivel a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy 5. c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki..
Megrendelő szerződéses adatok között szereplő képviseleti és székhelyadatait az alábbiak szerint módosítják, a Cg. 01-09-986454/116 számú változásbejegyzést elrendelő végzésben (1. számú melléklet) és a cégjegyzékben foglaltaknak megfelelően „Ajánlatkérőként szerződő fél neve: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-986454, székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.; adószám: 23733251-2-41; képviseletében eljár: Jobbágy László ügyvezető
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő szerződéses adatok között szereplő képviseleti és székhelyadatait az alábbiak szerint módosítják, a Cg. 01-09-986454/116 számú változásbejegyzést elrendelő végzésben (1. számú melléklet) és a cégjegyzékben foglaltaknak megfelelően „Ajánlatkérőként szerződő fél neve: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-986454, székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.; adószám: 23733251-2-41; képviseletében eljár: Jobbágy László ügyvezető
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37620000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37620000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az eredményről szóló tájékoztatóban (KÉ19972/2018) tévesen került megjelölésre az alábbi pont: A nyertes ajánlattevő Kkv: , helyesen: A nyertes ajánlattevő Kkv: IGEN
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben