Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:10870/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyalné Dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bogáncs utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR000848552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bogáncs utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45200000-9
45221119-9
45232000-2
45233000-9
45233162-2
45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3508 Miskolc, Bogáncs utca 25606 sz. ök. út Pesti úti csomópont és vasúti átjáró közötti terület.
0115/131; 0115/6; 0133/8; 47511/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az első építési ütem 2018. évben elkészült. A rekonstrukció a Pesti út és Bogáncs utca kereszteződésében kezdődik. Az ivóvízvezeték tervezett nyomvonala a padka zöld terület felé eső szélén, illetve zöld területeken halad. Épül összesen a II. ütem műszaki tartalma szerint 292,6 m-, valamint a III. ütem műszaki tartalma szerint 797,0 fm DN 315 KPE ivóvízvezeték.
Ajánlattevő további feladatai:
- Ajánlattevő feladata Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, engedélyeztetése és kiépítése, valamint Forgalomirányítási terv készítése és engedélyeztetése a Közút kezelőjével,
- Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt).
- Ajánlattevő feladata 2 db 2 m x 4 m méretű Tájékoztató tábla készítése, kihelyezésének engedélyeztetése és kihelyezése– valamint a tájékoztató táblák tartalmának előzetes egyeztetése az Megrendelő illetékes osztályaival a forgalomterelés megfelelő kommunikációjának érdekében. A Tájékoztató táblák pontos elhelyezési helyszínét külön egyeztetni szükséges a közút kezelőjével, illetve a közműüzemeltetőkkel.
Tájékoztató tábla műszaki paraméterek:
• reklám hordozó anyaga: molinó, szélei visszahajtva-hegesztve, körben ringlizve, szél áteresztőkkel;
• tábla keret: min 80x80x3 zártszelvény, horganyozva, színterezve (RAL 7012 szürke);
• tábla oszlopai: min 150x150 zártszelvény, horganyozva, színterezve (RAL 7012 szürke);
• fogadó: beton alap, oszlopokon laposvas furatolva, csavarkötéssel a beton fogadón előkészített menetesszárakhoz;
• hordozó kötése: kötéllel körben hozzáhúzva a kerethez
Megvalósítás területe:
3508 Miskolc, Bogáncs utca 25606 sz. ök. út Pesti úti csomópont és vasúti átjáró közötti terület.
0115/131; 0115/6; 0133/8; 47511/6

A tervezett kivitelezés részben építési engedélyköteles tevékenység.
• Nem engedélyköteles tevékenységek:
o Útépítés, hídrekonstrukció, közvilágítási hálózat kiépítése, csapadékcsatorna kiépítése
• Engedélyköteles tevékenységek:
o Járda építés, ivóvízvezeték rekonstrukció
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény forgalomba helyezéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása, és amennyiben az Építtető vagy a közút kezelője hiánypótlást ír elő, azon dokumentumok, iratok és munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 182 - 442213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bogáncs utca felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 284847163 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45200000-9
45221119-9
45232000-2
45233000-9
45233162-2
45310000-3
45330000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3508 Miskolc, Bogáncs utca 25606 sz. ök. út Pesti úti csomópont és vasúti átjáró közötti terület.
0115/131; 0115/6; 0133/8; 47511/6
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az első építési ütem 2018. évben elkészült. A rekonstrukció a Pesti út és Bogáncs utca kereszteződésében kezdődik. Az ivóvízvezeték tervezett nyomvonala a padka zöld terület felé eső szélén, illetve zöld területeken halad. Épül összesen a II. ütem műszaki tartalma szerint 292,6 m-, valamint a III. ütem műszaki tartalma szerint 797,0 fm DN 315 KPE ivóvízvezeték.
Ajánlattevő további feladatai:
- Ajánlattevő feladata Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, engedélyeztetése és kiépítése, valamint Forgalomirányítási terv készítése és engedélyeztetése a Közút kezelőjével,
- Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt).
- Ajánlattevő feladata 2 db 2 m x 4 m méretű Tájékoztató tábla készítése, kihelyezésének engedélyeztetése és kihelyezése– valamint a tájékoztató táblák tartalmának előzetes egyeztetése az Megrendelő illetékes osztályaival a forgalomterelés megfelelő kommunikációjának érdekében. A Tájékoztató táblák pontos elhelyezési helyszínét külön egyeztetni szükséges a közút kezelőjével, illetve a közműüzemeltetőkkel.
Tájékoztató tábla műszaki paraméterek:
• reklám hordozó anyaga: molinó, szélei visszahajtva-hegesztve, körben ringlizve, szél áteresztőkkel;
• tábla keret: min 80x80x3 zártszelvény, horganyozva, színterezve (RAL 7012 szürke);
• tábla oszlopai: min 150x150 zártszelvény, horganyozva, színterezve (RAL 7012 szürke);
• fogadó: beton alap, oszlopokon laposvas furatolva, csavarkötéssel a beton fogadón előkészített menetesszárakhoz;
• hordozó kötése: kötéllel körben hozzáhúzva a kerethez
Megvalósítás területe:
3508 Miskolc, Bogáncs utca 25606 sz. ök. út Pesti úti csomópont és vasúti átjáró közötti terület.
0115/131; 0115/6; 0133/8; 47511/6

A tervezett kivitelezés részben építési engedélyköteles tevékenység.
• Nem engedélyköteles tevékenységek:
o Útépítés, hídrekonstrukció, közvilágítási hálózat kiépítése, csapadékcsatorna kiépítése
• Engedélyköteles tevékenységek:
o Járda építés, ivóvízvezeték rekonstrukció
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény forgalomba helyezéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása, és amennyiben az Építtető vagy a közút kezelője hiánypótlást ír elő, azon dokumentumok, iratok és munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 328179617
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Vállalkozási szerződést közös akarat-elhatározással akként módosítják, hogy a vállalkozói díj összesen bruttó összege: 328.179.617,- Ft azaz háromszázhuszonnyolcmillió-egyszázhetvenkilencezer-hatszáztizenhét forint.
Felek ennek megfelelően Vállalkozási szerződés IV.2. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik, egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg:
Vállalkozói díj összesen: nettó 284.847.163,- Ft + ÁFA, nettó kettőszáznyolcvannégymillió-nyolcszáznegyvenhétezer-egyszázhatvanhárom forint + 43.332.454,- Ft, azaz negyvenhárommillió-háromszázharminckétezer-négyszázötvennégyezer forint ÁFA, azaz bruttó 328.179.617,- Ft azaz háromszázhuszonnyolcmillió-egyszázhetvenkilencezer-hatszáztizenhét forint, mely összegből:
- engedélyköteles tevékenység (tartalékkeret nélküli átalányár) ellenértéke: nettó 124.356.591.- Ft, azaz egyszázhuszonnégymillió-háromszázötvenhatezer-ötszázkilencvenegy forint, amely fordított adózás hatálya alá tartozik,
- a nem engedélyköteles tevékenység (tartalékkeret nélküli átalányár) ellenértéke: 160.490.572.- Ft + ÁFA, azaz százhatvanmillió-négyszázkilencvenezer-ötszázhetvenkettő forint + 43.332.454,- Ft, azaz negyvenhárommillió-háromszázharminckétezer-négyszázötvennégyezer forint ÁFA, azaz bruttó 203.823.026,- Ft, azaz bruttó kettőszázhárommillió-nyolcszázhuszonháromezer-huszonhat forint.
A Vállalkozási szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján kerül sor.
A vállalkozási szerződés 1. sz. módosításának dátuma: 2020. június 03. napja.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A nettó összegű vállalkozói díj vonatkozásában csak a nem engedélyköteles tevékenység ellenértéke tekintetében merül fel ÁFA összegének hozzáadása, így a Vállalkozási szerződés IV.2. pontjában helytelenül került rögzítésre az összes vállalkozói díj bruttó összege 361.755.897.- Ft, a helyes összeg: bruttó 328.179.617,- Ft.
- a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (a továbbiakban: veszélyhelyzet) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11. napján veszélyhelyzetet hirdetett ki,
- 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések a Kormány 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel 2020. március 31. napján meghosszabbításra kerültek a veszélyhelyzet megszűnéséig.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 284847163 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 328179617 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben