Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10884/2020
CPV Kód:37400000-2
Ajánlatkérő:BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budapest, 1 db helyszín Budapesttől 100 km-en belül, 5 db helyszín Budapesttől 100-200 km-en belül és 5 db helyszín Budapesttől 200-300 km-en belül
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87552241
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss László
Telefon: +36 202638127
E-mail: kiss.laszlo@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000556772020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000556772020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Edzés és mérkőzés monitorozó eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000556772020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Edzés és mérkőzés monitorozó eszközök beszerzése – adásvételi szerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Edzés és mérkőzés monitorozó eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1 db helyszín Budapesttől 100 km-en belül, 5 db helyszín Budapesttől 100-200 km-en belül és 5 db helyszín Budapesttől 200-300 km-en belül
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi edzés és mérkőzés monitorozásra szolgáló eszközök szállítása, beállítása, üzembe helyezése:
 Hibrid (GPS és UWB antenna-alapú) teljesítményelemző rendszer kültéri és beltéri használatra 50 db (rendszerenként 18 db szenzor)
 Teljesítményelemző rendszerrel kompatibilis beltéri antennarendszer 6 db
 Videoelemző rendszer kültéri sportokhoz 9 db
 Videoelemző rendszer beltéri sportokhoz 5 db
A jótállási időszak alatt az eszközök karbantartása a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2) alk. köv.-re bemutatott szakember alk. feltételként előírt 48 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata a VI.4.3) pont szerint (hónap min. 0 – max. 48 hó)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5.pont: Árkritérium: Nettó egyösszegű vételár (HUF).
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt.74.§(1) bek. b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alv.-t vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási módok: Az ajánlatban a Kbt.67.§(1)bek.-re tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) AT-nek, valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k)nek a 321/2015. Kr.4.§ szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD-ban) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról elektronikus űrlap formájában. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
A 321/2015. Korm. rend. 3.§ (5) bek.-re figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alátámasztó igazolásokat a Kbt.69.§(4)-(7)bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani. A Kbt.69.§(4)-(7) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazoló dok.-ok:
A magyarországi letelepedésű AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Kr.8.§-a szerint kell igazolni a Kbt.62.§(1)és(2) bek.-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetében AK a 321/2015. Kr.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóság tartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. Kr.15.§(1) bek.-e alapján AT-nek az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani (elektronikus űrlap formájában) a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr.8.§ib) és 10.§gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1)bek. k) pont kb), kc) alpontjai szerinti kizárok ok hatálya alá. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67.§(3) bek.-re, valamint a 321/2015. Kr.3.§(3)és(5) bek.-re.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani elektronikus űrlap formájában. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Kr.12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani elektronikus űrlap formájában.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti AT-ktől.
Az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti - felhívására szükséges benyújtani.
P1.) A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásától számított (felhívás VI. 5. pontja) előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P1.) követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától számított előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele elérte az 500.000.000 HUF értéket;
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás P1.) pontjában meghatározott alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ennek a követelménynek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közül egy felel meg, illetve a közös ajánlattevők közösen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67.§(1)bek alapján AT ajánlatában köteles az alk. köv-nek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani elektronikus űrlap formájában.
AK a 321/2015.(X.30.) Korm.rend (továbbiakban: Kr.) 2.§ (5) bek alapján rögzíti hogy az M1)1, M1)2 és M2) pontban foglalt alk. köv.-ek előzetes igazolására elfogadja ha a gazd-i szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról hogy megfelel az előírt alk. köv-eknek. Ebben az esetben az alk. köv-eket nem kell az EEKD IV. rész C.pontjában feltüntetni Az alk.igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek-re figyelemmel kérheti AT-ktől.
Az előírt igazolásokat kizárólag az AK -Kbt. 69.§(4) bek szerinti- felhívására szükséges benyújtani.
M1)1 A Kbt.69.§ (4)–(7) bek. alapján felhívott ATnek a Kr. 21.§(1) bek a) pontja értelmében ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett (sikeres átadás-átvétellel lezárult) de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb összesen legalább 650 db szenzort tartalmazó edzés és mérkőzés monitorozásra szolgáló rendszer(ek) szállítására és beállítására és üzembehelyezésére vonatkozó referencia szerződésről szóló nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást figyelemmel a Kr.22.§ rend-re, amely referenciák közül legalább egy minimum 75 szenzort tartalmaz egy felhasználási helyszínen.

M1)2 A Kbt. 69.§ (4)–(7) bek. alapján felhívott ATnek a Kr. 21.§(1) bek. a) pontja értelmében ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett (sikeres átadás-átvétellel lezárult) de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, legalább 15 darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amely a megajánlott termékkel megegyező gyártmányú GPS és beltéri antenna rendszer folyamatos, legalább 3 éves időtartamú ügyfél és terméktámogatására vonatkozó referencia szerződésről szóló nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a Kr. 22.§ rendelkezéseire.
M1)1 és M1)2 vonatkozásában: A Kr. 22.§(1)bek szerinti igazolásnak ill nyilatkozatoknak minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni: -a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcs.tartó személy neve), -a szállítás tárgya (rövid műszaki tartalom olyan részletességgel hogy abból az alk. köv-eknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), -nyilatkozat arról hogy a telj. az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kr. 21/A.§-ban foglalt előírások értelmében az AK a telj.igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia köv.-ényben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22.§ (4) bek.ben foglaltak értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az AT tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is. A referencia követelmény több szerződésből is teljesíthető.
M2.) A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott AT a Kr. 21. § (1) bek. b) pontja értelmében mutassa be azt a szakembert (név, képzettség / végzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével), akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Folytatás az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szakember bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatk. az eljárást megindító felhívásban előírt alk. előírások vonatk. bemutatott valamint a telj.-be bevonni kívánt szakemberről amelyben megjelöli az eljárást megindító felhívás alk. köv-t előíró pontját, az alk köv. megnevezését a szakember nevét a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését és a szakember jelenlegi viszonyát a megjelölt szervezettel(űrlap);
b) az M2) alk. előírás vonatk. bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz amely tartalmazza a szakember nevét végzettségét/képzettségét, az eljárást megindító felhívásban előírt alk. feltételekre való megfelelés részletes bemutatását, a szakember nyilatk.-át arra vonatk. hogy a szerz. teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni;
c) a szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolata.
AK által előír végzettség egyenértékűségének igazolására ATnek az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy jogutódja) erre vonatk. igazolását (nyilatkozatát) kell az ajánlatában benyújtani.
A szakmai tapasztalat részletes bemutatásának a szakmai gyakorlat időtartamát év/hó bontásban kell tartalmaznia oly módon hogy az előírt minimum gyakorlati idő (48 hónap) megállapítható legyen.
Az alk. igazolására irányadó a Kbt. 65.§ (6),(7),(9) és(11) bek is.
A Kbt.65.§(6) bek alapján az előírt műszaki és szakmai alk. minimumköv-eknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alk. köv-eknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg az ajánlatban be kell nyújtani a kap.-it rend.-re bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§(1)bek szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek -kizárólag az alk. köv-ek tekintetében- az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolni az adott alk. felt-nek történő megfelelést.
AK rögzíti a Kr. 1.§ (2)bek alapján hogy az AK által a Kbt.69.§ (4)-(7) bek alapján az alk. köv-ek igazolásainak benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell igazolni hogy megfelel az M1)–M2) pontokban meghatározott alk. köv-eknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Kr.1.§(4) bek az irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő a műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas ha:
M1)1 rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amely összesen legalább 650 db, szenzort tartalmazó edzés és mérkőzés monitorozásra szolgáló rendszer(ek) szállítására és beállítására és üzembehelyezésére vonatkozik, amely referenciák közül legalább egy minimum 75 szenzort tartalmaz egy felhasználási helyszínen.
M1)2 rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább 15 darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amely a megajánlott termékkel megegyező gyártmányú GPS és beltéri antenna rendszer folyamatos, legalább 3 éves időtartamú ügyfél és terméktámogatására vonatkozik.
M2.) bemutat a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakembert, aki felsőfokú sporttudományi (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 48 hónap edzés és mérkőzés monitorozásra szolgáló GPS és antenna alapú teljesítményelemző rendszerek beállítása és üzembehelyezése ügyfél és terméktámogatása és felhasználói továbbképzése területen szerzett gyakorlati idővel rendelkezik.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján legfeljebb 30 % előleget fizet, a 75.000.000 Ft-ot meghaladó előlegösszegre előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.
Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: késedelmi-, meghiúsulási kötbér, jótállási kötelezettség, jótállási biztosíték nettó ellenérték 2 %-a.
Késedelmi kötbér mértéke: naponta a nettó ellenérték 0,1%-a, max. 10%., meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó ellenérték 30%-a, jótállás: 12 hónap.
Az Eladó előteljesítésre jogosult.
Nyertes ajánlattevő 7 darabrész-, és egy darab végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő Kbt.66.§ (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is), elektronikus űrlap formájában.
3) A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.
4) Az alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra az alábbiak szerint. A többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 60 hónap feletti megajánlás is ugyanakkor 100 pontot jelent. Részletesen a KD tartalmazza.
6) AK a Kbt. 35.§ (8) bekezdésre tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT részére gazdálkodó szervezet alapítását nem teszi lehetővé.
7) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markek Viktor 01132
9) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésére figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.
10) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös AT-k által benyújtandó Együttműködési Megállapodás tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
11) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
12) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni, a szakmai ajánlat az árazott ártáblázat. Részletezés a KD-ban.
13) AT tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „ Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat EKR űrlapon történő benyújtása szükséges.
14) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Folytatás a VI.4.3.) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
II.2.5) Értékelési szempontok: Minőségi kritérium: M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember az alkalmassági feltételként előírt 48 hónapon felüli, edzés és mérkőzés monitorozásra szolgáló GPS és antenna alapú teljesítményelemző rendszerek beállítása és üzembe helyezése, ügyfél-és terméktámogatása és felhasználói továbbképzése területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 48 hó)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a alkalmasság minimum követelményei pont folytatása:
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Amennyiben más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági feltételeknek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) 2017. évi CL. törvény;
b) 2007. évi CXXVII. törvény;
c) 2011. évi CXCV. törvény;
d) 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;
e) 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (5)-(6).
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, a Kbt. 27/A.§-ában foglaltak szerint.
A számlázás, a kifizetés, meg a szerződéskötés pénzneme: HUF
Vevő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenében a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltakkal és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 15 napos határidőre – átutalással egyenlíti ki.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3) További információk pont folytatása:
16) Ha AT a ”szakember” értékelési részszempont vonatkozásában 0 értéknél nagyobb ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberről szóló nyilatkozatot és a szakember aláírt önéletrajzát, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható.
17) A részajánlat tétel kizárásának indoka: A közbeszerzési tárgyát képező teljesítményelemző rendszereknek egymással kompatibilisnek kell lennie, a rendszerek egymással szorosan összefüggenek. A beszerzés tárgyának részekre bontása annak jellege, műszaki sajátosságai, a garanciális szempontok miatt ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel és jelentős többlet költséget jelentene az ajánlatkérő részére.
18) További információkat a KD tartalmaz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák