Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10888/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU223;HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.;ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.;Art'O-Dom Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buzu László
Telefon: +36 92502131
E-mail: buzulaszlo@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502119
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Színház és épületek felújításának tervezése
Hivatkozási szám: EKR001469822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház és kapcsolódó épület felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 154680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hevesi Színház,Ruszt J.tér felújításának tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, Ruszt József tér 1. 2328/4 hrsz, 2328/2/A/8 hrsz., 2328/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház és kapcsolódó épület felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére.
Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg Ruszt József tér 1. szám alatti, 2328/4 hrsz-ú ingatlanon lévő színházépület) felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás telekalakítási, építési, valamint kivitelezési dokumentációjának az elkészítése, továbbá árazott és árazatlan szakági, tételes költségvetés készítése.
Hevesi Sándor Színház: telekterület: 2868 m2, beépített alapterület: 1815,24 m2
Színház összes szintterület: 5500 m2 + idegen ingatlanon elfoglalt (2328/2/A/8 hrsz részeként) jelenleg használt összes szintterület: 517 m2 , mindösszesen: 6017 m2, nagyszínpad befogadóképessége: 401 fő
Tervezési feladatok: az érintett épület és környezetének (csatlakozó épületek a szükséges mértékig) felmérése, valamint a Ruszt József tér geodéziai bemérése, közműszolgáltatók digitális állományainak beszerzése, talajvizsgálati jelentés elkészítése, épület tartószerkezeteinek vizsgálta. Tervező az előkészítő fázisban beszerzett adatok és információk alapján Megrendelővel és a Színház illetékeseivel egyeztetve – a műszaki leírásban részletezett igénylista alapján – elkészíti az előzetes tervezési programot, majd az elfogadott vázlatterv alapján véglegesíti a tervezési programot. A vázlatterv részét képezi a projekt időbeni ütemezése és a költségbecslése is.
A vázlatterv készítése során figyelembe veendő körülmények és elvégzendő feladatok részletezése a műszaki leírásban található.
Tervező a vázlatterv készítése során a műszaki leírásban felsorolt konkrét igényekre és feladatokra adjon megoldási javaslatot, illetve készítsen tervet, így
• a nagyszínpad komplettírozása, szükséges a komplett scenikai rendszer megújítása, színpadgépészet, fény-, és hangtechnika megújítása, a színpad bővítésének lehetősége, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló terek és funkciók optimalizálása (előcsarnok, nézőtér, díszletraktár, jelmezraktár, öltöző, varroda, színész társalgó és belső udvar)
• vizsgálja felül a Griff Bábszínház jelenlegi működését, pozícióját, méreteit. Adjon javaslatot a bábszínház jelenlegi max. 120 férőhelyének 150-180 főre történő emelésére, vagy a meglévő helyén lehetséges bővítésével vagy az épületen belül új helyre történő telepítésével.
• A próbaterem és Stúdiószínpad két funkció részben eltérő (a próbaterem meglévő, a stúdiószínpad új igény) megvalósíthatóságánál tervező vizsgálja meg, hogy a két funkció működhet-e egy, scenikailag jól felszerelt térben, a közös használat megfelelő időbeosztásának kialakításával. Értelemszerűen költséghatékonyabb megoldás, ha két helyiség helyett egy helyiséget kell scenikával felszerelni.
Ruszt József tér környezetrendezése, Ruszt József tér: Telekterület: 1326 m2
- Tervező hozzon létre az épülettel szimbiózisban működő városi közteret, mely egyben ki tudja szolgálni a színházi rendezvények előtti látogatói megérkezés, várakozás, a rendezvények szünetében pedig a látogatói elhelyezés, ezzel együtt a kulturált és szeparált dohányzás funkciókat. Ugyan akkor adjon teret kisebb rendezvények megtartására, hol a színház, mint épített díszlet tud funkcionálni. A tér egyben legyen mindenkor látogatható városi tér, ami lehetőséget teremt a kulturált találkozásra, megpihenésre, szemlélődésre.
- A tervezett koncepció kalkuláljon a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával.
- Tervező adjon javaslatot a környezetrendezési koncepció következtében szükségesség váló csapadékvízelvezetés megoldására, csapadékvízcsatorna kiváltására.
- Tervező kalkuláljon a nyugati nyaktagnál elhelyezendő teherlifttel, annak megközelítésével, építészi kialakításával
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a véglegesített Tervezési program alapján az építési engedélyezési dokumentáció elkészítése. Nyertes ajánlattevő feladata a szükséges telekalakítási eljárás lebonyolítása is a dokumentálással együtt.
folyt. a VI.4.3) pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
2 2.2. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
3 2.3. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Színészlakások felújításának tervezési feladatai
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. Hrsz: 2364/1/A/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. Hrsz: 2364/1/A/1 alatti, Színészlakások felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás kivitelezési terveinek elkészítésére.
Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. szám alatti, 2364/1/A/1 hrsz-ú ingatlanon lévő színészlakások felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás kivitelezési dokumentációjának az elkészítése, továbbá árazott és árazatlan szakági, tételes költségvetés készítése.
Színészlakások: 34 db önkormányzati lakás a fszt + 4 szintes társasházban a teljes társasházi ingatlan 91,8%-a. A fennmaradó 8,1% terület magántulajdon.
Összszintterület a társasházi tulajdonrészre vonatkozóan 1794 m2.
Tervezési feladatok: az érintett épület felmérése. Tervező az előkészítő fázisban beszerzett adatok és információk alapján Megrendelővel és a Színház illetékeseivel egyeztetve – a műszaki leírásban részletezett igénylista alapján – elkészíti az előzetes tervezési programot, majd az elfogadott vázlatterv alapján a véglegesíti a tervezési programot. A vázlatterv részét képezi a projekt időbeni ütemezése és a költségbecslés.
A vázlatterv készítése során figyelembe veendő körülmények és elvégzendő feladatok részletezése a műszaki leírásban található. Tervező adjon javaslatot az épület energetikai korszerűsítésére, mind a passzív épületszerkezetek, mind az aktív épületgépészeti és elektromos rendszerek tekintetében. A homlokzati fejlesztés során térjen ki az erkélyek mellvéd elemeinek és az erkélylemezek megújítására is.
A kivitelezési terveket árazott és árazatlan költségvetéssel együtt 2 példány papír alapú és két példány elektronikus másolatban kell benyújtani az előírt határidőben.
Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére, tervező javaslatot tesz az Ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.

A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/3.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
2 2.2. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/3.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
3 2.3. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/3.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 243 - 597474
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hevesi Színház,Ruszt J.tér felújításának tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24225054
Postai cím: Dózsa György Utca 21
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: lf@arker.hu
Telefon: +36 309274542
Internetcím(ek): (URL) www.arkerstudio.hu
Fax: +36 82511923
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 139780000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületfizikai tervezés, belsőépítészeti tervezés, géptervező gépész tervezés/színpadtechnológia tervezés, szcenikus tervezés,
építményvillamossági tervezés, épületgépész tervezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Színészlakások felújításának tervezési feladatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96606036
Postai cím: Bartók Béla Út 41. III/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: archinest@archinest.hu
Telefon: +36 304551122
Internetcím(ek): (URL) http://archinest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Art'O-Dom Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79774947
Postai cím: Bartók Béla Út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: artodom@artodom.hu
Telefon: +36 309960973
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
1. rész:
Nyertes ajánlattevő:
Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft., 7400 Kaposvár, Dózsa György Utca 21 (adószám: 11222637214)
További ajánlattevők:
ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla Út 41. III/2 (adószám: 26170653243) és
ART'O-DOM Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. 3. em. 2. (adószám: 13155777-2-43) közös ajánlattevők
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság,1143 Budapest, Stefánia út 81., (adószám: 14541744-2-42)
2. rész:
Nyertes közös ajánlattevők:
ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla Út 41. III/2 (adószám: 26170653243)
ART'O-DOM Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. 3. em. 2. (adószám: 13155777-2-43)
További ajánlattevők:
AOD Építész és Grafikus Iroda Kft., 8900 Zalaegerszeg , Ady Endre Utca 2. (adószám: 11358527220)
Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft., 7400 Kaposvár, Dózsa György Utca 21 (adószám: 11222637214)
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 (adószám: 13079909243)
ZIP Architects Korlátolt Felelősségű Társaság, 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44. (adószám: 25880689-2-08)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)