Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10895/2020
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
Hivatkozási szám: EKR001550452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Elektronikus Ügyfélkapcsolati Rendszere a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.) Országos Telefonos Ügyfélszolgálatánál (OTÜ) működő Avaya Aura R7 Contact Center (CC) rendszerében kerül megvalósításra. A NAV által elvárt további szükséges eszközök és rendszer funkciók külön kerülnek beszerzésre funkcionális bővítés keretében. A funkcionális bővítés kiterjed a Hanganalitika, Workforce Management (WFM) és Tudásbázis rendszerek tervezésére, fejlesztésére és bevezetésére – az ahhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésével, a szükséges eszközök és headsettek leszállításával, valamint a rendszer ajánlatkérő által történő üzemeltetéséhez szükséges oktatással és a funkcionális bővítés keretében fejlesztett, szállított rendszerre vonatkozóan - annak éles üzemi üzembe állításának időpontjától – határozott idejű emelt szintű rendszertámogatás biztosításával.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 117269195 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32551000-0
További tárgyak:32551100-1
32551300-3
48000000-8
48218000-9
48500000-3
51611100-9
72212314-3
72212445-0
72253200-5
72260000-5
72261000-2
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: I. Szerverek, hálózati eszközök tekintetében:
1023 Bp., Lajos u.17-21.,
1143 Bp., Hungária krt. 112-114.
II. Headset és azokat kiszolgáló hálózati eszközök tekintetében:
1106 Bp., Fehér út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése” tárgyában
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Elektronikus Ügyfélkapcsolati Rendszere (NAVCC) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.) Országos Telefonos Ügyfélszolgálatánál (OTÜ) működő Avaya Aura R7 Contact Center (CC) rendszerében kerül megvalósításra. A NAV által elvárt további szükséges eszközök és rendszer funkciók külön kerülnek beszerzésre funkcionális bővítés keretében. A funkcionális bővítés kiterjed a Hanganalitika, Workforce Management (WFM) és Tudásbázis rendszerek tervezésére, fejlesztésére és bevezetésére – az ahhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésével, a szükséges eszközök és headsetek leszállításával, valamint a rendszer ajánlatkérő által történő üzemeltetéséhez szükséges oktatással és a funkcionális bővítés keretében fejlesztett, szállított rendszerre vonatkozóan - annak éles üzemi üzembe állításának időpontjától – határozott idejű emelt szintű rendszertámogatás biztosításával (12 hónapra kiterjedő rendszertámogatási és szoftverkövetési szolgáltatások).
Nyertes ajánlattevő a fent meghatározott feladatokat az alábbi 4 (négy) feladatkör teljesítésével valósítja meg:
I. Tervezés
1. logikai tervezés
2. fizikai tervezés
3. Berendezések leszállítása
4. Szoftver licencek átadása rendszerek telepítése
II. Fejlesztés, bevezetés
1. a beszerzett hardver, szoftver és licence eszközök rendszerbe illesztése a tervezési szakaszban elkészített specifikációk alapján,
2. rendszer installálása a telepítési terv alapján,
3. Hanganalitika, WFM integrációja az Avaya Aura R7 CC rendszerhez és a technikai követelményekben meghatározott NAV rendszerekhez,
4. fejlesztések elvégzése a követelményjegyzék és a fejlesztési terv alapján,
5. kommunikációs és funkcionális tesztek elvégzése a tesztelési terv alapján,
6. Tudásbázis adatmigráció
III. Oktatás, jogosultság beállítás (A II. szakasz végétől kezdődik.)
1. hozzáférési jogosultságok beállítása,
2. oktatások elvégzése (adminisztrátori, ügyintézői, felügyelői/supervisori)
IV. Rendszertámogatás és szoftverkövetés (support) (A II. szakasz végétől kezdődik.)
1.A fejlesztett rendszer emelt szintű rendszertámogatása és szoftverkövetés (support).
A II. szakasz végétől az Oktatás, jogosultság beállítás (III.) és a Rendszertámogatás és szoftverkövetés (support) (IV.) egyidőben zajlik.
A jelenlegi rendszerek, az Általános Tájékoztató Rendszer (TCC) és az egyedi ügyek kezelését lehetővé tevő telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (ÜCC) különböző funkciókkal működik, mely funkciók megtartása mellett további, a tájékoztatás és ügyintézés minőségét, hatékonyságát javító alkalmazások és funkciók bevezetése szükséges, úgymint Hanganalitika, Workforce Managemant, Tudásbázis. Ezen alkalmazások Ajánlatkérő által elvárt működéséhez szükséges eszközök és headsetek biztosítása.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Ajánlatkérő minden olyan megajánlott rendszert egyenértékűnek tekint, ami a közbeszerzési dokumentumokban megtalálható műszaki leírásban foglalt funkcionális paramétereknek megfelel.
A fenti feladatokkal kapcsolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/1. a) pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tárgyi eljárás opciót nem tartalmaz! Az opció csak az EKR sajátosságai miatt, karakterkorlátozás okán került bejelölésre.
Kiegészítés a felhívás III.2.2) pontjához:
Kifizetésre irányadó szabályok: Ptk.6:130. § (1)-(2) bek., Kbt.135. § (1) és (4)-(6) bekezdés.
Forrás: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035. Támogatási intenzitás 100,000000%.
A számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik a 272/2014.(XI. 5.) Kr. szerint.
Szállítói előleg a 272/2014.(XI.5.) Kr. 119. § (1) bek. a) pont szerint, mértéke a szerződés támogatás terhére elszámolható ellenértékének 30%-a. Irányadó: 272/2014.(XI.5.) Kr. 118/A.
Jótállás: a rendszer éles üzembe állításának (ütemterv II. szakasz végétől) jegyzőkönyvben rögzített napjától 12 hónap.
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezet szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15–2016 – 00035
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ajánlati ár:
1.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF); Súlyszám: 80
1.2. 1 havi teljes rendszertámogatás és szoftverkövetési (support) költsége (nettó HUF/hónap); Súlyszám: 10
1.1. részszempont alátámasztására AK-nek kötelező benyújtania a KD-ban rendelkezésre bocsátott 1. számú melléklet szerinti egyösszegű nettó ajánlati ár bontását (pdf. formátumban, cégszerűen aláírva)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 583949
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45495973
Postai cím: Rétköz Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@tct.hu
Telefon: +36 14646160
Internetcím(ek): (URL) www.tct.hu
Fax: +36 14646168
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 272548793
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 117269195
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
Arány: 51 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hanganalitika modul kialakítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.
Ajánlattevő neve: TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 7.
Adószáma: 12050363243
2.
Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Adószáma: 12928099244
3.
Ajánlattevő neve: NTT Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Adószáma: 12655085243
4.
Ajánlattevő neve: Bravonet Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Adószáma: 23768569242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Kiegészítés a felhívás II.2.4) pontjához:
A contact center funkcióit tekintve egy multimádiás call center, amely nem csupán telefonon, hanem e-mailben, faxon, SMS-en, weben, webes chaten keresztül hatékony kommunikációt tesz lehetővé a vállalat külső ügyfeleivel.
Kiegészítés a felhívás VI.3) pontjához:
21. AK az anyagi fedezet biztosítása érdekében támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be. A támogatásra irányuló (módosított) igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy a szerződéskötéstől elállhat (Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a projekt megkezdhetőségére vonatkozó módosított támogatási szerződés hatályba lépése a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele.
A szerződés hatályba lépésének további feltétele a NISZ Zrt. által lefolytatandó NAVCC funkciók megvalósítására tervezett „Contact Centerek informatikai szempontú korszerűsítése” tárgyú beszerzés eredményeként kötendő szerződés aláírása (Kbt. 135. § (12) bekezdése).
22. AK tájékoztatja továbbá a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
23. II.1.1), I.2.1) pontokban az eljárás elnevezése karakterkorlát miatt került rövidítésre, eredeti elnevezése: „KÖFOP–1.0.0–VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése”
24. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. cím: 1134 Budapest, Váci út 37., fax: +36 14368370, e-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
25. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
26. Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14. pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.
27. AK alkalmazza a 81. § (5) bekezdését.
28. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdés vonatkozásában.
29. A felhívás II.2.5) pontjában szereplő Ár (Összesített nettó ajánlati ár) értékelési szempont az alábbi értékelési alszempontokból épül fel: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) – súlyszám: 80, 2. 1 havi teljes rendszertámogatás és szoftverkövetési (support) költsége (nettó HUF/hónap) – súlyszám: 10. Csak a fentiek szerinti két értékelési alszempontra kell megajánlást tenni, az Árra (Összesített nettó ajánlati ár) nem. Az ajánlathoz „Egyösszegű nettó ajánlati ár bontása” elnevezésű táblázatot kell csatolni, melyben ajánlattevő részletezi a felolvasólapon szerepeltetett 1. értékelési alszemponthoz kapcsolódóan, önállóan értékelésre kerülő egyösszegű nettó ajánlati árát.
30. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kun Dávid, lajstromszáma: 01119. Helyettese: dr. Molnár Éva, lajstromszáma: 00512.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)