Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:10901/2020
CPV Kód:90510000-5
Ajánlatkérő:Budakalász Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Budakalász Város közigazgatási területe a hulladék begyűjtésére vonatkozóan, szolgáltató telephelye a hulladéklerakására, ártalmatlanítására, újrahasznosítására vonatkozóan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakalász Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69338650
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Telefon: +36 305981195
E-mail: kozbesz.szaktanacsado@gmail.com
Fax: +36 26340494
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budakalasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budakalasz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000457022020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000457022020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000457022020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása Budakalász Város Közigazgatási területén.
A szolgáltatási feladat magában foglalja különösen a településen
— a lakossági és intézményi szilárd háztartási hulladék heti rendszerességű begyűjtését, valamint elszállítását és lerakását, újrahasznosítását vagy más ártalamatlanítását,
— évente egyszer házhoz menő rendszerű lomtalanítást,
— zöldhulladék begyűjtést,
— szelektív rendszerű hulladékgyűjtést,
— évente egyszeri veszélyes hulladék gyűjtés,
— hulladékudvar és hulladékgyűjtő telep ürítése,
— hulladékudvar üzemeltetése,
— az értékelési szempontok szerinti további műszaki tartalmat.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
90513000-6
90520000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budakalász Város közigazgatási területe a hulladék begyűjtésére vonatkozóan, szolgáltató telephelye a hulladéklerakására, ártalmatlanítására, újrahasznosítására vonatkozóan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás célja hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése Budakalász Város közigazgatási területén települési szilárd hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése tárgyban, az Ajánlatkérő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási kötelezettségének közszolgáltatási szerződés útján történőbiztosítása érdekében.
Éves hulladék mennyisége:2020.01.01-2020.04.22-ig
o Kommunális(TSZH) : 2940,32 t
o Lom: 164,67 t
o Zöld: 159,21 t
o Üveg 13,84 t
o elektronikai 4,14 t
o veszélyes -
o Kevert csomagolási: 541,45 t
Lakónépesség (2018.01.01): 10 673 fő
2.2. Közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki:
• az ingatlanhasználók által gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja, ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is;
• évente egyszer házhozmenő lomtalanítást végez;
• külön díj felszámítása nélkül lakossági veszélyes hulladékgyűjtést végez évente egyszer;
• a tavaszi első, valamint az őszi utolsó zöldhulladék szállítási napokon - zöldhulladék szállítás mennyiségi korlátja feloldásával - az ingatlanok elé korlátlan mennyiségben kihelyezett kötegelt vagy zsákos zöldhulladékot összegyűjti és a kijelölt hulladékkezelőbe elszállítja kezelésre, ártalmatlanításra, vagy újrahasznosításra.
• a zöldhulladék körébe tartozó hulladéknak az ingatlanhasználóktól történő átvételét március 15-től november 30-ig terjedő időszakban, minden második héten térítés mentesen végzi a közszolgáltató. Az önkormányzat által pályázati forrásból biztosított barna gyűjtőedények felhasználásával. A pályázati úton biztosított gyűjtőedények megérkezéséig a szolgáltató kéthetente, az általa térítésmentesen biztosított 24 db/háztartás/év mennyiségű 120 literes zsákkal, vagy ugyanannyi zsák megjelölésére alkalmas matricával köteles a biohulladékot elszállítani;
• Ügyfélszolgálati irodát és telefonos ügyfélszolgáltatot működtet legalább havi 4 óra időtartamban;
• legalább évenként az önkormányzattal egyeztetett módon tájékoztatja az ingatlanhasználókat az általa nyújtott szolgáltatások rendjéről;
• A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfák összegyűjtését elszállítását a lakossági közszolgáltatási díj keretében elvégezi.
• díjmentesen üzemelteti a hulladékgyűjtő udvart.
• külön díj ellenérben a hulladékgyűjtő telepen a szolgáltató tulajdonában álló hulladékgyűjtő konténereket üríti;
• megajánlás szerint a lakosság és az intézmények számára hulladékgyűjtő edényzetet biztosít, melynek tulajdonosa a Közszolgáltató;
• megajánlás szerint a közszolgáltatási díjban foglalva a lakosság számára térítés mentesen biztosítja szelektív gyűjtőtartályokat (kék-papír és sárga-műanyag) Külön speciális gyűjtőhelyeket és gyűjtőszigeteket biztosít az iskolák és óvodák, valamint az Önkormányzat és intézményei elkülönített hulladékgyűjtési gyakorlatának támogatására;
• A közterületről származó elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – a Budakalász Önkormányzata üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő telepről való elszállításáról és kezeléséről megajánlás szerint gondoskodik;
• A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által nem biztosított egyéb hulladékgazdálkodási eszközöket köteles biztosítani.
A műszaki tartalom részeként kiadott adatok a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján került közzétételre.
Részletes feladatok a szerződéstervezetben láthatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. ajánlattevőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti osztályba sorolása (minősítési fokozat és minősítési kategória) 60
2 2. a közszolgáltató a lakosság és az intézmények számára hulladékgyűjtő edényzetet biztosít, melynek tulajdonosa a Közszolgáltató (igen/nem) 10
3 3. a közszolgáltatási díjban foglalva a lakosság számára térítés mentesen biztosítja szelektív gyűjtőtartályokat (papír és műanyag) (igen/nem) 10
4 4. gyűjtőszigeteket biztosít az iskolák és óvodák, valamint az Önkormányzat és intézményei elkülönített hulladékgyűjtési gyakorlatának támogatására (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pont szerinti szerződésmódosítással, felek egybehangzó akaratnyilatkozatával, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül. A további 12 havi hosszabbítás szintén azonos mennyiségre terjed ki. A meghosszabbítással érintett időszak a becsült értékben szerepel.Részletes szabályozás a szerződéstervezetben található.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pont szerinti szerződésmódosítással, felek egybehangzó akaratnyilatkozatával, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül. Részletes szabályozás a szerződéstervezetben található.
Az opciós időszakban a szolgáltatási tárgy és a mennyiségek az alapmennyiségnek megfelelően változatlanok,nem mennyiség eltérés, nem egyoldalúan gyakorolható vételi jog, hanem a Kbt. 141.§ (4) a) pont szerinti szerződésmódosítással történő opciógyakorlás.
Éves hulladék mennyisége:2020.01.01-2020.04.22-ig
o Kommunális(TSZH) : 2940,32 t
o Lom: 164,67 t
o Zöld: 159,21 t
o Üveg 13,84 t
o elektronikai 4,14 t
o veszélyes -
o Kevert csomagolási: 541,45 t
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) szerinti Ár értékelési szempont:
a)szerződéses alapmennyiségen (24db/év) felül évente megvásárolható 120l űrmértékű zöldhulladékgyűjtő
zsák ára(nettó Ft/db):10,
b)évente kétszer ingatlanok elé korlátlan mennyiségben kihelyezett kötegelt vagy zsákos zöldhulladék elszállítása(nettó Ft/év):30
c)közterületről begyűjtött hulladék hulladékgyűjtő telepről való elszállítása(nettó Ft/m3) 30

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt),alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
2. Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Akr)II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 69. § (4)-(8)bekezdése alapján történik az igazolások bekérése. Benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az Akr. 2-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
3. Ajánlattevő- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint- csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában Akr. 15. §-a irányadó.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére és a Kbt.69. § (7) bekezdésében foglaltakra.
5. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során Akr. 8. §-16. §-ai alapján jár el figyelemmel Akr. 1-7. §-ra is, azzal, hogy Akr. 8. § ib) és 10. § gb) pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését.
7. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
8. Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a figyelembe vételével az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV rész alfa szakaszának kitöltésével.
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjaalapján.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt.69.§ (4) szerinti felhívásra az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évrevonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy azajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésreállnak.
Ha az ajánlattevő ezzel irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetébenaz árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmasságikövetelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattalvagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Amennyiben ezen adatok Ajánlatkérő számára ingyenes, elektronikus, közhiteles adatbázisból megismerhető,Ajánlattevőnek nem kell külön igazolást csatolnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három (ha nem működik legalább három éve a gt. a működése alatt összesen)- mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – saját vagy jogelődje általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el a nettó 40 000 000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő Kbt. 69. (2) bekezdése alapján az alkalmassági kritériumokat az EEKD-ba foglalt nyilatkozat alapján ellenőrzi előzetesen. Akr. 2. §. (5) alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, és nem kéri az alkalmassági követelmények feltüntetését a formanyomtatványban.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennállókapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződésteljesítésének időtartama alatt.
A speciális törvényi szabályozás miatt szerződő fél csak olyan közszolgáltató lehet, aki rendelkezik mind megfelelőségi véleménnyel, mind minősítési engedéllyel!
M/1
Kbt. 69. § (4) bekezdésnek megfelelően Akr. 1. § (1) bekezdése és 21. §(3)bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb,közbeszerzés tárgya (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás) szerinti szállításait, legalább az Akr. 22. § (2)szerint következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az Akr. 21.§ (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak (3 év alatt) alatt befejezett,de legfeljebb 6éven belül megkezdett szállításokat (szerződéseket) veszi figyelembe. Akr. 21/A. § pontja alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Akr. 22. § (1)bekezdés a) és b) pontja irányadó az igazolás módjára.
Az előírt mennyiség több bemutatott referencia összértéke alapján is igazolható, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Akr. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja irányadó az igazolás módjára.
M/2.
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb szerződéskötésig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységminősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényben meghatározott minősítési engedéllyel, vagy a minősítési engedélyezéshez szükséges minden, a 2013. évi CXXV. törvényben meghatározott feltétellel. EEKD alfa szakasz kitöltésével kell előzetesen igazolni a minősítési engedély meglétét.
M/3.
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb szerződéskötésig a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A.§ (1) f)pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel, vagy a megfelelőségi véleményhez szükséges minden, a 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott feltétellel. EEKD alfa szakasz kitöltésével kell előzetesen igazolni a megfelelőségi vélemény meglétét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb a visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) megkezdett, összesen legalább egy, legalább 12 hónap időtartamú, hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó, legalább 5 000 fős lakosszámú településsel kötött közszolgáltatási szerződéssel, amelynek keretében legalább 1000 tonna/év mennyiségű kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és lerakása/ártalmatlanítása/újrahasznosítása valósult meg.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységminősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényben meghatározott minősítési engedéllyel, vagy a minősítési engedélyezéshez szükséges minden, a 2013. évi CXXV. törvényben meghatározott feltétellel, vállalva az engedély megszerzését a szerződéskötésig.
M/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A.§ (1) f)pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel, vagy a megfelelőségi véleményhez szükséges minden, a 2012.évi CLXXXV. törvényben meghatározott feltétellel, vállalva a megfelelőségi vélemény szerződéskötésig megszerzését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § szerint
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítésigazolást Kbt. 135.§ szerint Önk. Közszolgáltató részére Koordináló Szerv(KSZ) felé állítja ki,KSZ szedi be a közszolgáltatási díjat és nyertes ajánlattevőnek szerződésben rögzített feladataiért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
A közszolgáltatási díjak megfizetése vonatkozó részletes előírásokat a közszolgáltatási szerződés V. pont 5.2alpontja rögzíti.
Árszempontként bírált díjtételet Önk. teljesítésigazolja és fizeti meg 30 napon belül.
A pénztartozásokra a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés vonatkozik.
AK elektronikus számlát befogad.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR)zajlik,424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet szabályai szerint. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000457022020/reszletek oldalon érhetők el és nyújthatók be. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges,használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Ajánlat egyéb úton történő benyújtása nem lehetséges.
2. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5)-(6) bek. – nemleges tartalommal is csatolandó – továbbá a Kbt. 66. § (2)bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozat. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. Csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának elektronikus másolata.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemlegesség esetén is nyilatkozni kell.
5. Ajánlatkérő (AK)nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
6. AK a részajánlat-tételt kizárja,a Ht. 34.§ (2) bekezdése alapján egy közszolgáltatási szerződést köthet, egy egységes rendszerre vonatkozóan kíván szerződést kötni.
7. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő (AT) visszalép, úgy AK a következő legjobb ár-értékarányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést,amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
8. Ajánlatok értékelésének módszere a)-c) ár szempontoknál a fordított arányosítás, 2-4 minőségi szempontnál pontozás (0-100),1. minőségi szempontnál pontkiosztás (1-100). Közszolgáltatói díj összege nem kerül értékelésre! Fedezetet b)-c) árszempont esetén AK saját forrásból biztosítja, súlyszámok összege nem 100, és nem %-os mértéket jelöl.
9. AF-ban nem szabályozott kérdésekben karakterkorlát miatt közbeszerzési dokumentáció, Kbt., végrehajtási rendeletei, Ptk. és az Akr. rendelkezései irányadóak.
10. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
11. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek/közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy(projekttársaság)létrehozását.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség AT-t terheli.
13. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea,lajstromszám: 00664.
14. AK a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
15. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján elrendel újabb hiánypótlást.
16. AK a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban szereplő hónap alatt 30 napot ért.
17. AK Akr. 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Szakmai ajánlatát, mely részletesen tartalmazza a 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ellenőrizhetők belőle az értékelési szempontok szerinti vállalások. A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.
19. Csatolni kell AT nyilatkozatát a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a tekintetben, hogy AT nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
20. Közös AT-k jelöljék meg maguk közül, hogy nyertességük esetén AK melyiküket tekintse közszolgáltatónak.
21. Meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre AT 3. személlyel kíván szerződést kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek a kötendő szerződés értékéhez viszonyított mértékét, arányát, max 10 %-ig.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148-150.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák