Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10910/2020
CPV Kód:45232220-0
Ajánlatkérő:E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Teljesítés helye:Mözs
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62881012
Postai cím: Búza Tér 8/a
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ördög Csaba
Telefon: +36 303783914
E-mail: csaba.ordog@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000587042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000587042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mözs alállomás építés
Hivatkozási szám: EKR000587042020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232220-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MÖZS 132/22 kV-os alállomás létesítése vállalkozási szerződés alapján
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az alállomás egy komplex, bonthatatlan ipari egységet képvisel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: MÖZS 132/22 kV-os alállomás létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232220-0 CB04-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Mözs
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab kisállomás létesítése a műszaki leírásban és a tervekben foglalt tartalommal:
- 1 klt Szabadtér építészet (készülék alapok, földelőháló, villámvédő oszlopok, portál oszlopok, stb.)
- 1 dbVezénylőépület létesítése
- 1 klt Épületgépészeti és villamos installációval kialakítása
- 1 klt Kerítés, utak, közművek, kábelcsatornák létesítése, durva tereprendezés, finom tereprendezés, övárok létesítése, transzformátor medence, olajleválasztó, valamint tűzivíz hálózat kialakítása.
- 1 db NAF/KÖF transzformátor mező, 2 db távvezetéki mező, valamint gyűjtősínmező kialakítása készülékek beépítésével.
- 1 klt 22 kV-os tokozott kapcsoló-berendezés létesítése
- 1 klt. komplett alállomás szekunder (védelem és irányítástechnika, segédüzem) rendszer kialakítása
- 1 klt. komplett tűz, vagyonvédelmi és beléptető rendszer kialakítása
- 1 db Épület tetőszerkezetén elhelyezendő naperőmű (HMKE)
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 többlet garanciaidő 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/11/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében, foglalt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 17. §-a szerint.
A részvételi szakaszban a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerint az előzetes igazolási kötelezettség körében a részvételre jelentkező, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a kizáró okok igazolása nyilatkozat benyújtásával történik.
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban az utólagos igazolási kötelezettség körében kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: http://
regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő ellenőrzi a Kamara névjegyzékében, amennyiben ott nem szerepel, úgy igazolás benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozó előírást.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben teljesített referenciák ismertetését legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződés tárgya,
- az ellenszolgáltatás összege,
- a teljesítés fő ütemei, részei,
- a teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja), helye,
- szerződő fél megnevezése, a szerződő fél egy felelős személyének megnevezése, valamint
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a feladat teljesítése során nem fordult elő a részvételre jelentkezőnek felróható nem teljesítés, késedelmes vagy hibás teljesítés).
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés szerinti módon kell bemutatni, akként, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
A referenciát a Megrendelő által kiállított igazolással kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésben foglaltak alapján kéri az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, mert a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.
Az igazolásokat az ajánlatkérő külön felhívására szükséges benyújtani.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (2) bekezdés b) pont alapján be kell mutatni a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket.
Csatolni kell
- valamennyi szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmazni kell legalább a szakember nevét, születési dátumát, lakhelyét, végzettségét és gyakorlati idejét (szakmai tapasztalatát).
- a végzettséget igazoló okiratot,
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, továbbá.
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek az MSZ 1585 szabvány szerint villamosan kioktatottak.
M3. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (2) bekezdés c) pont alapján csatolni kell az érvényes MIR (ISO 9001) tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt vagy az ezzel egyenértékű rendszerének leírását, mely utóbbi egyenértékűségét tanúsító szervezet által kiadott szakvéleménnyel szükséges alátámasztani.
M4. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (2) bekezdés f) pont alapján csatolni kell az érvényes ISO 14001 tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű tanúsítványt vagy az ezzel egyenértékű rendszerének leírását, mely utóbbi egyenértékűségét tanúsító szervezet által kiadott szakvéleménnyel szükséges alátámasztani.
A részvételre jelentkezőknek a jelentkezés benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - nyilatkozat benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik:
M1.
referenciaigazolással arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben legalább nettó
590 MFt referenciával rendelkezik, amely a következőkből tevődik össze:
1) legalább nettó 290 MFt összértékű alállomás építészeti munkát végzett, az alábbi követelmények mellett: NAF/NAF, NAF/KÖF új és/vagy üzemelő alállomásban a következő építészeti munkák valamelyikét végezte: NAF távvezetéki mezők, NAF/NAF, NAF/KÖF transzformátor mezők teljeskörű építészete, és/vagy ilyen állomásokban kapcsoló- és vezénylőépület építése, NAF portál cserék és NAF gyűjtősín átépítés, NAF mezők primer felújítása. Amennyiben a referencia több munkával kerül igazolásra, úgy a figyelembe vételre kerülő egyes referencia munkák értéke darabonként minimum nettó 50 MFt lehet,
és
2) legalább nettó 300 MFt összértékű alállomás villamos-technológiai munkát végzett, az alábbi követelmények mellett: NAF/NAF, NAF/KÖF új és/vagy üzemelő alállomásban a következő villamos-technológiai munkák valamelyikét végezte: NAF távvezetéki mezők, NAF/NAF, NAF/KÖF transzformátor mezők teljeskörű primer szekunder átépítése, NAF portál cserék és NAF gyűjtősín átépítés, NAF mezők primer felújítása. Amennyiben a referencia több munkával kerül igazolásra, úgy a figyelembe vételre kerülő egyes referencia munkák értéke darabonként minimum nettó 50 MFt lehet.
A NAF feszültségszint tekintetében 110 kV-os, vagy annál nagyobb névleges feszültségszintű alállomásban végzett tevékenységet fogad el az Ajánlatkérő. A 110 kV-os feszültségszintet Ajánlatkérő könnyített műszaki feltételként határozta meg.
A referencia igazolásokból ki kell, derüljön, hogy a feladat teljesítése során nem fordult elő a Részvételre jelentkezőnek felróható nem teljesítés, késedelmes vagy hibás teljesítés.
A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha legfeljebb nyolc éven belül megkezdett és a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésben foglaltakat figyelembe vette és megállapította, hogy az ellenszolgáltatás összegének megadása szolgálja legjobban ezen alkalmassági pont igazolását.
M2. legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
1) 1 fő „A” kategóriájú felelős műszaki vezetővel, aki, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI, vagy a kiadási időtől függően (2014.01.01. előtt) MV-VI/A névjegyzékbe felvett szakember. Külföldi szakember esetén a hivatkozott névjegyzékbe való felvételhez szükséges végzettséget vagy az azzal egyenértékű végzettséget kell igazolni. A szakember társalgási szintű magyar nyelvismerettel kell rendelkezzen.
2) 1 fő „A” kategóriájú felelős építő vagy építész műszaki vezetővel, aki, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É , vagy a kiadási időtől függően (2014.01.01. előtt) MV-Ép/A névjegyzékbe felvett szakember. Külföldi szakember esetén a hivatkozott névjegyzékbe való felvételhez szükséges végzettséget vagy az azzal egyenértékű végzettséget kell igazolni. A szakember társalgási szintű magyar nyelvismerettel kell rendelkezzen.
3) 2 fő irányítási munkát végző helyszíni munkavezetővel (művezető). A munkavezetők közül 1 fő villamos, vagy gépész szakirányú középfokú vagy felsőfokú képzettséggel és legalább 3 év alállomási szerelési gyakorlattal, társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezzen,
4) 1 fő irányítási munkát végző helyszíni munkavezetővel (művezető). A munkavezető 1 fő építész vagy építő szakirányú középfokú vagy felsőfokú képzettséggel és legalább 3 év alállomási szerelési gyakorlattal, társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezzen,
A szakembereknek az MSZ 1585 szabvány szerint villamosan kioktatottnak kell lenniük, valamint a fentiek közül a c.) és d.) alpontokban megadott szakembereknek a helyszíni munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületen kell tartózkodniuk.
Külföldi szakember esetében a fent írt névjegyzékbe felvételhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget kell igazolni. Az egyenértékűséget a részvételre jelentkezőtől vagy az alkalmasságot igazoló szervezettől független szakértőnek kell igazolnia.
A szakemberek közt az átfedés nem megengedett, azaz az alkalmassághoz legalább 5 fő bemutatása szükséges.
M3.
Az ajánlattétel időpontjában érvényes MIR (ISO 9001) minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az ezzel egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
M.4.
Az ajánlattétel időpontjában érvényes ISO 14001 tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az ezzel egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Lásd a III.1.1., III.1.2 és III.1.3. pontok
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
kötbér, jótállás, felelősségbiztosítás
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A szerződött összeg fix átalányár.
A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő 5%, de legfeljebb 75 millió Ft előleget biztosít.
Ajánlatkérő az előlegen felül 4 db részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdés,
valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § - 32/B. §.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő dokumentációban csatolt Vállalkozási szerződés alapján.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Legjobb ár-érték arány. A képletek a VI.3.12 (7)-ben találhatóak.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A részvételi jelentkezést a Kbt. 66. § alapján kell megtenni.
2. Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bek-ben foglaltakat.
3. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez dokumentációt készít.
A dokumentáció a https://ekr.gov.hu oldalról tölthető le.
A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, a részvételi határidő lejártáig. A részvételi jelentkezések benyújtásának feltétele a kiegészítő iratok átvétele. A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
4. A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a jelentkezést, +ill. a benne elhelyezett nyilatkozatokat cégszerű aláírással ellátó személy(ek) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját.
5. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy cégügyében van-e módosítás folyamatban.
6. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) a) és b) pontjaiban foglaltakkal kapcsolatban (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
7. Számítási módszer:
AZ AJÁNLATI ÁR:
PÁR= (AMIN / AAJÁNLATI) x 100 x SA
ahol
PÁR: az ajánlati árra kapható pontszám
AMIN: az ajánlati árak közül a legalacsonyabb
AAJÁNLATI: az Ajánlattevő ajánlati ára
SA: az ajánlati ár súlyszáma (70)
Az árakat forintra pontosan kell megadni. A pontszám meghatározásakor a számolási pontosság két tizedesjegy.
A VÁLLALT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA:
GT = GAJÁNLATI / Gmax x 100 x SG
ahol
GT: a garanciaidőre kapható pontszám
GAJÁNLATI: az Ajánlattevő 24 hónapon felül vállalt garanciaideje (minimum + 0, maximum + 36 hónap), azaz a 24 hónap kötelező garanciaidő felett vállalt további garanciális hónapok száma, egész hónapban megadva.
GMAX: a legmagasabb garancia idő
SG: a garanciaidő súlyszáma (30)
A Jótállás időtartama hónapokban minimum 24 hónap, maximum 60 hónap.
24 hónapnál kevesebb jótállási idő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen, 60 hónapnál nagyobb megajánlás a bírálat során 60 hónappal (+ 36 hónappal) kerül értékelésre.
A 24 hónapon felül vállalt jótállási időt hónapokban kell megadni.
Ha a 24 hónapon felül vállalt jótállási idő 0, akkor az ajánlattevő ezen részszempontra 0 pontot kap.
AZ AJÁNLAT ÖSSZPONTSZÁMA: P = PÁR + GT
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat nyer. Amennyiben mind az ár, mind a többlet jótállási idő azonos, úgy a sorrend sorsolással kerül megállapításra.
8. A részvételi szakasz összegzése megküldésének tervezett időpontja: 2020.07.30.
9. Az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend., valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
10. Az alkalmassági feltételek, igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
11. Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az E.ON ÁSZF (Építési beruházás) szerinti mértékű felelősségbiztosításra (https://www.eon.hu/hu/lablec/beszallitoi-informaciok/altalanos-szerodesi-feltetelek.html).
12. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (lajstromszám: 00149)
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/07/13 14:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges