Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10913/2020
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU331;HU331;HU331;HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
Telefon: +36 76513567
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telekommunikációs szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001575802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Telekommunikációs szolgáltatások beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított közbeszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére
1. rész: Vezetékes hang szolgáltatás beszerzése
2. rész: Vezetékes internet szolgáltatás beszerzése
3. rész: Mobil hang és internet szolgáltatás
4. rész: Távmunkaeszközökhöz szükséges mobilinternet szolgáltatás (mobil stick, adapter)
Ajánlatkérő a központosított beszerzési rendszerhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok által kijelölt központi beszerző szervként folytatja le az eljárást.
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 143592412 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vezetékes hang szolgáltatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség:
Vezetékes fővonal: 540 db, ebből 69 db ISDN
Ajánlattevő feladata a jelenlegi telephelyeken a jelenlegi hozzáférések megtartásával, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt részletező táblázatban megadott számú végpont megvalósítása és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
A jelenleginél alacsonyabb színvonalú szolgáltatás Ajánlatkérő részéről nem elfogadható.
Az ajánlati ár tartalmazza különösen az alábbi vállalásokat:
• Átalánydíjas szolgáltatások biztosítása:
- valamennyi vezetékes körzet irányába történő hívások;
- valamennyi mobil szolgáltató hálózatába történő hívások;
- nemzetközi irányokba történő hívások;
- hívószám kijelzés esetében;
• a másodperc alapú számlázás alapfeltételként történő biztosítása,
• a kapcsolási díj mértéke minden esetben 0 HUF,
• szolgáltató váltás esetén számhordozással a jelenlegi hívószámok megtartása.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdés alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki tartalomban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vezetékes internet szolgáltatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72400000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség:
Adatvonal (csatlakozás): 93 db.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 10%-ának megfelelő mértékű opciót alkalmaz. Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem köteles.
A jelenleginél alacsonyabb színvonalú szolgáltatás Ajánlatkérő részéről nem elfogadható. Ez főként az alábbi területeken jelenik meg:
• az Internet szolgáltatás sávszélessége;
• az Internet szolgáltatás minősége (ajánlattevő ÁSZF-e szerint, de minimum 99 %-os éves rendelkezésre állás).
Az adathálózatra vonatkozó igények: az adathálózat biztosítson minimum a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként megküldött részletező táblázatban (jelenlegi szolgáltatások alapján) feltüntetett névleges sávszélességet a telephelyek számára az alábbi csomagokra:
- minimum 20/10 Mbps fix IP-címmel,
- minimum 40/20 Mbps fix IP-címmel,
- minimum 100/50 Mbps fix IP-címmel,
- minimum 100/100 Mbps fix IP-címmel,
- minimum 250/250 Mbps fix IP-címmel,
- minimum 1000/1000 Mbps fix IP-címmel
További minimum paraméterek:
- vezetékes réz, optikai, kábel, vagy ezekkel azonos éves rendelkezésre állást biztosító infrastruktúrák,
- RJ-45 típusú csatlakozás a hálózati végpontokon,
- ajánlattevő a szolgáltatás színvonalára garanciát vállaljon, ezért az ajánlattevő az internet elérés ne tartalmazzon mennyiségi korlátozást és legyen átalánydíjas,
- a jelenleg használt domain neveket és levelezési címeket az Ajánlatkérő továbbra is használni kívánja, ezért azokat meg kell tartani, melyek alól kivételt képeznek a szolgáltató specifikus e-mail címek.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdés alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki tartalomban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlati árat az alábbi bontásban kell megadni:
• Min. 20/10 Mbps sávszélességű szolgáltatás fix IP-címmel (1 végpont; nettó Ft/hó/előfizetés)
• Min. 40/20 Mbps sávszélességű szolgáltatás fix IP-címmel (1 végpont; nettó Ft/hó/előfizetés)
• Min. 100/50 Mbps sávszélességű szolgáltatás fix IP-címmel (1 végpont, nettó Ft/hó/előfizetés)
• Min. 100/100 Mbps sávszélességű szolgáltatás fix IP-címmel (1 végpont, nettó Ft/hó/előfizetés)
• Min. 250/250 Mbps sávszélességű szolgáltatás fix IP-címmel (1 végpont, nettó Ft/hó/előfizetés)
• Min. 1000/1000 Mbps sávszélességű szolgáltatás fix IP-címmel (1 végpont, nettó Ft/hó/előfizetés).
Az értékelés részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a teljes mennyiség 10%-ának megfelelő mértékű opciót alkalmaz. Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem köteles.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mobil hang és internet szolgáltatás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő, illetve az érintett intézmények székhelye, telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség:
Mobiltelefon hívószám: 504 db
GSM adapter: 9 db
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 10%-ának megfelelő mértékű opciót alkalmaz. Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem köteles.
Előfizetés (mobil hang) és készülék:
• A részletező táblázatban megadott darabszámú előfizetés és készülék biztosítása a jelenlegi hívószámok megtartásával. A GSM adapterek biztosítása is Ajánlattevő feladata.
• flotta létrehozása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított közbeszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok mobiljai közt,
• átalánydíjas szolgáltatások biztosítása,
• garanciális problémák, szervizelés esetén az ajánlatkérői mobiltelefon számok 50 %-a mértékéig ingyenes cserekészülék biztosítása,
• szolgáltatóváltás esetén számhordozással a jelenlegi hívószámok megtartása,
• a jelenleg is használt, illetve a magán (a meglévő szolgáltató engedélyének függvényében) mobilszámok flottacsatlakozása,
• korlátlan ingyenes híváslehetőség hívásidőszaktól, hívásiránytól és hívásmennyiségtől függetlenül, kizárólag a havi előfizetési díjért, kivéve roaming,
• előfizetői csomagban foglalt fix mennyiségű (legalább 30 db/hó) SMS külön díjazás nélkül, a fix mennyiséget meghaladó SMS külön díjazás szerint,
• a másodperc alapú számlázás,
• a kapcsolási díj mértéke minden esetben és minden hívásirányban 0 HUF,
• a havidíj csak az aktivált telefonszámok vonatkozásában kerül elszámolásra.
• Az előfizetések mellé mobiltelefonok biztosítása: belépő szintű 439 db, középkategóriás 63 db, felsőkategóriás 2 db. A készülékek minimálisan elvárt műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
• A részletező táblázatban megadott darabszámú tarifák közül 224 db internet szolgáltatással egybekötött előfizetés és készülék biztosítása.
A megajánlott mobil hang előfizetésre a fent részletezett szolgáltatásokon kívül mobilinternet biztosítása az alábbiak szerint:
• a mobiltelefonon biztosított internet szolgáltatás minősége (minimum 3,6 Mbps),
• adatforgalmi csomagok az alábbiak szerint:
- minimum 2 GB adatforgalom/hó
- minimum 7 GB adatforgalom/hó
- minimum 25 GB adatforgalom/hó
• túlszámlázás nem lehetséges, a keret kimerülése esetén a szolgáltatás nem szűnik meg, hanem csökkentett adatforgalommal tovább szolgáltat.
A mobiltelefon szolgáltatás tekintetében biztosítani kell kedvezményes dolgozói előfizetési konstrukciót is azzal, hogy a készülékek vásárlása, a szerződéskötés és számla fizetése egyénileg történik.
Az 1. értékelési szempont (ajánlati ár) az alábbi alszempontokat foglalja magában:
1.1. Alapdíjas előfizetésre és belépőszintű készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 30
1.2. Internet szolgáltatással (min. 2 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és belépőszintű készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 30
1.3. Internet szolgáltatással (min. 7 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és középkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 20
1.4. Internet szolgáltatással (min. 25 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és középkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
1.5. Internet szolgáltatással (min. 25 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és felsőkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
1.6. SIM előfizetői kártya GSM adapterbe (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
Értékelési pontszámok: 0-10.
Értékelés módszere:
1. értékelési szempont (valamennyi alszempontja vonatkozásában): fordított arányosítás
2. értékelési szempont: egyenes arányosítás
Az értékelés részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési szempont: Előfizetői csomagban foglalt fix mennyiségű (legalább 30 db/hó) díjmentes SMS-en felül vállalt díjmentes SMS-ek száma (minimum 0 db, maximum 30 db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a teljes mennyiség 10%-ának megfelelő mértékű opciót alkalmaz. Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem köteles.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Távmunkaeszközökhöz szükséges mobilinternet
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő, illetve az érintett intézmények székhelye, telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség:
48 db előfizetés eszközzel (mobil stick, adapter)
A jelenleginél alacsonyabb színvonalú szolgáltatás Ajánlatkérő részéről nem elfogadható. Ez főként az alábbi területeken jelenik meg:
- a mobil internet szolgáltatás minősége (min. 3,6 Mbps garantált sávszélességet megadva).
A közbeszerzési dokumentumok mellékleteként megküldött táblázatában meghatározott mennyiségű és darabszámú előfizetés és készülék biztosítása. Ezen felül ajánlattevő kötelezettsége a tarifákat illetően:
- mobil Internet adapterek / eszközök / stick-ek biztosítása önálló SIM kártyával,
- minimum 3,6 Mbps garantált letöltési sávszélesség biztosítása,
- túlszámlázás nem lehetséges, a keret kimerülése esetén a szolgáltatás nem szűnik meg, hanem csökkentett adatforgalommal tovább szolgáltat,
- adatforgalmi csomagok az alábbiak szerint:
1. minimum 10 GB adatforgalom/hó az átalánydíjban benne foglalt forgalom (minden külön kapcsolat esetén),
2. korlátlan adatforgalom/hó az átalánydíjban benne foglalt forgalom (minden külön kapcsolat esetén)
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdés alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki tartalomban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlati árat az alábbi bontásban kell megadni:
- Mobilinternet szolgáltatás (min. 10 GB) havi átalánydíja eszközzel (nettó Ft/hó/előfizetés)
- Mobilinternet szolgáltatás (korlátlan) havi átalánydíja eszközzel (nettó Ft/hó/előfizetés)
Az értékelés részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 245 - 603426
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vezetékes hang szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89039975
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28965600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vezetékes internet szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31838641
Postai cím: Széchenyi Körút 29
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@opticon.hu
Telefon: +36 76999605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48322800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Mobil hang és internet szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86835424
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hu@vodafone.com
Telefon: +36 703139314
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12883149
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58510192
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Távmunkaeszközökhöz szükséges mobilinternet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28358262
Postai cím: Pannon Út 1
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@telenor.hu
Telefon: +36 209304000
Internetcím(ek): (URL) www.telenor.hu
Fax: +36 14646100
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7793820
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
b) 1. rész: Magyar Telekom Nyrt. 10773381-2-44, 2. rész: Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft. 25031108-2-03, 3. rész: Vodafone Magyarország Zrt. 11895927-2-44, 4. rész: Telenor Magyarország Zrt. 11107792-2-44
c) 1. rész: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36., 10773381-2-44), 2. rész: OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét Széchenyi Körút 29., 25031108-2-03), 3. rész: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36., 10773381-2-44), Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest Lechner Ödön Fasor 6., 11895927-2-44), Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1., 11107792-2-44), 4. rész: Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1., 11107792-2-44).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)