Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10920/2020
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60636874
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: orsolyaszilagyi@icloud.com
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronfertonzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fertő tavi vizitelep komplex fejlesztése II
Hivatkozási szám: EKR000177762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés melyben a Fertő- tavi Vízitelep komplex fejlesztése során vízjogi létesítési engedélyes munkái keretében kotrási és tereprendezési munkák, partfal kialakítások, Rákos patak érintett szakaszának átalakítása, úszóműves vitorlás kikötők, csónakkikötő kialakítása, járathajó kikötőrész kialakítása, Fertő-tó nyílt víz felöli terület kialakítása, Nyugati csatorna kialakítása, víziközmű építési munkák elvégzése a feladat, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott vízjogi létesítési engedélyek, valamint a bontási és kiviteli tervdokumentáció szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 4126 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 050 - 117604
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
1.2. A III.1.2) P.1. és a III.1.3) M.1.; M2.; III.1.1) SZ1. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
1.3. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek összege 10.000.000- HUF. A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek az ajánlatban igazolnia kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén az ajánlatkérő Magyar Állam 10033001-00337407-00000017 számú számlaszámára kell utalni. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig – a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontjára.
1.4 Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: a legjobb ár-érték arány. Pontozás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont 1.és 2 alszempontjai: egyenes arányosítás. Rész- és alszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0.
1.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 26. §-ában és 29. § (1) bek.-ben foglaltakra.
1.6 Felelősségbiztosítás: a vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, és szerelési, - vagyon-, és felelősségbiztosítás tartalmú legalább 100.000.000 HUF /káresemény és 500.000.000 HUF/ év fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a teljesítés alatt (ide értve a jótállási időszakot is) hatályban kell tartani. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
1.7 Csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, Ajánlattevőnek az ajánlatához feltöltött dokumentumként csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló digitális tértivevényt
1.8 Ajánlatkérő a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, valamint előírja a Kbt. 66.§ (6) a)-b) szerinti űrlap benyújtását.
1.9 A Felhívás IV.2.6. pontjában írt 2 hónap 60 naptári napnak felel meg.
1.10 Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Orbán Krisztina 00367.
1.11 Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
Helyesen:
1.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
1.2. A III.1.2) P.1. és a III.1.3) M.1.; M2.; III.1.1) SZ1. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
1.3. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek összege 10.000.000- HUF. A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek az ajánlatban igazolnia kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén az ajánlatkérő Magyar Állam 10033001-00337407-00000017 számú számlaszámára kell utalni. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig – a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontjára.
1.4 Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: a legjobb ár-érték arány. Pontozás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont 1.és 2 alszempontjai: egyenes arányosítás. Rész- és alszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0.
1.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 26. §-ában és 29. § (1) bek.-ben foglaltakra.
1.6 Felelősségbiztosítás: a vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, és szerelési, - vagyon-, és felelősségbiztosítás tartalmú legalább 100.000.000 HUF /káresemény és 500.000.000 HUF/ év fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a teljesítés alatt hatályban kell tartani. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani. A jótállási időszakban végzett munkákra a felelősségbiztosítást a szerződéstervezet szerint kell biztosítani.
1.7 Csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, Ajánlattevőnek az ajánlatához feltöltött dokumentumként csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló digitális tértivevényt
1.8 Ajánlatkérő a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, valamint előírja a Kbt. 66.§ (6) a)-b) szerinti űrlap benyújtását.
1.9 A Felhívás IV.2.6. pontjában írt 2 hónap 60 naptári napnak felel meg.
1.10 Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Orbán Krisztina 00367.
1.11 Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította és kiegészítette a szerződéstervezetet és javította a tételes árazatlan költségvetés két munkalapjának képletezését.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ