Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10963/2020
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:7622 Pécs, Diófa u. 4. – Volán Zrt. Műszaki Üzem;7622 Pécs, Tüskésréti út 13. – Tüke Busz Zrt. műszaki telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59877480
Postai cím: Nyugati Ipari Út 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tavi Tamás
Telefon: +36 72512034
E-mail: tavi.tamas@tukebusz.hu
Fax: +36 72512034
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tukebusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tukebusz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000576622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000576622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000576622020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Őrzés-védelmi feladatok ellátása Tüke Busz Zrt. részére: a Tüke Busz Zrt. által a Volán Zrt. Műszaki Üzem (7622 Pécs, Diófa u. 4.), illetve a Tüke Busz Zrt. műszaki telephelyén (7622 Pécs, Tüskésréti út 13.) együttesen, összesen 200 darab tárolt autóbuszok vonatkozásában az élőerős őrzésvédelmi tevékenység végzése napi 24 órában folyamatosan 12 hónapon keresztül. A részletes feladatleírást a Dokumentáció tartalmazza (II. Műszaki leírás).
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Őrzés-védelmi fel.ellátása: Pécs, Diófa u. 4
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Diófa u. 4. – Volán Zrt. Műszaki Üzem
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Tüke Busz Zrt. által a Volán Zrt. Műszaki Üzem (7622 Pécs, Diófa u. 4.) telephelyén tárolt autóbuszok vonatkozásában az élőerős őrzésvédelmi tevékenység végzése napi 24 órában folyamatosan (06.00-18.00 között 2 fő, 18.00-06.00 között 3 fő) 12 hónapon keresztül [összesen (2 fő x 12 óra + 3 fő x 12 óra) x 365 nap = 21 900 óra/12 hónap]. A részletes feladatleírást a Dokumentáció tartalmazza (II. Műszaki leírás).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. a) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 36 hónap) 10
2 3. M.2. b) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 36 hónap) 10
3 4. M.2. c) teljesítésbe bevonni kívánt 2 fő szakember 24 hónap/fő feletti, őrzés-védelmi területen szerzett többlet tapasztalata (min. 0, max. további 36 hónap szakemberenként) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Őrzés-védelmi fel.ellátása: Pécs, Tüskésréti út 13
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Tüskésréti út 13. – Tüke Busz Zrt. műszaki telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Tüke Busz Zrt. műszaki telephelyén (7622 Pécs, Tüskésréti út 13.) tárolt autóbuszok vonatkozásában az élőerős őrzésvédelmi tevékenység végzése napi 24 órában folyamatosan (06.00-18.00 között 1 fő, 18.00-06.00 között 2 fő) 12 hónapon keresztül [összesen (1 fő x 12 óra + 2 fő x 12 óra) x 365 nap = 13 140 óra/12 hónap]. A részletes feladatleírást a Dokumentáció tartalmazza (II. Műszaki leírás).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. a) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 36 hónap) 10
2 3. M.2. b) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 36 hónap) 10
3 4. M.2. c) teljesítésbe bevonni kívánt 2 fő szakember 24 hónap/fő feletti, őrzés-védelmi területen szerzett többlet tapasztalata (min. 0, max. további 36 hónap szakemberenként) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost meg képes nevezni; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem írja elő, de elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván
tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés b) pontja alapján AT-nek rendelkeznie kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedéllyel.
SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés b) pontja alapján AT minden szolgálatot teljesítő biztonsági őre rendelkezzen a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal.
SZ.3. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés b) pontja alapján AT-nek rendelkeznie kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján felelősségbiztosítási szerződéssel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdés alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedély másolatát.
SZ.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdés alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítésbe bevonandó biztonsági őrökre vonatkozóan a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont szerinti, személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolványok másolatát.
SZ.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdés alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződés másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
A VI.3.12) További információk rész folytatása a karakterkorlátozásra tekintettel:
17. A szerződéskötés feltétele a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy minden szolgálatot teljesítő biztonsági őr rendelkezzen személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal. A teljesítésben részt vevő szakemberek személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolványának másolata legkésőbb a szerződéskötés időpontjában szükséges, a másolatok a vállalkozási szerződés mellékletét képezik.
18. Az ajánlatok értékelése során figyelembe venni kért szakemberek tekintetében az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
1) a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről,
2) a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (az önéletrajznak tartalmaznia kell az értékelés során figyelembe venni kért releváns szakmai tapasztalatok szöveges bemutatását és hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával),
3) a szakember által aláírt nyilatkozat arról, hogy a bemutatott gyakorlat (munkaviszony vagy projektek) a saját referenciája,
4) a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK az alkalmassági követelmény igazolására elfogadja AT-nek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani.
Az alkalmassági követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött felhívás esetén kell benyújtani!
M.1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év őrzés-védelmi feladatok ellátására vonatkozó teljesítéseit a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
Ajánlatkérő a korábbi szolgáltatások bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe.
AK az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
1) a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről,
2) a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (az önéletrajznak tartalmaznia kell az értékelés során figyelembe venni kért releváns szakmai tapasztalatok szöveges bemutatását és hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával), valamint a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok), amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés kiderül,
3) a szakember által aláírt nyilatkozat arról, hogy a bemutatott gyakorlat (munkaviszony vagy projektek) a saját referenciája,
4) a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M.3. a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján be kell nyújtani az ISO 9001:2015 tanúsítványt vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerint ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak bemutatását.
b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján be kell nyújtani az ISO 14001:2015 tanúsítványt vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerint ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak bemutatását.
c) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján be kell nyújtani ) a BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008) tanúsítványt vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerint ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak bemutatását.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül teljesített, a jelen eljárás tárgya, őrzés-védelem szerinti szolgáltatásra vonatkozó legalább egy referenciával, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
- legalább egy fő 24 órás élőerős őrzés védelmi és vagyonvédelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozik;
- és legalább 9 hónapon át folyamatosan ellátott őrzés-védelmi szolgáltatás.
AK elfogadja ugyanannak a referenciamunkának a bemutatását mindkét rész tekintetében.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik:
a) 1 fő felsőfokú biztonságszervező (OKJ száma: 52 861 01 0000 00 00), vagy azzal legalább egyenértékű képzettséggel rendelkező szakmai felsővezető szakemberrel, aki ezen minőségében, felsővezetői beosztásban, őrzés-védelmi tevékenység ellátására vonatkozó legalább 36 hónap őrzés-védelmi tevékenység szervezésére és/vagy ellenőrzésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) 1 fő felsőfokú végzettségű, személy és vagyonvédelem területen legalább 36 hónap MIR vezetői gyakorlattal rendelkező minőségirányításért felelős szakemberrel, aki ezt a gyakorlatot külső tanúsító szervezet által tanúsított MIR vezetői és belső auditori képzettség birtokában szerezte. (A gyakorlati idő a tanúsító szervezet által kiállított igazoló dokumentumon szereplő időponttól kezdődően számítható!)
c) 2 fő, egyenként legalább 24 hó őrzés-védelmi szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A fenti pozíciók között átfedés megengedett.
Szakmai felsővezető fogalma alatt ajánlatkérő az ajánlattevőnél a szakmai munkát irányító legmagasabb beosztásban lévő vezető szakembert érti (Például : ügyvezető, vagy vezérigazgató, vagy szakmai igazgató, vagy biztonsági igazgató.)
M.3. Ajánlattevő köteles benyújtani a független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes
a) közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzési szolgáltatás) ISO 9001:2015,
b) közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzési szolgáltatás) ISO 14001:2015 és
c) a BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008)
szabványok tanúsítványainak másolatait, vagy azzal a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján egyenértékű tanúsítványok másolatait, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak másolatait.
M.1. és M.3. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja a hivatkozott pontok szerinti igazolásokat.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Amennyiben az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. AK felhívja az AT-k figyelmét [a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az AT-nek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK az eljárás során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el és felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdés szerinti körülményre.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Késedelemi kötbér: amennyiben Vállalkozó számára felróható okból bármely, a jelen szerződésben foglaltak szerinti feladatával késedelembe esik, a késedelemmel érintett napon elszámolt, szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a/késedelmes óra mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális mértéke: a havi teljes vállalkozói díj nettó összegének 15%-a.
- Meghiúsulási kötbér: A meghiúsult időszakra számított nettó ellenszolgáltatás 15%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási óradíj Ft/óra/fő + ÁFA összegben kerül megállapításra, mely alapján Vállalkozó jogosult vállalkozói díj felszámítására havonkénti utólagos elszámolással. A vállalkozási díj kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, magyar forintban (HUF) kerül kifizetésre. A teljesítéssel összefüggő feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), a kötbérekre a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
- 22/2006 (IV.25) BM rendelet
- 150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja.alapján. Az 1. részszempont esetében a fordított, a 2., 3. és 4. részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr ) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek,
különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k
képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.
5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében
6. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.
7. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Adott esetben AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
9. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
10. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
12. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
13. Az ajánlatnak a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatot kell tartalmaznia a dokumentációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi követelmények közül valamelyik követelmény a benyújtott szakmai ajánlat részeként nem kerül bemutatásra, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A szakmai ajánlat teljeskörű kidolgozása és benyújtása nélkül az ajánlat érvénytelen.
14. Mind a két rész tekintetében az ajánlatok értékelésének értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont.
15. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt biztosítja, azonban egy részen belül ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell benyújtania.
16. A szerződéskötés feltétele a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján legalább 5 millió Ft/év és legalább 1 millió Ft/kár fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződéssel való rendelkezés a vállalkozási szerződés teljes időtartama (12 hónap) alatt. Az Ajánlatkérő által elvárt értékű és időtartamú felelősségbiztosítási szerződés meglétének igazolása legkésőbb a szerződéskötés időpontjában szükséges, az elvárt értékű és időtartamú felelősségbiztosítási szerződés másolata a vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
Folytatás (17. és 18. pontok) a III.1.2) pontban a karakterkorlátozásra tekintettel.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges