Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10969/2020
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13275475
Postai cím: Zrínyi Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markóné Ambrus Lilla
Telefon: +36 303634585
E-mail: beszuf.kozbeszerzes@ogyei.gov.hu
Fax: +36 18869460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ogyei.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ogyei.gov.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az OGYÉI székhelyének és telephelyének takarítása
Hivatkozási szám: EKR000344892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyének, a 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A. szám alatti telephelyének napi takarítása, illetve épületenként 2 alkalommal nagytakarítása, a 1095 Budapest, Soroksári út 158. szám alatti épület esetében havonta egy alkalommal elvégzendő takarítási feladatok ellátása (összesen 12 alkalommal) takarítása, továbbá a 9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 27. szám alatti épület esetében havonta két alkalommal elvégzendő takarítási feladatok ellátása (összesen 24 alkalommal) a mellékelt műszaki tartalom alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 009062 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 100 - 241525
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
148. § (1)-(10) bekezdései alapján. VI.3. Folytatás: 9.) A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján abban az esetben
érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, melyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér mértéke: 1 % késedelemmel
érintett napok esetében, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 % mértékéig. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel
érintett terület esetén a teljes nettó vállalkozói díj hibásan teljesített terület mértékére vetített százalékos aránya, de legfeljebb 20%. Meghiúsulási kötbér 3 alkalmat elérő késedelmesen, vagy hibás teljesítés esetén a teljes nettó
vállalkozási díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér
érvényesítését kizárja. 10.) FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea, Lajstromszáma: 00830. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés
szerinti szigorúbb követelmények: M/1., M/2. pont. 11. ) Érték. módszer: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) - fordított arányosítás [Az összesített nettó ajánlati
árat egész számra kerekítve kell megadni ( tizedesjegy nélkül)]. 2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (M/2.) szakemberek
a beszerzés tárgyában szerzett tapasztalata (tapasztalat mértéke: 0-12 hónap) - egyenes arányosítás. A
pontszámok alsó és felső határa: 0-100. 12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen
eljárásban nem alkalmazza. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken
túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését
biztosító módon nem orvosolható. 13.) A IV.2.6 . pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért (folyamatba épített ellenőrzés). 14.) Az eljárásban való
részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött. 15.) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig átláthatósági nyilatkozatot kell tegyen AK felé. 16.) Az ajánlati árat a felolvasólapon a teljeskörű feladatok ellátására vonatkozóan összesítve kérjük megadni. 17.) AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 18.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő
hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 19.) A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes teljesítési struktúrát igényel.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
148. § (1)-(10) bekezdései alapján. VI.3. Folytatás: 9.) A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján abban az esetben
érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, melyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér mértéke: 1 % késedelemmel
érintett napok esetében, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 % mértékéig. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel
érintett terület esetén a teljes nettó vállalkozói díj hibásan teljesített terület mértékére vetített százalékos aránya, de legfeljebb 20%. Meghiúsulási kötbér 3 alkalmat elérő késedelmesen, vagy hibás teljesítés esetén a teljes nettó
vállalkozási díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér
érvényesítését kizárja. 10.) FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea, Lajstromszáma: 00830. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés
szerinti szigorúbb követelmények: M/1., M/2. pont. 11. ) Érték. módszer: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) - fordított arányosítás [Az összesített nettó ajánlati
árat egész számra kerekítve kell megadni ( tizedesjegy nélkül)]. 2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (M/2.) szakemberek
a beszerzés tárgyában szerzett többlet tapasztalata (többlettapasztalat mértéke: 0-12 hónap) - egyenes arányosítás. A
pontszámok alsó és felső határa: 0-100. 12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen
eljárásban nem alkalmazza. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken
túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését
biztosító módon nem orvosolható. 13.) A IV.2.6 . pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért (folyamatba épített ellenőrzés). 14.) Az eljárásban való
részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött. 15.) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig átláthatósági nyilatkozatot kell tegyen AK felé. 16.) Az ajánlati árat a felolvasólapon a teljeskörű feladatok ellátására vonatkozóan összesítve kérjük megadni. 17.) AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 18.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő
hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 19.) A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes teljesítési struktúrát igényel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhíváson túlmenően a szerződéstervezetet is módosította. Kérjük szíveskedjenek a módosított dokumentumok alapján összeállítani ajánlataikat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ