Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10971/2020
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Tünde
Telefon: +36 305978532
E-mail: kozbeszerzes@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése
Hivatkozási szám: EKR000119142020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MÁV-START Zrt. JBI és TSZVI telephelyeken keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése vállalkozási keretszerződés keretében II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint, az alábbi részekben:
I. rész: Keleti Régió
Tájékoztató mennyiség: 177 040 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
II. rész: Közép Régió
Tájékoztató mennyiség: 168 385 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
III. rész: Nyugati Régió
Tájékoztató mennyiség: 120 355 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 7413 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 085 - 203101
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmas-sági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő(AK) kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében fog-laltak alapján, az alábbiak szerint.
M1.1)A teljesítésbe bevonni kívánt szakember AT általi megnevezésének és képzettségé-nek(a 11/1996.(VII.4.)KTM rendelet 2.§ pontjában foglalt feltételeknek való megfelelésé-nek) ismertetésével,melyet az EKR-ben található űrlapok használatával kell bemutatni.A nyilatkozat-űrlapok kitöltésén túl csatolni szükséges a bevonni kívánt szakember(ek)saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának egyszerű másolatát és a képzettséget iga-zoló okirat, bizonyítvány másolatát[KR 21.§(3)b]
M1.2 –M.1.3)AT csatolja a Kbt. 65.§(1)bekezd. b)pontja és a Kr.21.§(3)bekezd.b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (a megnevezését,képzettségének ismertetését, akik a tel-jesítés során bevonásra kerülnek.(EKR-ben található űrlapok használatával)
A nyilatkozat-űrlapok kitöltésén túl csatolni szükséges a bevonni kívánt szakember(ek)saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának egyszerű másolatát és a képzettséget igazoló okirat,bizonyítvány másolatát [KR 21.§(3)b)]
M2) A KR 21.§(3) bekezd. a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától vissza-felé számított három évben (36 hónap) valamennyi rész tekintetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatás elvégzését igazoló,szerződésszerűen teljesített,legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, megjelölve a referencia tárgyát és mennyiségét(olyan részletességgel,hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen,így különösen a legalább 3év időtartam),a teljesítés idejét(kezdő- és befejezési időpontját, év/hónap/nap bontásban)és a szerződést kötő másik felet,az információt adó személy ne-vét/elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kr.21.§ (3)a)]
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény,hogy szerződésszerűen teljesített szolgál-tatásra vonatkozzanak. AK az alk. köv.-nek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak(az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év)alatt teljesített (befejezett),de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alk. köv.-nek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg[Kr. 21/A.§].
M3) AT a Kbt. 65.§(1)bekezd. b) pontja, és a KR 21.§(3) bekezd.i) pontja alapján csatolja nyilatkozatát a szállítóeszközökről,amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható (minimálisan az alábbi adattartalommal:típus megnevezése,forgalmi engedély száma,gépjármű tulajdonjogának/adott esetben üzembentartó személyének bemutatá-sa) és AT arra vonatkozó nyilatkozatát hogy a szerződés teljes időtartalma alatt rendelkezni fog érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező,veszélyes hulladékok szállítására alkalmas szállítóeszközzel.
Szükséges csatolni továbbá a gépjármű forgalmi engedélyének másoltát, illetve adott esetben(nem saját tulajdon esetén) a rendelkezésre állási jogcímet igazoló dokumentum másolatát.
Helyesen:
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmas-sági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő(AK) kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében fog-laltak alapján, az alábbiak szerint.
M1.1)A teljesítésbe bevonni kívánt szakember AT általi megnevezésének és képzettségé-nek(a 11/1996.(VII.4.)KTM rendelet 2.§ pontjában foglalt feltételeknek való megfelelésé-nek) ismertetésével,melyet az EKR-ben található űrlapok használatával kell bemutatni.A nyilatkozat-űrlapok kitöltésén túl csatolni szükséges a bevonni kívánt szakember(ek)saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának egyszerű másolatát és a képzettséget iga-zoló okirat, bizonyítvány másolatát[KR 21.§(3)b]
M1.2 –M.1.3)AT csatolja a Kbt. 65.§(1)bekezd. b)pontja és a Kr.21.§(3)bekezd.b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (a megnevezését,képzettségének ismertetését, akik a tel-jesítés során bevonásra kerülnek.(EKR-ben található űrlapok használatával)
A nyilatkozat-űrlapok kitöltésén túl csatolni szükséges a bevonni kívánt szakember(ek)saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának egyszerű másolatát és a képzettséget igazoló okirat,bizonyítvány másolatát [KR 21.§(3)b)]
M2) A KR 21.§(3) bekezd. a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától vissza-felé számított három évben (36 hónap) valamennyi rész tekintetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatás elvégzését igazoló,szerződésszerűen teljesített,legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, megjelölve a referencia tárgyát és mennyiségét(olyan részletességgel,hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen,így különösen a legalább 3év időtartam),a teljesítés idejét(kezdő- és befejezési időpontját, év/hónap/nap bontásban)és a szerződést kötő másik felet,az információt adó személy ne-vét/elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kr.21.§ (3)a)]
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény,hogy szerződésszerűen teljesített szolgál-tatásra vonatkozzanak. AK az alk. köv.-nek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak(az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év)alatt teljesített (befejezett),de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alk. köv.-nek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg[Kr. 21/A.§].
M3) AT a Kbt. 65.§(1)bekezd. b) pontja, és a KR 21.§(3) bekezd.i) pontja alapján csatolja nyilatkozatát a szállítóeszközről,amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható (minimálisan az alábbi adattartalommal:típus megnevezése,forgalmi engedély száma,gépjármű tulajdonjogának/adott esetben üzembentartó személyének bemutatá-sa) és AT arra vonatkozó nyilatkozatát hogy a szerződés teljes időtartalma alatt rendelkezni fog érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező,veszélyes hulladékok szállítására alkalmas szállítóeszközzel.
Szükséges csatolni továbbá a gépjármű forgalmi engedélyének másoltát, illetve adott esetben(nem saját tulajdon esetén) a rendelkezésre állási jogcímet igazoló dokumentum másolatát.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból valamennyi rész tekintetében:
M1.1) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakembert, aki megfelel a 11/1996. (VII. 4.)KTM rendelet 2.§ pontjában foglalt feltételeknek azzal,hogy több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is bemutatható.
M.1.2)ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő „ADR oktatási bizonyítvány veszélyes árukat szállító járművek vezetői részére” megnevezésű érvényes bizonyítvánnyal (61/2013.(X. 17.)NFM rendelet) vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szak-embert, azzal,hogy több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is bemutatható.
M.1.3) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanács-adó vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakembert, azzal,hogy több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is bemutatható. [Kbt.65. § (6)-(7),(9),(12)]
M2)Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból valamennyi rész tekinteté-ben, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) egy vagy több szerződésből az alábbi referenciákkal:
- 1. rész tekintetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 120 000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
- 2. rész tekintetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 120 000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
3. rész tekintetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatásra vonatkozó összesen legalább 80 800 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
A referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.Több megajánlott rész esetében elegendő a legmagasabb referencia követelménynek megfelelni.
M3)Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból valamennyi rész tekintetében: ha nem rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező,veszélyes hulladékok szállítására alkalmas szállítóeszközzel.
AT-nek ajánlatában a Kr. II.Fejezetnek megfelelően, EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK az EEKD-t a KD részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.AK az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlat-tételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A GSZ által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja,és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT(k) tekintetében vonja be a bírálat-ba, amely AT(ke)t AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel AT-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat AK felhívására nyújtották volna be–és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. AK a Kbt. 69.§(4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az EEKD-ban megtett nyilatkozato-kat.A Kr. 1.§(1)bek. alapján AT-nek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2.§(5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa”szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból valamennyi rész tekintetében:
M1.1)ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakembert, aki megfelel a 11/1996.(VII. 4.)KTM rendelet 2.§pontjában foglalt feltételeknek azzal,hogy több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is bemutatható.
M.1.2)ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő „ADR oktatási bizonyítvány veszélyes árukat szállító járművek vezetői részére” megnevezésű érvényes bizonyítvánnyal (61/2013.(X.17.)NFM rendelet)vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szak-embert, azzal,hogy több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is bemutatható.
M.1.3)ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakembert,azzal,hogy több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is bemutatható.[Kbt.65. § (6)-(7),(9),(12)]
M2)Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból valamennyi rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben(36 hónap)egy vagy több szerződésből az alábbi referenciákkal:
-1.rész tekintetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatásra vonatkozó,összesen legalább 120 000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
-2.rész tekintetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatásra vonatkozó,összesen legalább 120 000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
3.rész tekintetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatásra vonatkozó összesen legalább 80 800 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
A referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.Több megajánlott rész esetében elegendő a legmagasabb referencia követelménynek megfelelni.
M3)Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból valamennyi rész tekintetében: ha nem rendelkezik legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező,veszélyes hulladékok szállítására alkalmas szállítóeszközzel.(gépjármű)
AT-nek ajánlatában a Kr.II.Fejezetnek megfelelően,EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK az EEKD-t a KD részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.AK az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A GSZ által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja,és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT(k) tekintetében vonja be a bírálat-ba, amely AT(ke)t AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.Amennyiben AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel AT-t az igazolások ismételt benyújtására,hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat AK felhívására nyújtották volna be–és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.AK a Kbt. 69.§(4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat.A Kr. 1.§(1)bek. alapján AT-nek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2.§(5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát(EEKD IV. rész α„alfa”szakasz),nem kéri a formanyomtatvány IV.részében szereplő részletes információk megadását.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre válaszul a Kbt. 52.§ és 55.§ rendelkezéseit szem előtt tartva az ajánlattételi határidő hosszabbításáról és a Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról döntött. A
módosítással érintett Műszaki leírást, Szerződéstervezetet és Tételes ártáblázatot a Közbeszerzési Dokumentumok módosításaként, a Kbt. 55.§ rendelkezéseit szem előtt tartva az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére.
Ajánlatkérő a Műszaki leírás 7. pontját pontosított és új 9. ponttal egészítette ki, valamint az abban szereplő táblázat pontosította, a módosításokat szürke színnel kiemelve és dőlt betűvel jelölte.
Ajánlatkérő a Szerződéstervezet 5.7.; 6.12.; 14.16. pontját valamint 4. és 5. sz. mellékleteit pontosította, melyet szürke színnel és dőlt betűvel jelölt.
Ajánlatkérő a Műszaki leírás pontosításának megfelelően módosította az Árrészletező táblázat minden munkalapját.
Ajánlatkérő továbbá pontosította a felhívás III.1.3) pontjában az M/3) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimum követelményt.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ