Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:10976/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000496032020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000496032020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 67. sz. főút meghosszabbítása Szigetvár Zaláta
Hivatkozási szám: EKR000496032020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
67. sz. főút meghosszabbítása Szigetvár Zaláta, és Zaláta - Cadavica határmetszés szakaszokon, tanulmányterv és környezeti hatástanulmány, Natura2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése, valamint közreműködés a környezetvédelmi engedély megszerzésében (PST: K067.07.11, K067.07.12, K067.07.18)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 67. sz. főút meghosszabbítása Szigetvár Zaláta
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
• Tanulmányterv készítése a 67. sz. főút Szigetvár - Zaláta (Tervezett M60 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út, 6. sz. főút és tervezett 67. sz. főút keresztezése — országhatár között) és 67. sz. főút határmetszés Zaláta – Cadavica (Dráva kb. 1200 m hosszúságú ártéri és kb. 400 m hosszúságú valamint kb. 100 m tervezett támaszközű mederhíd) 2x1 sávos, kb. 35 km új nyomvonalon vezetett út vonatkozásában.
• Környezeti Hatástanulmány és Natura2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése illetve környezetvédelmi engedély megszerzésében való közreműködés 67. sz. főút Szigetvár - Zaláta (Tervezett M60 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út, 6. sz. főút és tervezett 67. sz. főút keresztezése — országhatár között) és 67. sz. főút határmetszés Zaláta – Cadavica (Dráva kb. 1200 m hosszúságú ártéri és kb. 400 m hosszúságú valamint 100 m tervezett támaszközű mederhíd) 2x1 sávos, kb. 35 km új nyomvonalon vezetett út vonatkozásában.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 20
2 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 10
3 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 10
4 4. AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az 1-4. számú minőségi értékelési szempontra tett megajánlást, a felolvasólapon rögzített szakmai gyakorlati időt továbbá a szakemberek személyét tekinti. Szakmai ajánlatként a Felolvasólapot és az azon tett vállalást alátámasztó iratokat kell benyújtani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62.§(3)és(5) bek-re és a Kbt.63.§(3)bek-re).
Igazolási mód:
Előzetes igazolási mód:
Az AT-nek (közös AT-ként) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rend (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.
Kr.15.§(1)bek alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának igazolása érdekében. Kr.15.§(2)bek értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATnek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK-nek ellenőriznie, hogy az AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
2. Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Kbt. 65. § (1) bek c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) További információk 15. pontjában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész α: pontjának kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
P/1. AT-nek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, közös AT, ha:
P/1. a közbeszerzés tárgya (országos közút tervezése) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele az AF feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a legalább nettó 101.700.000,- Ft összeget.
A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös AT-k egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P.1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
AK országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)bek. szerinti fogalmakat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az AT-k egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész α: pontjának kiöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
M/1. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT-nek csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, (6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) legjelentősebb, befejezett referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye
- szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel)
- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Amennyiben az AT a referenciát közös AT-ként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból/referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referenciaigazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével. A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.
M/2. AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen:
- a beruházások, projektek ismertetését,
- az adott szakember által ellátott feladat/tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal),
- annak a szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség/képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.
AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
A rendelkezésre állási nyilatkozatban a szakember nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A követelményeknek az AT-k a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Az AK felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9), (11)-(12) bekezdésére is. A minősített AT-k esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi elj-ban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített:
M/1.1 egy szerződés keretében teljesített, legalább egybefüggően minimum 25 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett országos közútra vonatkozó környezeti hatástanulmány és legalább egybefüggően minimum 25 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett országos közút tervezésére vonatkozó tanulmányterv elkészítése tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával és
M/1.2 legalább 1 db, legalább 400 m összhosszúságú és minimum 70 m támaszközű, vízfolyás feletti, új országos közúti (kivéve egyéb országos közúti) híd építésének tervezéséhez kapcsolódó környezetvédelmi hatástanulmány és/vagy legalább 1 db, legalább 400 m összhosszúságú és minimum 70 m támaszközű, vízfolyás feletti, új országos közúti (kivéve egyéb országos közúti) híd építésének tervezésre vonatkozó tanulmányterv elkészítése tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.
Egybefüggő út”: folytonos, megszakítás nélküli útszakasz;
„Környezeti Hatástanulmány”: a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének alapján.
„Tanulmányterv”: e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás 1.14.5. pontja alapján.
M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel és
- országos közút építésére/felújítására vonatkozó tervezési projekt irányítása területén min. 36 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal bír.
M/2.2. legalább 1 fő szakember hídszerkezeti tervező pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint HT (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel és
-min. 36 hónap hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett tervezői szakmai tapasztalattal bír és
- tervezőként legalább egy, legalább 400 m összhosszúságú és minimum 70 m támaszközű, vízfolyás feletti, új országos közúti (kivéve egyéb országos közúti) híd építésének tervezésében részt vett.
M/2.3. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki:
- a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV-1.1. - 1.4. szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- országos közút építését/felújítását célzó projekt tervezéséhez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min. 36 hónap szakmai tapasztalattal bír.
M/2.4. legalább 1 fő szakember tervező pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és
- országos közút építésére/felújítására vonatkozó tervezési projekt területén min. 36 hónap szakmai tervezési tapasztalattal bír.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági min.feltételnek való megfelelést.
AK a szakember esetén előírt szakmai tapasztalat meglétét a végzettség megszerzésétől kezdve számítja. A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban az AT kötelezettsége és felelőssége.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Kr., 297/2009.(XII.21.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a, Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint). Jótállási idő: 36 hónap. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a). AK előleget nem biztosít. Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF. A szerződés hazai finanszírozású, forrás: KKP (Kiemelt közúti projektek). A finanszírozás típusa: utófinanszírozás. Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: • Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek. • Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. • 2017. évi CL. tv. • 2007. évi CXXVII. tv.
3 rész- és 1 végszámla nyújtható be. A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására az EKR rend. 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására az EKR rend. 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt. 39. § (1) bek. szerint korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Értékelési szempont: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.
4. Szerződéskötés feltétele, az alábbi jogosultságok megléte:
M/2.1. és M/2.4.: „KÉ-K” jogosultság
M/2.2.: „HT” jogosultság
M/2.3.: „SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4.” jogosultság
5. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott iratokat.
7. IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 napos ajánlati kötöttséget jelent. AK az eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)
9. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
11. Alvállalkozók: AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
12. AT-nek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is és a munkadíjat is.
13. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs 01037.
14. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását.
15. A III.1.1) 2. pont (szakmai előírás) igazolási módjának folytatása:
Előzetes igazolás során AK elfogadja AT-k egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α: pont).
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §, a 65. § (7), (9) és (11)–(12) bek., a Kr. 24. § (1) bek, előírásaira.
16. Az eljárás a Kbt.53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Karakterkorlát miatt folytatás jelen felhívás VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Karakterkorlát miatt a jelen felhívás VI.3) pontjának folytatása: Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bek. szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
17. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A csatlakozó útszakaszok funkcionálisan együtt biztosítják az állami úthálózat átvezetését és kapcsolatát. Ezen felül az egyes tervfázisok szorosan egymásra épülnek, az esetleges szétbontás egy esetleges hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. Ezen felül az egyes tervfázisok egységes tervezési feladatként történő kiírása költség-hatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem kell egyes tervezési feladatot egymástól függetlenül többször elvégezni, vagy nem kell ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A fentiek értelmében az elkészítendő tervezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.
18. AK az eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák