Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10982/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Nyertes AT budapesti székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Ezek hiányában AK Pest megyei telephelye. AK legkésőbb a szerződéskötés napján közli, hogy az utóbbi esetben hova kéri a szállítást.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Útdíj beszedési és –ellenőrzési feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000516802020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000516802020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Útdíj beszedési és –ellenőrzési feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek beszerzése-2./2020.
Hivatkozási szám: EKR000516802020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes ajánlattevő feladata négy darab N1 kategóriájú, minimum hat személyes, duplakabinos dobozos felépítményű brigádszállító kisteher gépjármű valamint zárt dobozos felépítményű utánfutó szállítása a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépjárművek beszerzése-2./2020.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes AT budapesti székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Ezek hiányában AK Pest megyei telephelye. AK legkésőbb a szerződéskötés napján közli, hogy az utóbbi esetben hova kéri a szállítást.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata négy darab N1 kategóriájú, minimum hat személyes, duplakabinos dobozos felépítményű brigádszállító kisteher gépjármű valamint zárt dobozos felépítményű utánfutó szállítása
és a gépjárművek legalább 150.000 km-es (tájékoztató jelleggel, tervezetten ~5 év alatt érik el a járművek ezt a futásteljesítményt) üzemeltetési futásteljesítményéhez tartozó a gyártó, illetve forgalmazó által előírt karbantartási szolgáltatások ellátása
a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Összesített kombinált üzemanyag fogyasztás (liter/100 kilométerben meghatározva) 10
2 Összesített kombinált CO2 kibocsátás (gramm/kilométerben meghatározva) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter nem írja elő kötelezően a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § szerint ajánlattevőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § - 10. § és 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak irányadóak az eljárás során.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített irodai munkavégzésre alkalmas felépítményű könnyűteher gépjárművek szállítása tárgyú referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (ebben a pontban a továbbiakban: Korm. rendelet) 21.§ (1) bekezdés a) pontja és a 22. § (2) és (3) bekezdés szerint.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdés év, hó, nap és befejezés év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége,
- a szállítás tárgya (az elvégzett munkát, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel),
- a közbeszerzés tárgya szerinti munka mennyiségét (a leszállított gépjárművek darabszámát), és
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített irodai munkavégzésre alkalmas felépítményű könnyűteher gépjárművek szállítására vonatkozó referenciával, melynek keretében minimum 1 darab gépjármű került leszállításra.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb szállításokat/szolgáltatásokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítások szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással összhangban.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő teljesítés esetén a számla ellenértéke a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének megfelelően.
Az ÁFA-ra vonatkozóan a mindenkori adójogszabályok irányadók.
Részszámlázásra nincs lehetőség. A számlának gépjárművenként tartalmaznia kell azok alvázszámát.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat fizetésére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a az irányadó.
A szerződés megerősítése
— késedelmi kötbér,
— késedelmi kötbér (2),
— meghiúsulási kötbér.
— jogszabályokban előírt szavatosság,
* karakterkorlát okán a VI.3.9. pontban folytatódik a pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu címen EKR000516802020 azonosító alatt
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1. A közb. dok-ok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az EKR000516802020 azonosító alatt.
VI.3.2. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Kulcsár Szilárd 00553.
VI.3.3. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 71. §-ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.4. Ajánlattevő ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
VI.3.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
VI.3.6. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
VI.3.7. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány, értékelési módszere valamennyi értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10.
VI.3.8. Kiegészítés a felhívás II.2.7. pontjához:
A szerz. időtartama 60 hónap, de a jótállási kötelezettség legalább 200 ezer km futásteljesítményig tart, a karb. szolg.-okat legalább 150 ezer km futásteljesítményig szükséges nyújtani.
Szállítási határidő: a gépjárművek tekintetében 80 munkanap a szerződés – mindkét fél által történő – aláírásától számítva azzal, hogy előteljesítésre van lehetőség.
VI.3.9. A III.2.2. pontban foglaltak a * jel után az alábbiak szerint folytatódik:
„A késedelmi kötbér összege a vetítési alap 2%- a a késedelem minden naptári napján, maximális összege a vetítési alap 30%-a.
A késedelmi kötbér (2) összege naptári naponként, azon időszak minden egyes napjára, melyben a hibás teljesítés fennáll, a vetítési alap 2%-a, maximális összege a vetítési alap 30%-a.
A Szállító 15 naptári napot meghaladó késedelmes szállítása esetén a meghiúsulási kötbér összege a meghiúsulással érintett gépjármű nettó ellenértékének – mint vetítési alapnak – 30 %-a.
- Jótállás:
Ajánlattevőnek
- a gépjárműre (tartozékaira beleértve a felépítményét, bútorzatot és az általa végzett átalakításokat) legalább 60 hónap teljes körű, vagy – amennyiben ez hamarabb bekövetkezik – 200.000 km futásteljesítmény eléréséig tartó,
- az utánfutóra (alvázára, vonószerkezetre, futóműre) legalább 12 hónap
- az utánfutó felépítményére, szerkezeti kialakításokra, tároló elemekre legalább 36 hónap
teljes körű – gyártói előírások szerinti jótállást kell vállalnia.
Ajánlattevőnek a kocsiszekrényre legalább 8 év átrozsdásodás elleni jótállást kell vállalnia.
A jótállásra vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Jótállási biztosíték: Szállító a szállítással egyidejűleg jótállási biztosítékot köteles nyújtani a jótállási időszakra érvényesen, melynek összege a teljes nettó szállítási díj 0,5 %-a.
A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nyújtható az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint.
A biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésében foglaltakat.
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (cégszerűen aláírt nyilatkozat)
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet tartalmazza.”
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A II.2.3. pont kiegészítése:
A kötelező karbantartási szolgáltatás esetén a teljesítési hely a következő:
Ajánlattevő székhelye, telephelye(i) illetve fióktelepe(i) az alábbiak figyelembe vételével akár alvállalkozó bevonásával.
Az Ajánlattevő által biztosítandó kötelező karbantartási csomag a megajánlott gépjármű gyártója/importőre által országosan működtetett szervizhálózatában igénybe vehető kell legyen, de legalább az Ajánlatkérő alább felsorolt telephelyei vonatkozásában az azokhoz legközelebbi szakszervizekben.
Amennyiben az Ajánlattevő által biztosítandó kötelező karbantartási csomag nem biztosítja a fenti lehetőséget, akkor Ajánlattevőnek saját költségén (a megajánlásra kerülő karbantartási díjba beleértve) kell biztosítania a gépjárművek – Ajánlattevő által meghatározott – szakszervizekbe történő szállítását (pl. hozom-viszem szolgáltatás keretében).
Sorsz. Megnevezése Címe GPS koordináta (Google maps alapján)
1. Balatonvilágos, 8171 Balatonvilágos, Pf.: 7.; 46.989141, 18.188979
2. Emőd , 3432 Emőd, Karolai út 50.; 47.923782, 20.841083
3. Lébény, 9155 Lébény, Autópálya csomópont, 47.751626, 17.411949
4. Szeged, 6728 Szeged Wimmer Fülöp utca 1. 46.282426, 20.088353
A VI.3. pont kiegészítése:
VI.3.10. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor nyilatkoznia kell, hogy 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
VI.3.11. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazza.
VI.3.12. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ártáblázatot, az Összesített kombinált üzemanyag fogyasztásról és az Összesített kombinált CO2 kibocsátásról szóló nyilatkozatokat.
VI.3.13. A részajánlattétel kizárásának indokolása
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki érdekek érvényesítése érdekében. A beszerzés részekre bontása esetén sérülne ajánlatkérő azon műszaki és gazdasági érdeke, miszerint a szerződés teljes tárgyát egy ajánlattevő teljesítse (ezáltal a munkáért való felelősség egyértelműen meghatározható) és a beszerzés során a volumenhatásból fakadó árcsökkentést érvényesíteni tudja.
VI.3.14. A beszerzésre kerülő gépjárművek felépítményeivel kapcsolatban Ajánlatkérő személyes egyeztetést (konzultációt) biztosít Ajánlattevők részére a Kbt. 56. § (6) bekezdése szerint. A konzultáció helye: 2367 Újhartyán, Szalma utca 10., ideje: 2020. július 09. 10:00 óra. A konzultációról jegyzőkönyv készül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák