Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0011/2020
CPV Kód:85110000-3
Ajánlatkérő:Uzsoki Utcai Kórház
Teljesítés helye:1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény, Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Uzsoki Utcai Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27678820
Postai cím: Uzsoki Utca 29-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ficzere Andrea
Telefon: +36 14673744
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Fax: +36 12517063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uzsoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.uzsoki.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001447222019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001447222019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény, Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ESWL egészségügyi szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001447222019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85110000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő betegeinek testen kívüli elektromágneses úton előállított lökéshullámokkal (extracorporeal shock wave lithotripsy ESWL) végzett vesekőzúzásra vonatkozó egészségügyi szolgáltatás nyújtása a szükséges berendezéssel, anyagokkal, kezelő és kiszolgáló személyzettel együtt, a vesekőzúzó berendezés Ajánlatkérő székhelyére hetente 1 alkalommal történő leszállításával, tartalék készülék biztosításával közreműködői szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ESWL egészségügyi szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kezelések: Urológiai (vese és húgyúti kövek) ESWL kezelése.
Urológiai kövek ESWL kezelése: 500 db/év kezelés.
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) évi 500 kezelést (urológiai - vese és húgyúti kövek -kőzúzást) kell elvégeznie, heti egy alkalommal, tartalék készülék biztosításával.
A berendezéssel történő kezelést kiképzett szakorvos végzi, aki a kezeléseket a szakma szabályainak és az érvényben lévő irányelveknek megfelelően végzi és ezért orvosi felelősséget vállal.
Üzemeltetés közben a szakorvosnak a berendezés működésére vonatkozó utasításait a szolgáltató által biztosított, bővített sugárvédelmi tanfolyami végzettséggel rendelkező technikus hajtja végre.
A helyiség illetékes hatóságok (ÁNTSZ, OAH) általi engedélyeztetését elvégzi, a szükséges engedélyeket beszerzi.
A szolgáltatás elvégéséhez szükséges berendezés folyamatos karbantartásáról, üzemkész állapotban történő leszállításáról gondoskodik.
A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti.
A jelentős és előre nem kalkulálható betegforgalom, továbbá akut ellátási igény miatt szükségessé válhat, hogy a heti beosztáson kívül is kőtörésre kerüljön sor, ez esetben előzetes igénybejelentés esetén, a heti egy kezelési napon túlmenően további kezelési napokon is biztosítja a berendezést és annak kezelőszemélyzetét.
Kezelőszemélyzet szállítási és üzembe helyezési feladata:
- a berendezés szállítása,
- a berendezésnek az intézmény helyiségeiben történő elhelyezése,
- a berendezés üzembe helyezése a Megrendelőnél,
- a berendezés leszerelése és elszállítása kezelést követően
A használt berendezés nem lehet 2014 évnél régebbi gyártású.
I. A nyertes ATnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell:
1. - legalább 2 db ESWL vesekőzúzó készülékkel
A megajánlott eszközöknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentációban előírt szakmai paramétereknek. AT-nek ajánlatában be kell nyújtani a műszaki leírásában megjelölt eszközökre vonatkozó kitöltött táblázatát (Tenderlap) a teljesített paraméterekkel.
Amennyiben a bemutatott berendezések saját tulajdonban állnak, a cégjegyzésre jogosult képviselőnek erről nyilatkoznia kell. Amennyiben a bemutatott eszköz nem AT saját tulajdona (pl. lízingelt, bérelt), az AT-nek ajánlatához csatolnia kell az eszköz rendelkezésre állásáról szóló szerződést (előszerződést) vagy a tulajdonos szándéknyilatkozatát arról, hogy az adott eszköz, a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

2. - 2 fő urológiai szakvizsgával rendelkező orvos szakemberrel és
3 - min. 2 fő technikussal, aki a 487/2015. Korm. rendeletben meghatározott, bővített sugárvédelmi tanfolyamot sikeresen elvégzett, és ezt végzettséget igazoló okirat másolatával tudja igazolni.
ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik vagy rendelkezni fog a szerződéskötés időpontjában a fent felsorolt szakemberekkel.
II. A szerződéskötés feltétele
1. -minimum: 30.000.000 Ft/év és legalább 5.000.000 Ft/káresemény értékben egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítás megléte. ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy -az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára felelősségbiztosítást köt és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartja v az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartja.
2.- Nyertes ATnek rendelkeznie kell a megajánlott eszköz vonatkozásában az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben előírt előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és /vagy a CE megfelelőségi tanúsítvánnyal a termék osztályba sorolásának megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban opcióval nem kíván élni, jelen pontot csak azért tölti ki, mert karakterkorlát miatt ezen helyet használja a hirdetményben.
I.
III.2.2) pont folytatása:
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előre egyeztetett időpontban nem biztosítja a Szolgáltatást (vis major eseteket kivéve), és ezt az egyeztetett időpont előtti napon 9.00 óráig írásban nem jelzi Ajánlatkérőnek, úgy késedelmi kötbért fizet Ajánlatkérő részére.
A késedelmi kötbér mértéke a berendelt betegek elmaradt kezelés utáni teljes bevételkiesés 4%-a/naptári nap. Nyertes ajánlattevőnek az elmaradt kezeléseket 1 héten belül el kell végeznie.
A kezelési napon esetleg bekövetkező, azonnal el nem hárítható műszaki hiba esetén nyertes ajánlattevő köteles az elmaradt kezeléseket 1-24 órán belül Ajánlatkérő telephelyén elvégezni.
A késedelmi kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy szerződésszegés miatt felmondani, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, összesen 25 naptári nap késedelembe esik.
Meghiúsulási kötbér:
Ha nyertes ajánlattevő az elmaradt kezeléseket 1 héten belül nem pótolja a teljesítés meghiúsultnak tekintendő.
A meghiúsulási kötbér mértéke a berendelt betegek elmaradt kezelés utáni teljes bevételkiesés 28%-a.
Nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése esetén a tárgyév teljes nettó ellenszolgáltatás 2,5%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni: - a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja - a teljesítés kizárólag a nyertes ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.
A meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért
Fizetési késedelem esetén Közreműködő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel.

II.
VI.3) pont folytatása:
7. AK a IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
8. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltakat.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
12. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
13.Amennyiben az AT a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
14. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó
III. Részajánlat tétel kizárásának indoka:
Azonos jellegű szolgáltatás kerül megrendelésre, és a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK az eljárás lebonyolításához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz: Dr. Kerek Éva Gabriella Lajstromszám: 00861, helyettese: Dr. Bábosik Roland Ottó Lajstromszám:01011

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bek. irányadó.
1.) Kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
2.) Kizáró okok fenn nem állásának igazolás:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a Rendelet III. Fejezetben említett igazolási módok a Rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A Rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek készíteni, és a meghatalmazott AT által benyújtani figyelemmel a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, mely esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó más szervezet vagy személy külön EEKD-t kötelesek benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.
Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 13. §-ra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Előzetes igazolás:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész alfa szakaszának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. (azaz elég kitöltetnie az EEKD IV. rész alfa szakaszát.)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

2) Igazolás:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
a) Csatolni kell a Rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja és a 22. § szerint, a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az ajánlati felhívás III.1.3) a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetés(ek)nek tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét
- a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (olyan részletességgel melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év és hónap és nap megjelöléssel)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A Rendelet 21./A§-a és a 22. § (1) – (5) bekezdései. irányadók.
A Rendelet 22. § (2) bekezdésének. alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont hat év, befejező időpont az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a Rendelet 21. § (3a) bek. a) pontjára.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) és (11) bekezdései, valamint a Rendelet 24.§. (1) bekezdésében írtak.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó részletes adatokat és a fentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlat részeként be kell nyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bekezdésében, valamint a 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, összesen legalább 375 db kezelésre vonatkozó és legalább egy évig folyamatosan teljesített ESWL módszerrel történő vesekőzúzó szolgáltatásra vonatkozó referenciát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés, az ellenszolgáltatás összege és a kifizetés pénzneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján - a Kbt. 135. § (1) - a számla kézhezvételét követően 60 napos átutalással történik az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjában foglaltak szerint
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint átutalással történik. AK kifizetést az Ajánlattevő által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 60 napon belül teljesít, figyelemmel a Ptk. 6:130.§. (1)-(3) bek,.-ben, az 1997. évi LXXXIII törvény 9/A.§-ban írtakta és a Kbt. 135.§. (1), (5)-(6) bekezdésben foglaltakra.
*** Folytatás a felhívás II.2.11. I. pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a és a EKR rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT (Felolvasólap, NYILATKOZAT az alábbiakról: Kbt. 66. § (2) bek., kizáró okok, Kbt. 62. § (1) bek. k) kb), Kbt. 67. § (4) bek. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról) továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ban meghatározott iratokat;
b) Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK előírja, hogy AT az ajánlat benyújtásakor jelölje meg a már ismert alvállalkozókat;
c) AT nyilatkozata a Kbt. 25.§ (3)-(4) bek.-re i vonatkozásában;
d) - amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;
e) – Ajánlattevőnek ajánlatában - szakmai ajánlatként - csatolni kell;
ea) a megajánlott eszköz gyártójának és típusának megjelölését;
eb) - a megajánlott eszköz ajánlattevő által cégszerűen aláírt és kitöltött Tenderlapját;
valamint
ec) a gyártói dokumentáció azon részét (kivonatát),
amely igazolja a Tenderlapon tett ajánlattevői megajánlás megalapozottságát.
ed) Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arra vonatkozóan, hogy szolgáltatás során igénybe vett gép-berendezés milyen káros anyagokkal rendelkezik, illetve energiával terheli a környezetet működése során (például üzemszerű működéshez veszélyes anyagokat használ fel, vagy a használata veszélyes hulladékok keletkezését eredményezi). Az energia jellegű terhelés a fokozott zaj és rezgés hatáskeletkezését, radioaktív sugárzás kibocsátását jelenti.
ef) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnél használatos fertőtlenítési munkafolyamat leírását

2. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok.
3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
4. AK az AT.-nek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.3).
5. AK a hiánypótlásra a Kbt.71.§ szerint biztosít lehetőséget.
6. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
*** Folytatás a II.2.11 II. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: I.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 144. §-a szerint.
II.
1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.
2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az EKR.r. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában [Kbt. 41/A. (1), (3)]
4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, melyet AT korábbi közbeszerzési eljárásban elektronikus úton AK részére már benyújtott a Kbt. 69.§ (11a) bek. szerint.
6. Közös ajánlattétel esetén a 321/2015. (x.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése és a Kbt. 35.§ (2)-(2a) pontja irányadó.
7. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
8. A Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő szolgáltatás tulajdonságait olyan pontosan meg tudja határozni (konkrétan meghatározott feladatok előírása); valamint a kapcsolódó szerződéses feltételeket is olyan kötötten tudja meghatározni, hogy az előírt paraméterek teljesítése, és a szerződéses feltételek elfogadása esetén. egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb szolgáltatás kiválasztását. A tárgyi közbeszerzési eljárásban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
9. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
10. Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. szerint kell eljárni.
11. AK kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12. AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák