Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11012/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazgatási inf. és távközlés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tímea
Telefon: +36 305129843
E-mail: kovacs.timea@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000405562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000405562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási inf. és távközlés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000405562020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése
Bérleti szerződés – „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése” tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak:34110000-1
50111100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
31 db fix + 9 db opció
Ajánlatkérő a 31 db-os fix, valamint a 9 db opciós mennyiséget az alábbi kategória db számokban rendeli meg:

A2 kategória (kishaszon gépjármű dobozos kivitelben): 7 db fix, 1 db opció;
A3 kategória (haszongépjármű dobozos kivitelben): 3 db fix, 1 db opció;
B1 kategória (személyautó kombi kivitelben – kisautó kategória): 10 db fix, 1 db opció;
B2 kategória (személyautó kombi kivitelben – kisautó kategória): 5 db fix, 4 db opció;
H kategória (haszongépjármű (Pick up): 5 db fix, 1 db opció;
C1 kategória (személygépjármű kombi kivitelben – alsó középkategória): 1 db fix, 1 db opció;

A kötelezően lehívandó gépjárműveken túl 9 db gépjármű lehívása Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, egyedi sorszámozott megrendelés kibocsátásával történik. Ajánlatkérő a szerződés 4.2. pontja szerinti határidőt követően, a megkötésétől számított 18 hónapon belül jogosult az opciós gépjárművet lehívni. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet 7 pontja tartalmazza.
Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek eseti bérlésére a szerződés 4.2. pontja szerinti határidőt követően, a szerződés időtartama alatt 1 nap – 6 hónap közötti időtartamokra.
Felek a teljes mennyiség alatt a 31db fix, 9db opciós gépjármű lehetséges bérleti időtartamának összességét értik, melynek alapján a beszerzés teljes mennyisége 40X48 hónap gépjármű flottakezelési szolgáltatás, melyet Ajánlattevő a szerződés 4. pontja szerinti időtartamon belül köteles szolgáltatni, Ajánlatkérő pedig jogosult igénybe venni. Ajánlat-kérő a teljes mennyiségbe beleszámítja az eseti bérlet szolgáltatási időszakon belüli lehetséges időtartamát, mint opci-ós mennyiséget azzal, hogy eseti bérletre az opciós darabszám által le nem fedett időtartamban van lehetősége Aján-latkérőnek. A fentiek alapján az eseti bérlet és az opció bérlet időtartama együttesen nem haladhatja meg a 40X48 hónap 30%-át, melynek kezdete a szerződés 4. pontja szerinti teljes körű átadás.
A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V. Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe ajánlatkérő, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel. Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi. A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az alábbiak szerint:
Részszempontok Súlyszám
1. Bérleti és flottakezelési díj (az első évben) (nettó Ft) 60
2. Üzemanyag fogyasztás ECE 99/100 vegyes (l/100 km) 30
3. Eseti bérleti díj (nettó Ft) 10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Üzemanyag fogyasztás ECE 99/100 vegyes (l/100 km)  30
2 Eseti bérleti díj (nettó Ft) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció alapján nyújtandó teljesítés tartalmában nem tér el a fix mennyiségre vonatkozó teljesítéstől. Az opció lehívásának határideje a szerződés megkötésétől számított 18 hónap, mennyisége 9 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
FAKSZ: dr. Kovács Tímea (lajstromsz.: 00754)
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" értékelési részszempont megnevezése: Bérleti és flottakezelési díj (az első évben) (nettó Ft).
Valamennyi értékelési szempont esetében adható pontszámok: 0-10, az értékelés módszere valamennyi szempont esetében fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. §, 14-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
P1-P2.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P1.
Ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerve-zetnek – a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia szükséges valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett valamennyi élő pénzforgalmi számlája valamint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számlája tekintetében a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat eredeti vagy egyszerű másolati példányát (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezés-re állnak) a dokumentáció 4.3 2.2. P1. b) pontjában meghatározott tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
- a számlanyitás dátuma,
- az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban előfordult-e a számlán 30 napnál hosszabb sorbaállítás.)

és
P2.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilat-kozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.


Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):2
P1.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő 30 napnál hosszabb sorbaállítás.
Ezen alkalmassági feltétel tekintetében sorbaállításnak minősülnek a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.
P2.
Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év bármelyikében/ összesen az általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri a nettó 140.000.000 forintot.
A III.1.2. (P1. és P2.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigo-rúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
M1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alap-ján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figye-lemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (gép-járműbérlet és flottakezelés) vagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése a dokumentáció 4.3. pont 2.2. M1. alpontjában meghatározott tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),
- a bérlettel és flottakezeléssel érintett gépjárművek mennyisége,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, összesen legalább 22 db gépjárművet magában foglaló, gépjárműbérlet és flottakezelés (vagy azzal egyenértékű szállítás) szerződésszerű teljesítésére vonatkozó szerződéssel (referenciával). Az M1 követelménynek való megfelelést ajánlattevő több referencia bemutatásával is igazolhatja, de a referenciáknak egyenként egyidejűleg kell gépjárműbérlet és flottakezelés teljesítését tartalmazniuk.

A III.1.3. (M1 ) pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerz. ellenértékének megfizetése a Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek. és a Ptk.6:130.§ (1)-(2)bek. foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerz.tervezetben részletezettek szerint.
Nyertes Ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000.évi C.törvény 167.§(3)bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő (továbbiakban AK) által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat.
AK jelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.
AK késedelmes fizetése esetén AK a Ptk.6:155.§-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
AK felhívja a figyelmet a Kbt.27/A.§-ában foglaltakra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében és a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:
- Árrészletező táblázat
- Értékelő táblázat
2. Az eljárás nyelve magyar.
3. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).
6. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
9. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont esetén): Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban foglalt értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során valamennyi részszempont tekintetében 0-10 pont adható. Valamennyi részszempont esetében az értékelés módszere az arányosítás, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra. Az értékelésmódszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség 2 hónapban meghatározott időtartama alatt 60 napot ért, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
11. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
12. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
13. A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján nyertes Ajánlattevőnek a szerződés nettó értékének 5 %-át el nem érő; 13.000.000 Ft összegben a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátania, választása szerint óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában. Ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell biztosítania és teljesítési határidőt követő naptól számított 30. napig kell hatályban tartania. A bankszámlára történő befizetés teljesíthető az Ajánlatkérő számlájára való átutalással. Az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: K&H Banknál vezetett 10403239-00027183-00000001 számla. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.
14. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
15. Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A További információk folytatását lásd még a VI.4.3. pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak sze-rint.
A VI.3. További információk folytatása:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett gépjárműre jutó havi bérleti és flottakezelési szol-gáltatási díj nettó összege. A kötbér mértéke a díj 10 %-a, naponta, de legfeljebb 80.000.000 Ft. b) Amennyi-ben Bérbeadó bármely a szerződésben meghatározott kötelezettségének teljesítését elmulasztja, úgy Bérbeve-vő érvényesítheti a Ptk. 6:159. §-ában meghatározott kellékszavatossági jogait. Felek a Ptk. 6:159. § (2) be-kezdés b) pontja vonatkozásában hibás teljesítéssel érintett gépjárműre vonatkozó bérleti díj 50%-os csökken-tését az ellenszolgáltatás arányos csökkentésének tekintik. Felek a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja vonat-kozásában akkor tekintik arányosnak a Bérlő elállás jogának gyakorlását, amennyiben az előzőek szerinti bérleti díj csökkentés összértéke eléri a szerződés nettó ellenértékének 25%-át.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák