Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11018/2020
CPV Kód:90510000-5
Ajánlatkérő:Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:A nyertes Ajánlattevő által megadott telephely (hulladéklerakó).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati tulajdonú nonprofit kft
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víziközmű-szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46857640
Postai cím: Szent László Utca 16.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bengery Zsolt
Telefon: +36 309456098
E-mail: gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu
Fax: +36 66362377
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.gyulaikozuzem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000590592020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000590592020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: önkormányzati tulajdonú nonprofit kft
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Víziközmű-szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szilárd hulladék ártalmatlanítás
Hivatkozási szám: EKR000590592020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egyéb települési hulladék ártalmatlanításra történő átvétele, 30 hónap időtartamban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a szolgáltatás tárgyát és megállapította, hogy a szolgáltatás jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. A részekre bontás költségnövelő, környezetkárosító tényező lenne, figyelemmel arra, hogy ez esetben a válogatott hulladékot több lerakóba kellene beszállítani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szilárd hulladék ártalmatlanítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: A nyertes Ajánlattevő által megadott telephely (hulladéklerakó).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő tevékenysége során képződő, a kizárólagos tulajdonát képező, veszélyes összetevőket nem tartalmazó, az alábbiakban megjelölt típusú és mennyiségű hulladék befogadása és rendezett lerakással történő ártalmatlanítása, 30 hónapos időtartamban. A hulladékot Ajánlatkérő saját járművein szállítja Ajánlattevő által megadott telephelyre (hulladéklerakóra).
Azonosító kód Hulladéktípus megnevezése Hulladék mennyisége
17 09 04 Kevert építési-bontási hulladék 625 tonna +30% opció
19 08 01 Rácsszemét 175 tonna +30% opció
20 03 07 Termelési hulladék, kevert lomhulladék 1 500 tonna +30% opció
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
x Költség szempont – 1 Teljes költség a szerződéses időszakra (Ft) 100
  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A megadott alapmennyiséghez képest minden hulladéktípus vonatkozásában + 30 % opció. Ajánlatkérő jogosult az opciónak megfelelő mértékben a nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt ártalmatlanítási díj mellett további hulladék lerakására.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kb. 69. (11a) bekezdésében, valamint a 35. § (2a) bekezdésben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlatában bemutatott telephelye vonatkozásában nem rendelkezik a hulladékártalmatlanító, -lerakó telephelyre vonatkozó érvényes környezethasználati szakhatósági engedéllyel (IPPC).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az alkalmasságot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban bemutatott hulladékártalmatlanító, -lerakó telephelyre vonatkozó érvényes környezethasználati szakhatósági engedély (IPPC) egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az Alkr. 21. § (3) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, jelen eljárás tárgyával (szilárd hulladék ártalmatlanítás) megegyező, legjelentősebb szolgáltatások ismertetése. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, - a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, -a szolgáltatás megkezdésének és szerződésszerű teljesítésének időpontját (év/hó/nap bontásban) - továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági feltételnek való megfelelést az Alkr. 23. §-a szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. --- Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik összesen legalább 450 tonna 17 09 04 azonosító kódú (megnevezés: Kevert építési-bontási hulladék), legalább 125 tonna 19 08 01 azonosító kódú (megnevezés: Rácsszemét), továbbá legalább 1100 tonna 20 03 07 azonosító kódú (megnevezés: Termelési hulladék, kevert lomhulladék) hulladék telephelyen történő gyűjtésére és a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet szerinti ártalmatlanítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a Kbt. 134. §-a szerinti biztosítékot nem ír elő. A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezetében szabályozott szerződést megerősítő biztosítékokra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A hulladék ártalmatlanítási díj számlázása havonta utólag történik a befogadott mennyiséget igazoló összesített mérlegelési jegyek alapján. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdések szerint 30 napon belül fizeti meg Vállalkozónak a szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalással, figyelemmel a Kbt. 135. §-ban foglaltakra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. (Ptk. 6:42. § (2) bek.) További feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. június
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
x Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az
alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. 2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az EKR rendszerben megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A felolvasólapon az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott "Költség számítás.xlsx" elnevezésű fájl Ajánlattevő általi kitöltését követően a "Teljes költség a szerződéses időszakra" cellában feltüntetett összeget kell szerepeltetni. 5. Ajánlatkérő az Alkr. 30. § (
4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságának feltételeit és igazolását az Alkr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg az előírt alkalmassági feltételek vonatkozásában. 6. Ajánlatkérő nevében eljár: Beleznai Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5700 Gyula, Klapka u. 23., tel.: +36-20-503-4063, e-mail: alltender2@gmail.com Lajstromszáma 00501 7. Az Ajánlatkérő köteles az ajánlatában bemutatni azt a telephelyet, ahol a jelen beszerzés tárgyát képező hulladékot befogadja. Ennek során Ajánlattevőnek meg kell jelölnie a telephely pontos címét, GPS koordinátával is. 8. Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott "Költség számítás.xlsx" elnevezésű fájlt teljeskörűen kitöltött formában, excel fájlformátumban. Az "Ártalmatlanítási díj (Ft/t)" oszlopban az Ajánlattevő által az adott hulladéktípusra vonatkozóan megajánlott tonnánkénti árat kell feltüntetni. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó, a szerződés (opció nélküli) teljes mennyiségére számított ártalmatlanítási díjak az Ajánlattevő által megadott árak és az Ajánlatkérő által megadott teljes mennyiségek szorzataként kerül kiszámításra. A "Távolság Gyula, Kígyósi út 0567 hrsz-től oda-vissza (km)" oszlopban az Ajánlatkérő Gyula, Kígyósi út 0567 hrsz. alatti hulladékátrakó állomása és az Ajánlattevő által ajánlott ártalmatlanító hely közötti közúton mért távolságot kell megadni, kilométerben. A távolság számítása során olyan útvonalat kell figyelembe venni, ami hulladékszállításra alkalmas járművel járható, amelyen tehát pl. tengelyterhelhetőségi korlátozás nem érvényesül. Az Ajánlattevő az általa kiszámított távolság alátámasztására köteles a maps.google.hu honlapon a fentiek figyelembevételével elkészített (térképet és részletes útvonalat is tartalmazó) útvonalterv nyomtatott változatát csatolni. Ajánlatkérő a bírálat során ellenőrzi a megadott távolság helyességét.
A szerződés teljes mennyiségére vonatkozó összes szállítási költség az Ajánlattevő által megadott „Távolság Gyula, Kígyósi út 0567 hrsz-től oda-vissza (km)”, valamint az Ajánlatkérő által megadott „Szállítások száma (alk)” /750/ és „Szállítási költség (Ft/km)” /470/ szorzataként kerül kiszámításra.
A felolvasólapon a „Teljes költség a szerződéses időszakra (Ft)” cella számított adatát kell szerepeltetni, mely a teljes szerződéses mennyiségre számított ártalmatlanítási díjak, valamint szállítási költségek összegeként kerül meghatározásra.
A legalacsonyabb költség számítására vonatkozó további előírások a Dokumentációban találhatóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges