Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Koncessziós beszerzési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11035/2020
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29.; Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: 2475 Kápolnásnyék Fő utca 41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18520303
Postai cím: Fő Utca 28.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiszler Judit
Telefon: +36 704274977
E-mail: kiszler.judit@kapolnasnyek.hu
Fax: +36 22574100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kapolnasnyek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000409342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
Elnevezés: „Közétkeztetés biztosítása és az azt kiszolgáló konyha felújítása Kápolnásnyéken”
A tárgyi eljárás célja szolgáltatási koncesszió megkötésére irányul.
Munkák: a Szerződés alapján elvégzendő konyha-blokk felújítási munkák, azaz a főzőkonyha, műszaki dokumentációnak megfelelő felújítása és a működési engedély kiadásának feltételeit képező felújítás elvégzése, a működési engedélyek megszerzése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A Munkák részletes tartalmát elsődlegesen a Megrendelő/Ajánlatkérő által mellékelten csatolt tervek, a Műszaki Leírás és Szolgáltató Ajánlata határozzák meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A koncessziós beszerzés teljes összértéke (ÁFA nélkül)
Érték ÁFA nélkül: 1247688968 (Kérjük, adja meg a koncessziós beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés:
Közétkeztetés biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
További tárgyak:55524000-9
45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29.; Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: 2475 Kápolnásnyék Fő utca 41.
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
Közétkeztetés biztosítása és az azt kiszolgáló konyha felújítása Kápolnásnyéken
1.,kiszolgáló főzőkonyha felújítása
2.,Közétkeztetés biztosítása: Évente kb.210.000 közétkeztetési ételadag kiosztása-melyből kb.96.000 ételadag ebéd-és az azt kiszolgáló főzőkonyha felújítása.
1.,kiszolgáló főzőkonyha felújítása
Az1979óta működő épület felújítására és korszerűsítésére több ütemben kerül sor.A jelenlegi korszerűsítés a fszint.-i konyha-blokk területére terjed ki.A korszerűsítés eredményeképpen a terület fő funkciója változatlan marad.A konyhai rész területe építészetileg átalakításra kerül.A funkcionális helyiségek áthelyezésre kerültek.Teljesen új berendezés kerül elhelyezésre,a gépészeti és villamos rendszer teljes korszerűsítése mellett.A szükséges többlet energia rendelkezésre áll.A fszint.-i konyha elektromos hálózata teljes felújításra kerül.Az étterem ezen ütemben nem kerül felújításra.Az étterem konyha felőli bejáratát új ajtó beépítésével biztosítjuk.VILLÁMVÉDELEM:Az épület villámvédelmi hálózattal rendelkezik.A villámvédelmi hálózatot jelen konyha felújítás érinti.A villámvédelemmel kapcsolatos teendőket a szakági munkarész tárgyalja.INFORMATIKAI HÁLÓZAT:Az étterem informatikai hálózata változatlanul marad,nyomvonal változtatásokkal.A kivitelezés megkezdése előtt fel kell venni a kapcsolatot a létesítmény informatikai hálózatának karban tartójával.BELÉPTETÉS:Új beléptetési pont kerül kialakításra,a kivitelezés megkezdése előtt fel kell venni a kapcsolatot a létesítmény beléptető hálózatának üzemeltetőjével,-karbantartójával.TŰZJELZÉS:A kivitelezés megkezdése előtt fel kell venni a kapcsolatot a létesítmény tűzjelző hálózatának üzemeltetőjével,-karbantartójával.A felújításra kerülő területeken az érintett eszközök védelmét,esetleg ezek le-felszerelést,áthelyezését biztosítani szükséges.KÖRNYEZETVÉDELEM:Biztosítani kell a munkavégzés során keletkező hulladék anyagok tárolását és elszállítását.A környezetre káros anyagokat, technológiákat alkalmazni tilos!Veszélyes hulladékok kezelésénél különös gonddal kell betartani az előírásokat!A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.MUNKAVÉDELEM:A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket, a kivitelezést végző cégnek kell előírnia és gondoskodnia kell azok betartásáról.A tervező állásfoglalását ki kell kérni,ha a kivitelezés során előre nem látott akadályok merülnek fel.A tervező állásfoglalását az építési naplóban rögzíteni kell.A kivitelezést csak valamennyi részlettervben szereplő műszaki megoldás áttekintése után,a teljes műszaki elképzelés ismeretében szabad megkezdeni.Minden, tervtől eltérő megoldás kivitelezéséhez a tervező hozzájárulását kell kérni.A kivitelező köteles a munkaterületet az üzemeltetőtől bizonylatoltan átvenni.Ennek keretében köteles tájékozódni a munkaterület biztonsági sajátosságairól (munkavédelmi oktatás az üzemeltető részéről)és az itt szerzett ismereteket, tiltásokat a kivitelezésben munkát végzők részére oktatni.Az oktatások megtörténtét írásban kell dokumentálni.A munkaterület átvétele után a munkaterületen történtekért a kivitelező a felelős!A kivitelezéshez szükséges villamos energia csatlakozási pont érintésvédelmi állapotáért az üzemeltető,attól kezdődően pedig a kivitelező felelős.A felelősség egyértelmű meghatározása érdekében a csatlakozási pontot soron kívüli érintésvédelmi mérés elvégzése után kell átadni.Kiemelt figyelmet kell fordítani a magasban végzett és a feszültség alatti berendezések közelében végzett munkákra.MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ:A teljes—mind gyengeáram,mind erősáram—munkálatokról a kivitelező megvalósulási tervet kell készíteni.Felhívjuk a tisztelt AT-k figyelmét,hogy karakter korlát miatt a mellékelten csatolt AF további információkat tartalmaz.A részletes leírást a műszaki leírás,a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
2.,Közétkeztetés biztosítása:
A szolgáltatás nyújtásának időtartama2020.06.16-tól kezdődően2030.aug.31.napjáig.
1.1.A Szolgáltató vállalja,hogy a hozzá érvényesen beérkezett megrendelések alapján a különböző korcsoportoknak megfelelő közétkeztetési szolgáltatást nyújt:
a.)óvodás gyermekek részére napi háromszori, ellátottankénti normál (tízórai, meleg ebéd, uzsonna) és/vagy ún. egyéni tálcás,diétás étkezést 225 nap/év időtartamban;
b.)alsó- és felső tagozatos, általános iskolai tanulók részére napi háromszori, ellátottankénti normál (tízórai, meleg ebéd, uzsonna) és/vagy ún. egyéni tálcás, diétás étkezést 192 nap/év időtartamban; a szerződéstervezetben meghatározott 5.2.b.) pont bekövetkezése esetében a tálcás étkezést legkésőbb 2020. október 01. napjától szükséges biztosítani, ebben az esetben 2020.szept.30. napjáig a dobozos étkezés biztosítása megengedett;
c.)középiskolai tanulók részére napi háromszori,ellátottankénti normál(tízórai,meleg ebéd,uzsonna)és/vagy ún.egyéni tálcás, diétás étkezést 192 nap/év időtartamban; a szerződéstervezetben meghatározott 5.2.b.) pont bekövetkezése esetében a tálcás étkezést legkésőbb 2020.okt.01. napjától szükséges biztosítani, ebben az esetben 2020. szept.30. napjáig a dobozos étkezés biztosítása megengedett;
d.)szociális intézményi ellátottak részére napi egyszeri meleg ebéd,ellátottankénti normál és/vagy ún.egyéni tálcás, diétás étkezést 230 nap/év időtartamban
e.) szünidei gyermekétkeztetés biztosítása napi egyszeri meleg ebéd, ellátottankénti normál és/vagy ún. egyéni tálcás, diétás étkezést cca. 60 nap/év időtartamban (az oktatás-nevelési szünetek időtartama alatt)
Megrendelő a mennyiség ajánlati értékétől való eltérést - 20 %-os értékben határozza meg.
A részletes leírást a műszaki leírás, a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.AK tájékoztatja AT-ket, h a módosított műszaki leírást, költségvetési kiírást a"Módosult műszaki leírás_Knyék_konyha_20200505"file tartalmazza.
A hirdetményminta karakterkorlátja miatt a mellékelten csatolt AF II.2.4. pontja további információkat tartalmaz.
(az építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 Szakmai ajánlat – változatossági mutató megajánlása alapján ; Súlyszám: 15
2 Korábbi szolgáltató által foglalkoztatott szakemberek (8 fő) átvétele ; Súlyszám: 10
3 M2.) alkalmassági követelményben meghatározott dietetikus szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva); Súlyszám: 5
  Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 Szolgáltatás díj ajánlatkérő által a szerződéstervezetben megadott részek szerint kiszámított, a kumulált szolgáltatási díjat 2030. augusztus 31. napjáig tartalmazó összege (Nettó Ft.); Súlyszám: 70
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2030/08/31 (éééé/hh/nn)
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A koncessziós beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Koncessziós beszerzési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
  A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával került lefolytatásra
  Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás
IV.1.2) Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) A koncessziós beszerzési eljárás bírálatának fő jellemzői:
Megnevezés: 1 szakmai ajánlat – változatossági mutató megajánlása alapján / Súlyszám: 15
Megnevezés: korábbi szolgáltató által foglalkoztatott szakemberek (8 fő) átvétele / súlyszám: 10
Megnevezés: M2.) alkalmassági követelményben meghatározott dietetikus szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva)/ súlyszám: 5
 Költség szempont – Megnevezés:
X Ár szempont –
Megnevezés: 1 Szolgáltatás díj ajánlatkérő által a szerződéstervezetben megadott részek szerint kiszámított, a kumulált szolgáltatási díjat 2030. augusztus 31. napjáig tartalmazó összege. (nettó forintban megadva)
a) megajánlott építési-felújítási költségek,
b) az építési-felújítási költségek szerződés időtartama alatt történő visszafizetési jogosultságának díja;
c) a közétkeztetési szolgáltatás teljes költsége és díja (közétkeztetés szolgáltatói rezsi költségtérítése) 2021.december 31. napjáig fix áron rögzítve,
d) helyiségbérlet szabályai szerint meghatározott, a főzőkonyhára vonatkozóan a Megrendelőnek fizetendő bérleti díj
Az a-d.) pontok alapján kiszámolt, kumulált szolgáltatási díj teljes összege 2030. augusztus 31. napjáig Súlyszám: 70
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2020 / 07292 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetés biztosítása
Koncesszió/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen koncessziós beszerzési eljárás oka
  A koncessziós beszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2) A koncessziós beszerzési eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92470460
Postai cím: Bereki Utca 30.
Város: Péteri
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
E-mail: pal.katalin@prizma.hu
Telefon: +36 309708066
Internetcím(ek): (URL) https://prizma.hu/
Fax: +36 13711721
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10929764213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/ rész/koncessziós beszerzés eredetileg becsült összértéke:
A szerződés/rész végleges összértéke: 1247688968
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem: HUF
A koncesszió értéke szempontjából releváns egyéb adatok:
V.2.5) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.6) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92470460
Postai cím: Bereki Utca 30.
Város: Péteri
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10929764213

Hivatalos név: FH Gasztro Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94192045
Postai cím: Rege Út 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14969322243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben