Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11037/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Debrecen, Vértesi úti regionális hulladékkezelő központ területe, 4030 Debrecen, Vértesi út 9/b.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25331402
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aksd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.aksd.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000597292020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000597292020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nem veszélyes hulladék-lerakó 6. ütem kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000597292020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Debrecen nem veszélyeshulladék-lerakó 6. ütemének építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az építési helyszínen működik Debrecen Város hulladéklerakója, ennek működését az építési munkák nem akadályozhatják.
A Megrendelő a kitermelt humusz és egyéb anyagok tárolására 2 területet bocsát Vállalkozó rendelkezésére:
- elsődlegesen a letermelt humusz betárolására, illetve szükség szerint egyéb anyagok tárolására a 0439/36 hrsz (telep északi rész kerítésen kívüli, zöldfelület besorolású terület) ca. 8.400 m2 –es terület,
- a bejövő másodnyersanyag átmeneti tárolására kialakított 1.388 m2-es betonozott felület (építési, műszaki anyagok tárolására), ami a bálatároló csarnoktól északra, azzal határosan helyezkedik el.
A beruházás keretein belül az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor:
Műszaki védelemmel ellátott B3 alkategóriájú hulladéklerakó építése a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet alapján. A lerakó alapterülete: ~3.6 ha (36 000 m2)
A depónia tükrét, mely fogadószintje a műszaki védelemnek nagytömegű (~40.000 m3) erre alkalmas földfeltöltéssel lesz kialakítva, melyet rétegenként tömöríteni kell.
A feltöltéssel kialakított depóniatükörre kell a hulladéklerakó műszaki védelmét építeni.
A depónia műszaki védelemének rétegrendje:
- 200 g/m2 geotextília eltömődés elleni védelem
- 50 cm OK16/32 mosott, gömbölyűszemű kavics felületi szivárgó
- 1200 g/m2 geotextília, mechanikai védelem
- 2.5 mm HDPE geomembrán
- 1 rtg. bentonitpaplan
- működőképes szenzor beépítésével kialakított geofizikai/geoelektromos monitoring rendszer
- 0,5 m természetes anyagú ásványi szigetelés
- depóniatükör
Az 50cm vastagságú felületi szivárgóba lesz beépítve a lerakó csurgalékvíz gyűjtő drénhálózata. A drének a lerakó támasztó töltésébe építendő aknákra csatlakoznak, melyekből egy főgyűjtő csatorna vezeti a keletkező csurgalévizet egy átemelő aknába. Az átemelő aknából a víz az 5. ütem csurgalékvíz gyűjtő medencéjébe lesz átemelve. Az átemelő akna villamos energia ellátása és gépészeti berendezéseinek szállítása és szerelése is a munka tárgyát képezi.
A csurgalékvíz elvezető rendszer hossza: 812 folyóméter.

A lerakó északi oldali támasztó töltésének talpához vb. mederelemekkel burkolt csapadékvíz elvezető árok épül, a nyugati oldalra pedig betonlapokkal burkolt árok.
Elektromosság:
A csurgalékvíz átemelése szivattyúsan történik. Az átemelő műtárgy elektromos ellátása a telepen belüli elektromos hálózat bővítésével kerül megoldásra. Villamos betápláló kábel indítása az V. ütem kapcsolószekrényétől történik.
Az új csurgalékvíz átemelőbe betervezett szivattyú FLYGHT NP 3085 SH3 típus, 400 V; 50 Hz; I= 4,8 A; P= 2,4 kW. Ennek megtáplálásához kábelfektetés szükséges az átemelő berendezés leendő vezérlőszekrényéig. Erre a célra telepítendő a VI. ütem E-VI/2 jelű új kapcsoló és vezérlőszekrénye lásd V-1 tervlapot.
Az V. és VI. ütem határán telepítendő E-VI/1 elosztószekrénybe 1-1 db egy- és háromfázisú csatlakozási lehetőséget is ki kell alakítani.

A megnevezett létesítmények a V-7 jelű helyszínrajzon és a VI. ütem tervdokumentációiban is nyomon követhetőek.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk tartalmazzák.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Nem veszélyeshulladék-lerakó 6. ütemének kivitelez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen, Vértesi úti regionális hulladékkezelő központ területe, 4030 Debrecen, Vértesi út 9/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Debrecen nem veszélyeshulladék-lerakó 6. ütemének építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az építési helyszínen működik Debrecen Város hulladéklerakója, ennek működését az építési munkák nem akadályozhatják.
A Megrendelő a kitermelt humusz és egyéb anyagok tárolására 2 területet bocsát Vállalkozó rendelkezésére:
- elsődlegesen a letermelt humusz betárolására, illetve szükség szerint egyéb anyagok tárolására a 0439/36 hrsz (telep északi rész kerítésen kívüli, zöldfelület besorolású terület) ca. 8.400 m2 –es terület,
- a bejövő másodnyersanyag átmeneti tárolására kialakított 1.388 m2-es betonozott felület (építési, műszaki anyagok tárolására), ami a bálatároló csarnoktól északra, azzal határosan helyezkedik el.
A beruházás keretein belül az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor:
Műszaki védelemmel ellátott B3 alkategóriájú hulladéklerakó építése a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet alapján. A lerakó alapterülete: ~3.6 ha (36 000 m2).
A depónia tükrét, mely fogadószintje a műszaki védelemnek nagytömegű (~40.000 m3) erre alkalmas földfeltöltéssel lesz kialakítva, melyet rétegenként tömöríteni kell.
A feltöltéssel kialakított depóniatükörre kell a hulladéklerakó műszaki védelmét építeni.
A depónia műszaki védelemének rétegrendje:
- 200 g/m2 geotextília eltömődés elleni védelem
- 50 cm OK16/32 mosott, gömbölyűszemű kavics felületi szivárgó
- 1200 g/m2 geotextília, mechanikai védelem
- 2.5 mm HDPE geomembrán
- 1 rtg. bentonitpaplan
- működőképes szenzor beépítésével kialakított geofizikai/geoelektromos monitoring rendszer
- 0,5 m természetes anyagú ásványi szigetelés
- depóniatükör
Az 50cm vastagságú felületi szivárgóba lesz beépítve a lerakó csurgalékvíz gyűjtő drénhálózata. A drének a lerakó támasztó töltésébe építendő aknákra csatlakoznak, melyekből egy főgyűjtő csatorna vezeti a keletkező csurgalévizet egy átemelő aknába. Az átemelő aknából a víz az 5. ütem csurgalékvíz gyűjtő medencéjébe lesz átemelve. Az átemelő akna villamos energia ellátása és gépészeti berendezéseinek szállítása és szerelése is a munka tárgyát képezi.
A csurgalékvíz elvezető rendszer hossza: 812 folyóméter.
A lerakó északi oldali támasztó töltésének talpához vb. mederelemekkel burkolt csapadékvíz elvezető árok épül, a nyugati oldalra pedig betonlapokkal burkolt árok.
Elektromosság:
A csurgalékvíz átemelése szivattyúsan történik. Az átemelő műtárgy elektromos ellátása a telepen belüli elektromos hálózat bővítésével kerül megoldásra. Villamos betápláló kábel indítása az V. ütem kapcsolószekrényétől történik.
Az új csurgalékvíz átemelőbe betervezett szivattyú FLYGHT NP 3085 SH3 típus, 400 V; 50 Hz; I= 4,8 A; P= 2,4 kW. Ennek megtáplálásához kábelfektetés szükséges az átemelő berendezés leendő vezérlőszekrényéig. Erre a célra telepítendő a VI. ütem E-VI/2 jelű új kapcsoló és vezérlőszekrénye lásd V-1 tervlapot.
Az V. és VI. ütem határán telepítendő E-VI/1 elosztószekrénybe 1-1 db egy- és háromfázisú csatlakozási lehetőséget is ki kell alakítani.

A megnevezett létesítmények a V-7 jelű helyszínrajzon és a VI. ütem tervdokumentációiban is nyomon követhetőek.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M2.1.) pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata projektvezetőként (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. M2.2.) pontban bemutatott szakember MV-M jogosultság megszerzéséhez szüks. szakmai gyakorlati időn felüli mélyépítési munkák irányításában szerz. szakmai többlettap.a(min. 0 hónap, max 36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.1.6. "A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)" ponthoz: A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy építési beruházásnak tekintendő, illetve arra, hogy egy függő, egymással gazdasági-funkcionális egységet alkotó nem veszélyes hulladéklerakó kivitelezése valósul meg, nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt. A több vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével.
A II.2.7. A végteljesítési határidő (műszaki átadás-átvétel határideje): a munkaterület átadásától számított 12 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
A VI.3.4) "További információk" pont folytatása (1):
Ajánlatkérő a megajánlott szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalataként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott szakember legalább az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka során releváns) teljes körűen ellátta: - a szakmunka irányítása, - szakszerű munkavégzés biztosítása, - az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, - az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, - a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása, - a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, - az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, - annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban kifejezve. A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. és 3. értékelési részszempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást tartalmaz. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki. Ajánlattevőnek az 1. bírálati szempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forint értékben kell megadnia. Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a ponthatárok közötti pontszámot:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. és 3. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás
1. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Folytatás a következő alpontban.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi felhívás feladásánál régebbi keltezésű nyilatkozatokat is, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire.
A VI.3.4) "További információk" pont folytatása (2):
4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat. Aláíró személy (személyek) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései.)
7. A jelen felhívás IV.2.5) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap értendő.
8. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő érdeklődés és ajánlattétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
9. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10. Ajánlatérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
11. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 30 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (Allrisk típusú) építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus űrlap formájában).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A VI.3.4) "További információk" pont folytatása (3):
12.Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása, vagyis a szakemberek neve egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva.
13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
14. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
15. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen
16. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
17. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
18. Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít.
19. A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet alapítását.
20. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben (https://ekr.gov.hu/).
21. Az ajánlatban az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó.
22. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § szerinti önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja szerint jár el a nyílt eljárás szabályait alkalmazva, a Kbt. Második Részében foglaltaktól való alábbi eltérésekkel: a) Ajánlattételi határidő: AK az ajánlattételi határidőt az e hirdetmény feladásának napjától számított 15 naptári napban határozza meg. b) AK az eljárást megindító felhívást (AF) az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. c) AK nem alkalmazza a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdését. Ha nem hirdetményben közzétett, azaz AF-en kívüli közbeszerzési dokumentumok (KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), AK nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, AK hirdetményt ad fel a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték. d) Kieg. táj.: a kieg. tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a kieg. tájékoztatás-kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 4 munkanappal lehet benyújtani, és AK a kieg. tájékoztatását az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal adja meg. Ha a kieg.táj iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, AK-nak a válaszát nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. e) A Kbt. 55. § (1), (3)-(4) és (7) értelemszerűen alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az AF-et módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. AK módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat, akik az AK-nál jelezték az érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az AK intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, AK-höz iratokat beadni nem lehet. f) AK a Kbt. 62. § (6) bekezdésétől eltérően a jelen felhívás III.1.1.) pontjában szereplő kizáró okokat írja elő. A kizáró okok igazolási módját szintén az AF III.1.1) pontja tartalmazza. g) AK a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdését nem alkalmazza, helyette a jelen felhívás III.1.1) és III.1.3) pontjaiban foglaltak az irányadóak. h) AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az AT-nek az ajánlatában kell megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. i) A Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető.
23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, amelynek időpontja 2020. július 02. (csütörtök) 10:00 óra, találkozás helye: 4031 Debrecen, István út 136. Porta.
24. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassága igazolható az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év beszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az ajánlattétel során a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felkéri ajánlattevőket az alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ezen szervezet az ajánlattétel során köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, továbbá az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat köteles megadni, az igazolások benyújtásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (hulladéklerakásra szolgáló mélyépítési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – összesen 450 000 000 HUF árbevétellel. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában az alábbiakat kell igazolnia: M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya, mennyisége (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.) Ajánlatkérő az 5 éven belül befejezett, legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat vizsgálja.
M2.1)-M2.2) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt vagy azzal egyenértékű szakterületi jogosultsággal, a névjegyzéki/kamarai számot kell megadnia az önéletrajzban. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az értékelés érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint) A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. A szakmagyakorlási jogosultság csak az M.2.2.) szakember esetén releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:
Legalább 1 db összesen 25 000 m2 területű hulladéklerakó építése/bővítése, amely tartalmazta:
- összesen legalább 10 000 m3 természetes anyagú ásványi anyag szigetelés beépítését;
- összesen legalább 20 000 m2, legalább 5 év élettartamú, működőképes szenzor beépítésével kialakított geofizikai/geoelektromos monitoring rendszer megvalósítását;
- összesen legalább 25 000 m2, legalább 2,5 mm vastagságú HDPE szigetelő lemez fektetését;
- összesen legalább 25 000 m2, legalább 1 200 g/m2 súlyú geotextília fektetését;
- összesen legalább 600 folyóméter csurgalékvíz elvezető rendszer építését.
A referencia maximum 3 szerződésből teljesíthető.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a szerződés teljesítésébe legalább az alábbi szakembereket:
M2.1)- 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében.
M2.2) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M szakterületi vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles: amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tudja tartani a teljesítési határidőt, az ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 0,5 %/naptári nap, alapja: a késedelmesnek minősülő tevékenység műszaki ellenőr által megállapított teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális mértéke: 15 %. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal a szerződés felmondására, vagy a szerződéstől való elállásra. • meghiúsulási kötbér, mértéke: 25 %, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység nettó ellenszolgáltatásának az összege, a nyertes ajánlattevőnek minimum 5 év (60 hónap) időtartamú jótállást kell vállalnia. Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A hibás teljesítési (minőségi) kötbért megrendelő vállalkozóval szemben nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a vállalkozónak, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 1 %-a. A kötbér maximális mértéke: 15 %. Az Ajánlatkérő a kötbérmaximumot legfeljebb 15 alkalommal érvényesítheti. Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint.
Jótállási biztosíték: a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a műszaki átadást követő 5 év időtartamra, mely teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint műszaki átadáskor, a jótállási időre szóló érvényességgel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1., Előlegfizetés: Előleg igénylése esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 10 napon belül köteles az előleget kifizetni. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előlegszámla fizetési határideje a kiállítást követő 10 nap.
2., Számlázási feltételek:
Részszámlák ütemezése:
1. a teljesítéssel arányos, de maximum a teljes vállalási ár 20%-a,
2. a teljesítéssel arányos, de az 1. résszámlával együtt maximum a teljes vállalási ár 40%-a,
3. a teljesítéssel arányos, de az 1. és 2. résszámlával együtt maximum a teljes vállalási ár 55%-a,
4. a teljesítéssel arányos, de az 1., 2. és 3. résszámlával együtt maximum a teljes vállalási ár 70%-a.
A vállalkozó az előlegszámla, majd 4 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla benyújtása és kifizetése csak a jelen ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási rend szerint, a műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően nem a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.
Jelen beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység, amely engedély rendelkezésre áll.
3., A kifizetés folyamata: A vállalkozói díj kifizetésére utófinanszírozással, magyar forintban ( HUF), átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/07/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és 68. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A legjobb ár-érték arány módszerének alkalmazása
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3 000 000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10911004-00000003-50290007
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatban a befizetés igazolása csatolandó. Egyebekben a Kbt. 54. § módja: irányadó.
VI.3.4 )
További információk: Vonatkozó jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2004. évi XXXIV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 322/ 2015. (X.30) Korm. rendelet
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
- 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet
- 126/2016. (VI.7.) Kormányrendelet
Értékelési szempontok: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok alapján: Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti). A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül (a KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.):
1. Ajánlati ár (nettó Ft, súlyszám: 70) Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
2. M2.1.) pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata projektvezetőként (min. 0 hónap, max. 36 hónap) Súlyszám:15 Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M2.1.) pontban bemutatott szakember hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében szerzett projekvezetői szakmai tapasztalati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési szempont esetén a maximum 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész hónapként értékel. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban kifejezve. A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
3. M2.2.) pontban bemutatott szakember MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli mélyépítési munkák irányításában szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) Súlyszám: 15 Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési munkák irányításában szerzett szakmai tapasztalati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. értékelési szempont esetén a maximum 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész hónapként értékel Ajánlatkérő. Folytatás a III.1.1. pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges