Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11045/2020
CPV Kód:30199000-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Törvényszék
Teljesítés helye:Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44880192
Postai cím: Markó Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax: +36 13546860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557942020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557942020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Irodaszer, fénymásolópapír szállítása
Hivatkozási szám: EKR000557942020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30199000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében különféle irodaszer és fénymásolópapír szállítása az alábbi részfeladatok szerint:
1. részfeladat: Irodaszer szállítása
2. részfeladat: Fénymásolópapír szállítása
a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodaszer szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30199000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében különféle 218 tétel, tervezetten 133.251 különféle irodaszer termék szállítása nettó 18.000.000 Ft + áfa keretösszeg értékben a Fővárosi Törvényszék részére a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki Leírásában meghatározottak szerint.
Az értékelés alapját képező ajánlati ár a szerződés teljes időtartamára, tervezett mennyiségre kalkulált érték, amely mennyiség a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező táblázatban szereplő különféle irodaszerek mennyisége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás II.2.4) pontjában meghatározott keretösszeg 25 %-ának megfelelő összeg, azaz 4.500.000,- Ft + áfa érték (tervezetten 33.313 különféle irodaszer termék) erejéig opció lehetőségét köti ki, változatlan vételáron és változatlan feltételek mellett azzal, hogy ajánlatkérő az opciós jogát írásban tett egyoldalú nyilatkozatával egyedi megrendelésekkel jogosult gyakorolni legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző 30. napig.
Ajánlatkérő az Opcionális érték igénybevételéről tetszőleges részletben, szabadon rendelkezhet. Az opció az Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent.
Ajánlattevő elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fénymásolópapír szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30197643-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében
— 55 000 csomag (500 lap/csomag) A/4 méretű fénymásolópapír (80 gr), és
— 100 csomag (500 lap/csomag) A/3 méretű fénymásolópapír (80 gr)
szállítása nettó 52 000 000 Ft + áfa keretösszeg erejéig a Fővárosi Törvényszék és szervezeti egységei részére a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott szerződés szerinti keretösszeg legfeljebb +20 %-áig (10.400.000,- Ft, tervezetten 11.020 csomag fénymásolópapír) kiköti az értékbeli opció lehetőségét változatlan vételáron és változatlan feltételek mellett azzal, hogy ajánlatkérő az opciós jogát írásban tett egyoldalú nyilatkozatával jogosult gyakorolni legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző 30. napig a közbeszerzési dokumentumok részét képező adásvételi keretszerződés 2.3. pontjában foglaltak szerint.
Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent.
Ajánlattevő elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él opciós jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban:GSZ), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, alk. igazolásában résztvevő szervezetet, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pont).
A megkövetelt igazolási mód:
Az AT-nek ajánlatában az Európai Unió Bizottsága 2016/7.(2016.január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt Kitöltési útmutató alapján és a 321/2015.(X.30.) Korm.r.(továbbiakban:Korm.r.) II. fej.nek megfelelően az EKR rendszerben kitöltött, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2 bek.ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg.
Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike képviseletében az AT képviselője nyújtja be a formanyomtatványokat.
Azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alk.igazolásában az AT-nek kell a Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot benyújtania ezen alvállalkozókra vonatkozó kizáró okokat illetően.
AT-nek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia,ha az alk.köv-eknek való megfeleléshez nem támaszkodik más szervezet/személy kapacitásaira.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, - az AK Kbt. 69.§(4) bek.-ben foglalt felhívása alapján -, a Korm.r. 1.§(2)bek.-ben, a Korm.r. III. Fej.-ben (8,10,12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az elj.-ban előírt kizáró okok hatálya alá.
A magyarországi letelepedésű AT(k) valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő GSZ-k vonatkozásában a Korm.r.8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A nem Mo-on letelepedett AT esetében AK a Korm.r.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Korm.r.III. Fej-ben meghat.-ott igazolási módok a Korm.r. V.Fej-nek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSz a minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbesz.elj.-ban előírt követelményeknek. Nem Mo-on letelepedett GSz(k) esetén az AK az igazolások hitelességét a Korm.r. VI.Fej-nek megfelelően ellenőrizheti.
A Korm.r. 15.§(1)bek. alapján az AT az alk.igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD–t szükséges benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az AT-nek csatolnia kell a Korm.r.13. §-ban foglaltakat adott esetben, ennek hiányában AT nemleges tartalmú nyilatkozatát.
A Korm.r. 26. §-ára figyelemmel AK előírja, hogy a GSz legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; a nem Mo-on letelepedett GSz esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,vmint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
A Mo-on letelepedett GSz esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján.
A nem Mo-on letelepedett GSz esetén a 2014/24/EU irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Meg kell jelölni az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek ajánlatban a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AK a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát. AK a Korm. r. 2.§ (5) bek-e alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSz egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV.rész ALFA szakaszában kell nyilatkoznia,hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, azaz az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK Kbt.69.§(4) bek. foglaltak szerinti felhívására szükséges benyújtani, - a Kbt.69.§(4)-(7)bek. foglaltak alapján-,az alábbiak szerint:
M) Az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hó) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya
(1. részfeladat: irodaszer szállítás, 2. részfeladat: fénymásolópapír szállítás) szerinti referenciának ismertetése a Korm.r. 21.§ (1) bek. a) pontjának megfelelően.
A Korm. r. 22. §-a szerint az AFIII.1.3. M1) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést az AT, ill. az alkalmasság igazolásban résztvevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződéskötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A Kbt.140.§(9) bek. alkalmazandó.
A nyilatkozatnak vagy a szerződéskötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a szállítás tárgya, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő (1. részfeladat: Irodaszer szállítása, 2. részfeladat: Fénymásolópapír szállítása)
— szállítás mennyiségét (2. részfeladat: csomag)
— az ellenszolgáltatás nettó összege (1. részfeladat: Irodaszer szállítása)
— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével),
— a szerződést kötő másik fél (referenciaadó) megnevezését, elérhetőségét (e-mail cím vagy telefonszám)
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e,
— ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 (három) évben a közbeszerzés tárgya (1. részfeladat: Irodaszer szállítása, 2. részfeladat: Fénymásolópapír szállítása) szerinti legalább 1 db, egy szerződésen belül teljesített
az 1. részfeladat tekintetében legalább 12 millió forint értékű referenciával.
a 2. részfeladat tekintetében legalább 40 000 (negyvenezer) csomag A4 méretű fénymásolópapír szállítását igazoló referenciával. Ajánlatkérő az ötszáz lapot tartalmazó csomagot tekinti egy csomagnak.
Ha az irodaszerek, fénymásolópapír szállítása egy szerződés keretében több (rész-) szállítással került teljesítésre, azt Ajánlatkérő egy darab referenciának tekinti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a negyedéves és az eseti megrendelés teljesítése alapján az ajánlatkérő részéről kiállított teljesítésigazolást követően kiállított számla alapján utólag átutalással történik figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.
AK a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdését.
A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet 7. pontja tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (hibás- és késedelmes teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér) részletes szabályait a KD-ben lévő szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR), elérhetősége: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Korm.r.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Annak érdekében, hogy a GSz ajánlatot tudjon benyújt.,regisztrálnia kell az EKR-ben, az e-Korm.r.alapján. A KD az elj.iránti érdeklődését jelző GSz számára az AF I.3. p-ban meghat-ott elektr.úton érhetők el.
2. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 1. részf.: 60.000,- Ft, 2. részf.: 300.000,-Ft; amelyet AK Magyar Államkincstár 10032000-01483013-00000000 sz. szlára kell átutalni „Irodaszer/Fénymásolópapír szállítása” megjelöléssel. Az átutalás igazolása: a pü.int. által kiállított ig. Az aj. bizt. teljesíthető a Kbt.54.§(2)bek.-ben foglaltak szerint is. AK felhívja a figyelmet a Kbt.54.§(4)-(7)bek-re, a rendelkezésre bocsátásra von. tov.info-kat a KD II.2.5. pontja tartalmazza.
3. Az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.a)-b)pontja,a Kbt.65.§(7)bek.,a Kbt.66.§(5)bek., a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatokat,vmint-az alk.igazolásában résztvevő más szervezet von-ban-a Korm. r. 15.§ szerinti nyilatkozatot, dokumentumot, adott esetben a nemleges tartalmút, tov.a Korm.r.13.§ szerint foly-ban lévő vált.bejegyzési elj. esetében a cégb-hoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet, és az annak érk.-ről a cégb.által megküldött ig-t. Vált.bejegyzési elj. hiányában, az erre von. nemleges nyil-ot kell csat .
4. AK a Korm. r. 30.§(4) bek. és a 39.§ (3) bek. alapján táj-ja AT-t, hogy az AF III.1.2-1.3. p. tekintetében a Korm. r. 28. § (3) bek. és 37.§ (3) bek. alapján meghat-ott min. szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg AT alk-nak feltételeit és igazolását.
5. A szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT csatolja nyil-át arra von.-an,hogy a 2011.évi CXCVI.tv.3.§(1)bek.1.p. szerinti átlátható szervezetnek minősül.
6. AK a KD-ban táj-ként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT táj-t kaphat a Kbt.73.§ (4)bek. szerinti köv-ekről,melyeknek AT-nek a telj.során meg kell felelni.
7. Ha az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, a második legkedvezőbb AT-t, úgy a nyertes AT visszalépése esetén AK a második AT-vel köt szerz-t.
8. Hiánypótlás: AK a Kbt.71.§(6)bek. alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSz-t von be az elj-ba,és e GSz-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. AK élni kíván a Kbt.81.§ (4)-(5) bek.-ben foglaltakkal.
10. AK nem teszi lehetővé a nem közös AT nyertes, valamint a közös AT nyertesek által gazd.szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK üzleti társulások ajánlatát is elfogadja. Közös aj.tételre vonatkozó szab-at a KD tart.-a.
11. AK nem alk-a a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.
12. AK előírja az ESPD II. rész D.pontjának kitöltését is.
13. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár. Az Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja (Kbt. 76. § (5) bek.)
14.Az AF IV.2.6) p-hoz: AK az 1 hónapon 30 naptári napot ért.
15. A jelen elj-ban előírt hatridők tek.irányadó idő: a közép-európai magyar idő
16. AK alkalmazza és felhívja az AT-k figyelmét a Kbt.27/A.§-ra.
16. FAKSZ: dr. Molnár Judit (Ljsz.00207).
17. A jelen elj-ban a magyar jog az irányadó, az AF által nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és Vhr. rend-ei az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák