Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11070/2020
CPV Kód:33111000-1
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécs, Ifjúság u. 13. Érsebészeti Klinika
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy, Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Dorina
Telefon: +36 304127947
E-mail: simon.dorina@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000596332020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000596332020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy, Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Flat detektoros C-íves mobil röntgen berendezés
Hivatkozási szám: EKR000596332020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Flat detektoros C-íves mobil röntgen berendezés beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Flat detektoros C-íves mobil röntgen berendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Ifjúság u. 13. Érsebészeti Klinika
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db min. 25 kW teljesítményű Flat detektoros C-íves mobil röntgen berendezés beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja a magyar nyelvű helyszíni betanítás és felhasználói szintű oktatás költségét 10 fő részére min. 4 órában.
Jótállás: min. 18 hónap
Az Eszköz átadás-átvétele során a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglaltakra. Ezzel összefüggésben Nyertes Ajánlattevő feladata, hogy a hivatkozott jogszabályban foglaltak szerint az ionizáló sugárzást létrehozó, vagy a képalkotáshoz szükségszerűen radioaktív izotópot felhasználó gyógyászati berendezések vizsgálatát az eszköz használatbavételét megelőzően az állapotvizsgálatokat elvégeztesse a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK).
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, részletezés a KD-ban;
Rendszer hőkapacitás: a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban;
Motorizált horizontális mozgás: pontkiosztás, részletezés a KD-ban;
Motorikus c ív mozgások vezérlése joystick-al: pontkiosztás, részletezés a KD-ban.
Ponthatár: 0-10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendszer hőkapacitás (min. 5 000 000 HU - max. 10 000 000 HU) 10
2 Motorizált horizontális mozgás (Igen/Nem) 10
3 Motorikus c ív mozgások vezérlése joystick-al (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1), 3. §-a, 4. § (1) és a7.§. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek ( közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a Kr. 8.§ i) pont ic) alpontjában, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a 321/2015. (X. 30.) Kr.15.§ (1) bekezdése szerint. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR rendszerben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett jelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szállításokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 2 . § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész:alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A referencia igazolása több szerződésből is lehetséges.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M1) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
M2) Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a gyártó által a megajánlott típusra kiképzett, magyarul beszélő szervizes szakember(ek) megnevezésével képzettségének vagy szakmai tapasztalatának ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság igazolására kérjük benyújtani a teljesítésben részt vevő szakember(ek) megajánlott típusra vonatkozó képzettségét vagy szakmai tapasztalatát igazoló gyártói igazolás egyszerű másolatát, a bemutatott személy(ek) saját kézzel aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának egyszerű másolatát, a bemutatott személy(ek) saját kézzel aláírt magyar nyelvű szakmai önéletrajzának egyszerű másolatát.
A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Irányadó továbbá a Kbt.69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (8) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett összességében legalább nettó 44 900 000 Ft legalább 25 kW teljesítményű, flat detektoros berendezés szállításából származó referenciával.
Tekintettel arra, hogy jelen esetben nem értelmezhető a 75 %-os normatív alkalmassági követelmény, Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésben résztvevő, min. 1 fő, a gyártó által a megajánlott típusra kiképzett, magyarul beszélő szervizes szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér
Amennyiben az Eladó a Szerződés teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott nettó díj. A késedelmi kötbér mértéke kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér
Amennyiben az Eladónak a Szerződés teljesítésével kapcsolatos késedelme meghaladja a 20 naptári napot, a Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől vagy a Szerződést felmondani. Amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, - beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért az Eladó felelős -, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés 3.1. pontjában rögzített nettó díj, mértéke a nettó vételár 30%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.)Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.KD rendelk.-re bocs.-val kapcs.további info.-k, a KD elérése: EKR rendszerben. A KD másra át nem ruházható és közzé nem tehető.Közös aj.tétel esetén elegendő,ha az egyik ATeléri.
2.AT-nek,vmennyi közös AT-nek az ajánlatában(AJ)be kell nyújtania:
— a Kbt.66.§(2)és(6)bek., Kbt. 67.§(1),(3)és(4)bek.szerinti nyil.-okat a KD-ban megh.tart.-mal(nemleges nyil.-ok is);
— a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolv.lapot,melyben fel kell tüntetnie az AT(k) nevét,címét+a főbb, számszerűsíthető adatokat,melyek a bírálati szemp alapján ért.-re kerülnek;
— a kieg.táj.-ok figy.-be vételére,az idegen nyelvű dok.-okról készített magyar nyelvű ford.-ok tartalmának hitelességére vonatkozó nyil.-ot.
3. Az AJ-nak tartalm. kell az AT, közös AT-k, ill. az AJ-ban nyil.-ot aláíró alváll. és alkalm.-ot igazoló szerv esetében az alábbi iratokat:
— AJ-ban bármilyen nyil.-ot aláíró szem.aláírási címpéldánya v a cégnyilvánosságról,a bíróságicégelj-ról és a végelsz-ról szóló 2006. évi V.tv.9.§(1)bek.szerinti aláírási-mintája,
— a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,AJ aláírására vonatkozó írásos meghatalm.-t,a meghatalmazott aláírásával,teljes bizonyító erejű magánokiratbafogl.
4.Ha több GSZ közösen nyújtott be AJ-ot,az arról szóló megáll.-t csatolni kell a KD-ban meghat.tart.-al.A megáll.-ban a közös AT-knek a szerz.szerű teljesítésért egyetemleges fel.-et kell vállalniuk.
5.Az AJ-ban vmennyi ig.-t és dok.-ot magyar nyelven kell benyújtani.Az AK a ford.esetén az AT általi magyar ford.-t fogad el. A ford. tartalmának helyességéért az AT felel.
6.AK felhívja az AT figyelmét arra,h a min. AT-k hiv. jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki és szakmai alkalm.-nak felt.-it és azok igazolását a III.1.3) pontban.
7.AK a 321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)-(6) bek. alapján a közbesz.elj. műszaki leírásában leírtakkal minden szempontból egyenért.termék megajánlását is elfogadja AT-nek AJ-hoz csatolnia kell az egyenért-et alátámasztó műszaki leírásokat vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dok-at, ide sorolva különösen, de nem kizárólagosan a gyártótól származó műszaki dok. vagy független,szakmailag elismert szervezet minősítését.AT felelőssége,hogy az általa az AJban megadott adatok alapján az AJ megfelelősége megállapítható legyen.
8.AK részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít.
9.AK a Kbt.35§(8)–(9)bek.alapján a nyertes AT(k)-nek nem teszi lehetővé GSZ alapítását.
10.Az AJ-ban szereplő dok.-ok formai követelményeire a Kbt.47.§(2)bek.az irányadó.
11.AK az aj.kötöttség IV.2.6) pontban szereplő 2 hónapos időtartamán 60 naptári napot ért figyelemmel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
12. Szakmai ajánlat: az ajánlattevők kötelesek megadni szakmai és ártáblázat (Excel) kitöltésével a megajánlott termék műszaki paramétereit.
13: Továbbá az ajánlatban kérjük benyújtani:
- Gyártói termékismertető prospektust vagy gyártó által hitelesített ábrás termékleírást, amelyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni. A dokumentumnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a minimumkövetelményekben meghatározott paramétereknek való megfelelőséget alátámasztja.
Amennyiben a leírás nem tartalmaz adatot a minimálisan elvárt teljes körű műszaki tartalomra és azt hiánypótlást követően sem teljesíti, úgy az ajánlat nem felel meg minimális műszaki feltételeknek, ezért érvénytelen.
- Az értékelési szempontra tett vállalás alátámasztásaként az ajánlatban kérjük benyújtani a gyártói adatlapot és/vagy gyártó képviseletre jogosult személye által tett megerősítő nyilatkozatot.
Karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3) További információk pont folytatása:
- 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration), valamint a megajánlott orvostechnikai eszköz a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványát, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
Amennyiben Ajánlatkérő a fenti dokumentumot Ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére sem csatolja, ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
14. AK nevében eljáró FAKSZ: Kiss Adrienn(lsz.: 00883), Onhausz Nikolett(lsz.:01030).
15. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
16. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
17. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
18. Az Eszközök vételára 100,000000%-ban saját forrásból, utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre.
19. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
20. Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy tárgyi eljárásban 1 db eszközt kíván beszerezni.
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák