Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11086/2020
CPV Kód:45222100-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP--3.2.1-15-2017-00016-tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000800572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: KEHOP--3.2.1-15-2017-00016-tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213250-0
További tárgyak:45222100-0
45231400-9
45232410-9
45233228-3
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Hulladékkezelő Központ – 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 339/2014(XII.19) Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A beruházás célja, főbb mennyiségek:
-meglévő ( kb. 60 x24m belmagasság:+ 6,47 m ÷ 10,22 m)acélszerkezetű szigeteletlen hulladékkezelő csarnok végfalainak bontása, azonos szerkezettel történő hosszanti meghosszabbítása(min. 376 m2,) és melléépített kétoldali oldal építményekkel történő bővítése (min. 2 x 313 m2) történő ellátása, bővítés és meghosszabbítás összesen min. 1002,31 m2-el.(Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés.)
-230 m2² hasznos alapterületű, LINDAB SSB rendszerű könnyű szerkezetes raktár épületet áthelyezése telephelyen belül. (Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés.)
-Porelszívó berendezések (2 db) telepítése csarnokon belül, a berendezések megkívánt egyenkénti elszívott légmennyisége min. 14.000 m3³/h, amennyiben az elszívott levegő becsült portartalma nem haladja meg a 1-5 mg/m3³-t (kivitelezés).
- meglévő 1 db bálázógép áttelepítése csarnokon belül. (Kivitelezés)
- 4 db. 8x 30 m méretű (960 m2) , felül nyitott, vasbeton falú egybefüggő biológiai stabilizáló egység (kezelőtér 960 m2, teljes terület 1245 m2), közöttük, és szélen 1,50 m széles, az oldalsó támfalaknál 1,00 m-el alacsonyabbra emelt szintű, lépcsővel megközelíthető járda. A silók oldalsó támfalainak belső burkolattól mért magassága min. 2,70 m, míg a hátfal magassága min. 3,00 m. (Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés. Új ipari létesítmény. Műtárgy tervezése.)
-4 db 8x 30 m méretű (960 m2) stabilizáló technológia, amely megegyezik a jelenleg is üzemelő szemipermeábilis takaróanyaggal takart, levegőztetett stabilizálási technológiával, vezérlő rendszerrel együtt. (Kivitelezés)
-Csurgalékvíz rendszer korszerűsítése: a csurgalékvíz medence meglévő kiemelő aknájába beépítésre kerülő második szivattyúval, a kiemelő akna és a telepi szennyvízhálózat közötti összeköttetés kiépítése (kb. 410 m, DN 90), amely napi max. 8 órai üzemmel képes 20 m3 csurgalékvizet a telepi szennyvíz elvezető hálózatba juttatni (szükség esetén vegyszeradagolással), és a szivattyú működését össze kell hangolnia a Pannon- Víz Zrt. érzékelőivel.(Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További infók a II.2.5) ponthoz: A II.2.5) pontban megadott 2. számú értékelési szempontokat ajánlatkérő - a karakterkorlátra tekintettel - az alábbiakban fejti ki:
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása Súlyszám: 30
2.1. M2.2.alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.2 alk. köv-en felüli FIDIC vagy azzal egyenértékű szerződéses feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében szerzett többlet építési szakmai tapasztalat.(hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
2.2 M2.3 alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.3 alk. köv-en felüli -a 266/2013 (VII.1.) Korm.rendelet 1. melléklet IV.2.rész 2. pontja szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai tap. (hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00016

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 138 - 338911

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEHOP--3.2.1-15-2017-00016-tervezés és kivitelezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70547832
Postai cím: Csárda Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: bazaltech@bazaltech.hu
Telefon: +36 204811740
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 621809552 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213250-0
További tárgyak:45222100-0
45231400-9
45232410-9
45233228-3
71320000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Hulladékkezelő Központ – 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014(XII.19) Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A beruházás célja, főbb mennyiségek:
-meglévő ( kb. 60 x24m belmagasság:+ 6,47 m ÷ 10,22 m)acélszerkezetű szigeteletlen hulladékkezelő csarnok végfalainak bontása, azonos szerkezettel történő hosszanti meghosszabbítása(min. 376 m2,) és melléépített kétoldali oldal építményekkel történő bővítése (min. 2 x 313 m2) történő ellátása, bővítés és meghosszabbítás összesen min. 1002,31 m2-el.(Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés.)
-230 m2² hasznos alapterületű, LINDAB SSB rendszerű könnyű szerkezetes raktár épületet áthelyezése telephelyen belül. (Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés.)
-Porelszívó berendezések (2 db) telepítése csarnokon belül, a berendezések megkívánt egyenkénti elszívott légmennyisége min. 14.000 m3³/h, amennyiben az elszívott levegő becsült portartalma nem haladja meg a 1-5 mg/m3³-t (kivitelezés).
- meglévő 1 db bálázógép áttelepítése csarnokon belül. (Kivitelezés)
- 4 db. 8x 30 m méretű (960 m2) , felül nyitott, vasbeton falú egybefüggő biológiai stabilizáló egység (kezelőtér 960 m2, teljes terület 1245 m2), közöttük, és szélen 1,50 m széles, az oldalsó támfalaknál 1,00 m-el alacsonyabbra emelt szintű, lépcsővel megközelíthető járda. A silók oldalsó támfalainak belső burkolattól mért magassága min. 2,70 m, míg a hátfal magassága min. 3,00 m. (Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés. Új ipari létesítmény. Műtárgy tervezése.)
-4 db 8x 30 m méretű (960 m2) stabilizáló technológia, amely megegyezik a jelenleg is üzemelő szemipermeábilis takaróanyaggal takart, levegőztetett stabilizálási technológiával, vezérlő rendszerrel együtt. (Kivitelezés)
-Csurgalékvíz rendszer korszerűsítése: a csurgalékvíz medence meglévő kiemelő aknájába beépítésre kerülő második szivattyúval, a kiemelő akna és a telepi szennyvízhálózat közötti összeköttetés kiépítése (kb. 410 m, DN 90), amely napi max. 8 órai üzemmel képes 20 m3 csurgalékvizet a telepi szennyvíz elvezető hálózatba juttatni (szükség esetén vegyszeradagolással), és a szivattyú működését össze kell hangolnia a Pannon- Víz Zrt. érzékelőivel.(Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További infók a II.2.5) ponthoz: A II.2.5) pontban megadott 2. számú értékelési szempontokat ajánlatkérő - a karakterkorlátra tekintettel - az alábbiakban fejti ki:
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása Súlyszám: 30
2.1. M2.2.alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.2 alk. köv-en felüli FIDIC vagy azzal egyenértékű szerződéses feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében szerzett többlet építési szakmai tapasztalat.(hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
2.2 M2.3 alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.3 alk. köv-en felüli -a 266/2013 (VII.1.) Korm.rendelet 1. melléklet IV.2.rész 2. pontja szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai tap. (hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 454
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 621809552
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70547832
Postai cím: Csárda Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: bazaltech@bazaltech.hu
Telefon: +36 204811740
Internetcím(ek): (URL) http://bazaltech.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A VII.1.5) pontban meghatározott időtartam napokban értendő.
Eredeti szöveg:
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 10 hónapon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.
Módosított szöveg:
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 10 hónap + 154 napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: sem a beruházás előkészítési munkáival megbízott vállalkozó (tervező), sem Ajánlatkérő nem láthatta előre sem a tervezés, sem az ajánlattételi időszakban, hogy a csurgalékvíz rendszerre 3 hónapos próbaüzem kerül előírásra az illetékes engedélyező hatóság által. A vízjogi engedély köteles hasonló technolgián alapuló létesítmények, műtárgyak esetében az általános mérnöki, hatósági gyakorlat szerint, általános jelleggel 1 hónapos próbaüzemi időtartam szokott előírásra kerülni.
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szerződéskötést követően elfogadott 2019-2022. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiája érinti a folyamatban lévő építési beruházás műszaki tartalmát, mely alapján a raktárépület helyszínének, és - a helyi adottságokhoz mérten - a műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 621809552 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 621809552 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben