Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11111/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye:Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.;Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.;Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.;Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.;Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Büntetés-végrehajtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93180603
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13018212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13018212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422972020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422972020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cipővédő készítő, fejvédő készítő és alapanyagok
Hivatkozási szám: EKR000422972020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a vállalt feladatok megvalósítása érdekében az alábbi eszközök beszerzése:
1. rész: Cipővédő gyártó gép
2.rész: Harmonika, kőrgumis sapka készítőgép
3.rész: Alapanyag cipővédőhöz
4.rész: Körgumi cipővédőhöz és körgumis sapkához
5.rész: Alapanyag körgumis sapkához
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat. Részletek a VI.3. További információk pontban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Cipővédő gyártó gép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42710000-6
További tárgyak:42711000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a vállalt feladatok megvalósítása érdekében 1 db cipővédő gyártó gép.
Speciális gyártóberendezés nem szövött cipővédő fedélhez, amelyet főként kórházak számára terveztek. A gép által végrehajtandó folyamat: alapanyag beillesztés, elasztikus szalag beágyazás, hajtogatás, vágás.
A részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.
Az előírt jótállás (teljeskörű): az átadástól számított 12 hónap.
További követelmény a gép helyszínre szállítása, üzembe helyezése, 3 napos próbaüzem végrehajtása, a kezelőszemélyzet (max. 5 fő) részére az eszköz működtetésének bemutatása. A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket [pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 gyártási kapacitás 40-120 db/perc között 10
2 a gép gyártási sebessége szabályozható (IGEN/NEM) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Fogvatartottak reintegrációja” EFOP-1.3.3-16-2016-00001 projekt keretében az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100% vissza nem térítendő támogatásból utófinanszírozási formában.
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: ajánlati ár-85 súlyszám - értékelés módszere: fordított arányosítás; gyártási kapacitás-súlyszám 10 - értékelés módszere: arányosítás; a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 40 db,
az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 120; a gép gyártási sebessége szabályozható -súlyszám 5 - értékelés módszere: pontkiosztás; Adható pontszámok: 0-10

II.2.1)
Elnevezés: Harmonika, kőrgumis sapka készítő gép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42710000-6
További tárgyak:42711000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a vállalt feladatok megvalósítása érdekében 1 db Automata, harmonika, kőrgumis sapka készítő gép,amely nem szőtt fejvédő sapkát készít ultrahangos hegesztéssel.
A részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.
Az előírt jótállás (teljeskörű): átadástól számított 12 hónap.
További követelmény a gép helyszínre szállítása, üzembe helyezése, 3 napos próbaüzem végrehajtása, a kezelőszemélyzet (max. 5 fő) részére az eszköz működtetésének bemutatása. A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket [pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 gyártási kapacitás 40-120 db/perc között 10
2  gép gyártási sebessége szabályozható 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Fogvatartottak reintegrációja” EFOP-1.3.3-16-2016-00001 projekt keretében az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100% vissza nem térítendő támogatásból utófinanszírozási formában.
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: ajánlati ár-85 súlyszám - értékelés módszere: fordított arányosítás; gyártási kapacitás-súlyszám 10 - értékelés módszere: arányosítás; a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 40 db,
az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 120; a gép gyártási sebessége szabályozható -súlyszám 5 - értékelés módszere: pontkiosztás; Adható pontszámok: 0-10

II.2.1)
Elnevezés: Alapanyag cipővédőhöz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a vállalt feladatok megvalósítása érdekében cipővédő alapanyag az alábbiak szerint: 120 000 m2, 20-25 mikron vastagságú kék transzparens fólia.
Az előírt jótállás (teljeskörű): átadástól számított 12 hónap.
A részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alapanyag vastagsága 20-25 mikron között 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Fogvatartottak reintegrációja” EFOP-1.3.3-16-2016-00001 projekt keretében az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100% vissza nem térítendő támogatásból utófinanszírozási formában.
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: ajánlati ár-90 súlyszám - értékelés módszere: fordított arányosítás; megajánlott alapanyag vastagsága-súlyszám 10 - értékelés módszere: arányosítás.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 20 mikron,
az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 25 mikron.
Adható pontszámok: 0-10

II.2.1)
Elnevezés: Körgumi cipővédőhöz és körgumis sapkához
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a vállalt feladatok megvalósítása érdekében cipővédő és fejvédő készítéséhez 440 000 m, 1-1,5mm vastagságú körgumi hengeres kiszerelésben.
A részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.
Az előírt jótállás (teljeskörű): átadástól számított 12 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Körgumi ármérője 1-1,5 mm között 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Fogvatartottak reintegrációja” EFOP-1.3.3-16-2016-00001 projekt keretében az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100% vissza nem térítendő támogatásból utófinanszírozási formában.
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: ajánlati ár-90 súlyszám - értékelés módszere: fordított arányosítás; megajánlott körgumi átmérője-súlyszám 10 - értékelés módszere: arányosítás.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 1,5 mm,
az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 mm.
Adható pontszámok: 0-10

II.2.1)
Elnevezés: Alapanyag körgumis sapkához
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a vállalt feladatok megvalósítása érdekében körgumis sapkához alapanyag az alábbiak szerint: 180 000m2, 14 -17 g/m2 grammsúlyú nemszőtt textil SBPP.
A részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.
Az előírt jótállás (teljeskörű): átadástól számított 12 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alapanyag súlya 14 g/m2-17 g/m2 között 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Fogvatartottak reintegrációja” EFOP-1.3.3-16-2016-00001 projekt keretében az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100% vissza nem térítendő támogatásból utófinanszírozási formában.
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: ajánlati ár-90 súlyszám - értékelés módszere: fordított arányosítás; megajánlott anyag súlya -súlyszám 10 - értékelés módszere: arányosítás.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 14 g/m2,
az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 17 g/m2.
Adható pontszámok: 0-10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtania. Az Ajánlatkérő elektronikus formában (EKR űrlap formájában) az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap szerint)
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtatni. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. rendelet 1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem szükséges olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek elegendő nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. (EKR űrlap szerint)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1-5. rész esetén: M1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) b) pontjára – a Korm.r. 21.§ (1) h) szerint rendelkezzen a megajánlott termék műszaki adatlapjával, amelyből megállapítható a műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelőség.

Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az ESPD IV. rész α: szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
1-5. rész esetén: M1) A megajánlott termék gyártó által kiadott műszaki adatlapja, amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (11) bek-re, a Kbt. 140.§ (9) bek-re és a Korm.r. 24.§ (1) bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1-5. rész esetén: M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a megajánlott termék a gyártó által kiadott műszaki adatlapja alapján nem felel meg az alábbi követelményeknek:
1.rész:
a) A gép által végrehajtott folyamat: alapanyag beillesztés, elasztikus szalag beágyazás, hajtogatás, vágás
b) Gyártási kapacitás: minimum 40 db /perc
c) Energiaigény: AC220 V IPH50Hz
d) Motor kapacitás: minimum 1 kW
e) Ultrahangos teljesítmény:maximum 10 kW
f) A cipő burkolatának mérete 410 x (150-170) mm
g) A cipő rugalmas mérete: 30 - 40 cm

2.rész:
a) Automata nem szőtt fejvédő sapka készítés ultrahangos hegesztéssel.
b) Gyártási kapacitás: minimum 40 db /perc
c) Energiaigény: 380 V, 1 fázis
d) Teljesítményfelvétel: 7-10 kW között
e) PLC vezérlésével
3.rész:
a) Nyersanyag összetétel: polietilén, 100% recyclable
b) Vastagság: 20-25 mikron
c) tulajdonságok: nem szőtt, lég- és páraáteresztő, PVC és latex mentes
4.rész:
a) Vastagság: 1-1.5 mm-es
b) Összetétel: elasztán/poliamid
c) Elongáció: 100 – 130
d) Hengeres kiszerelés
5.rész:
a) Nyersanyag összetétel: 100% Polipropén (PP)
b) Súly: 14 - 17 g/m2
c) Szakító szilárdság: MD N/5cm, 30-35, CD N/5 cm, 15-20
d) Légáteresztés: I/m2 (200Pa) 6000-6023
e) Tulajdonságok: nem steril, latex mentes, formaldehid mentes

Az alkalmasság feltételei a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzésékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés hatálybalépésének feltétele minden rész esetén a VI.3. p)-ban szereplő feltételek teljesülése.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: szavatossági jogok, késedelmi kötbér, kártérítés vagy a szerződés rendkívüli felmondása a Ptk. előírásai szerint.
Késedelmi kötbér: A szerződés nettó értékének 1 %, de min. 1-2. rész esetén 30.000 Ft/nap, 3-5. rész esetén 10.000 Ft/nap, max15 %. Meghiúsulási kötb: a szerződés nettó értékének 20 %-a.
AK a Kbt. 135. § (1) szerint igazolt teljesítést követően a megfelelően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) szerint a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg.
Kifizetések pénzneme:HUF. AK előleget nem biztosít.
AK hivatkozik a Kbt. 27./A §, 135. § (1), (6), (10) és 136. § (1)-(2)-ban foglaltakra.
Az előírt jótállás (teljeskörű): átadástól számított 12 hónap.
Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-en kereszül.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően
kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi Ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b) Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
d) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).
g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
h) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére
j) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontját.
k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
l) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, a IV.2.6) pont szerinti 2 hónapon AK 60 napot ért.
m) Szerződéskötési feltételek:
A nyertes AT - 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (KKD 1.számú melléklet / 2.sz.minta)
1-2. rész esetén A nyertes AT a szerződéskötésig köteles benyújtani a megajánlott termékek CE megfelelőség értékelési tanúsítványát. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
n) A minőségi értékelési szempontok keretében tett vállalást a felolvasólapon és a benyújtásra kerülő termékadatlapon kell feltüntetni. Igazolására a termék gyártó/forgalmazó által kiadott műszaki adatlapját kell benyújtani.
o) Benyújtandó dokumentumok:
1. Felolvasólap –EKR űrlap
2. Termék adatlap – KKD 1.számú melléklet / 1. számú minta szerint
3. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum – EKR űrlap
4. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok
5. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat –EKR űrlap
6. A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat – EKR űrlap
7. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat – EKR űrlap
8. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat – EKR űrlap és dokumentumok a
a KKD 17. pontja, valamint a Kbt. 65.§ (7) alapján (adott esetben)
9. A KD 19.4./9. pont szerinti aláírási címpéldány / aláírásminta
10. Nyilatkozat változásbejegyzésről – EKR űrlap, Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)
11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) – EKR űrlap, Üzleti titok indokolás (adott esetben)
12. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) – EKR űrlap
13. Titoktartási nyilatkozat – EKR űrlap
14. 1-2. rész: minőségi értékelési szempontok alátámasztására a megajánlott termék gyártó/forgalmazó által kiadott termékadatlapja.
15. A KD 19.4.15. pontja szerinti nyilatkozatok EKR űrlap


p) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján minden részre vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárást folytat. Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítási igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Támogató és a Belügyminisztérium, mint Kedvezményezett között IKT-2017-105-I1-00001202 számon, 2017. január 13-án megkötött Támogatási Szerződés nem kerül 2021. december 31. napjáig meghosszabbításra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § (3) szerint a jogsértésének a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák