Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11139/2020
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Fővárosi Ítélőtábla
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft.;FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság;Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Ítélőtábla
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93679871
Postai cím: Markó Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Séra Tiborné
Telefon: +36 12684849
E-mail: serat@fovitb.birosag.hu
Fax: +36 12684807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bútorbeszerzés (2)
Hivatkozási szám: EKR000030272020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fővárosi Ítélőtábla részére irodák-, tárgyalók-, és konyhák berendezéséhez bútorok beszerzése a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen meghatározottaknak szerint, az alábbi részajánlat tétel lehetőségének biztosítása mellett:
1. rész: Tárgyalótermi és recepciós bútorok beszerzése
2. rész: Konyhai bútorok beszerzése
3. rész: Irodabútorok beszerzése

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 161504172 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 – Tárgyalótermi és recepciós bútorok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:39111000-3
39113300-0
45420000-7
45421153-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő számára 5 bírósági tárgyalóterem (493 nm alapterületen) egyedi tárgyalótermi bútorainak gyártása, szállítása szerelése, a tárgyalótermi ülőbútorok gyártásával/szállításával együtt, továbbá a recepció egyedi bútorainak gyártása/szállítása az alábbi mennyiségben:
- 1 db 5 fős, és 4 db 3 fős bírói pulpitus,
- 5 tárgyalóterem falburkolatai 218,8 m2 felületen,
- 21 db ügyészi, ügyvédi asztal, 5 db írnoki asztal gyártása, helyszíni szerelése,
- 58 db pad
- 4 db tanúkorlát,
309 db különböző ülőbútor (bírói, ügyészi, ügyvédi, írnoki, nézőtéri)
szállítása, továbbá
1 db recepciós pult egyedi bútorainak gyártása, szállítása, helyszíni szerelése.
a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új bútorokat fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak mellékleteiben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékű megoldás, termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő feladata a bútorok legyártását követően annak szállítása, a teljesítés helyszínén történő összeszerelése, a végleges helyre vonatkozó beállítása/üzembe helyezése.
A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít. A nyertes ajánlattevő feladata a gyártási, csomagolási hulladék elszállítása, valamint a munkák elvégzését követően a helyiségek takarítási feladatainak ellátása a Közbeszerzési Dokumentáció IV. fejezetét képező szerződésben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül (hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 48 hó)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az adásvételi szerződés keretében szállítandó termékek tekintetében, a II.2.4. pontban meghatározott mennyiség 20 %-a, de legfeljebb a nettó szerződéses ellenérték maximum 20 %-a erejéig, 12 hónap időtartamra szólóan.
Az Ajánlatkérő javára kikötött opciós jog nem keletkeztet megrendelési kötelezettséget, Ajánlatkérő a kikötött időszak alatt egyoldalú jognyilatkozattal jogosult opciós jogával élni, bármely termék tekintetében, amely opciós jog gyakorlása esetén ajánlattevő az árajánlatában tett, az adásvételi szerződés mellékletévé válóan meghatározott egységárakon köteles szállítani, teljesíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2 – Konyhai bútorok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:39112100-1
39121200-8
45420000-7
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő számára 8 db étkező helyiség beépített konyhabútorainak gyártása, szállítása, helyszíni szerelése, továbbá étkező asztalok, székek szállítása az alábbi mennyiségben:
- 8 db étkező konyhai szekrény gyártása/szállítása, szerelése, továbbá
- 18 db étkező asztal, és
- 62 db ülőbútor szállítása
a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új bútorokat fogad el.
A Korm. r. 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak mellékleteiben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékű megoldás, termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő feladata a bútorok legyártását követően annak szállítása, a teljesítés helyszínén történő összeszerelése, a végleges helyre vonatkozó beállítása, elhelyezése.
A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít. A nyertes ajánlattevő feladata a gyártási, csomagolási hulladék elszállítása, valamint a munkák elvégzését követően a helyiségek takarítási feladatainak ellátása a Közbeszerzési Dokumentáció IV. fejezetét képező szerződésben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül (hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 48 hó)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az adásvételi szerződés keretében szállítandó termékek tekintetében, a II.2.4. pontban meghatározott mennyiség 20 %-a, de legfeljebb az összesített nettó ellenérték maximum 20 %-a erejéig, 12 hónap időtartamra szólóan.
Az Ajánlatkérő javára kikötött opciós jog nem keletkeztet megrendelési kötelezettséget, Ajánlatkérő a kikötött időszak alatt egyoldalú jognyilatkozattal jogosult opciós jogával élni, bármely termék tekintetében, amely opciós jog gyakorlása esetén ajánlattevő az árajánlatában tett, az adásvételi szerződés mellékletévé válóan meghatározott egységárakon köteles szállítani, teljesíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3 – Irodabútorok beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:39111000-3
39111100-4
39120000-9
39130000-2
39131000-9
39131100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő számára vezetői és munkatársi (bírói, tisztviselői, egyéb) irodai dolgozószobák, továbbá könyvtár, irattár, és egyéb helyiségek mobilbútorainak szállítása, szükség szerinti szerelése az alábbi mennyiségben:
254 db asztal,
14 db dohányzó asztal,
708 db irodai szekrény,
55 db ruhás szekrény,
639 db különböző ülőbútor (szék, fotel, kanapé),
181 db egyéb kiegészítő bútor (virágtartó, állófogas)
205 db Salgó polc
1db teraszbútor garnitúra (műrattan),
szállítása, a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új bútorokat fogad el.
A Korm. r. 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak mellékleteiben az Ajánlatkérő által típus, márka, megnevezés megadása csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő feladata a bútorok szállítása, szükség szerint a teljesítés helyszínén történő összeszerelése, a végleges helyre vonatkozó beállítása, elhelyezése. Ajánlatkérő a le-, illetve bepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő feladata a csomagolási hulladék elszállítása a Közbeszerzési Dokumentáció IV. fejezetét képező szerződésben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül (hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 48 hó)  15
2 B16, B16*, B17, B17*, B18, B18*, B19, B19*, T24, T24*, T25, T25* jelű ülőbútor termékek szövete kopásállósága (minimum 100 000, maximum 300.000 Martindale ciklus) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az adásvételi szerződés keretében szállítandó valamennyi termék tekintetében, a II.2.4. pontban meghatározott mennyiség 20 %-a, de legfeljebb az összesített nettó ellenérték maximum 20 %-a erejéig, 12 hónap időtartamra szólóan.
Az Ajánlatkérő javára kikötött opciós jog nem keletkeztet megrendelési kötelezettséget, Ajánlatkérő a kikötött időszak alatt egyoldalú jognyilatkozattal jogosult opciós jogával élni, bármely termék tekintetében, amely opciós jog gyakorlása esetén ajánlattevő az árajánlatában tett, az adásvételi szerződés mellékletévé válóan meghatározott egységárakon köteles szállítani, teljesíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 034 - 079275
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 – Tárgyalótermi és recepciós bútorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28076573
Postai cím: Bojtár Utca 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: preszl.gabor@kemabo.hu
Telefon: +36 203472770
Internetcím(ek): (URL) www.kemabo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56342922
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2 – Konyhai bútorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95840204
Postai cím: Corvin Tér 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
E-mail: toth.anita@fsbutor.hu
Telefon: +36 309691905
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7572280
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bútorasztalos feladatok ellátása

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3 – Irodabútorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27674093
Postai cím: Corvin Utca 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@iroda2000.hu
Telefon: +36 46328709
Internetcím(ek): (URL) www.iroda2000.hu
Fax: +36 46328709
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97588970
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás, szerelés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
1. részfeladat:
KEMABO Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., (1037 Budapest, Bojtár u. 37., Adószáma: 10328905241)
FS Bútor Kft., Magyarország (1011 Budapest, Corvin tér 10., Adószám: 13142122241)
Balaton Bútor Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 4., Adószáma: 14554674219)
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (5700 Gyula, Henyei u. 11., Adószáma: 24151193-2-04)
AVA-PACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9300 Csorna, Soproni út 125., Adószám: 12712698-2-08)
Falcon Global Zrt. (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14. I. lph 2/8., Adószám: 26739919-2-43)
2. részfeladat:
Balaton Bútor Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 4., Adószáma: 14554674219)
FS Bútor Kft., Magyarország (1011 Budapest, Corvin tér 10., Adószám: 13142122241)
KEMABO Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., (1037 Budapest, Bojtár u. 37., Adószáma: 10328905241)
AVA-PACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9300 Csorna, Soproni út 125., Adószám: 12712698-2-08)
SELLATON Design Bútoripari Kft. (4025 Debrecen, Salétrom u. 5., Adószám: 13912468-2-09)
ARTERIOR Komplex Kft. (9011 Győr, Dózsa Major 01052/16, Adószám: 24822196-2-08)
Falcon Global Zrt. (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14. I. lph 2/8., Adószám: 26739919-2-43)
3. részfeladat:
IRODA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Corvin u. 1-3., adószám: 11079130-2-05)
Balaton Bútor Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 4., Adószáma: 14554674219)
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (5700 Gyula, Henyei u. 11., Adószáma: 24151193-2-04)
KEMABO Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., (1037 Budapest, Bojtár u. 37., Adószáma: 10328905241)
AVA-PACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9300 Csorna, Soproni út 125., Adószám: 12712698-2-08)
Falcon Global Zrt. (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14. I. lph 2/8., Adószám: 26739919-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)