Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11163/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Teljesítés helye:3525 Miskolci Nemzeti Színház, Miskolc Déryné u. 1. (hrsz: 2510) és hrsz:2511/5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PM-Energo Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gőzellátás, légkondicionálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84517892
Postai cím: Gagarin Utca 52 33831/58
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeter Csaba
Telefon: +36 46533120
E-mail: demeter.csaba@miho.hu
Fax: +36 46533121
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Miskolci Nemzeti Színház távhőellátás kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000103912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében a Miskolci Nemzeti Színház távhőellátás kiépítésének kivitelezési munkái valósulnak meg az alábbiak szerint:
- Távfűtési primer bekötő vezeték építés: ~2x 65 nyomvonal folyóméter vezetékből (DN100, illetve DN100/200, DN80/160) közműfolyosóban, illetve épületen belül szabadon szerelve, tartók kiépítésével, utószigeteléssel, nyomáspróbázva vagy 100% röntgen vizsgálattal.
- Az intézmény területén 2db felhasználói hőközpont telepítése (beépített összteljesítmény 1,6 MW, blokk hőközpontokat ajánlatkérő biztosítja), a blokk hőközpontok meglévő gépészeti rendszerekhez (fűtés, légtechnika, HMV) történő csatlakoztatásához szükséges bontási, átalakítási és építési feladatok végzése.
A vállalkozási munka részét képezi a színház belső rendszerein szükséges bővítési munkák elvégzése (festőműhely, illetve csarnok területén új légbefűvók elhelyezése).
A munkák gépészeti, villamos és automatika munkarészeket tartalmaznak az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok és ajánlati dokumentáció szerint.
A hőközpontok beüzemelését követően –vagy a színház képviselőjével egyeztetett időben, a kivitelezési munkák során, de a fűtési idényt követően- a meglévő kazánok, azok segédberendezései, valamint HMV termelő egységek elbontásra kerülnek.
A kivitelezés helye: Miskolci Nemzeti Színház területén és annak nyugati oldalán található közműfolyosó.
Egyéb információk:
A színház területén való munkavégzés a színház üzemeltetője által, a műszaki leírásban tett megkötésekkel végezhető (tűz, balesetvédelmi megkötések, próbák, előadások időtartama, átkötésre rendelkezésre álló idő, stb.)
Az elvégzendő építési munka nem engedélyköteles tevékenység (meglévő közműfolyosóban, meglévő vezetékjogi sávon belül), a közműnyilatkozatok, hozzájárulások rendelkezésre állnak.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési rajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A színház szekunder rendszerein az átalakítási, bővítési munkák színházi idényen kívül (2020. évi operafesztivál –várhatóan június vége- és 2020. augusztus 14.), illetve fűtési idényt követően a színházzal egyeztetett módon végezhető.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65111724 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Miskolci Nemzeti Színház távhőellátás kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212318-1
További tárgyak:45200000-9
45221250-9
45232000-2
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolci Nemzeti Színház, Miskolc Déryné u. 1. (hrsz: 2510) és hrsz:2511/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében a Miskolci Nemzeti Színház távhőellátás kiépítésének kivitelezési munkái valósulnak meg az alábbiak szerint:
- Távfűtési primer bekötő vezeték építés: ~2x 65 nyomvonal folyóméter vezetékből (DN100, illetve DN100/200, DN80/160) közműfolyosóban, illetve épületen belül szabadon szerelve, tartók kiépítésével, utószigeteléssel, nyomáspróbázva vagy 100% röntgen vizsgálattal.
- Az intézmény területén 2db felhasználói hőközpont telepítése (beépített összteljesítmény 1,6 MW, blokk hőközpontokat ajánlatkérő biztosítja), a blokk hőközpontok meglévő gépészeti rendszerekhez (fűtés, légtechnika, HMV) történő csatlakoztatásához szükséges bontási, átalakítási és építési feladatok végzése.
A vállalkozási munka részét képezi a színház belső rendszerein szükséges bővítési munkák elvégzése (festőműhely, illetve csarnok területén új légbefűvók elhelyezése).
A munkák gépészeti, villamos és automatika munkarészeket tartalmaznak az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok és ajánlati dokumentáció szerint.
A hőközpontok beüzemelését követően –vagy a színház képviselőjével egyeztetett időben, a kivitelezési munkák során, de a fűtési idényt követően- a meglévő kazánok, azok segédberendezései, valamint HMV termelő egységek elbontásra kerülnek.
A kivitelezés helye: Miskolci Nemzeti Színház területén és annak nyugati oldalán található közműfolyosó.
Egyéb információk:
A színház területén való munkavégzés a színház üzemeltetője által, a műszaki leírásban tett megkötésekkel végezhető (tűz, balesetvédelmi megkötések, próbák, előadások időtartama, átkötésre rendelkezésre álló idő, stb.)
Az elvégzendő építési munka nem engedélyköteles tevékenység (meglévő közműfolyosóban, meglévő vezetékjogi sávon belül), a közműnyilatkozatok, hozzájárulások rendelkezésre állnak.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési rajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A színház szekunder rendszerein az átalakítási, bővítési munkák színházi idényen kívül (2020. évi operafesztivál –várhatóan június vége- és 2020. augusztus 14.), illetve fűtési idényt követően a színházzal egyeztetett módon végezhető.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyak. időn felüli többlet szakmai tapasztalata távhővezetékek és berendezések kivitelezése területén(max:60 hó) 10
2 M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői/csőszerelői végzettséggel rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (max: 60 hónap) 10
3 M/3. alkalmasság tekintetében megajánlott villanyszerelő végzettséggel rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (max: 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.1.5. és II.2.7. pontokhoz:
Üzemeltetésre kész állapot elérése (primer bekötő vezeték és 2 db hőközpont telepítése beüzemelése: 2020. augusztus 14.
Teljes kivitelezési határidő: 2020. szeptember 15.
A színház szekunder rendszerein az átalakítási, bővítési munkák színházi idényen kívül (2020. évi operafesztivál –várhatóan június vége- és 2020. augusztus 14.), illetve fűtési idényt követően a színházzal egyeztetett módon végezhető.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített kezdő időpont a jelen közbeszerzési eljárásra irányadó jogszabályokban előírt határidők figyelembe vételével kalkulált tervezett időpont, mely tervezett időpont a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:
Az ajánlatok értékelési szempontja:
1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF)
2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata távhővezetékek és berendezések kivitelezése vagy építménygépészeti munkák területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap)
3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap)
4. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/3. alkalmasság tekintetében megajánlott villanyszerelő végzettséggel rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Miskolci Nemzeti Színház távhőellátás kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PM-Energo Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79971665
Postai cím: Május 1 Telep 2/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3508
Ország: Magyarország
E-mail: pmenergo@pmenergo.hu
Telefon: +36 46505308
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12540493205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65111724
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Borsodtech Vállalkozásszervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44883757
Postai cím: Május 1. Telep 1/B.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3508
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11581916205

Hivatalos név: PM-Energo Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79971665
Postai cím: Május 1 Telep 2/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3508
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12540493205

Hivatalos név: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95567156
Postai cím: Üteg Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11585271205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges