Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11164/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Siófok Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Siófok, hrsz: 6756/1 és 6756/2. Az építési beruházás helyszíne a siófoki hajóállomás és nagystrand között elhelyezkedő ún. Rózsakert, mely egy helyi védelem alatt álló történelmi közpark.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47443684
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gergő Dániel
Telefon: +36 203184056
E-mail: varga.gergodaniel@siofok.hu
Fax: +36 84504102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://siofok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rózsakert megújítása
Hivatkozási szám: EKR000433912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Siófok, Rózsakert parti sétány felújításának kivitelezési munkái. A tervezett kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött tevékenység. Az építési beruházás helyszíne a siófoki hajóállomás és nagystrand között elhelyezkedő ún. Rózsakert, mely egy helyi védelem alatt álló történelmi közpark.
Kivitelező által elvégzendő főbb feladatok (1.-6.):
1. Előkészítő sétánybontási munkák:
A sétány mellett közvetlenül álló 16 db beton- fa szerkezetű padok elbontása az alapokkal együtt. Elbontásra kerülnek továbbiakban a hulladékgyűjtő edények, tiltó táblák, valamint a munkaterület keleti végpontja közelében egy beton geodéziai alappont is.
Meglévő gyöngykavics burkolatú sétányt átlagosan 30 cm vtg-ban, teljes szélességben, szakaszonként meglévő szegélyekkel együtt kell elbontani, a hasznosítható részt a Kele utcai telephelyre, a maradék kitermelt anyagot hulladék lerakóhelyre kell szállítani. A tervezett új sétány tükre átlagosan 60 cm vtg., jellemzően jelenleg zöldfelület. Az 1650 m2-es új sétányból 200 m2 a régi nyomvonalán halad (letöréstől a strandbejáratig, illetve Porecs térig.) A kitermelt anyag (1450 m2*0,6 m= 870 m3) egy részét, átlagosan 20 cm vtg-ban az elbontott sétány űrmedrébe kell betölteni 1240 m2-200 m2= 1040 m2 * 0,2 m= 208 m3), a maradékot (662 m3) el kell szállítani. A fotóponthoz tervezett, 23 x 1,5 m gyöngykavicsos sétányhoz átlagosan 25 cm-es tükör készül (8,6 m3).
2. Burkolatépítési munkák:
1. A balatoni partvédőmű beton gerendája esztétikai felújítása is feladat, amely egy új burkolat, előre gyártott betonelem elhelyezését jelenti.
2. A sétány lehatárolása kerti szegéllyel történik. Kiemelt vagy süllyesztett módon, egyenes vonalban, külön alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, felszín alatti beton megtámasztással.
3. A sétány térburkolata ’Linea VG4' típusú, 40*40 cm-es, 8 cm vtg., beton térkőből készül (gyártó: Friedl térkő). A sétány alapszíne homoksárga, a padok öbleiben 2 sor (80 cm), illetve a déli szegély mellett 1 sor (40 cm) betonszürke kontrasztos lehatárolással.
4. A fotóponthoz kerti szegéllyel lehatárolt, átlagosan 2,0 m széles gyöngykavicsos sétány épül, amely az új parti sétányt és a park régi gyöngykavicsos sétányát köti össze haránt vonalban, a műtárgy mellett.
5. A fotópont gyöngykavicsos sétányára merőlegesen átlagosan 5 hosszban tipegősor épül, átlagosan 10 cm vtg. mészkő zúzalékra, kb. 15 db „Picola” tip., 40*40*3,8 cm lapból (gyártó: Semmelrock Kft.).
3.Közvilágítás kiépítése
A kiépítésre kerülő közvilágítási hálózat beruházója, üzemeltetője és tulajdonosa is Siófok Város Önkormányzata.
A kikötő melletti részen, azaz a park nyugati oldalán van jelenleg közvilágítás. A 4 db jelenleg itt található kandeláber elbontásra kerül, csak a lámpatest részük kerülhet ismételt felhasználásra az új kandelábereken. Összesen 17 db 2 ajtós anyagában és stílusában harmonikusan illeszkedő, egyedi, öntöttvas kandeláber kiépítésére kerül sor a projekt során a burkolt sétány déli szélébe, közvetlenül a szegély mellé, mely biztosítja a parti sétány és közvetlen környezete modern, ugyanakkor patinás és hangulatos megvilágítását. A kiépítésre kerülő közvilágítási hálózatnak rendelkeznie kell állandó 24 órás, kommunális áramellátással is, így a kandeláberek opcionálisan bővíthetővé válnak (pl. kamerarendszer, wifi, elektromos töltőpont stb. utólagos kiépítése).
4.Tereprendezés
A tervezett sétány melletti bontási terület (meglévő gyöngykavicsos sétány) feltöltésre kell, hogy kerüljön. A kb. 30 cm mély „medret” részben az új sétány tükréből kikerülő anyaggal kell feltölteni (átlagosan 20 cm vtg.). A felső 10 cm-es feltöltés, kiegyenlítés kertészeti komposzttal történjen. A tervezett gyepfelújításra kerülő részeken szintén átlagosan 10 cm vtg-ban terepkiegyenlítés, komposztterítés, magágykészítés elvégzése szükséges.
5.Kertészet, talajmunka
Növényültetés ebben a felújítási ütemben nem történik. A parti sétány mellett átlagosan 5 m szélességben történik zöldfelületi rekonstrukció. A régi sétány (kb. 3,0 m széles) „medrébe” 20 cm töltésföld kerül. Erre a töltésföldre illetve a csatlakozó gyepfelületre átlagosan 10 cm vtg. komposztot kell teríteni. Az újrafüvesítéses és felülvetéses felületeken, magágy előkészítésével (finom tereprendezés), 5 dkg/m2 fűmagmennyiséggel, tőzegterítéssel, hengerezéssel, első nyírással kell gyepesíteni.
6.Térbútorok, térberendezési tárgyak
Meglévő műkő-fa pihenőpadok teljes mértékű felújítása, ismételt rögzítése, majd hulladékgyűjtők, beton alapra való rögzítése szükséges. Hulladékgyűjtő típusa Urban lemez szemétgyűjtő tetővel (44040102-LT-V) (Gyártó: Városszépítő kft.) Végezetül egyedi fém oszlop felállítása, beton alapra rögzítése, kb. 100 cm magas, henger vagy háromszög alakú, mely festett, kezelt állapotban kerül kihelyezésre (fürdést tiltó matrica számára).
Feladat a kivitelezési munka végén a tárgyi munka geodéziai bemérése. Tájékoztató táblát, illetve a terven megjelölttől eltérő típusú eszközöket, anyagokat (pl. kandeláber) Megrendelővel ill. a műszaki ellenőrrel előzetesen egyeztetni szükséges. A tervezett sétányépítés nem érint közvetlenül közművezetéket.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rózsakert megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Siófok, hrsz: 6756/1 és 6756/2. Az építési beruházás helyszíne a siófoki hajóállomás és nagystrand között elhelyezkedő ún. Rózsakert, mely egy helyi védelem alatt álló történelmi közpark.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Siófok, Rózsakert parti sétány felújításának kivitelezési munkái. A tervezett kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött tevékenység. Az építési beruházás helyszíne a siófoki hajóállomás és nagystrand között elhelyezkedő ún. Rózsakert, mely egy helyi védelem alatt álló történelmi közpark.
Kivitelező által elvégzendő főbb feladatok (1.-6.):
1. Előkészítő sétánybontási munkák:
A sétány mellett közvetlenül álló 16 db beton- fa szerkezetű padok elbontása az alapokkal együtt. Elbontásra kerülnek továbbiakban a hulladékgyűjtő edények, tiltó táblák, valamint a munkaterület keleti végpontja közelében egy beton geodéziai alappont is.
Meglévő gyöngykavics burkolatú sétányt átlagosan 30 cm vtg-ban, teljes szélességben, szakaszonként meglévő szegélyekkel együtt kell elbontani, a hasznosítható részt a Kele utcai telephelyre, a maradék kitermelt anyagot hulladék lerakóhelyre kell szállítani. A tervezett új sétány tükre átlagosan 60 cm vtg., jellemzően jelenleg zöldfelület. Az 1650 m2-es új sétányból 200 m2 a régi nyomvonalán halad (letöréstől a strandbejáratig, illetve Porecs térig.) A kitermelt anyag (1450 m2*0,6 m= 870 m3) egy részét, átlagosan 20 cm vtg-ban az elbontott sétány űrmedrébe kell betölteni 1240 m2-200 m2= 1040 m2 * 0,2 m= 208 m3), a maradékot (662 m3) el kell szállítani. A fotóponthoz tervezett, 23 x 1,5 m gyöngykavicsos sétányhoz átlagosan 25 cm-es tükör készül (8,6 m3).
2. Burkolatépítési munkák:
1. A balatoni partvédőmű beton gerendája esztétikai felújítása is feladat, amely egy új burkolat, előre gyártott betonelem elhelyezését jelenti.
2. A sétány lehatárolása kerti szegéllyel történik. Kiemelt vagy süllyesztett módon, egyenes vonalban, külön alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, felszín alatti beton megtámasztással.
3. A sétány térburkolata ’Linea VG4' típusú, 40*40 cm-es, 8 cm vtg., beton térkőből készül (gyártó: Friedl térkő). A sétány alapszíne homoksárga, a padok öbleiben 2 sor (80 cm), illetve a déli szegély mellett 1 sor (40 cm) betonszürke kontrasztos lehatárolással.
4. A fotóponthoz kerti szegéllyel lehatárolt, átlagosan 2,0 m széles gyöngykavicsos sétány épül, amely az új parti sétányt és a park régi gyöngykavicsos sétányát köti össze haránt vonalban, a műtárgy mellett.
5. A fotópont gyöngykavicsos sétányára merőlegesen átlagosan 5 hosszban tipegősor épül, átlagosan 10 cm vtg. mészkő zúzalékra, kb. 15 db „Picola” tip., 40*40*3,8 cm lapból (gyártó: Semmelrock Kft.).
3.Közvilágítás kiépítése
A kiépítésre kerülő közvilágítási hálózat beruházója, üzemeltetője és tulajdonosa is Siófok Város Önkormányzata.
A kikötő melletti részen, azaz a park nyugati oldalán van jelenleg közvilágítás. A 4 db jelenleg itt található kandeláber elbontásra kerül, csak a lámpatest részük kerülhet ismételt felhasználásra az új kandelábereken. Összesen 17 db 2 ajtós anyagában és stílusában harmonikusan illeszkedő, egyedi, öntöttvas kandeláber kiépítésére kerül sor a projekt során a burkolt sétány déli szélébe, közvetlenül a szegély mellé, mely biztosítja a parti sétány és közvetlen környezete modern, ugyanakkor patinás és hangulatos megvilágítását. A kiépítésre kerülő közvilágítási hálózatnak rendelkeznie kell állandó 24 órás, kommunális áramellátással is, így a kandeláberek opcionálisan bővíthetővé válnak (pl. kamerarendszer, wifi, elektromos töltőpont stb. utólagos kiépítése).
4.Tereprendezés
A tervezett sétány melletti bontási terület (meglévő gyöngykavicsos sétány) feltöltésre kell, hogy kerüljön. A kb. 30 cm mély „medret” részben az új sétány tükréből kikerülő anyaggal kell feltölteni (átlagosan 20 cm vtg.). A felső 10 cm-es feltöltés, kiegyenlítés kertészeti komposzttal történjen. A tervezett gyepfelújításra kerülő részeken szintén átlagosan 10 cm vtg-ban terepkiegyenlítés, komposztterítés, magágykészítés elvégzése szükséges.
5.Kertészet, talajmunka
Növényültetés ebben a felújítási ütemben nem történik. A parti sétány mellett átlagosan 5 m szélességben történik zöldfelületi rekonstrukció. A régi sétány (kb. 3,0 m széles) „medrébe” 20 cm töltésföld kerül. Erre a töltésföldre illetve a csatlakozó gyepfelületre átlagosan 10 cm vtg. komposztot kell teríteni. Az újrafüvesítéses és felülvetéses felületeken, magágy előkészítésével (finom tereprendezés), 5 dkg/m2 fűmagmennyiséggel, tőzegterítéssel, hengerezéssel, első nyírással kell gyepesíteni.
6.Térbútorok, térberendezési tárgyak
Meglévő műkő-fa pihenőpadok teljes mértékű felújítása, ismételt rögzítése, majd hulladékgyűjtők, beton alapra való rögzítése szükséges. Hulladékgyűjtő típusa Urban lemez szemétgyűjtő tetővel (44040102-LT-V) (Gyártó: Városszépítő kft.) Végezetül egyedi fém oszlop felállítása, beton alapra rögzítése, kb. 100 cm magas, henger vagy háromszög alakú, mely festett, kezelt állapotban kerül kihelyezésre (fürdést tiltó matrica számára).
Feladat a kivitelezési munka végén a tárgyi munka geodéziai bemérése. Tájékoztató táblát, illetve a terven megjelölttől eltérő típusú eszközöket, anyagokat (pl. kandeláber) Megrendelővel ill. a műszaki ellenőrrel előzetesen egyeztetni szükséges. A tervezett sétányépítés nem érint közvetlenül közművezetéket.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/1.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min.0 hónap,max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1.2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min.0 hónap,max. 24 hónap) 10
3 4. A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 24 hónap) 5
4 5. A kötelezően előírt jóteljesítési biztosítékon felüli vállalás (%-ban, min. 0%, max. 3%) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) A II.2.7) kiegészítése: A munkaterület a szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül kerül átadásra, a teljesítés határideje pedig a munkaterület átadásától számított 3 hónap. A teljesítési határidőbe a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásnak az ideje beleszámít. Előteljesítés lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Rózsakert megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Valamennyi ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló keret összegét, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen figyelemmel a Kbt. 70.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Őkobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57449603
Postai cím: Vak Bottyán Utca 38
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490086214

Hivatalos név: Kővágó-Ép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86058061
Postai cím: Klapka György Utca 40
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14742536214

Hivatalos név: CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81363287
Postai cím: Makói út CSOMIÉP Ipartelep
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10311909206

Hivatalos név: 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26509017
Postai cím: Tanácsház Utca 24 1/16
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az alábbi gazdasági szerepelők nyújtottak be ajánlatot:
1. Ajánlattevő neve: 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok Tanácsház Utca 24 1/16.
Adószáma: 14788930-2-14
2. Ajánlattevő neve: CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Makói út CSOMIÉP Ipartelep
Adószáma: 10311909-2-06
3. Ajánlattevő neve: Kővágó-Ép Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok Klapka György Utca 40.
Adószáma: 14742536-2-14
4. Ajánlattevő neve: Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 8600 Siófok Vak Bottyán Utca 38.
Adószáma: 10490086-2-14
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges