Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11218/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csehi Roland
Telefon: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DTK-A Vámospércsi Mátyás K. Ált. Isk. felújítása/2
Hivatkozási szám: EKR001469062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP 4.1.2-17 számú program keretében, 2 rész ajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés formájában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 280366950 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vámospércs, Iskola u. 1. Hrsz: 90/2 (1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak:45210000-2
45232130-2
45247112-8
45262300-4
45421100-5
45442100-8
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2 Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK.) felhívja Ajánlattevő (AT.) figyelmét, hogy lentebb felsorolt
munkák és munkamennyiségek a tárgyi projekt főbb mennyiségei és munkanemei. A kivitelezési munkával
kapcsolatos részletes információkat, a szerződés szerinti feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket, a kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás,
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő, megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a továbbiakban: "Létesítmény." AK. a beruházással érintett általános iskola infrastrukturális fejlesztését kívánja megvalósítani: a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem és sportudvar felújítása,
korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása; táncterem/többfunkciós multimédiás terem, tankonyha,
illetve oktatásra alkalmas termek kialakítása, felújítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési munkálatok-,
elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési munkálatok végzése, a légtechnikai (szellőző) rendszer felújítása, beszabályozása stb.).
Komplex akadálymentesítés, valamint iskolakert kialakítása.
## Beruházás főbb mennyiségei:
Felújítással érintett
épületrész nettó alapterülete: 3274,25 m2;
#Tér burkolat fektetési munkák ( hideg, meleg, kültéri, beltéri burkolatok fektetése): meleg padló burkolatok (PVC és linóleum burkolat) készítése: 1742,85 m2; Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 760,00 m2; Térburkolat készítése: 917,00 m2; Betonburkolat készítése (12 cm-es vastagságban): 244,55 m2.
#Belső fa nyílászárók elhelyezése: 118 db;
#Külső műanyag nyílászárók elhelyezése: 20 db;
#Belső mennyezet és oldal festése szilikátfestékkel: 3297,40 m2;
# Homlokzati hőszigetelés készítése (lábazatszigeteléssel): 382,92 m2;
#Közmű csapadékvíz csatorna építése (200 mm-es és 250 mm-es átmérővel) 208,00 m;
#Szikkasztó box-rendszer telepítése: 41,47 m3;
#Fűtőtest le/felszerelése: 64 db;
#Informatikai és telefonrendszer szerelése:1750 m fali kábel behúzással, gyengeáramú csövezés; #Légtechnikai rendszer felújítása, beszabályozása.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a csapadék csatornarendszer kialakításához szükséges vízjogi létesítési
engedély. A kivitelezési munkák egy részét működő oktatási
intézményben kell megvalósítania nyertes AT.-nek. Nyertes AT.-nek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs
tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet AK.-vel jóvá kell hagyatnia. AT. köteles
minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a
Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez
szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás AT. feladata (amennyiben releváns). A
közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket AT. készítteti el, közterület
foglalási hatósági engedélyt AK. szerzi be. A fenti feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres
műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas,
hiánymentes megvalósítása. Nyertes AT. feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. A létrejövő szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés.
AK. felhívja AT. figyelmét, hogy csak a költségvetésben szereplő kültéri építmények létesítése képezik részét jelen építési beruházásnak! (Az építész kiviteli tervben és az építész műszaki leírásban foglalt egyéb kültéri burkolatok, járdák része, új udvari játékok és eszközök telepítése stb. nem képezi Vállalkozó feladatát.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min.0 - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1. pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054
II.2.14) További információ:
A teljesítés határideje, a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap, de
legkésőbb 2020. október 16. napja. További információkat lsd. Váll. Szerződés 4. pontja. A munkaterületet a Váll. szerződés 5. pontjában foglaltak szerint adja át Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek.

II.2.1)
Elnevezés: Vámospércs, Nagy u. 4. Hrsz: 473 (2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112720-8
45210000-2
45232130-2
45247112-8
45261400-8
45262300-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám 473 helyrajzi szám Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK.) felhívja Ajánlattevő (AT.) figyelmét, hogy lentebb felsorolt
munkák és munkamennyiségek a tárgyi projekt főbb mennyiségei és munkanemei. A kivitelezési munkával
kapcsolatos részletes információkat, a szerződés szerinti feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket, a kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás,
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Jelen
közbeszerzési eljárás
eredményeképpen
megvalósítandó létesítmények, építmények
együttese a továbbiakban: "Létesítmény."
AK. a beruházással érintett általános iskola infrastrukturális fejlesztését kíván megvalósítani: a mindennapos testneveléshez
szükséges tornaterem és sportudvar
felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítés, lift építése, valamint
iskolakert kialakítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési-, szellőzés
szerelési -, víz-csatorna szerelési munkálatok-, elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési
munkálatok végzése, belső burkolat cserék, festések, belső ajtó cserék.
Beruházás főbb mennyiségei:
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 1294,12 m2
1000 kg teherbírású személyfelvonó létesítése: 1 db
#Tér burkolat fektetési munkák( hideg, meleg, kültéri, beltéri burkolatok fektetése): Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése mázas kerámialapból: 648,60 m2; Padlóburkolat készítése greslapból 479,55 m2; Linóleum burkolat készítése: 380,10 m2; Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 292,50 m2; Térburkolat készítése: 232,30 m2;
#Belső fa nyílászárók elhelyezése: 42 db
#Belső mennyezet és oldal festése szilikátfestékkel: 2892,00 m2
#Víz,- csatornaszerelési munkák (ingatlanhatáron belül): 3 fm ACO DRAIN Multiline V200 tip. rácsos folyóka;14 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték, 1 db tisztítóakna;
#Elektromos vezetékek, kábelek és szerelvényeik bontása, új vezetékek fektetése, Interaktív;
#táblák vezetékelése, bekötése;
#Fűtőtest le/felszerelése: 57 db;
#Légtechnikai rendszer felújítása.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a felvonó létesítési engedély.
Nyertes AT.-nek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs
tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet
Ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. AT. köteles minden olyan szakhatósági engedély,
hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a
Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény
üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz
igénybevett közterület foglalás szintén AT. feladata (amennyiben releváns). A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás szintén AT. feladata (amennyiben releváns). A
közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket AT. készítteti el, közterület
foglalási hatósági engedélyt AK. szerzi be. A fenti
feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának,
használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes AT. feladata addig
terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. A létrejövő szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés.
AK. felhívja AT. figyelmét, hogy csak a költségvetésben szereplő kültéri építmények létesítése képezik részét jelen építési beruházásnak! (Az építész kiviteli tervben és az építész műszaki leírásban foglalt egyéb kültéri burkolatok, járdák része, új udvari játékok és eszközök telepítése stb. nem képezi Vállalkozó feladatát.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1 pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054
II.2.14) További információ:
A teljesítés határideje, a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap, de
legkésőbb 2020. október 16. napja. További információkat lsd. Váll. Szerződés 4. pontja. A munkaterület átadás-átvételét követően korlátlan munkaterületet kap nyertes Ajánlattevő!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 230 - 563480
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vámospércs, Iskola u. 1. Hrsz: 90/2 (1)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 177596038
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vámospércs, Nagy u. 4. Hrsz: 473 (2)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 102770912
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1. és 2. rész vonatkozásában:
1. Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.
Adószáma: 22757937-2-09
2.Ajánlattevő neve: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4029 Debrecen Dobozi Utca 17.
Adószáma: 12110508-2-09
3. Ajánlattevő neve: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1112 Budapest Rózsatő Utca 10.
Adószáma: 14400276-2-43
Ajánlattevő neve: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4027 Debrecen Csigekert Utca 29.
Adószáma: 25732902-2-09


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)