Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11227/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Teljesítés helye:1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AVL Trade Korlátol Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43829994
Postai cím: Síp Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paszternák Tamás
Telefon: +36 14135559
E-mail: tamogataskezeles@mazsihisz.hu
Fax: +36 14135500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mazsihisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvénytechnikai munkák kivitelezése (2)
Hivatkozási szám: EKR000403292020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (hrsz.: 34199) alatti Zsinagóga részére akusztikai, elektromos, gyengeáramú, építőmesteri, színpad technológiai, audiovizuális, világítástechnikai és egyéb építőipari munkák kivitelezése a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 175798070 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvénytechnikai kivitelezési munkák (2)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45324000-4
45422000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (hrsz.: 34199) alatti Zsinagóga részére akusztikai, elektromos, gyengeáramú, építőmesteri, színpad technológiai, audiovizuális, világítástechnikai és egyéb építőipari munkák kivitelezése 1161 nm alapterületen a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy az a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott gyártmányra vagy eredetű dologra, termékre történő konkrét hivatkozása, utalása, annak alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint a Műszaki leírásban előírtaknak megfelelő, „az azzal egyenértékű” termékek szállítását, teljesítését is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Telj-be bevont 1fő a 266/2013.(VII.11.)K.r.MV-ÉV kat.fel.műsz.vez.vagy azzal egyenért.jog.,vagy a jog.megszerz.szüks.végz.-gel és szakm.gyak.-tal rend.szakemb.többlet szakm.tapasz-a (min.0hó,max.60hó) 5
2 Jótállás többlet időtartama (hónapban, min. 0 hó, max. 24 hó) 10
3 Teljesítési határidő (napban meghatározva, min. 90 nap, max. 120 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ellenszolg.díj(Ft,tart.ker.és opció nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Fénytechnika (32 db lámpa) és audiovizuális (42 db mikrofon) technológiai munkák kivitelezése a Közbeszerzési Dokumentáció IV. fejezet Műszaki Dokumentáció részét képező árazatlan költségvetésében foglaltak alapján.
Az Ajánlatkérő javára kikötött opciós jog nem keletkeztet megrendelési kötelezettséget, Ajánlatkérő a kikötött időszak alatt egyoldalú jognyilatkozattal jogosult opciós jogával élni, amely opciós jog gyakorlása esetén ajánlattevő az árajánlatában tett, és a megkötésre kerülő szerződés mellékletévé váló egységárakon, díjakon köteles teljesíteni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az építési beruházás kivitelezés munkái a 2007. évi CXXVII.tv.142. § (1) bek. b) pontja szerint a fordított adózás szabályainak hatálya alá tartozik. Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti.
A teljesítés a nyertes ajánlattevő által vállalt teljesítési határidő és az elkészített Műszaki ütemterv szerint. Előteljesítés lehetséges. A vallási jellegű munkavégzési tilalmakat a Műszaki ütemterv készítésénél kötelező figyelembe venni.
II.1.6.) ponthoz: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A beruházás egységes kialakítását és az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, továbbá a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. Az ellátandó feladatok jellege (a munkaszervezés, koordinációs feladatok, egységes épület) miatt azok egymástól elválaszthatatlanok. A kivitelezés térbeli és időbeli organizációja kifejezetten igényli az egységes, összehangolt munkavégzést.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07272 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvénytechnikai kivitelezési munkák (2)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AVL Trade Korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69149614
Postai cím: Vénusz Utca 1a
Város: Remeteszőlős
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2090
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.csanadi@avltrade.hu
Telefon: +36 209818319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25473630213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 175798070
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Installálás, telepítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073242

Hivatalos név: AVL Trade Korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69149614
Postai cím: Vénusz Utca 1a
Város: Remeteszőlős
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25473630213

Hivatalos név: ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63576847
Postai cím: Felsőmező Utca 1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13052533213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Tartalékkeret 5 %, opció 25.901.190,-
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges