Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11265/2020
CPV Kód:34351100-3
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.;6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47212675
Postai cím: Batthyány Utca 14
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pincés Noémi
Telefon: +36 203266710
E-mail: PincesN@bacs.police.hu
Fax: +36 76513332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000241052020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000241052020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gumiköpeny közbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000241052020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34351100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek részére téli, nyári és terep típusú gumiköpenyek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki tartalomban meghatározott darabszámban.
A közbeszerzés eredményeképp tervezett keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a.) pontja alapján valósítja meg Ajánlatkérő.
II.1.5)
Becsült érték: 29716928 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: I. rész Kiemelt típusú gumiköpenyek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34351100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek részére "kiemelt" típusú téli, nyári és terep gumiköpenyek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki tartalomban meghatározott darabszámban. A várható összes rendelési mennyiség összesen 668 db, mely mennyiség összetételét a műszaki tartalom elnevezésű táblázat tartalmazza.
A beszerzés szempontjából nagyobb mennyiségű, ezért kiemelten kezelt gumiköpeny típusok csoportja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az értesítéstől/megrendeléstől számított kiszállási idő (min 2 - max 48 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár MINDÖSSZESEN (3 kategória össz) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 28852928 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: II. rész Egyéb típusú gumiköpenyek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34351100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek részére "egyéb" típusú téli gumiköpenyek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki tartalomban meghatározott darabszámban. A várható összes rendelési mennyiség összesen 8 db, mely mennyiség összetételét a műszaki tartalom elnevezésű táblázat tartalmazza.
A beszerzés szempontjából csekélyebb mennyiségű, ezért egyéb megjelölésű gumiköpenyek típusainak csoportja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az értesítéstől/megrendeléstől számított kiszállási idő (min 2 - max 48 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen Ft / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 864000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint. A Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyíthatja, hogy megfelel az előírt követelményeknek. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó igazolások: további igazolás benyújtása nem szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Csatolni kell valamennyi, az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapon belül létező pénzforgalmi számlát vezető valamennyi pénzügyi intézménytől származó, a számlaszámokat is tartalmazó, az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma: - valamennyi általa a vizsgált időszakban vezetett és megszüntetett számla száma, - mióta vezeti (mettől-meddig vezette) a bankszámlá(ka)t, - a bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja szerinti sorba állítás.
Az igazolásmód előírása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése, a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései alapján történt.
A követelmény mindkét rész tekintetében irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Gazdasági és pénzügyi helyzet [Kbt. 65. § (1) a)]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapon belül, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor az ajánlattételi felhívás feladásától a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 15 napot meghaladó, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja szerinti sorbaállítás fordult elő. A minimum követelmény előírása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a.) pontja alapján történt.
A követelmény mindkét rész tekintetében irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1 Igazolása: A referencia igazolása a megrendelőtől származó nyilatkozattal történik. Amennyiben az ajánlattevő mindkét rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy a magasabb mennyiségű alkalmassági követelmény referencia igazolása elegendő a 321/2015 (X.30.) Kormányrendeletben foglaltak, különös tekintettel a 21. § (1) bekezdés a) pontja, a 23. §-a, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdése, 114. § (2) bekezdés rendelkezései alapján.
A referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított - a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott - 3 évben: 1. rész esetében legalább 200 db, 2. rész esetében 3 db gumiköpeny gyártására és/vagy adás-vételére és/vagy szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.” Az előírt referenciák egy vagy több szerződéssel is igazolhatóak. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, akkor elegendő a magasabb mennyiségű alkalmassági követelménynek való megfelelést igazolnia.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelemmel érintett számlák végösszegére vonatkozóan, a késedelemmel érintett megrendelő mennyiségének megfelelő szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó eladási ár), azaz a késedelemmel érintett számlák ellenértékének 1 %-a mértéknek megfelelő összegű kötbért köteles fizetni. A kötbér maximumának értéke: 20%.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő nem fizet előleget. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésére tekintettel a minőségileg kifogástalan teljesítés elismeréséről vagy megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. Az áru megrendelése megrendelőn, teljesítése a megrendelőhöz igazodó teljesítési igazoláson történik. A teljesítési igazolás ajánlatkérő általi aláírása a teljesítés elfogadását jelenti. Az eladási ár (szerződéses ár) a teljesítés teljeskörű, kifogásmentes átadás-átvételét követően, az aláírt teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint, a kézhezvételtől számított 30 napos határidőben kerül megfizetésre. A számlázás megrendelésenként történik. Késedelmes teljesítés esetén a Ptk 6:155 §-a szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A szolgáltatás pénzügyi teljesítése során a 2007. évi CL számú törvény az irányadó, figyelemmel a Kbt. 27/A §-ban foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében [Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése].
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. pontjában foglaltaknak megfelelően.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtása és felbontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Értékelési szempont a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c.) pontja szerinti legjobb ár/értékarány, valamint kiszállási idő Kbt.76 . § (3) bekezdés a) pont alapján, figyelemmel a Kbt. 76.§ (5) bekezdésére is.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c.) pontja szerinti legjobb ár/érték arány, figyelemmel a Kbt. 76.§ (5) bekezdésére is. Ajánlatkérő a nettó forintban megadott ajánlati árat és kiszállás időt értékeli. Az ajánlatok ajánlati részenként kerülnek összehasonlításra. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0 – 100. Az első ajánlati rész esetében 3 db ár kerül megadásra: téli gumiköpeny (ár 1), nyári gumiköpeny (ár 2), terep gumiköpeny (ár 3), súlyszám:80, továbbá a kiszállási idő órában meghatározva, súlyszám 20. A második ajánlati rész esetében 1 db ár kerül megadásra: téli gumiköpeny (ár 1), súlyszám: 80, továbbá a kiszállási idő órában meghatározva, súlyszám 20. Ajánlati ár megadása:
Az egyes termékekre megadott nettó egységár felszorzásra kerül az adott termékre várható mennyiséggel. Az ezen szorzat eredményeként meghatározott árakat szükséges összeadni, melynek eredményeképpen az összesen sorban egy képzett ajánlati ár kerül megadásra. Az ajánlati ár, valamint a mennyiségi meghatározás kizárólag az ajánlatok összehasonlításául szolgál, a szerződés teljesítése során a tényleges teljesítés alapján a megadott egységárak szerint számolnak el a felek.
Az ajánlathoz csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentumok között szereplő részletes, beárazott terméklistát is. Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontokra vonatkozó szabályok figyelembevételével az értékelést a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. ÉVI 60. szám; 2020. március 25. hatályos útmutatójában foglaltak szerint végzi, melyről bővebb információt az " Ajánlatok értékelésére vonatkozó információk" elnevezésű fájl tartalmaz. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett, eredetiben csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bekezdés]. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, továbbá a nevesített alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személyeknek a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját. Amennyiben az előzőekben felsorolt személy(ek) a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személy(eke)t képviseleti joggal ruháznak fel, a vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirati formában elkészített meghatalmazást is csatolni szükséges. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlatban az ajánlattevőnek arról is nyilatkozni kell, hogyha nem vesz igénybe alvállalkozót. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében [Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése]. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban be kell nyújtani a közös ajánlattevők között a közös ajánlattételre létrejött, cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást/szerződést, melyben meg kell jelölniük a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti képviselőt valamint a szerződés teljesítésének és a szerződéses ellenérték kifizetésének közös ajánlattevők közötti megosztását. Benyújtandó továbbá az együttműködési megállapodás/szerződés aláíróinak cégaláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája is. A megállapodásnak/szerződésnek az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlathoz csatolandó továbbá a - NAV adatbázisból is letölthető - köztartozásmentességről szóló igazolás, figyelemmel a Kbt. 62. § (1) b) pontjára.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra; ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges