Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11278/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Medgyesbodzás 023. és 168. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csikós-Botos Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98822784
Postai cím: Széchenyi Utca 38
Város: Medgyesbodzás
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5663
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor
Telefon: +36 68425000
E-mail: penzugy@medgyesbodzas.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.medgyesbodzas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Medgyesbodzás-Gábortelep összekötő kerékpárút
Hivatkozási szám: EKR000375542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Fenntartható település közlekedésfejlesztés Medgyesbodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével" Medgyesbodzás területén, a 4429 jelű összekötő út mellett 1.389,25 fm hosszú kétirányú forgalmú kerékpárút építése. Medgyesbodzás külterületén, Medgyesbodzás Jókai utca burkolatához csatlakozóan, a 4429 jelű Kevermes-Medgyesbodzás-Orosháza összekötő út 23+380-24+800 km szelvényei között, a szelvény szerinti jobb oldalon, a közút burkolatának szélétől 1,90-3,80 m távolságra épül meg, az önálló vonalvezetésű, 2,24 m burkolatszélességű kétirányú kerékpárút. A kerékpárút végszelvénye a Gábortelepi Magyar utca burkolatához csatlakozik. A kerékpárút északi oldalán a 0+000 - 0+403 km szelvények között csőkorlát építendő. - Kezdőszelvény kerékpárút: 0+ 000 km (Jókai utca, 4429 j. összekötő út 23+380) - Végszelvény kerékpárút: 1+389,25 km (Magyar u. 4429 j. összekötő út 24+800) -
Burkolatszélesség: 2,24 m - Padkaszélesség: 0,5-0,5 m - Burkolat oldalesése: egyoldali, 2,5 % - Padka oldalesése: 5,0 % Kerékpárút pályaszerkezete: - 3,0 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 3,0 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 15 cm CKt-T2 jelű burkolatalap - 20,0 cm homokos kavics ágyazat fagyvédő réteg - 1 réteg geotextília (szakítószilárdság: 16-25 kN/m) - Altalaj tömörítés Tr=80 %, E2(20 N/mm2 A burkolatot járdaszegéllyel kell megtámasztani. Közúti csomópontok, útlejárók: egyéb csomópont a szakaszon nincsen. Kapubejárók: A szakaszon a kapubejárók szintjeit figyelembe kell venni. Jelen eljárás része a kapubejárók kiépítése is. Útcsatlakozások: Gábortelep Magyar utca útcsatlakozás kiépítése. Szervíz utak nincsenek. Műtárgy építése nem indokolt. Közterületi úttartozékok (táblák) cseréje, pótlása, kihelyezése.
A projekt vonatkozásában Ajánlattevő feladatát képezi a Közúti Biztonsági Audit elkészítésének és lefolytatásának kötelezettsége.
Ezen produktum (Audit jelentés és Audit lezáró jegyzőkönyv) beszerzése nélkül kivitelezési munka nem folytatható!
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező
műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69727000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Medgyesbodzás-Gábortelep összekötő kerékpárút
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Medgyesbodzás 023. és 168. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Fenntartható település közlekedésfejlesztés Medgyesbodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével" Medgyesbodzás területén, a 4429 jelű összekötő út mellett 1.389,25 fm hosszú kétirányú forgalmú kerékpárút építése. Medgyesbodzás külterületén, Medgyesbodzás Jókai utca burkolatához csatlakozóan, a 4429 jelű Kevermes-Medgyesbodzás-Orosháza összekötő út 23+380-24+800 km szelvényei között, a szelvény szerinti jobb oldalon, a közút burkolatának szélétől 1,90-3,80 m távolságra épül meg, az önálló vonalvezetésű, 2,24 m burkolatszélességű kétirányú kerékpárút. A kerékpárút végszelvénye a Gábortelepi Magyar utca burkolatához csatlakozik. A kerékpárút északi oldalán a 0+000 - 0+403 km szelvények között csőkorlát építendő. - Kezdőszelvény kerékpárút: 0+ 000 km (Jókai utca, 4429 j. összekötő út 23+380) - Végszelvény kerékpárút: 1+389,25 km (Magyar u. 4429 j. összekötő út 24+800) -
Burkolatszélesség: 2,24 m - Padkaszélesség: 0,5-0,5 m - Burkolat oldalesése: egyoldali, 2,5 % - Padka oldalesése: 5,0 % Kerékpárút pályaszerkezete: - 3,0 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 3,0 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 15 cm CKt-T2 jelű burkolatalap - 20,0 cm homokos kavics ágyazat fagyvédő réteg - 1 réteg geotextília (szakítószilárdság: 16-25 kN/m) - Altalaj tömörítés Tr=80 %, E2(20 N/mm2 A burkolatot járdaszegéllyel kell megtámasztani. Közúti csomópontok, útlejárók: egyéb csomópont a szakaszon nincsen. Kapubejárók: A szakaszon a kapubejárók szintjeit figyelembe kell venni. Jelen eljárás része a kapubejárók kiépítése is. Útcsatlakozások: Gábortelep Magyar utca útcsatlakozás kiépítése. Szervíz utak nincsenek. Műtárgy építése nem indokolt. Közterületi úttartozékok (táblák) cseréje, pótlása, kihelyezése.
A projekt vonatkozásában Ajánlattevő feladatát képezi a Közúti Biztonsági Audit elkészítésének és lefolytatásának kötelezettsége.
Ezen produktum (Audit jelentés és Audit lezáró jegyzőkönyv) beszerzése nélkül kivitelezési munka nem folytatható!
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező
műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20
2 Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Medgyesbodzás-Gábortelep összekötő kerékpárút
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csikós-Botos Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30132834
Postai cím: Bem József Utca 29
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
E-mail: balogh.i83@gmail.com
Telefon: +36 307204073
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24669834216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69727890
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69727000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közlekedési építmények szakterület felelős műszaki vezetői feladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csikós-Botos Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30132834
Postai cím: Bem József Utca 29
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24669834216

Hivatalos név: Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56441174
Postai cím: Láncház Utca 3
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5711
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24129242204

Hivatalos név: PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23605462
Postai cím: Luther Utca 12. 2. em. 220.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22945545204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges