Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11287/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Balázs
Telefon: +36 72421700
E-mail: kozbeszerzes@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Települési mélyvonal fejlesztése 1-0-0 főgyűjtő II
Hivatkozási szám: EKR000602242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt leírása
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Közös ajánlatkérő Pécs város közigazgatási területén a vízi közművet kívánja fejleszteni.
Az ivóvízvezeték tekintetében: Déli gerinc NA 300 fővezeték cseréje – Pécs, Veress Endre utcában.
A szennyvíz csatorna tekintetében: Dr. Veress Endre utcában jelenleg 40/60 cm-es tojásszelvényű beton szennyvízcsatorna üzemel, melynek rekonstrukciója során a szennyvíz elvezetése új csatorna építésével történik.
Csapadékcsatorna tekintetében: A projekt célja, a város mélyvonali vízelvezető rendszerének fejlesztése, amely az: Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u vonalon helyezkedik el.
Ivóvízvezeték:
Déli gerinc NA 300 fővezeték cseréje – Pécs, Veress Endre utca
A Veress endre utcában üzemelő NA 250 PVC vezeték cseréje a Pécs Megyei Jogú Város mélyvonali csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése miatt vált szükségessé. A vízvezeték jelenlegi nyomvonala a Veress E. utcában húzódó csapadékcsatornától megközelítőleg szerelési távolságra húzódik.
A fentiek alapján került megtervezésre a vízellátó hálózat rekonstrukciója, mely egy időben történik a csapadékvíz elvezető rendszer és a szennyvízvezeték felújításával.
A meglévő, NA 250 PVC vízvezeték cseréje nyílt árkos technológiával tervezett, NA 300 gömbgrafit öntöttvas anyagú vezetékre.
Műszaki megoldás:
NA 250 PVC fővezeték felújítása során 300,40 fm-en, NA 300 gömbgrafitos ÖV anyagú vezeték kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával, a csapadékcsatornával és a szennyvízvezetékkel közös munkagödörbe.
Tervezett gerincvezeték:
•NA 300 gömbgrafitos öntöttvas 300,40 fm
Tervezett tűzcsapleállások:
•Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE ~9,00 fm
Gravitációs szennyvízcsatorna:
Dr. Veress Endre utca szennyvíz csatorna rekonstrukció
A területen jelenleg 40/60 cm-es tojásszelvényű beton szennyvízcsatorna üzemel, melynek átlagmélysége 2,50 m. A csatornához az Ybl Miklós utcai NA30 cm-es betoncsatorna, az Esztergár Lajos utcai NA30 cm-es betoncsatorna, a rendelőintézet és a keresztutcák oldalágai,
valamint a társasházak csatornái csatlakoznak. A befogadó a Tüzér utcai 40/60 cm-es tojásszelvényű betoncsatorna.
A szennyvíz elvezetését új csatorna építésével kell megoldani. A tervezett szennyvíz gerinccsatorna anyaga, átmérője: 11,3 m DN400 acél, 667,9 m DN400 ÜPE SN10000 cső.
A tervezett szennyvíz csatorna keresztez csapadékcsatorna főgyűjtőt. A csapadékcsatorna 180x135-ös békaszáj szelvényű. Mivel a területen csapadékcsatorna rekonstrukció is lesz, így az új csatornát úgy terveztük, hogy mindkét közmű közös munkaárokba kerülhessen.
A munkaárkok, alapgödrök csak zártsorú, közúti terhelés figyelembe vételével biztonsági dúcolat védelme mellett emelhetők ki.
Felépítményi munkák fő tételei:
ÜPE cső beépítése DN400 SN10000: 667,90 fm
ÜPE cső beépítése DN300 SN10000: 47,60 fm
Acél cső építése DN400: 11,30 fm
KG- PVC cső beépítés NA150: 51,90 fm
KG- PVC cső beépítés NA200: 46,00 fm
Beton akna építés, szükség szerinti fenékelemmel, aknamagasító elemmel, aknaszűkítővel, szintemelő gyűrűvel, fedlap és fedlapkeret beépítéssel.: 26,00 db
Megszűnő akna tömedékelése: 21,00 db
Megszűnő vezeték tömedékelése: 677,00 fm
Csapadékcsatorna, 1-0-0 sz. főgyűjtő
A projekt célja, a város mélyvonali vízelvezető rendszerének fejlesztése, amely az: Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u vonalon helyezkedik el. A területen 6 db főgyűjtő helyezkedik el, amelyek fejlesztése kiemelten fontos.
Beépítendő főbb mennyiségek:
Csatorna építés acél csővel: 81,4fm
Csatorna építés beton csővel: 548,32fm
Csatorna építés KG csővel: 562fm
Csatorna építés ÜPE csővel: 631,8fm
Akna építés: 57db
Víznyelő építés: 48db
Olajfogó műtárgy: 3db
50m3-es víztároló medence: 1db
Tárgyi építési beruházás kivitelezési munkálatai vízjogi létesítési engedélyhez kötött tevékenységek.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Települési mélyvonal fejlesztése – 1-0-0 főgyűjtő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111290-7
45112000-5
45112100-6
45231110-9
45232130-2
45232151-5
45232400-6
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ivóvízvezeték:
Déli gerinc NA 300 fővezeték cseréje – Pécs, Veress Endre utca
A Veress endre utcában üzemelő NA 250 PVC vezeték cseréje a Pécs Megyei Jogú Város mélyvonali csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése miatt vált szükségessé. A vízvezeték jelenlegi nyomvonala a Veress E. utcában húzódó csapadékcsatornától megközelítőleg szerelési távolságra húzódik.
A fentiek alapján került megtervezésre a vízellátó hálózat rekonstrukciója, mely egy időben történik a csapadékvíz elvezető rendszer és a szennyvízvezeték felújításával.
A meglévő, NA 250 PVC vízvezeték cseréje nyílt árkos technológiával tervezett, NA 300 gömbgrafit öntöttvas anyagú vezetékre.
Műszaki megoldás:
NA 250 PVC fővezeték felújítása során 300,40 fm-en, NA 300 gömbgrafitos ÖV anyagú vezeték kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával, a csapadékcsatornával és a szennyvízvezetékkel közös munkagödörbe.
Tervezett gerincvezeték:
•NA 300 gömbgrafitos öntöttvas 300,40 fm
Tervezett tűzcsapleállások:
•Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE ~9,00 fm
Gravitációs szennyvízcsatorna:
Dr. Veress Endre utca szennyvíz csatorna rekonstrukció
A területen jelenleg 40/60 cm-es tojásszelvényű beton szennyvízcsatorna üzemel, melynek átlagmélysége 2,50 m. A csatornához az Ybl Miklós utcai NA30 cm-es betoncsatorna, az Esztergár Lajos utcai NA30 cm-es betoncsatorna, a rendelőintézet és a keresztutcák oldalágai, valamint a társasházak csatornái csatlakoznak. A befogadó a Tüzér utcai 40/60 cm-es tojásszelvényű betoncsatorna.
A szennyvíz elvezetését új csatorna építésével kell megoldani. A tervezett szennyvíz gerinccsatorna anyaga, átmérője: 11,3 m DN400 acél, 667,9 m DN400 ÜPE SN10000 cső.
A tervezett szennyvíz csatorna keresztez csapadékcsatorna főgyűjtőt. A csapadékcsatorna 180x135-ös békaszáj szelvényű. Mivel a területen csapadékcsatorna rekonstrukció is lesz, így az új csatornát úgy terveztük, hogy mindkét közmű közös munkaárokba kerülhessen.
A munkaárkok, alapgödrök csak zártsorú, közúti terhelés figyelembe vételével biztonsági dúcolat védelme mellett emelhetők ki.
Felépítményi munkák fő tételei:
ÜPE cső beépítése DN400 SN10000: 667,90 fm
ÜPE cső beépítése DN300 SN10000: 47,60 fm
Acél cső építése DN400: 11,30 fm
KG- PVC cső beépítés NA150: 51,90 fm
KG- PVC cső beépítés NA200: 46,00 fm
Beton akna építés, szükség szerinti fenékelemmel, aknamagasító elemmel, aknaszűkítővel, szintemelő gyűrűvel, fedlap és fedlapkeret beépítéssel.: 26,00 db
Megszűnő akna tömedékelése: 21,00 db
Megszűnő vezeték tömedékelése: 677,00 fm
Csapadékcsatorna, 1-0-0 sz. főgyűjtő
A projekt célja, a város mélyvonali vízelvezető rendszerének fejlesztése, amely az: Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u vonalon helyezkedik el. A területen 6 db főgyűjtő helyezkedik el, amelyek fejlesztése kiemelten fontos.
Beépítendő főbb mennyiségek:
Csatorna építés acél csővel: 81,4fm
Csatorna építés beton csővel: 548,32fm
Csatorna építés KG csővel: 562fm
Csatorna építés ÜPE csővel: 631,8fm
Akna építés: 57db
Víznyelő építés: 48db
Olajfogó műtárgy: 3db
50m3-es víztároló medence: 1db
Tárgyi építési beruházás kivitelezési munkálatai vízjogi létesítési engedélyhez kötött tevékenységek.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005
II.2.9) További információ:
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontban előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell, a minőségi kritérium 2-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.Ha Ajánlattevő az ajánlattételi határidőig ajánlatában a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlat Kbt. 73.§(1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24971 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Települési mélyvonal fejlesztése – 1-0-0 főgyűjtő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok:
BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest Szabolcs Utca 29. (TOP projektelem: nettó 743.452.904,- Ft, Tettye Forrásház projektelem: nettó 247.790.396,- Ft, összesen nettó 991.243.300,- Ft), Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény Ifjúság Utca 36. (TOP projektelem: nettó 749.641.236,- Ft, Tettye Forrásház projektelem: nettó 225.756.867,- Ft, összesen nettó 975.398.103,- Ft), PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs Faiskola Utca 3. és Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. (TOP projektelem: nettó 471.515.752,- Ft, Tettye Forrásház projektelem: nettó 155.724.660,- Ft, összesen nettó 627.240.412,- Ft) meghaladják a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, nettó 477.322.778,- Ft-ot (TOP projektelem: nettó 289.322.778,- Ft, Tettye Forrásház projektelem: nettó 188.000.000,- Ft), mely összeg a bontási jegyzőkönyvben is rögzítésre került.
Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a különbözeti fedezet összege sem pályázaton belül, sem saját forrásból nem áll rendelkezésre. A Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy az árajánlatok meghaladják a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem áll módjában az eljárás eredményes lezárásához szükséges fedezetet biztosítani. Erre tekintettel a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445202

Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202

Hivatalos név: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52979192
Postai cím: Szabolcs Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381328241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges