Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11289/2020
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs, Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u.;Pécs, Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u.;Pécs, Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Települési mélyvonal fejlesztése 2-0-0,3-0-0,6-0-0
Hivatkozási szám: EKR000612012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs város közigazgatási területén a város mélyvonali vízelvezető rendszerét (2-0-0, 3-0-0 és 6-0-0 főgyűjtők) kívánja fejleszteni a TOP-6.3.3-15 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című projekt keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 2-0-0 főgyűjtő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak:45231110-9
45232130-2
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen 1. rész a 2-0-0 sz. főgyűjtő kivitelezési munkáihoz kapcsolódik.
Beavatkozások:
2-0-0 főgyűjtő alsó szakasza:
Átépítésre csak az alsó 90 méteres 120-as ROCLA szakasz szorul. Az új csatorna 1500-as ÜPE csőből épül.
2-0-0 főgyüjtő létesítményei:
- NA 1500 ÜPE csatorna építése 95 fm /ebből 20 fm íves szakasz/ torkolat betonozással.
- Ø120 ROCLA csatorna bontása 88 fm .
- Ráültetett ÜPE akna 1500/1000 1db.
- Akna átépítés ROCLA bontással, ÜPE beépítéssel 3 db.
- 150/120 bé szelvény javítása-átépítése 0+095 sz-ben 2 fm.
- 48x48 hagyományos víznyelő rács /csak rács/ pótlása 8 db.
2-1-0 mellékcsatorna
Átépül a Veress E. út É-i oldalán húzódó 2-1-0 jelű mellékcsatorna a Bolygó utcáig /Ø60-as beton, illetve az utolsó aknaköz NA 400 ÜPE csatornára/. A bentmaradó Ø40-es betoncsatorna injektálásra, az aknák visszabontásra kerülnek. Az átépítés kapcsán a Veress E. út víznyelőit is cserélni /illetve bővíteni/ kell, és a Sportcsarnok D-i aszfaltozott parkolója is új víznyelőket, bekötő vezetéket és olajfogót kap.
2-1-0 mellékcsatorna létesítményei:
- Ø60-as beton csatorna 175 fm.
- NA 400-as ÜPE csatorna 37 fm.
- Ø100/60 akna 600-as öv fedlappal 7 db
- víznyelő átépítés-bővítés 11 db
- víznyelő bekötő vezetékek KG 315 85 fm.
- parkoló bekötő csatorna KG 315 48 fm
- parkolóban víznyelő fedlapos akna átépítés Ø100/60 3 db
- olajfogó 1 db
Parkolók vízelvezetése, olajfogó műtárgyak:
Lauber Sportcsarnok parkoló: A 2-0-0 vízgyűjtőjén csak a Sportcsarnok előtti /D-i/ aszfaltozott parkolóban kell olajfogót telepíteni. Átépítésre terveztük a három víznyelőt és a víznyelők bekötő csatornáját /KG 315/.
Víznyelők átépítése:
A 2-1-0 mellékcsatornára csatlakozva átépülnek a Veress E. úti érintett víznyelők is a terv szerint. A Sportcsarnok parkoló kijáratánál, illetve a mellette lévő bontott telephely bejáratánál a 2-0-0 főgyüjtőre csatlakozó hiányzó víznyelő rácsokat /csak a rácsokat!/ is pótolni kell. A víznyelőket a csatornák létesítmény felsorolásában szerepeltettük. .
A 2-0-0 főgyűjtő fejlesztésének kivitelezési munkálatai vízjogi létesítési engedélyhez kötött tevékenységek.
További feladat:
-a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
-valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése a projekt megvalósításának időtartama alatt felmerülő közüzemi díj a Vállalkozót terheli;
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
-üzempróbák lefolytatása;
-minden igazgatási,technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dok. elkészítése,amely a beruházással összefüggésben jelen szerződés keretein belül, a Létesítmény kivitelezéséhez, a biztonságos működéséhez/ használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
-a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
-Nyertes AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása a Megrendelőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó vízjogi üzemeltetési eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
-rendelkezésre állás a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során.
Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3)-(6)bek szerint.
Részletesen lásd KDban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005
II.2.9) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontban előírt SZE-k szakmai önéletrajzát, végz-t ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni kell, a MK 2-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.Ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlat Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

II.2.1)
Elnevezés: 3-0-0 főgyűjtő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak:45231110-9
45232130-2
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 3-0-0 sz. főgyűjtő kivitelezése
Beavatkozások:
A 3-0-0 főgyűjtőn csak az alsó 370 m-es 180/140 méretű békaszáj szelvény belső surlódás-csökkentő felületi bevonását terveztük,és a helyszínrajzon bejelölt víznyelők cseréjét-bővítését.
3-0-0 főgyűjtő létesítményei:
-180/140 bé beton csatorna belső vakolása 370 fm /1870 m2/
-víznyelő átépítés-bővítés/oldalnyelővel/ 10 db
3-1-0 csapadékcsatorna:
É-D-i irányú, a Vas Gereben u. irányában vezeti le a Mártírok útjai oldalcsatornák /és a Vas G. u./ vizeit a MÁV árokba /csatlakozási szelvény: 0+528,2 km; a csatlakozási szint: 118,70 mBf. Az új csatorna a régi nyomvonalában és magassági vonalvezetésével készül 600-as ÜPE csőből, a Mártírok útját keresztező rövid szakasz 60-as betoncső.
3-1-0 csatorna létesítményei:
-NA 600 ÜPE csatorna építése /régi 50-es betoncsatorna bontásával/ 54 fm .
-60-as betoncsatorna / régi 50-es betoncsatorna bontásával/ 8 fm .
-Új Ø100-as betonakna építése, Ø 600/400 öv fedlappal-ráccsal /régi akna bont./ 3 db.
-50x50-es víznyelő átépítése oldalnyelővel, aknával 4db
-Víznyelő bekötő vezeték NA 315 KG 8 fm
-NA 300-as ivóvíz vezeték kiváltása /külön terv szerint/
3-1-1 mellékcsatorna (MCS): a Mártírok útja D-i oldalán Ny-K irányba húzódik az Ungvár utcától a 3-1-0 befogadóig a régi csatorna nyomvonalán
3-1-1 MCS létesítményei:
-Ø50-es beton csatorna 73 fm.
-Ø100-as akna átépítése 600-as öv fedlappal 2 db
-víznyelő átépítés-bővítés/oldalnyelővel/ 9 db
-víznyelő bekötő vezetékek NA 315 KG 20 fm.
3-1-2 MCS: a Mártírok útja D-i oldalán K-Ny irányba húzódik a Tompa M. utcától a 3-1-0 befogadóig a régi csatorna nyomvonalán.
3-1-2 MCS létesítményei:
-Ø60-as beton csatorna 74 fm.
-Ø100-as akna átépítése 600-as öv fedlappal 2 db
-víznyelő átépítés-bővítés/oldalnyelővel/ 2 db
-víznyelő bekötő vezetékek NA 315 KG 10 fm.
Víznyelők átépítése:
A csapadék csatorna átépítéssel érintett utakon /Veress E. u.; Ibl M. u./ a víznyelők is átépítésre kerülnek a bekötő csatornáikkal együtt.
Ivóvíz vezeték kiváltása:
A Mártírok útján haladó DN300 ÖV vezeték a Vas Gereben utca csomópontjában, az útburkolatban, nagyméretű/NA 600 ÜPE/kör szelvényű csapadékcsatornát keresztez. A meglévő vezetéket ki kell váltani. A kiváltás DN 300-as GÖV csövekkel és idomokkal történik.
Vízjogi létesítési engedélyhez kötött tevékenységek.
További feladat:
-a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
-valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése a projekt megvalósításának időtartama alatt felmerülő közüzemi díj a Vállalkozót terheli;
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
-üzempróbák lefolytatása;
-minden igazgatási,technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dok. elkészítése,amely a beruházással összefüggésben jelen szerződés keretein belül, a Létesítmény kivitelezéséhez, a biztonságos működéséhez/ használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
-a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
-Nyertes AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása a Megrendelőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó vízjogi üzemeltetési eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
-rendelkezésre állás a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során.
Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3)-(6)bek szerint.
Részletesen lásd KDban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005
II.2.9) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontban előírt SZE-k szakmai önéletrajzát, végz-t ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni kell, a MK 2-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.Ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlat Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

II.2.1)
Elnevezés: 6-0-0 főgyűjtő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak:45231110-9
45232130-2
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Ipar u – Vasút u – Indóház tér – Mártírok útja – Veress E. u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6-0-0 sz. főgyűjtő kivitelezése
Beavatkozások:
6-0-0 főgyüjtő létesítményei:
- Kettős monolit beton csatorna /2x140/105 bé/ bontása fenék lemezig 26fm.
- Rávezető szakasz bontása /180/140 bé/ fenék lemezig 8 fm.
- Nyomott békaszáj szelvényű csatorna /224/122/ építése monolit betonból út helyreállítással 26fm.
- Átmeneti szakaszok építése monolit betonból felszíni létesítmények helyreállításával 8fm.
- Ráültetett beton akna átépítése 600/400 öv fedlappal 2 db.
- NA 400-as ipari vízvezeték kiváltása /NA 450/ beton aknákkal 1db.
6-1-0 MCS:
Indóház tér D-i csatorna, a „tiszta” csapadékvizek összegyűjtésére.
6-1-0 MCS létesítményei:
- Új Ø50 beton csapadékcsatorna építése régi csatorna bontásával 202fm.
- Ráültetett akna építése 600-as öv fedlappal 6-0-0 főgy-re csatlakozásnál 1db.
- Új Ø100 beton akna építése szűkítővel 600/400 öv fedlappal 10db.
- Víznyelő átépítése előre gyártott elemekből 50x50 öv ráccsal 10db.
- víznyelő bekötő vezetékek NA 315 KG 55 fm.
6-1-2 MCS:
Indóház tér D-i csatorna, a parkolókról olajfogóra.
6-1-2 MCS létesítményei:
- Új Ø50 beton csatorna építése 209fm.
- Ø100-as akna építése 600-as öv fedlappal 14db
- 50x50 víznyelő építés/átépítés/ 27db.
- víznyelő bekötő vezetékek NA 315 KG 27fm.
- Pureco ENVIA TNC 65-2-A tip. olajleválasztó telepítése 1db.
Parkolók, olajfogók:
A 6-1-2 jelű átépített csatorna szolgálja az indóház téren /autóbusz parkoló és közlekedési területek/ az olajos vizek összegyűjtését, és olajfogón keresztül a 6-0-0 főgyűjtőbe vezetését. A csatorna létesítményeit a 4.2.3. alatt részleteztük.
Víznyelők átépítése:
Az Indóház téren a teljes csapadékvíz elvezető rendszer átépítésre kerül. Külön csatorna /6-1-0/gyűjti össze a tiszta /olajmentes/ vizeket, ehhez a csatornához 10db járda-víznyelő kerül átépítésre.A 6-0-2 csatorna az „olajos” vizek összegyűjtésére szolgál, a csatornához 27db víznyelő csatlakozik, melyek átépítésre kerülnek.
Iparivíz vezeték kiváltása:
A Verseny u. a 6-0-0 főgyűjtő keresztezésénél egy NA400-as KPE iparivíz vezeték húzódik Ezt Na 450-es PE csővel kell kiváltani és az átépített csatorna alatt átvezetni. A keresztezéstől 4,0 m-re egy NA 80-as. A védőcső anyaga DN 500 mm átmérőjű PE cső, a védőcsövön belül a vízvezetéken csőkötés nem lehet. Lezárás EKF gumiharanggal.
Vízjogi létesítési engedélyhez kötött tevékenységek.
További feladat:
-a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
-valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése a projekt megvalósításának időtartama alatt felmerülő közüzemi díj a Vállalkozót terheli;
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
-üzempróbák lefolytatása;
-minden igazgatási,technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dok. elkészítése,amely a beruházással összefüggésben jelen szerződés keretein belül, a Létesítmény kivitelezéséhez, a biztonságos működéséhez/ használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
-a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
-Nyertes AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása a Megrendelőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó vízjogi üzemeltetési eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
-rendelkezésre állás a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során.
Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3)-(6)bek szerint.
Részletesen lásd KDban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005
II.2.9) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontban előírt SZE-k szakmai önéletrajzát, végz-t ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni kell, a MK 2-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.Ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlat Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24989 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 2-0-0 főgyűjtő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok:
BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest Szabolcs Utca 29. (nettó 121.112.754,- Ft), PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs Faiskola Utca 3. (nettó 85.251.829,- Ft), Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény Ifjúság Utca 36. (nettó 147.576.293,- Ft), Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. (nettó 88.727.316,- Ft) meghaladják a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, nettó 55.042.059,- Ft-ot, mely összeg a bontási jegyzőkönyvben is rögzítésre került.
Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a különbözeti fedezet összege mindhárom rész tekintetében sem pályázaton belül, sem saját forrásból nem áll rendelkezésre.
A Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy az árajánlatok meghaladják a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem áll módjában az eljárás eredményes lezárásához szükséges fedezetet biztosítani.
Erre tekintettel a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52979192
Postai cím: Szabolcs Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381328241

Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445202

Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202

Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 3-0-0 főgyűjtő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok:
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs Faiskola Utca 3. és Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. (nettó 54.460.163,- Ft), Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény Ifjúság Utca 36. (nettó 98.414.432,- Ft), meghaladják a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, nettó 39.937.186,- Ft-ot, mely összeg a bontási jegyzőkönyvben is rögzítésre került.
Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a különbözeti fedezet összege mindhárom rész tekintetében sem pályázaton belül, sem saját forrásból nem áll rendelkezésre.
A Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy az árajánlatok meghaladják a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem áll módjában az eljárás eredményes lezárásához szükséges fedezetet biztosítani.
Erre tekintettel a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202

Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 6-0-0 főgyűjtő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok:
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs Faiskola Utca 3. (nettó 79.697.131,- Ft), Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény Ifjúság Utca 36. (nettó 121.487.876,- Ft), Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. (nettó 77.669.991,- Ft) meghaladják a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, nettó 54.793.876,- Ft-ot, mely összeg a bontási jegyzőkönyvben is rögzítésre került.
Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a különbözeti fedezet összege mindhárom rész tekintetében sem pályázaton belül, sem saját forrásból nem áll rendelkezésre.
A Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy az árajánlatok meghaladják a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem áll módjában az eljárás eredményes lezárásához szükséges fedezetet biztosítani.
Erre tekintettel a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445202

Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202

Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges