Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11293/2020
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Káta-Mill Plusz Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára élelmiszercsomagok besze
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára élelmiszercsomagok besze
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: agyarország területe, részletesen a jelen felhívás 2. sz. mellékletét képező szállítási címek táblázat alapján.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. Eladó feladata felnőtt élelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és 1-3 havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre. Várható teljesítési időszakok: havonta, azonban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy előfordulhat olyan hónap, amelyben Vevő nem kér teljesítést.
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége:250.000 db. Ezen mennyiség 30% opciót tartalmaz, tehát Ajánlatkérő az összes mennyiség 70%-ára, azaz 175.000 db csomag lehívására vállal kötelezettséget.
Keretmegállapodás megkötésére irányuló ajánlati felhívásban rögzítettek alapján várhatóan a
mennyiség (amely tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel):
minimum 15 000 csomag/hónap
Maximum 70 000 csomag/hónap
Az egységcsomagokat az eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek. A csomag legfeljebb 50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet Ajánlatkérő felhívás mellékleteként bocsát ajánlattevő rendelkezésére. A dobozok két hosszanti oldalán kell a felhívás mellékletében meghatározott grafikákat elhelyezni, az egyik oldalon az egyik, a másik oldalon a másik grafika elhelyezése szükséges.

Ajánlattevő csak a keretmegállapodás 1. sz. mellékletében - ajánlattevő neve alatt - felsorolt termékekkel köteles ajánlatot tenni, az ettől eltérő termékeket tartalmazó ajánlat érvénytelen.
A megajánlott élelmiszereknek meg kell felelniük a következő jogszabályban foglalt követelményeknek:
A szerződés időtartama alatt az Ajánlattevőnek meg kell felelnie a teljesítéskor hatályos vonatkozó jogszabályoknak, különösen: Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól vagy a helyükbe lépő jogszabályok teljesítéskor hatályos rendelkezéseinek.
A leszállításra kerülő termékeknek az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 60%-ával.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátja a járásokban élő rászorulók számát tartalmazó táblázatot, amely a rászorulók várható számát tartalmazza járásonként igénytől függően 1-3 havi lehívás keretében, azonban a szám 3 havonta változhat a Magyar Államkincstárnál vezetett rászorulók folyamatosan frissülő adatbázisa alapján. Ajánlatkérő a konkrét megrendelést (lehívást) is frissebb számok alapján készíti el, ezért a melléklet tábla csak arányokat mutat.
Ajánlatkérő kapacitásai függvényében az aktuális adatbázisban szereplő rászorulókat 1-3 havonta, azaz 1-3 lehívás alapján szükséges ellátni.
Továbbiak részletesen a megkötött keretmegállapodás ajánlati felhívásában és közbeszerzési dokumentumaiban.
CPV Kódok: 15800000-6 Különféle élelmiszertermékek
15131000-5 Húskonzervek és húskészítmények
15331400-1 Tartósított és/vagy konzervált zöldség
15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok
15511210-8 UHT tej (ultrapasztőrözött tej)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projek

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 051 - 120899

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében szoc. rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jöv. időskorú személyek számára élelmiszercsom. besz. 3. csomagmeg
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Káta-Mill Plusz Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 057/98 Hrsz.
Város: Szentlőrinckáta
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 2255
Ország: HU
E-mail: peaudespagne@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2468000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2020.06.05.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15800000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15800000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe, részletesen a jelen felhívás 2. sz. mellékletét képező szállítási címek táblázat alapján.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. Eladó feladata felnőtt élelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és 1-3 havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre. Várható teljesítési időszakok: havonta, azonban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy előfordulhat olyan hónap, amelyben Vevő nem kér teljesítést.
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége:250.000 db. Ezen mennyiség 30% opciót tartalmaz, tehát Ajánlatkérő az összes mennyiség 70%-ára, azaz 175.000 db csomag lehívására vállal kötelezettséget.
Keretmegállapodás megkötésére irányuló ajánlati felhívásban rögzítettek alapján várhatóan a
mennyiség (amely tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel):
minimum 15 000 csomag/hónap
Maximum 70 000 csomag/hónap
Az egységcsomagokat az eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek. A csomag legfeljebb 50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet Ajánlatkérő felhívás mellékleteként bocsát ajánlattevő rendelkezésére. A dobozok két hosszanti oldalán kell a felhívás mellékletében meghatározott grafikákat elhelyezni, az egyik oldalon az egyik, a másik oldalon a másik grafika elhelyezése szükséges.

Ajánlattevő csak a keretmegállapodás 1. sz. mellékletében - ajánlattevő neve alatt - felsorolt termékekkel köteles ajánlatot tenni, az ettől eltérő termékeket tartalmazó ajánlat érvénytelen.
A megajánlott élelmiszereknek meg kell felelniük a következő jogszabályban foglalt követelményeknek:
A szerződés időtartama alatt az Ajánlattevőnek meg kell felelnie a teljesítéskor hatályos vonatkozó jogszabályoknak, különösen: Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól vagy a helyükbe lépő jogszabályok teljesítéskor hatályos rendelkezéseinek.
A leszállításra kerülő termékeknek az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 60%-ával.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátja a járásokban élő rászorulók számát tartalmazó táblázatot, amely a rászorulók várható számát tartalmazza járásonként igénytől függően 1-3 havi lehívás keretében, azonban a szám 3 havonta változhat a Magyar Államkincstárnál vezetett rászorulók folyamatosan frissülő adatbázisa alapján. Ajánlatkérő a konkrét megrendelést (lehívást) is frissebb számok alapján készíti el, ezért a melléklet tábla csak arányokat mutat.
Ajánlatkérő kapacitásai függvényében az aktuális adatbázisban szereplő rászorulókat 1-3 havonta, azaz 1-3 lehívás alapján szükséges ellátni.
Továbbiak részletesen a megkötött keretmegállapodás ajánlati felhívásában és közbeszerzési dokumentumaiban.
CPV Kódok: 15800000-6 Különféle élelmiszertermékek
15131000-5 Húskonzervek és húskészítmények
15331400-1 Tartósított és/vagy konzervált zöldség
15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok
15511210-8 UHT tej (ultrapasztőrözött tej)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2468000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Káta-Mill Plusz Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 057/98 Hrsz.
Város: Szentlőrinckáta
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 2255
Ország:
E-mail: peaudespagne@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4. Eladó élve az adás vételi szerződés II/5. pontjában foglaltakkal, írásban bejelentette, hogy a Keretmegállapodás termék- és árlistájában szereplő „Őszibarack konzerv” termékeket nem képes teljesíteni, ugyanis a forgalmazó/gyártó a szüretre tekintettel nem rendelkezik a megrendelés teljesítéséhez szükséges készlettel.
5. Vevő rögzíti, hogy jelzett Eladó csatolta a gyártó/forgalmazó nyilatkozatát, a helyettesítő termék gyártmánylapját, melyből megállapítható volt, hogy a megajánlott helyettesítő termékek egyenértékűek a már nem beszerezhető termékekkel.
6. Fentiek okán felek a 2019. szeptember 2. napján aláírt adás vételi szerződést akként módosítják, hogy a szerződésmellékletét képező terméklista (1. sz. melléklet) jelzett sora(i) helyébe a jelen szerződés módosítás 1. sz. mellékletében szereplő termékek kerülnek.
7. Az adás-vételi szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
8. Felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a Keretmegállapodás III/5. pontjára is tekintettel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerint minősül jogszerűnek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó élve az adás vételi szerződés II/5. pontjában foglaltakkal, írásban bejelentette, hogy a Keretmegállapodás termék- és árlistájában szereplő „Őszibarack konzerv” termékeket nem képes teljesíteni, ugyanis a forgalmazó/gyártó a szüretre tekintettel nem rendelkezik a megrendelés teljesítéséhez szükséges készlettel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2468000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2468000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben