Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11299/2020
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14670521
Postai cím: Múzeum Tér 1.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anna Judit
Telefon: +36 32417255
E-mail: kovacs.anna.judit@salgotarjan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.salgotarjan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000568362020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000568362020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal épületének őrzés-védelme
Hivatkozási szám: EKR000568362020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére portaszolgálat működtetése, az épület bejáratainak, központi helyeinek felügyelete, élőerős őrzésvédelmi feladatokat ellátása a Salgótarján, Múzeum tér 1. szám alatti társas irodaház épületének területén.
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részekre bontás szerződés teljesítésének egységére, folyamatosságára tekintettel nem volna ésszerű, nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását. A feladatok jellege miatt azok egymástól való elválasztása a szolgáltatás hatékony ellátását jelentős mértékben gátolná. A szolgáltatás egységes és a felelősségi viszonyok miatt oszthatatlan.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Polgármesteri Hivatal épületének őrzés-védelme
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére portaszolgálat működtetése, az épület bejáratainak, központi helyeinek (ügyfélvárakozók) felügyelete, élőerős őrzésvédelmi feladatokat ellátása a Salgótarján, Múzeum tér 1. szám alatti társas irodaház épületének területén. Főbb feladatok:
- Porta: portaszolgálat működtetése, tájékoztatási feladatok ellátása
- Alagsori bejárat: őrzésvédelmi, tájékoztatási feladatok ellátása
A személy és vagyonőri feladatokkal érintett ingatlan és a felépítmények jellemző paraméterei:
- Az ingatlan teljes területe: 9.248 m2
- Épületek száma: 1 db 6 emeletes társas irodaház alagsorral, parkolóval, zárt garázsokkal
- Bejáratok száma: 2 db
- Porták száma: 1 db
A szolgálat létszám és időszükséglete:
A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) munkanapokon 2 fő, pihenő- és munkaszüneti napokon 1 fő fegyver nélküli személy- és vagyonőrrel köteles ellátni.
Személy- és vagyonőrök szolgálati helye és ideje:
- Porta: portaszolgálat működtetése, tájékoztatási feladatok ellátása – heti 7 napos (hétfőtől - vasárnapig), napi 24 órás – a szolgálati helyen 1 fő személy- és vagyonőr folyamatos biztosításával;
- Alagsori bejárat: őrzésvédelmi, tájékoztatási feladatok ellátása, - heti 5 napos (hétfőtől – péntekig), napi 11 órás (7-18 óráig) – a szolgálati helyen 1 fő személy- és vagyonőr folyamatos biztosításával. Az őrzési szolgáltatás tervezett óraszáma: 23112 óra. A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF/munkaóra) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az igazolási módok tekintetében előírt nyilatkozatokat az EKR rendszeren keresztül kell megtenni az űrlapok kitöltésével, különös tekintettel a felhívásban előírt kizáró okokra. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti személyes
vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, hatályos működési engedéllyel. A működési engedély hatályossága (érvényessége) vonatkozásában a 2005. évi CXXXIII.törvény 7.§-a irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a
rendőrség által kiadott - a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott - érvényben lévő működési engedély másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése a) pontja alapján nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásaikat az alábbiak szerint kötelesek benyújtani:
M1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett - szolgáltatásainak ismertetésével a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti igazolások és vagy nyilatkozatok csatolásával, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelyének címe,
- a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, amelyből Ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meg tud győződni arról, hogy ajánlattevő megfelel az előírt minimumkövetelményeknek),
- a teljesítés mennyisége (őrzési óraszám és adott esetben a saját teljesítés aránya),
- a teljesítés helye (pontos cím)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakembert - annak szakmai tapasztalatát is - bemutató és igazoló szakmai önéletrajz mellett csatolandó:
- a szakembertől származó és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,
- a szakember nevére szóló, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység végzésére vonatkozó hatályos - 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt - rendőrség által kiadott hatósági igazolvány egyszerű másolata.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni ezt a szervezetet és az a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy egyéb módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel-e. A Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében figyelemmel a Kbt 65. § (9) bekezdésére is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére valamint a 21/A §-ra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 15.000 óra időtartamú teljesített élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás ellátására vonatkozó referenciával.
A fenti referenciamennyiség maximum három különböző szervezetnek teljesített referenciát foglalhat magában.
M2.: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 2 fő őrzés-védelmi feladatokat ellátó szakemberrel, akik személyenként rendelkeznek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal, és 12-12 hónapos őrzés-védelmében szerzett szakmai gyakorlattal.
Közös Ajánlattevők az M/1.-M/2. alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér: Nem szerződésszerű teljesítés esetén a hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke esetenként 100.000.- Ft
Meghiúsulási kötbér: mértéke 5.000.000.- Ft
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés ellenértéke havonta utólag, a vállalkozási szerződésben rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a - Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdései szerint, figyelemmel a Kbt. 27/A§-ra, a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra - átutalással kerül kiegyenlítésre.
Az ellenszolgáltatás teljesítése, valamint az elszámolás magyar forintban (HUF) történik.
A finanszírozás és a kifizetés szabályai a következő jogszabályok alapján történnek:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013-évi V. törvény,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
— 150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet
— 22/2006 (IV.25) BM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR útján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, a szolgáltatás helyszínei szabadon megtekinthetőek.2. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja.
4. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az ajánlatkérő által előkészített űrlap kitöltésével kell benyújtani. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
6. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
10. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció használatával) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint.
11. Az ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: M.1; 2 pont.
13. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a
2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában előírt feltételeket kielégítő, legalább 20.000.000.-Ft/év, 10.000.000.-Ft/kár mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítást az előírt összegre kiterjeszteni. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők szándéknyilatkozatát a felhívásban előírt feltételeknek megfelelő felelősségbiztosításra vonatkozóan.
14. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni.
15. Az eljárásban közreműködő FAKSZ: Márkus Pál (Lsz.:00381)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges