Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11305/2020
CPV Kód:34941000-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság Készlet- és Raktárgazdálkodási Osztály Raktározási Központ Pályavasúti szakanyag centrum 1131 Budapest, Madridi u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatos Orsolya
Telefon: +36 15114809
E-mail: lakatos.orsolya@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000359542020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000359542020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Speciális méretű csavarok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000359542020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34941000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges speciális méretű csavarok beszerzése, összesen nettó 4.940.000,- Ft értékben, az alábbi megbontásban: nettó 3.800.000,- Ft keretösszegben, nettó 1.140.000,- Ft értékbeli opcióval. A keretösszegből tervezetten mindösszesen 9.000 db lehívását tervezzük az alábbiak szerint: 6.924 db mennyiséget lehívási kötelezettséggel terhelten, 2.076 db mennyiséget opcióként megjelölve. Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott Speciális méretű csavar mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az igények hektikusan oszlanak el mind időszakban, mind pedig területileg. Esetleges részajánlatnál a változó igényeket nem lehetne kezelni az előzetes tervezéshez képest, így egyes szerződések korábban kimerülnének, míg más szerződések felesleges keretet tartalmaznának. Továbbá a megadott termék műszaki, minőségi jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Speciális méretű csavarok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34941000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság
Készlet- és Raktárgazdálkodási Osztály
Raktározási Központ
Pályavasúti szakanyag centrum
1131 Budapest, Madridi u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges Speciális méretű csavarok beszerzése, összesen nettó 4.940.000,- Ft értékben, az alábbi megbontásban: nettó 3.800.000,- Ft keretösszegben, nettó 1.140.000,- Ft értékbeli opcióval. A keretösszegből tervezetten mindösszesen 9.000 db lehívását tervezzük az alábbiak szerint: 6.924 db mennyiséget lehívási kötelezettséggel terhelten, 2.076 db mennyiséget opcióként megjelölve. Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott Speciális méretű csavar mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Jelen keretszerződés annak aláírása napjától 24.hónapos határozott időszakra hatályos azzal, hogy
a) amennyiben a keretösszeg a fenti időpont előtt kimerül, akkor a jelen keretszerződés a kimerülést eredményező utolsó feladatellátás (teljesítés) napján szűnik meg minden további jognyilatkozat nélkül,
b) amennyiben a lehívási kötelezettséggel érintett keretösszeg a fenti időpontot megelőző 3. hónap első napjáig nem merül ki, akkor a felek közös jognyilatkozatával a jelen keretszerződés hatályát további 12 hónappal (de legfeljebb a keretösszeg a) pontban foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával történő kimerüléséig) meghosszabbíthatják.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 100
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételre jelentkezők tervezett számának megadás a hirdetmény feladás érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a speciális beszerzési igénye alapján nettó 4.940.000,- HUF a keretösszege az alábbiak szerint: nettó 3.800.000,- Ft keretösszegben, további nettó 1.140.000,- HUF értékbeli opcióval adásvételi keretszerződés keretében. A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszegen felüli értéket tekinti ajánlatkérő opcionális résznek: nettó 1.140.000,- HUF, melyet a keretszerződés alapján eseti megrendelések keretében fog lehívni igény szerint.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.1.6) ponthoz: Az igények hektikusan oszlanak el mind időszakban, mind pedig területileg. Esetleges részajánlatnál a változó igényeket nem lehetne kezelni az előzetes tervezéshez képest, így egyes szerződések korábban kimerülnének, míg más szerződések felesleges keretet tartalmaznának. Továbbá a megadott termék műszaki, minőségi jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 114. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr) 17. § szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Kr. 8. § i) pontja ib) alpontja és a 10. § g) pontja gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, és a Kbt. 35. § (2a) és 65.§ (12) bekezdésére.
A Kr. 17. § (1) bekezdése értelmében ajánlatkérő elfogadja a korábbi közbeszerzési eljárásban már felhasznált - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot is, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (2) bekezdése értelmében gazdasági és pénzügyi alkalmasság előírása nem kötelező, így nem kerül sor gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előírására.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az eljárás első, részvételi szakaszában szükséges benyújtani, a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (a műszaki követelményeknek megfelelő speciális méretű csavarok gyártása és/vagy szállítása és/vagy eladása) egy vagy több szerződésből származó, szerződésszerűen teljesített szállításaira vonatkozó referencia nyilatkozatot vagy igazolást legalább az alábbi tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely);
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím);
- szerződés tárgya, mennyisége, oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
- teljesítés ideje (év, hónap, nap megjelöléssel, kezdő és befejező időpontja);
- a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat is figyelembe veszi, de ennél korábban megkezdett szállításokat már nem.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmassági követelmény igazolására részvételre jelentkezőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást kell benyújtania (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas a részvételre jelentkező, ha
M1) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgya szerinti (a műszaki követelményeknek megfelelő speciális méretű csavarok gyártása és/vagy szállítása és/vagy eladása), egy vagy több szerződésből származó, legalább 3.500 db mennyiségű szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, nem teljesítési kötbér, hibás teljesítési kötbér az alábbiak szerint:
késedelem: minden késedelemben megkezdett nap után a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 0,5 %-a, maximum a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 20 %-a,
nem teljesítés: a lehívási kötelezettséggel érintett teljes nettó szerződéses érték 20 %-a,
hibás teljesítés: a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 15 %-a,
A kötbér alapja hibás teljesítés és késedelmes teljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték, nem teljesítés esetén a lehívási kötelezettséggel érintett teljes nettó szerződéses érték, elállás v. rendkívüli felmondás esetén a lehívási kötelezettségként meghatározott teljesített lehívásokkal nem érintett teljes nettó szerződéses érték. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. §-ra.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A beszerzés saját forrásból valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az egyes eseti megrendelések igazolt teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint köteles teljesíteni. E tekintetben irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben részletesen meghatározottak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme HUF.
Késedelmes fizetés esetén részvételre jelentkező a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítésnapjáig a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatfelszámolására jogosult.
A részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös részvételre jelentkezés esetén utalni kell a közös részvételre jelentkezés szándékára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlattevő a Szerződés tárgyára jótállást vállal, melynek időtartama a mennyiségi átvételtől számított 12 hónap.
A további, részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.12) További információk pontjában kerül meghatározásra.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem korlátozza.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció. (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.)
3) A jelentkezések beadásának határideje: 2020/08/11 10:00 óra. A bontás időpontja: 2020/08/11 12:00 óra.
4) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre jelentkezőt (RJ) terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget.
5) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a részvételi felhívásban, dok-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételre jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.
6) A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az M1 szerinti alkalmassági követelmény esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.
7) A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2a) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ára. Nyilatkozat a Kbt.66.§ (6) bek a)-b) szerint az alvállalkozókról. A jelentkezésbe csatolandó dokumentumok listáját a dok tartalmazza.
8) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-a irányadó.
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
10) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a végleges ajánlat benyújtási határidejétől számított 60 nap az ajánlati kötöttség.
11) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza. A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
12) Az ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a megajánlott termékek vonatkozásában előírja a környezetvédelmi termékdíjról és annak megfizetéséről szóló nyilatkozat benyújtását, továbbá a megajánlott termékek egységsúlyának és gyártójának megadását. A termékekről méretezett gyártmányrajzot kell bemutatnia, a gyártmányokon lévő csavarmenet ellenőrizhetősége céljából.
13) RJ-nek az ajánlattételi szakaszban csatolnia kell egy független szervezet által kiállított érvényben lévő EK tanúsítást, vagy NMÉ igazolást, vagy DEBO szervezet által kiállított típusvizsgálatai igazolást vagy ezekkel egyenértékű egyéb igazolást, hogy a megajánlott termék megfelel az előírt műszaki követelményeknek.
14) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dok tartalmaz. A felhívás és dok közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kajzinger Zsoltné; lajstrom száma: 00530; Hőgye Gábor, lajstrom száma:00531, Dr. Varga Rita Zsófia, lajstrom száma: 01118; dr. Lakatos Orsolya, lajstrom száma: 01117.
16) A VI.3.1) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban – figyelemmel a COVID 19 koronavírus járványra -2020. március 11-én 15:00 órától vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében minden állami irányítású szerv forrásai, illetve azok felhasználása felülvizsgálatra kerül. Ezen okból kifolyólag az eljárás lezárásához, illetve a szerződéskötéshez a forrás rendelkezésre állásnak újbóli vizsgálata szükséges. Ajánlatkérő azzal a feltétellel indítja meg jelen közbeszerzési eljárást, hogy erre az ellenőrzésén kívül eső, bizonytalan jövőbeli körülményre tekintettel, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet részben vagy egészben elvonásra kerül az ajánlatkérőnek lehetősége van a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdése alapján fenntartja annak lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthessen úgy, hogy nem tart tárgyalást. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/08/11 12:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges