Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11320/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:1054 Budapest Hold utca 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
Telefon: +36 306274521
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000582302020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000582302020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MÁK székház fszt-i pénztárterem helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000582302020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyar Államkincstár meglévő műemlék épületének (1054 Budapest Hold utca 4. Hrsz.: 24744) földszinti pénztártermének rekonstrukciójára vonatkozó bontási és építési munkák.
Az átalakítással érintett épületrész nettó és egyben hasznos alapterülete az átalakítást követően 516,67 m2 lesz + díszudvarok 127,39 m2 + járható tetőterasz 151,05 m2.
Bontások a rekonstrukció érdekében:
Az épületek bizonyos részei – különös tekintettel az utólagos beépítésekre – elbontásra kerülnek.
- Jelenlegi üveg álmennyezet bontása.
- Jelenlegi acélszerkezetű tető bontása.
- Oldalszárnyak bontása.
- Padlás-podeszt elbontása.
- Utólagos, nem eredeti, fal- és padlóburkolatok elbontása.
- Íves sarkok szögletes elfalazásának elbontása.
Tervezett építési munkák:
- az aládúcolt, hosszú ideje romos állapotban lévő pénztárcsarnok a mai kor követelményeinek megfelelő revitalizációja, a pénztárterem 8 db oldalsó körpillérének visszaépítése, a kerengő melletti 1-1 téglapillér visszaépítése
- a pénztárcsarnokban állampapír forgalmazásnak megvalósítása,
- pénztárcsarnok eredeti térformájának helyreállításához el kell bontani a pénztár-csarnokhoz utólag két oldalon épített toldalék helyiségeket, valamint az ideiglenes védőtetőt,
- a teraszmellvédek rekonstrukciója,
- a kovácsoltvas korlátok rekonstrukciója az első emeleten,
- a toldalék helyiségek építése érdekében elbontott, a pénztárcsarnok 2-2 oldalablakának helyreállítása,
- az elbontott toldalék helyiségek helyén díszburkolattal ellátott, dézsás növényzettel kialakított várakozó, pihenő udvart kialakítása,
- a pénztárcsarnok feletti acél-üveg tető, és acélszerkezetű, pallóborítású védőtető elbontása után, a mai kor követelményeinek megfelelő magas minőségű hőszigetelt üvegezésű új üvegtető építése,
- a sziromablakok felújítása, külső oldali rekonstruálása,
- a pénztárcsarnok mögötti (északi oldali), használaton kívüli irodahelyiség egy részén hangszigetelő fallal leválasztva épületgépészeti helyiség, egy részén pedig 4 fős háttér iroda kialakítása,
- a pénztárterem mögötti trezor helyiségből értékpapír árusításhoz szükséges értéktár kilakatása,
- a pénztárteremben 5 ügyfélfogadó hely (mindegyik egyben pénzkezelő is), pihenő várakozó helyek és banktechnikai muzeális tárgyakat bemutató vitrinek létesítése,
- a főbejárati lépcsős előcsarnoktól balra eső 2 irodahelyiségben ügyfélvárakozó hely kialakítása, vendég illemhelyekkel,
- a pénztárterem mögötti személyzeti mosdó-WC felújítása.
Belsőépítészeti rekonstrukciók:
- az oszloptörzsek restaurálása
- az oszlopfejezetek, kiváltók gipszornamentika helyreállítása
- az oszlopköteg törzsének, fejezetének a rekonstrukciója
- a kupolatambur gipszdíszítéseinek restaurálása, rekonstrukciója
- a sziromablakok belső oldali felújítása, rekonstrukciója
- a sziromablak üvegezés rekonstruálása
- a belső festések és falfestés-rekonstrukciók
- a padlóburkolatok rekonstrukciója
- a pénztárterem megvilágítása
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne. Gazdasági szempontból előnyösebb egy kivitelező koordinációjával megvalósítani a kivitelezést, mivel így az általános költségek, melyek a kivitelezőt terhelik nem oszlanak meg és költséghatékonyabbá válhat a munkavégzés. Több nyertes ajánlattevő esetén könnyen megtörténhet, hogy egyikük hibás vagy késedelmes teljesítése a másik feladat ellátását is gátolná, és ez a „dominó-effektus” Ajánlatkérő számára időveszteséggel járna, egyúttal a beruházás sikeres megvalósítását is veszélyeztetné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: MÁK székház fszt-i pénztárterem helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest Hold utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Magyar Államkincstár meglévő műemlék épületének (1054 Budapest Hold utca 4. Hrsz.: 24744) földszinti pénztártermének rekonstrukciójára vonatkozó bontási és építési munkák.
Az átalakítással érintett épületrész nettó és egyben hasznos alapterülete az átalakítást követően 516,67 m2 lesz + díszudvarok 127,39 m2 + járható tetőterasz 151,05 m2.
A kivitelezési tevékenységgel érintett épület műemléki törzsszáma: 15441
Építési engedély száma: BP-05/107/03956-24/2019
Bontások a rekonstrukció érdekében:
Az épületek bizonyos részei – különös tekintettel az utólagos beépítésekre – elbontásra kerülnek.
- Jelenlegi üveg álmennyezet bontása.
- Jelenlegi acélszerkezetű tető bontása.
- Oldalszárnyak bontása.
- Padlás-podeszt elbontása.
- Utólagos, nem eredeti, fal- és padlóburkolatok elbontása.
- Íves sarkok szögletes elfalazásának elbontása.
Tervezett építési munkák:
- az aládúcolt, hosszú ideje romos állapotban lévő pénztárcsarnok a mai kor követelményeinek megfelelő revitalizációja, a pénztárterem 8 db oldalsó körpillérének visszaépítése, a kerengő melletti 1-1 téglapillér visszaépítése
- a pénztárcsarnokban állampapír forgalmazásnak megvalósítása,
- pénztárcsarnok eredeti térformájának helyreállításához el kell bontani a pénztár-csarnokhoz utólag két oldalon épített toldalék helyiségeket, valamint az ideiglenes védőtetőt,
- a teraszmellvédek rekonstrukciója,
- a kovácsoltvas korlátok rekonstrukciója az első emeleten,
- a toldalék helyiségek építése érdekében elbontott, a pénztárcsarnok 2-2 oldalablakának helyreállítása,
- az elbontott toldalék helyiségek helyén díszburkolattal ellátott, dézsás növényzettel kialakított várakozó, pihenő udvart kialakítása,
- a pénztárcsarnok feletti acél-üveg tető, és acélszerkezetű, pallóborítású védőtető elbontása után, a mai kor követelményeinek megfelelő magas minőségű hőszigetelt üvegezésű új üvegtető építése,
- a sziromablakok felújítása, külső oldali rekonstruálása,
- a pénztárcsarnok mögötti (északi oldali), használaton kívüli irodahelyiség egy részén hangszigetelő fallal leválasztva épületgépészeti helyiség, egy részén pedig 4 fős háttér iroda kialakítása,
- a pénztárterem mögötti trezor helyiségből értékpapír árusításhoz szükséges értéktár kilakatása,
- a pénztárteremben 5 ügyfélfogadó hely (mindegyik egyben pénzkezelő is), pihenő várakozó helyek és banktechnikai muzeális tárgyakat bemutató vitrinek létesítése,
- a főbejárati lépcsős előcsarnoktól balra eső 2 irodahelyiségben ügyfélvárakozó hely kialakítása, vendég illemhelyekkel,
- a pénztárterem mögötti személyzeti mosdó-WC felújítása.
Belsőépítészeti rekonstrukciók:
- az oszloptörzsek restaurálása
- az oszlopfejezetek, kiváltók gipszornamentika helyreállítása
- az oszlopköteg törzsének, fejezetének a rekonstrukciója
- a kupolatambur gipszdíszítéseinek restaurálása, rekonstrukciója
- a sziromablakok belső oldali felújítása, rekonstrukciója
- a sziromablak üvegezés rekonstruálása
- a belső festések és falfestés-rekonstrukciók
- a padlóburkolatok rekonstrukciója
- a pénztárterem megvilágítása
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1.A alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 Az M1.B alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
3 Többlet jótállás vállalása a minimum (24 hónap) jótálláson felül (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 540
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § is irányadó.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés és a Kr. 1. § (8) bekezdés irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: M3.
A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet (ép.ip.kiv.tev.) végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, ép.ip.kiv.tev. végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek). AK a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.

A kivitelezői névjegyzékben való szerepelés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11)-(12) bek. is irányadók
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3) pont folytatása:
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (a továbbiakban: AT) a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő.
M1. A-F
Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akit be kíván vonni a teljesítésbe, az alábbiak szerint:
Ajánlattevő nyújtsa be
- nyilatkozatát azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
- a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll.
Amennyiben a szakember rendelkezik az M1A-C. pontokban előírt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról.
Ajánlatkérő ez esetben a névjegyzékben szereplést a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági szám alapján ellenőrzi.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az M1.A-C pontokban előírt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, csatolandó a
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- a szakember sajátkezűleg aláírt, keltezett szakmai önéletrajza (mely szakmai önéletrajz a tapasztalatokat év/hónap bontásban tartalmazza) akként, hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen
Ajánlattevő az M1D-F. alkalmassági követelmény tekintetében 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akit be kíván vonni a teljesítésbe, az alábbiak szerint:
Ajánlattevő nyújtsa be
- a szakember ajánlattevő általi megnevezését és a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultság(ok)ra vonatkozó nyilvántartási számát,
- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Miniszterelnökség régészet és műemléki szakértői elektronikus névjegyzékében (http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-szakertoi-nevjegyzek) a név és/vagy jogosultsági szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M1.D-F alkalmassági feltétel teljesülését,
- a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll.
M2.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlatkérő Kbt. 114. § (2) bekezdése és Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására, be kell nyújtania a vizsgált időszakra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (műemlék építmény rekonstrukciója), a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást/igazolásokat (321/2015. (XII.23.) Korm. rend 22. § (3) bek.) legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének időpontja év, hó, nap részletezettséggel)
f) a teljesítés mennyisége (m2)
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
h) saját teljesítés aránya,
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Vizsgált időszak: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb 5 éven (60 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult), de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe az ajánlatkérő).
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra AT részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
Az alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
AT (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Folyt. köv.: III.1.2) pontban
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M1.A. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É-M, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M1.B 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M1.C. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M1.D 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és farestaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint műemléki restaurátor szakterületen szerzett 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.
M1.E. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szilikátrestaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint műemléki restaurátor szakterületen szerzett 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.
M1.F. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szobrász-restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint műemléki restaurátor szakterületen szerzett 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásától visszafelé számított 5 évben legalább 500 m2 nettó és egyben hasznos alapterületű műemléki védettségű épületen ellátott, minden szakágra kiterjedő (tartószerkezet, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) rekonstrukciós munkálatokra vonatkozó referenciával, amelynek kivitelezése nehezített organizációs körülmények között történt.
Ajánlatkérő nehezített organizációs körülmény alatt olyan építési munkaterületet ért, mely épület vagy épületegyüttes folyamatos vagy részleges működése közbeni kivitelezési munkáira vonatkozik és a munkálatok során figyelemmel voltak környezet zaj-, por- és rezgésterhelésre.
Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
Vizsgált időszak: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb 5 éven (60 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult), de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe az ajánlatkérő).
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: tartalékkeret nélkül nettó vállalkozói díj 0,5%/nap, összeg max. 20 naptári napra eső összeg
Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30%-a
Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-a
Jótállási kötelezettség: min. 24 hónap (értékelési szempont)
Jólteljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-a
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Biztosíték nyújtható: Óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Beruházási Ügynökség Magyar Államkincstár-nál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú
HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: HUF.
Előleg: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a.. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. 75.000.000. forint feletti rész vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges a szerződés tervezete szerint.
Ajánlattevő a teljesítés készültségi fokához igazodóan 9 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdése és a szerződéstervezet rendelkezései szerint.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a (4)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a; 2017. évi CL törvény 260.§-a; Ptk. 6:155.§-a. és a Kbt. 27/A-§a, Kbt. 135. § (3) bekezdése.
Az építési beruházás kivitelezés munkái a 2007. évi CXXVII.tv.142. § (1) bek. b) pontja szerint a fordított adózás szabályainak hatálya alá tartozik.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Projekttársaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. §-nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK feltételes közbeszerzési eljárást folytat le tekintettel a 299/2018. (XII. 27.) Kr. 13.§ (1) bek-re. A Kbt. 135.§ (12) bek. szerinti feltétel: 299/2018. (XII. 27.) Kr. 13.§ (2) bekezdése szerinti döntés.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár szempont: fordított arányosítás, minőségi szempontok: egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK helyszíni bejárást tart melynek helyszíne és időpontja: 1054 Budapest Hold utca 4. 2020. július 6. 10:00 óra
7. AK konzultációt nem tart.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
9. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 65. § (7) és 66.§ (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan az EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni.
10. A tartalékkeret: a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bek alapján: összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
11. Felelősségbiztosítás: teljes körű építési-szerelési biztosítással (CAR), minimum,75 000 000- Ft/ káresemény és, 250 000 000- Ft /év biztosítási összeg erejéig, vagy a nyertes ajánlattevő a meglévő biztosítását köteles kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt összegre.
12. Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. A Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja irányadó. Az árazott költségvetés .xls formátumban és pdf formátumban aláírva kell az EKR rendszer útján benyújtani.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját jelen eljárásban alkalmazza, azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát;
15. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.
16. Ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza szerződéskötési feltételként.
17. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
18. FAKSZ: Vencli Adrienn (01131)
19. Ajánlatkérő az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A §-át nem alkalmazza.
21. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az 1.704.296.000 Ft-ot (tartalékkerettel együtt) meghaladó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges