Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11326/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Békés Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba közigazgatási területén lévő ingatlanai: Békéscsaba;Békés Megyei Kormányhivatal Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-Szeghalom járások közigazgatási területén lévő ingatlanai: Békés, Szarvas, Gyomaendrőd, Szeghalom, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kondoros, Mezőberény, Vésztő;Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad járások közigazgatási területén lévő ingatlanai: Sarkad, Gyula, Elek, Mezőkovácsháza, Orosháza, Tótkomlós, Medgyesegyháza, Battonya, Mezőhegyes
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86655176
Postai cím: Derkovits Sor 2
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklós Melinda Kozima
Telefon: +36 66622039
E-mail: miklos.melinda@bekes.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BÉMKH épületeinek felújítási, karbantartási munkái
Hivatkozási szám: EKR000178932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó vállalkozási keretszerződés három ajánlati részben:
1. rész Épület felújítási, karbantartási munkák I.: Békéscsaba közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében;
2. rész Épület felújítási, karbantartási munkák II.: Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-Szeghalom járások közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében;
3. rész Épület felújítási, karbantartási munkák III.: Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad járások közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 153000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Épület felújítási, karbantartási munkák I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45210000-2
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba közigazgatási területén lévő ingatlanai: Békéscsaba
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretszerződés”
Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében nettó 85.000.000,- Ft keretösszegben Békéscsaba közigazgatási területén lévő alábbi ingatlanokban:
Békéscsaba: Luther u. 3 (hrsz: 4080/2; 4081) ; Szerdahelyi u.2 –Szabolcs u 34 (hrsz: 3119; 3121/1,2,3,4); Szent István tér 18-Hunyadi tér 1. (hrsz: 3888; 3889); Hunyadi tér 4 (hrsz: 3880); Szarvasi út 107 (hrsz: 6254, 6254/A, 6256/13); Árpád sor 2/6 (hrsz: 44/2); József A. u. 2-4.- Derkovits sor 2. (hrsz: 1); Temető sor 8 (hrsz: 2662); Munkácsy u. 4. (hrsz: 2493); Árpád sor 2/8. (hrsz: 44/1); Árpád sor 52. (hrsz: 302); Árpád sor 54. (hrsz: 303); Szabadság tér 7-9. (hrsz: 2935/A/1); Szabadság tér 11. (hrsz: 2936/2); Andrássy út 67. (hrsz: 3251); Andrássy út 58. (hrsz: 3113/14)
Összesen: 28.274 m2
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbi tevékenység ellátása a Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett ingatlanokban:
- építési feladatok ellátása,
- megelőző állagmegóvási feladatok ellátása,
- építési törmelék és esetlegesen keletkező veszélyes hulladék elszállítása,
- építési, bontási munkát követő takarítás, tereprendezés,
- építés, bontás közbeni baleset és munkavédelem,
- hibaelhárító szolgálat biztosítása,
- ütemezett hibaelhárítási feladatok ellátása,
- közreműködés Megrendelő karbantartási tervének elkészítésében,
Az építőmesteri munkák közül elsősorban kőműves, szárazépítési, festés-mázolási és burkolási munkák, valamint villanyszerelési, víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák fordulnak elő. A hibajavítás elsősorban víz-csatorna és fűtési rendszert, elektromos hálózatot, a tetőfedést és bádogos szerkezeteket, a nyílászárókat és bútorokat érintő asztalos és épület lakatos javításokat jelent.
A beszerzés tárgyát képező munkák nem építési engedélyköteles tevékenységek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A munkák részletes leírását, a részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Alkalmassági min.követelmények M.1/a) pontban megjelölt kőműves szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min 0 hónap, max 36 hónap) 8
2 3.Alkalmassági min.követelmények M.1/b) pontban megjelölt villanyszerelő szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 8
3 4.Alk. min. köv. M.1/c)pontban megjelölt víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) 8
4 5.Javítási-hibaelhárítási munka megrendelése esetén a munkavégzés megkezdésének időpontja a megrendeléstől számítva (perc) (minimum 60 perc, maximum 180 perc) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 68
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés II.2.5) ponthoz: Ár értékelési szempontként értékelésre kerülő "Nettó ajánlati ár (HUF)" az összesített ajánlati ár (HUF) az árazott költségvetés alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Épület felújítási, karbantartási munkák II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45300000-0
45400000-1
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békés Megyei Kormányhivatal Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-Szeghalom járások közigazgatási területén lévő ingatlanai: Békés, Szarvas, Gyomaendrőd, Szeghalom, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kondoros, Mezőberény, Vésztő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretszerződés”
Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében nettó 30.000.000,- Ft keretösszegben Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-Szeghalom járások közigazgatási területén lévő alábbi ingatlanokban:
Békés, Kossuth u. 4 (hrsz 5633); Múzeum köz 1. (hrsz 2241/1/A/1,2);
Szarvas, Szabadság út 25-27. (hrsz 5038/4);
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (hrsz 1588); Kossuth L. u. 45. (hrsz 2394);
Szeghalom, Nagy Mikós u. 4. (hrsz 1015); Nagy Miklós u. 6. (hrsz 1024/3); Bocskai u. 8. (hrsz 985);
Dévaványa, Hősök tere 1. (hrsz 2); Árpád utca 1. (hrsz 371);
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. (hrsz 1/2);
Kondoros, Hősök tere 5. (hrsz 2022);
Mezőberény, 59-os emléktér 1. (hrsz 4/5);
Vésztő, Kossuth Lajos utca 62/a. (hrsz 1473/2.);
Összesen: 9.682 m2
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbi tevékenység ellátása a Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett ingatlanokban:
- építési feladatok ellátása,
- megelőző állagmegóvási feladatok ellátása,
- építési törmelék és esetlegesen keletkező veszélyes hulladék elszállítása,
- építési, bontási munkát követő takarítás, tereprendezés,
- építés, bontás közbeni baleset és munkavédelem,
- hibaelhárító szolgálat biztosítása,
- ütemezett hibaelhárítási feladatok ellátása,
- közreműködés Megrendelő karbantartási tervének elkészítésében,
Az építőmesteri munkák közül elsősorban kőműves, szárazépítési, festés-mázolási és burkolási munkák, valamint villanyszerelési, víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák fordulnak elő. A hibajavítás elsősorban víz-csatorna és fűtési rendszert, elektromos hálózatot, a tetőfedést és bádogos szerkezeteket, a nyílászárókat és bútorokat érintő asztalos és épület lakatos javításokat jelent.
A beszerzés tárgyát képező munkák nem építési engedélyköteles tevékenységek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A munkák részletes leírását, a részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Alkalmassági min.követelmények M.1/a) pontban megjelölt kőműves szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min 0 hónap, max 36 hónap) 8
2 3.Alkalmassági min.követelmények M.1/b) pontban megjelölt villanyszerelő szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 8
3 4.Alk. min. köv. M.1/c)pontban megjelölt víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) 8
4 5.Javítási-hibaelhárítási munka megrendelése esetén a munkavégzés megkezdésének időpontja a megrendeléstől számítva (perc) (minimum 60 perc, maximum 180 perc) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 68
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés II.2.5) ponthoz: Ár értékelési szempontként értékelésre kerülő "Nettó ajánlati ár (HUF)" az összesített ajánlati ár (HUF) az árazott költségvetés alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Épület felújítási, karbantartási munkák III.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45300000-0
45400000-1
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad járások közigazgatási területén lévő ingatlanai: Sarkad, Gyula, Elek, Mezőkovácsháza, Orosháza, Tótkomlós, Medgyesegyháza, Battonya, Mezőhegyes
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretszerződés”
Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében nettó 38.000.000,- Ft keretösszegben Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad járások közigazgatási területén lévő alábbi ingatlanokban:
Mezőkovácsháza, Árpád út 169. (hrsz 446/3, 446/4); Hársfa u 3. (hrsz 261); Alkotmány u. 42. (hrsz 861/2); Árpád út 176. (hrsz 571);
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. (hrsz 122/1);
Orosháza, Szabadság tér 3. (hrsz 2937/A/1,2,3); Ady Endre utca 9. (hrsz 2375); Ady Endre utca 20. (hrsz 50/A/8); Hajnal köz 1. (hrsz 2936/1/A/5);
Tótkomlós, Fő út 1. (hrsz 1);
Battonya, Fő u. 79-81. (hrsz 59); Fő u. 91. (hrsz 1);
Gyula, Ady Endre u 8. (hrsz 4740); Sarkadi út 99/3. (hrsz 1540/5); Honvéd ltp. 18. 4/13. (hrsz 4199/9/A/22); Honvéd ltp. 18. 2/8. (hrsz 4199/9/A/27); Kossuth u. 2. (hrsz 255); Petőfi tér 3. (hrsz 1/2/A/1); Petőfi tér 2. (hrsz 4475/A/2); Megyeház u. 5-7. (hrsz 4466);
Sarkad, Szent István tér 7. - Veress Ferenc utca 2. (hrsz 3057); Hajdú utca 1. (hrsz 2320); Kossuth utca 27. (hrsz 3074/2);
Elek, Gyulai út 2. (hrsz 3/3);
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. (hrsz 1)
Összesen: 12.664 m2
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbi tevékenység ellátása a Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett ingatlanokban:
- építési feladatok ellátása,
- megelőző állagmegóvási feladatok ellátása,
- építési törmelék és esetlegesen keletkező veszélyes hulladék elszállítása,
- építési, bontási munkát követő takarítás, tereprendezés,
- építés, bontás közbeni baleset és munkavédelem,
- hibaelhárító szolgálat biztosítása,
- ütemezett hibaelhárítási feladatok ellátása,
- közreműködés Megrendelő karbantartási tervének elkészítésében,
Az építőmesteri munkák közül elsősorban kőműves, szárazépítési, festés-mázolási és burkolási munkák, valamint villanyszerelési, víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák fordulnak elő. A hibajavítás elsősorban víz-csatorna és fűtési rendszert, elektromos hálózatot, a tetőfedést és bádogos szerkezeteket, a nyílászárókat és bútorokat érintő asztalos és épület lakatos javításokat jelent.
A beszerzés tárgyát képező munkák nem építési engedélyköteles tevékenységek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A munkák részletes leírását, a részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Alkalmassági min.követelmények M.1/a) pontban megjelölt kőműves szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min 0 hónap, max 36 hónap) 8
2 3.Alkalmassági min.követelmények M.1/b) pontban megjelölt villanyszerelő szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 8
3 4.Alk. min. köv. M.1/c)pontban megjelölt víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő szakember alkalmasság tekintetében előírt 24 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) 8
4 5.Javítási-hibaelhárítási munka megrendelése esetén a munkavégzés megkezdésének időpontja a megrendeléstől számítva (perc) (minimum 60 perc, maximum 180 perc) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 68
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés II.2.5) ponthoz: Ár értékelési szempontként értékelésre kerülő "Nettó ajánlati ár (HUF)" az összesített ajánlati ár (HUF) az árazott költségvetés alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Épület felújítási, karbantartási munkák I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993280
Postai cím: Köntösgátsor 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52647707
Postai cím: Deák Ferenc Utca 14-16.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12562091204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Épület felújítási, karbantartási munkák II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993280
Postai cím: Köntösgátsor 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52647707
Postai cím: Deák Ferenc Utca 14-16.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12562091204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Épület felújítási, karbantartási munkák III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993280
Postai cím: Köntösgátsor 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52647707
Postai cím: Deák Ferenc Utca 14-16.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12562091204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II.1.6., valamint V.2.4. pontokban szereplő szerződéses értékek a keretszerződések keretösszegei.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges