Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11328/2020
CPV Kód:98341120-2
Ajánlatkérő:Magyar Képzőművészeti Egyetem
Teljesítés helye:MKE Főépület,1062Bp. Andrássy út 69-71.,Epreskert 1062Bp.Bajza u. 41.,MKE Kollégium 1087Bp.Stróbl Alajos u.3/A.,Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium,1093 Bp.Török Pál u.1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Képzőművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43724613
Postai cím: Andrássy Út 69-71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 13920024
E-mail: procura@procura.co.hu
Fax: +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000486952020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000486952020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MKE portaszolgálat 2020
Hivatkozási szám: EKR000486952020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98341120-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Porta-recepciós területek:
Főépület főporta 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. munkanap: 1 fő 24 órában, szombat: 1 fő 24 órában, Vasárnap és ünnepnap: 1 fő 24 órában. Epreskert személyporta 1062 Budapest, Bajza u.41. munkanap: 1 fő 24 órában, szombat: 1 fő 24 órában, Vasárnap és ünnepnap: 1 fő 24 órában. Kollégium porta 1087 Budapest, Stróbl Alajos u. 3/a. munkanap: 1 fő 24 órában, szombat: 1 fő 24 órában, Vasárnap és ünnepnap: 1 fő 24 órában. Szakközépiskola porta 1093 Budapest, Török Pál u. 1. munkanap: 1 fő szombat: 24 órában, 1 fő 24 órában, Vasárnap és ünnepnap: 1 fő 24 órában.
Eseti feladatok (opciós tétel) Az eseti feladatok magában foglalják mindazon szolgáltatási feladatokat, amelyek a rendszeres napi feladatok között nem szerepelnek. Az eseti feladatok ellátására minimum 72 órával előbb ajánlatkérő külön megrendelést ad. Ilyenek lehetnek: 1. rendezvények esetén igény szerint külön portások, meghatározott időre való beosztása, 2. portások egyéb, fokozott biztonsági igény miatti megrendelése (pl. filmforgatás az épületben stb.) Ajánlatkérő az opcióra vonatkozóan - a konkrét igényének felmerülésekor - egy vagy több egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő maximum 4000 óra lehívására jogosult. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le. Nyertes ajánlattevő az opciós mennyiségekre vállalt ajánlati áron és alapmennyiségekre adott azonos szerződéses feltételekkel köteles a dokumentumban részletezettek szerint
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel műszaki, gazdasági és jogi szempontból nem ésszerű. A teljes mennyiség szerinti feladatok egységes kezelését azok legésszerűbb megvalósíthatósága érdekében biztosítani kell.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: MKE épületeiben porta-recepciós szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MKE Főépület,1062Bp. Andrássy út 69-71.,Epreskert 1062Bp.Bajza u. 41.,MKE Kollégium 1087Bp.Stróbl Alajos u.3/A.,Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium,1093 Bp.Török Pál u.1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés a Magyar Képzőművészeti Egyetem épületeinek porta-recepciós szolgáltatási feladatainak ellátására a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Porta-recepciós területek:
Főépület főporta 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. munkanap: 1 fő 24 órában, szombat: 1 fő 24 órában, Vasárnap és ünnepnap: 1 fő 24 órában. Epreskert személyporta 1062 Budapest, Bajza u.41. munkanap: 1 fő 24 órában, szombat: 1 fő 24 órában, Vasárnap és ünnepnap: 1 fő 24 órában. Kollégium porta 1087 Budapest, Stróbl Alajos u. 3/a. munkanap: 1 fő 24 órában, szombat: 1 fő 24 órában, Vasárnap és ünnepnap: 1 fő 24 órában. Szakközépiskola porta 1093 Budapest, Török Pál u. 1. munkanap: 1 fő szombat: 24 órában, 1 fő 24 órában, Vasárnap és ünnepnap: 1 fő 24 órában.
Eseti feladatok (opciós tétel) Az eseti feladatok magában foglalják mindazon szolgáltatási feladatokat, amelyek a rendszeres napi feladatok között nem szerepelnek. Az eseti feladatok ellátására minimum 72 órával előbb ajánlatkérő külön megrendelést ad. Ilyenek lehetnek: 1. rendezvények esetén igény szerint külön portások, meghatározott időre való beosztása, 2. portások egyéb, fokozott biztonsági igény miatti megrendelése (pl. filmforgatás az épületben stb.) Ajánlatkérő az opcióra vonatkozóan - a konkrét igényének felmerülésekor - egy vagy több egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő maximum 4000 óra lehívására jogosult. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le. Nyertes ajánlattevő az opciós mennyiségekre vállalt ajánlati áron és alapmennyiségekre adott azonos szerződéses feltételekkel köteles a dokumentumban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) pont M/2 pontjában bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0, max. 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A Szerződés 12 (tizenkét) hónapos időbeli hatálya legfeljebb 2 (kettő) alkalommal, összesen további 3 hónappal meghosszabbodik az alábbiak szerint.
Megbízó a Szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb tizenöt (15) nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban értesíti a Megbízottat, ha a Szerződés meghosszabbítását kívánja; amennyiben ez nem történik meg az itt megjelölt határidőben, a Szerződés automatikusan megszűnik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az eseti feladatok a rendszeres napi feladatokon felül esetlegesen előforduló filmforgatásokon, kiállításokon, egyéb rendezvényeken recepciós feladatok ellátása, valamint a napi feladatok körében megjelölt feladatok további szolgálati helyeken történő ellátását jelenthetik. Az eseti feladatok ellátására minimum 72 órával előbb ajánlatkérő külön megrendelést ad. Ilyenek lehetnek: 1. rendezvények esetén igény szerint külön portások, meghatározott időre való beosztása, portások egyéb, fokozott biztonsági igény miatti megrendelése (pl. filmforgatás az épületben stb.) Ajánlatkérő az opcióra vonatkozóan - a konkrét igényének felmerülésekor - egy vagy több egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő maximum 4000 óra lehívására jogosult. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le. Nyertes ajánlattevő az opciós mennyiségekre vállalt ajánlati áron és alapmennyiségekre adott azonos szerződéses feltételekkel köteles a dokumentumban részletezettek szerint
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza.
Az ár értékelési szempont tartalma a közbeszerzési dokumentációban kerül megadásra
Az összesített nettó ajánlati árat a következők szerint kérjük megadni:
Rendszeres portaszolgálati feladatok nettó havi átalánydíja Ft/hó.
Az eseti portaszolgálati feladatok nettó díja Ft/fő/óra.
Az értékelés alá eső ajánlati elem a fenti díjak összege.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges bemutatni. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára és a 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó:
AT köteles csatolni:
M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. a) pontja) alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásról szóló referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 23. §-ban meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal:
— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a végzettségre vagy képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az M1) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az ajánlattevő egy vagy több alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (7) esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 65.§ (9) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat csatolni kell ajánlatához. Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor. Ugyanakkor kérjük figyelembe venni a felhívás VI.3) pont 18. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozó külön rendelkezéseket!
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21 . § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben („36 hó”) befejezett, de legfeljebb 6 éven („72 hó”) belül megkezdett, legalább 3 különböző helyszínen (különböző helyrajzi szám alatt) és helyszínenként legalább 9 hónapig folyamatosan a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesített, porta és/vagy recepciós szolgálat nyújtására vonatkozó referenciával.
Az M/1 alkalmassági követelményeknek való megfelelés több szerződés bemutatásával is igazolható, azzal, hogy több szerződés bemutatása esetén azok között kell legyen időbeli átfedés, illetve a 9 hónapra vonatkozó folyamatos teljesítést elegendő egy szerződés esetében igazolni.
Ajánlatkérő az előírt M1 alkalmassági feltétel igazolására elfogadja, ha a bemutatott teljesítés részteljesítésként valósult meg.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel - legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki legalább 36 hónapos porta és/vagy recepciós szolgáltatási tapasztalattal rendelkezik.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér a Szerződés tervezetében rögzítettek szerint.
Hibás teljesítési kötbér: nettó 50.000,- Ft/alkalom, de legfeljebb a szerződés nettó értékének 20 %-a
Késedelmi kötbér: nettó 100.000,- Ft/naptári nap, de legfeljebb a szerződés nettó értékének 20 %-a, amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a 12 hónapra számított nettó vállalkozási díj 20%-át, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a 12 hónapra számított nettó vállalkozási díj 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF.
Az ellenérték teljesítésére a teljesítés ajánlatkérői igazolását követően benyújtott, a számla ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor figyelemmel a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Ptk. 6:42-45. § rendelkezéseire is. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000486952020/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01426751-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető továbbá az Ajánlatkérő nevére kiállított, a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) meghatározott tartalmi feltételeknek megfelelő tartalmú, és az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, melyet Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát.
Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő teljesítését a Kbt. 41/A. § szerint kell igazolni.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a II. ért. szempont esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás módszerét alkalmazza az dokumentációban részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és aKbt.41/A. § is irányadó.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil. minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint a Közbeszerzési Dokumentációban rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).
5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1., M.2.
8) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
9) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.
10) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobbár-érték arány szerint értékeli.
11) Benyújtandó AT nyilatkozata arról, hogy az AK által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az előírt biztosítékokat.
12) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.
13) Az eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra [szakemberek többlettapasztalata]tekintettel AT-nek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, önéletrajzokat, amelyek alátámasztják az M.2. alkalmassági min. követelmények szerinti szakember vonatkozásában az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot.
Nincs olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az AT-nek. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában.
14) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
15) AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.
16) A nyertes ajánlattevőként szerződő vállalkozó a Megrendelőként szerződő fél és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelő, vagy harmadik személyek tekintetében okozott károkért.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség IV.2.5. pontjában szereplő időtartamát a 320/2015 (X.30.) Kor. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges