Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Koncessziós hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11350/2020
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Solymár Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Solymár Nagyközség közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Koncessziós hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41119091
Postai cím: József Attila Utca 1.
Város: Solymár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tordainé Dózsa Ildikó
Telefon: +36 26560600
E-mail: tordai.ildi@solymar.hu
Fax: +36 26560600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solymar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.solymar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618852020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618852020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kommunális-hulladék közszolgáltatási feladatok
Hivatkozási szám: EKR000618852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
Települési vegyes (kommunális) hulladék, továbbá szelektíven gyűjtött zöldhulladék, papírhulladék, műanyaghulladék, fémhulladék, üveghulladék, lomhulladék, Biológiailag lebomló hulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelésre átadása.
Kommunális hulladék begyűjtése: hetente 1 alkalommal, a lakótelepen (Váczi Mihály utca- Rozmaring utca – Ifjúság uta -Terstyánszky u. 74 - 98 által határolt területen, valamint a Terstyánszky u. 47-53 számú házak) hetente 2 alkalommal, gyüjtőedényben, és az edényzettel nem rendelkező lakossági felhasználó esetében minden év március 1. napjától október utolsó napjáig terjedő heti ellátási szolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által a közszolgáltatási díjban foglalt árban biztosított gyűjtőtasakban, illetve további vásárolható tasakok/zsákok biztosításával.
Törvényi előírás szerinti szelektív hulladékgyűjtés házhozmenő jelleggel - Papír és Karton: kéthetente 1 alkalommal (kötegelve vagy papírdobozban, ömlesztve vagy erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben).
Törvényi előírás szerinti szelektív hulladékgyűjtés házhozmenő jelleggel – Műanyag és fém: kéthetente 1 alkalommal (átlátszó max.120 literes zsákba, vagy erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben).
Törvényi előírás szerinti zöldhulladék gyűjtés házhozmenő jelleggel: legalább évi 10 alkalommal (értékelési szempont) melyből kettő alkalom karácsonyfa begyűjtés, egy alkalom pedig őszi lomb begyűjtés (átlátszó, max. 120 literes zsákban, vagy kötegelve).
Csomagolási üveghulladék házhoz menő gyűjtése: negyedévente 1 alkalommal.
Házhoz menő rugalmas lomtalanítás: évente 1 alkalommal.
Üveg gyűjtőpont ürítés: szükség szerint, de minimum havonta 1 alkalommal.
A közszolgáltatásba bevont terület Solymár Nagyközség közigazgatási területe.
A település arculata kertvárosias jellegű.
Belterület nagysága: 5, 46 km2. Külterület nagysága: 12,4 km2. Közúton jól megközelíthető a 10-es főúton, illetve a 1107-es úton.
A település úthálózatának teljes hossza: …63…… km., Belterületi közutak: 52 km
A szilárd burkolatú utak aránya: összesen. …70…… % és belterületen: ……70.. %. Részletes adatok (utcák hossza, szélessége, minősége, szintkülönbségek stb.) a mellékletben szereplő táblázat tartalmazza.
A lakónépesség száma: 11.291 fő
A közszolgáltatás igénybevételére kötelezhető lakóingatlanok száma: 4735 db (bel-és külterületi ingatlanok összesen)
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2020. augusztus hónap 07. napja. A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama 5 év.
A helyi szabályozás főbb jellemzői 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendeletben.
Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható lakosok száma: 11291 fő.
Célok: A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése; Hasznosítási arányok növelése az elkülönített gyűjtés fejlesztésével; Az egyes hulladéktípusok eltérítése a lerakástól; A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő módon történő ártalmatlanítása.
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő jelzésére és megrendelésére az illegális hulladék begyűjtése és elszállítása.
Ajánlatkérő a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, így a közbeszerzés kiírásának időpontjában kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatónak előírja, hogy az köteles a településen begyűjtött hulladékot (ide nem értve a településen begyűjtött zöldhulladékot) a Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kereteiben megvalósuló létesítmények üzemébe szállítani.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége:
A települési és ahhoz hasonló nem elkülönítetten gyűjtött települési EWC 20 03 01 Kommunális hulladék (háztartási) hulladék 2.455 t/év.
EWC 20 01 39 Műanyag és EWC 20 01 40 Fém Szelektív (csomagolási) hulladék: …148.. t/év.
EWC 20 01 02 Csomagolási üveghulladék: 25 t/év.
EWC 20 01 01 Papír: 74 t/év.
EWC 20 02 01 Zöld hulladék 390 t/év
EWC 20 03 07 Lom hulladék 92,5 t/év.
Lakossági veszélyes és elektronikai hulladék 26,6. t/év.
Az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék …10.. t/év.
Összesen: 3 221,1 t /év.
II.1.5)
A teljes becsült érték: Pénznem:
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kommunális-hulladék közszolgáltatási feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511100-3
További tárgyak:90511200-4
90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Solymár Nagyközség közigazgatási területe
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
Települési vegyes (kommunális) hulladék, továbbá szelektíven gyűjtött zöldhulladék, papírhulladék, műanyaghulladék, fémhulladék, üveghulladék, lomhulladék, Biológiailag lebomló hulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelésre átadása.
Kommunális hulladék begyűjtése: hetente 1 alkalommal, a lakótelepen (Váczi Mihály utca- Rozmaring utca – Ifjúság uta -Terstyánszky u. 74 - 98 által határolt területen, valamint a Terstyánszky u. 47-53 számú házak) hetente 2 alkalommal, gyüjtőedényben, és az edényzettel nem rendelkező lakossági felhasználó esetében minden év március 1. napjától október utolsó napjáig terjedő heti ellátási szolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által a közszolgáltatási díjban foglalt árban biztosított gyűjtőtasakban, illetve további vásárolható tasakok/zsákok biztosításával.
Törvényi előírás szerinti szelektív hulladékgyűjtés házhozmenő jelleggel - Papír és Karton: kéthetente 1 alkalommal (kötegelve vagy papírdobozban, ömlesztve vagy erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben).
Törvényi előírás szerinti szelektív hulladékgyűjtés házhozmenő jelleggel – Műanyag és fém: kéthetente 1 alkalommal (átlátszó max.120 literes zsákba, vagy erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben).
Törvényi előírás szerinti zöldhulladék gyűjtés házhozmenő jelleggel: legalább évi 10 alkalommal (értékelési szempont) melyből kettő alkalom karácsonyfa begyűjtés, egy alkalom pedig őszi lomb begyűjtés (átlátszó, max. 120 literes zsákban, vagy kötegelve).
Csomagolási üveghulladék házhoz menő gyűjtése: negyedévente 1 alkalommal.
Házhoz menő rugalmas lomtalanítás: évente 1 alkalommal.
Üveg gyűjtőpont ürítés: szükség szerint, de minimum havonta 1 alkalommal.
A közszolgáltatásba bevont terület Solymár Nagyközség közigazgatási területe.
A település arculata kertvárosias jellegű.
Belterület nagysága: 5, 46 km2. Külterület nagysága: 12,4 km2. Közúton jól megközelíthető a 10-es főúton, illetve a 1107-es úton.
A település úthálózatának teljes hossza: …63…… km., Belterületi közutak: 52 km
A szilárd burkolatú utak aránya: összesen. …70…… % és belterületen: ……70.. %. Részletes adatok (utcák hossza, szélessége, minősége, szintkülönbségek stb.) a mellékletben szereplő táblázat tartalmazza.
A lakónépesség száma: 11.291 fő
A közszolgáltatás igénybevételére kötelezhető lakóingatlanok száma: 4735 db (bel-és külterületi ingatlanok összesen)
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2020. augusztus hónap 07. napja. A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama 5 év.
A helyi szabályozás főbb jellemzői 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendeletben.
Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható lakosok száma: 11291 fő.
Célok: A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése; Hasznosítási arányok növelése az elkülönített gyűjtés fejlesztésével; Az egyes hulladéktípusok eltérítése a lerakástól; A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő módon történő ártalmatlanítása.
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő jelzésére és megrendelésére az illegális hulladék begyűjtése és elszállítása.
Ajánlatkérő a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, így a közbeszerzés kiírásának időpontjában kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatónak előírja, hogy az köteles a településen begyűjtött hulladékot (ide nem értve a településen begyűjtött zöldhulladékot) a Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kereteiben megvalósuló létesítmények üzemébe szállítani.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége:
A települési és ahhoz hasonló nem elkülönítetten gyűjtött települési EWC 20 03 01 Kommunális hulladék (háztartási) hulladék 2.455 t/év.
EWC 20 01 39 Műanyag és EWC 20 01 40 Fém Szelektív (csomagolási) hulladék: …148.. t/év.
EWC 20 01 02 Csomagolási üveghulladék: 25 t/év.
EWC 20 01 01 Papír: 74 t/év.
EWC 20 02 01 Zöld hulladék 390 t/év
EWC 20 03 07 Lom hulladék 92,5 t/év.
Lakossági veszélyes és elektronikai hulladék 26,6. t/év.
Az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék …10.. t/év.
Összesen: 3 221,1 t /év.
(az építési vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 A 2013. évi CXXV. törvény (Mintv) 1. számú melléklet szerinti minősítési fokozata (C/I-C/II-C/III, amely legalább C/I)
2 Házhoz menő zöldhulladék gyűjtése (alkalom/év) (minimum min10 alkalom/év - maximum 17 alkalom/év)
3 Papír, műanyag, fém szelektív gyűjtéséhez ingyenes gyűjtőedény biztosítása a felhasználók részére (Igen/Nem)
4 Az illegális hulladék elszállításának megkezdése a megrendelés időpontjától számítottan (óra) (legkedvezőbb: 4 óra, legkedvezőtlenebb: 48 óra)
  Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 Illegális hulladék begyűjtésére és elszállítására vonatkozó ajánlati ár (Ft/ tonna)
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.8) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.9) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.10) További információ
A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:
A szerződés időtartama: a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésétől számított 5 év
A Felek egybehangzó akaratnyilatkozata esetén a szerződés további 5 éves időtartamra meghosszabbítható.
A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- a [A 2013. évi CXXV. törvény (Mintv) 1. számú melléklet szerinti minősítési fokozata (C/I-C/II-C/III, amely legalább C/I)] részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B.pontja szerinti pontozás.
- a [Illegális hulladék begyűjtésére és elszállítására vonatkozó ajánlati ár (Ft/ tonna)] részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a [Házhoz menő zöldhulladék gyűjtése (alkalom/év) (minimum min10 alkalom/év - maximum 17 alkalom/év)] részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás;
- a [Papír, műanyag, fém szelektív gyűjtéséhez ingyenes gyűjtőedény biztosítása a felhasználók részére (Igen/Nem)] részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B.pontja szerinti pontozás.
- az [Az illegális hulladék elszállításának megkezdése a megrendelés időpontjától számítottan (óra) (legkedvezőbb: 4 óra, legkedvezőtlenebb: 48 óra)] részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) – h) és j) – q) pontjai, vagy (2) bekezdés hatálya alá esik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint. A “közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá; valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti nyilatkozattal kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi továbbá azon ingyenes elektronikus adatbázisokat, amelyekbe belépve közvetlenül hozzájuthat az adott igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik olyan minősítési engedéllyel, amely a 2013. évi CXXV. tv. 1. melléklete szerinti minimum C/I. minősítési osztály besorolást tartalmaz (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont, 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 26. § (1) bekezdés b) pont).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevő Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságát a minősítési engedély egyszerű másolatának benyújtásával kell igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített és hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy a nyilatkozatnak, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés kezdési és befejezési ideje év / hónap / nap részletességgel, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint az elvégzett szolgáltatás olyan részletességgel történő leírását, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
M.2) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján igazolja alkalmasságát a rendelkezésére álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. Csatolandó a gépjárművek forgalmi engedélye. Ajánlattevő továbbá köteles nyilatkozatot becsatolni arról, hogy a járművek üzemképes és teljesítésre alkalmas állapotban vannak.
M.3) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolja ajánlatához az NHKV Zrt. ált. kiállított olyan megfelelőségi véleményt, amely megfelel a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontjában leírtaknak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább 1 évig fennállt (teljesített/befejezett vagy legalább 1 éve folyamatban lévő) települési szilárd hulladék szállítása tárgyú szolgáltatási referenciával/referenciákkal, amely(ek)nek az éves teljes mennyisége meghaladta az 1000 tonnát.
M.2)
- legalább 2 db közúti forgalomban való részvételre alkalmas, öntömörítős, min. 16 m3 űrtartalmú, zárt felépítménnyel felszerelt, pormentes kivitelű EURO5 normát teljesítő motorral szerelt, nyomkövetővel ellátott, 30/60/110-120/240/1100 literes hulladéktároló edények ürítésére alkalmas hulladékgyűjtő gépjárművel.
valamint
- legalább 1 darab közúti forgalomban való részvételre alkalmas, összkerék meghajtású, öntömörítős, két tengelyes, nyomkövetővel ellátott, gépjárművel, amelynek nyomtávja elől nem nagyobb, mint 210 cm és amely gyűjtőtartájának térfogata maximum 14 m3 űrtartalmú.
M.3) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik az NHKV Zrt. ált. kiállított olyan megfelelőségi véleménnyel, amely megfelel a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontjában leírtaknak.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
2012. évi. CLXXXV. törvény a hulladékról. A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről. A 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól. A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről. A 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről. A 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól. A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről. A 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával kerül lefolytatásra.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.2) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A Közbeszerzési Hatóság útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja szerinti pontozás, A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás, illetve A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás
VI.3.3 ) További információk:

f. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 119. § (4) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
h. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítása is benyújthatók.
i. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
j. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
k. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
l. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
m. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
n. Amennyiben az ajánlattevő, vagy alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, vagy alvállalkozó nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
o. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
p. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
r. A 317/2013. (VIII. 28.) Korm.r. 1. § (4) bek. alapján az Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
s. A 317/2013. (VIII. 28.) Korm.r. 1. § (5) bek. alapján a közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük meg maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, amelyet – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.
t. A 317/2013. (VIII. 28.) Korm.r. 1. § (6) bekezdésnek megfelelően Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatást ellátni.
u. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) (5) bek. és Kbt. 123. § (4) bek. alapján tett nyilatkozatát, továbbá SZAKMAI AJÁNLATÁT, melynek kötelező részei: a) a 317/2013. (XII. 19.) Kormr. 2. § (1)-(3) bekezdésnek megfelelő tartalmú szakmai ajánlat, az alkalmasság körében vizsgált adatok/körülmények kivételével. A 317/2013. (XII.19.) Kormr. 2. § (2) bek. alapján a szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára.
v. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 317/2013. (XII.19.) Kormr. 2. § (3) bek. alapján Ajánlattevő nyilatkozatát a közszolgáltatás azon részéről, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha az meghaladja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés nettó értékének 10 százalékát.
w. Az eljárás lebonyolításának menete:
Kbt. 118. § (4) bekezdés alapján: Jelen eljárás egyszakaszos, tárgyalás nélküli.
Az eljárás hirdetmény közzétételével indul.
A benyújtott írásos ajánlat ajánlati kötöttséggel terhelt. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a teljes körű bírálatot, szükség esetén teljes körben alkalmazva a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (8) bekezdésben foglaltak kivételével. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok bontásának időpontjától számítódik, és attól számítva 30 napig él. Az eljárás befejezésének indikatív időpontja az ajánlatok bontásától számított 30. napon. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására egyebekben a Kbt. III. része és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban rögzített szabályok az irányadóak.
x. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek az ajánlat benyújtásának címén: https://ekr.gov.hu; ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ: EKR000618852020
y. A felhívás III.1.2) és a III.1.3) pontjában meghatározott feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
z. Az ajánlat(ok) felbontásának
időpontja: 2020. év július hónap 22. napja 12:00 óra
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Képviseli: dr. Fejér Bernát
Lajstromszám: 00144.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg